Välkommen till webbplatsen för Allsmäktige Guds Kyrka. Allsmäktige Guds Kyrka är väldigt angelägen om din integritet, så i denna integritetspolicy har vi reglerat hur vi samlar in, behandlar och överför dina uppgifter och hur du kan utnyttja dina rättigheter, i enlighet med bestämmelserna på detta område.

Användaren garanterar att uppgifter som skickas eller lämnas in är sanna, korrekta, fullständiga och uppdaterade, och är ansvarig för varje direkt eller indirekt skada eller men som kan orsakas till följd av överträdelse av denna skyldighet. I händelse av att de uppgifter som lämnas in tillhör en tredje part, garanterar användaren att han eller hon har informerat nämnda tredje part om de aspekter som ingår i denna sekretesspolicy och i förväg har erhållit skriftligt tillstånd att lämna in hans eller hennes uppgifter till Allsmäktige Guds Kyrka för de ändamål som anges.

1.Vem är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av användarens personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen styrs av The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), as owner of the Website.

2. Vad är syftet med behandlingen av användarens personuppgifter?

Allsmäktige Guds Kyrka samlar in ditt förnamn, efternamn och e-postadress via avdelningen ”Återkoppling” och alla personuppgifter som användaren delar i onlineforumet.

Allsmäktige Guds Kyrka behandlar uppgifterna som lämnas in i dessa avdelningar för följande ändamål:

– Hantering av förfrågningar, frågor och/eller begäran om förslag.

– Utbyte av synpunkter med hjälp av onlineforumet.

3. Med vilken legitimitet behandlas användarens personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter är det ”samtycke” som ges av användaren genom att uttryckligen godkänna denna integritetspolicy, godkänna ”kryssrutan”, som tillgängliggörs på varje datainsamlingsformulär som avses ovan.

4. Hur länge behåller vi användarens personuppgifter?

Allsmäktige Guds Kyrka behåller personuppgifter som lämnats in under den tid som krävs för att besvara användarens begäran.

5. Till vilka tredje parter förmedlas användarens personuppgifter?

Uppgifterna förmedlas inte till tredje part utom, i förekommande fall, till behöriga myndigheter när de utövar sina uppdrag. De personuppgifter som användaren lämnar in på webbplatsen kan därmed förmedlas till offentliga organisationer, domstolar och andra myndigheter, när vi anser det nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för utövandet av rättsliga åtgärder mot fordringar.

6. Vilka rättigheter har användare när de lämnar in sina personliga data till oss?

Användaren har och kan utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lämnats in till Allsmäktige Guds Kyrka:

– Rätt till tillgång till hans/hennes personuppgifter för att få veta vilka uppgifter som behandlas och den behandlingshantering som genomförs med dessa uppgifter.

– Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.

– Rätt till radering av hans/hennes personliga personuppgifter, där så är möjligt.

– Rätt att begära att begränsa behandlingen av hans/hennes personuppgifter när riktigheten, lagligheten eller behovet att behandla uppgifterna är tveksamt, i vilket fall vi kan lagra användarens uppgifter för att väcka eller försvara oss mot anspråk.

– Rätt till dataportabilitet, i de fall behandlingen utförs automatiserat, för att erhålla personuppgifter som han/hon har lämnat in till oss (i ett strukturerat format, för allmän användning och mekanisk läsning) samt att begära att de överförs till en annan enhet som ansvarar för behandlingen, när detta är tekniskt möjligt.

– Rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

– Rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen (Drottninggatan 29, plan 5 Stockholm, http://www.datainspektionen.se/) om användaren anser att lagstiftningen om uppgiftsskydd har brutits i Allsmäktige Guds Kyrkas behandling av hans/hennes personuppgifter.

Användaren kan därmed utöva sina juridiska rättigheter mot de registeransvariga, genom den lokala församlingen i Sverige, när som helst, och begära detta genom ett e-postmeddelande till [email protected] som ska innehålla: hans/hennes namn och efternamn, en kopia av hans/hennes nationella identitetshandling (pass eller annan giltig handling som identifierar honom/henne), redogörelse för hans/hennes begäran, adress som kan användas för meddelanden, datum, namnteckning och, i förekommande fall, handlingar som auktoriserar den framställan du gör.

7.Övriga

Den svenska versionen av integritetspolicyn är översatt från spanska. Om det finns några inkonsekvenser mellan översättningen och den spanska versionen, ska den spanska versionen gälla.