Integritetspolicy

Välkommen till webbplatsen för Allsmäktige Guds Kyrka. Allsmäktige Guds Kyrka är väldigt angelägen om din integritet, så i denna integritetspolicy har vi reglerat hur vi samlar in, behandlar och överför dina uppgifter och hur du kan utnyttja dina rättigheter, i enlighet med bestämmelserna på detta område.
Användaren garanterar att uppgifter som skickas eller lämnas in är sanna, korrekta, fullständiga och uppdaterade, och är ansvarig för varje direkt eller indirekt skada eller men som kan orsakas till följd av överträdelse av denna skyldighet. I händelse av att de uppgifter som lämnas in tillhör en tredje part, garanterar användaren att han eller hon har informerat nämnda tredje part om de aspekter som ingår i denna sekretesspolicy och i förväg har erhållit skriftligt tillstånd att lämna in hans eller hennes uppgifter till Allsmäktige Guds Kyrka för de ändamål som anges.

1.Vem är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av användarens personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen kontrolleras av The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), i egenskap av ägare till webbplatsen.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om användaren?

När du använder funktionen Återkoppling och andra onlineformulär, eller när du kontaktar oss via direktmeddelandetjänster som livechat, WhatsApp eller Messenger, kommer Allsmäktige Guds Kyrka att samla in sådan personlig information som du delar med oss, som ditt namn och din e-postadress, som är nödvändig för att tillhandahålla relevant hjälp.

3. Vilka syften tjänar behandlingen av användarens personuppgifter?

Allsmäktige Guds Kyrka behandlar användaruppgifterna för följande ändamål:

– Hantering av förfrågningar, frågor och/eller begäran om förslag;

– Kontakt med medtroende och andra som är intresserade av Allsmäktige Guds Kyrka för att sända ut inbjudningar och meddelanden om kyrkliga aktiviteter och sammankomster, och för att ge andligt stöd.

– Skicka regelbundna uppdateringar via e-post om vårt nyaste webbplatsinnehåll.

4.Med vilken legitimitet behandlas användarens personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter är det samtycke som användaren ger genom att uttryckligen godkänna denna integritetspolicy, vilket sker med ett klick i ”kryssrutan” eller ett ”Ja”, som tillgängliggörs på varje datainsamlingsformulär som avses ovan.

5.Hur länge behåller vi användarens personuppgifter?

Allsmäktige Guds Kyrka behåller insamlade personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja de syften som de samlats in för och för att svara eller agera på begäranden från användaren eller under det att en Live Chat-session är aktiv och så länge du inte återkallar ditt medgivande.

6. Till vilka tredje parter förmedlas användarens personuppgifter?

Uppgifterna förmedlas inte till tredje part utom, i förekommande fall, till behöriga myndigheter när de utövar sina uppdrag. De personuppgifter som användaren lämnar in på webbplatsen kan därmed förmedlas till offentliga organisationer, domstolar och andra myndigheter, när vi anser det nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för utövandet av rättsliga åtgärder mot fordringar.

7.Vilka rättigheter har användare när de lämnar in sina personliga data till oss?

Användaren har och kan utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lämnats in till Allsmäktige Guds Kyrka:

– Rätt till tillgång till hans/hennes personuppgifter för att få veta vilka uppgifter som behandlas och den behandlingshantering som genomförs med dessa uppgifter.

– Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.

– Rätt till radering av hans/hennes personliga personuppgifter, där så är möjligt.

– Rätt att begära att begränsa behandlingen av hans/hennes personuppgifter när riktigheten, lagligheten eller behovet att behandla uppgifterna är tveksamt, i vilket fall vi kan lagra användarens uppgifter för att väcka eller försvara oss mot anspråk.

– Rätt till dataportabilitet, i de fall behandlingen utförs automatiserat, för att erhålla personuppgifter som han/hon har lämnat in till oss (i ett strukturerat format, för allmän användning och mekanisk läsning) samt att begära att de överförs till en annan enhet som ansvarar för behandlingen, när detta är tekniskt möjligt;

– Rätt att när som helst återkalla sitt samtycke;

– Rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen (Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm, http://www.datainspektionen.se/) om användaren anser att lagstiftningen om uppgiftsskydd har kränkts vid Allsmäktige Guds Kyrkas behandling av hans/hennes personuppgifter.
Användaren kan därmed utöva sina juridiska rättigheter mot de registeransvariga när som helst, och begära detta genom ett e-postmeddelande till GDPR@kingdomsalvation.org som ska innehålla: hans/hennes för- och efternamn, en kopia av hans/hennes nationella identitetshandling (pass eller annan giltig handling som identifierar honom/henne), en redogörelse för hans/hennes begäran, en adress som kan användas för meddelanden, datum, namnteckning och, i förekommande fall, handlingar som auktoriserar den framställan du gör.

8. Vilka tjänster från tredje part använder webbplatsen?

8.1 tawk.to

Tawk.to tillhandahåller en plattform för meddelanden i realtid som användaren kan nå oss via och som vi använder som vår plattform för live chat och dess support. tawk.to efterlever GDPR. För ytterligare information, se integritetspolicyn för tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Tjänster för snabbmeddelande (IM)

Vi kan kontakta dig via tjänster för snabbmeddelande såsom LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber och ManyChat. Vi rekommenderar att du läser tjänsternas integritetspolicyer:
Skype: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement
Line: https://terms.line.me/line_rules?lang=en
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=sv
Messenger: https://sv-se.facebook.com/full_data_use_policy
Viber: https://www.viber.com/terms/gdpr-privacy-rights/

9. Övrigt

Den svenska versionen av integritetspolicyn är översatt från spanska. Om det finns några inkonsekvenser mellan översättningen och den spanska versionen, ska den spanska versionen gälla.

Senast uppdaterat: 2020-05-22

Kontakta oss via Messenger