01

Profetiorna om Herrens återkomst har i stort sett gått i uppfyllelse och slagit larm om att de sista dagarna är inne

Mänsklighetens fördärv och ondska har nu nått en krisnivå och Bibelns profetior om Herrens återkomst har i allt väsentligt gått i uppfyllelse. Allt svårare katastrofer inträffar runtom i hela världen. Jordbävningar, farsoter, svält och krig är vanliga företeelser och sällsamma fenomen har visat sig på himlen. Dagarna för Herrens återkomst är inne och många hängivna kristna har en känsla av att han redan har kommit tillbaka …

Bibelverser som referens

Relevanta ord från Gud

Allt Gud gör är ytterst noga planerat. När han ser att en sak eller att det uppstår en viss situation finns det i hans ögon alltid en norm som han bedömer det efter, och denna norm avgör om han startar en plan för att ta itu med det eller hur han ska hantera saken eller situationen. Han är inte likgiltig eller känslolös mot allt. Det är faktiskt precis tvärtom. Här finns en vers som säger vad Gud sade till Noa: ”Jag ska göra slut på allt kött, för på grund av dem är jorden full av våld. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden.” När Gud sa detta, menade han då att han bara förgjorde människor? Nej! Gud sade att han skulle förgöra allt levande kött. Varför vill Gud ha förgörelse? Här finns en annan uppenbarelse av Guds sinnelag: I Guds ögon finns det en gräns för hans tålamod med människans fördärv, med smutsen, våldet och olydnaden. Var går gränsen? Det framgår av Guds ord: ”Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, för allt kött levde i fördärv på jorden.” Vad betyder frasen: ”För allt kött levde i fördärv på jorden”? Den betyder att allt levande, inklusive de som har följde Gud, de som åkallade Guds namn, de som en gång offrade brännoffer till Gud, de som muntligen erkände Gud och till och med prisade honom – när deras uppträdande blivit fullt av fördärv och detta nådde Guds ögon, då skulle han bli tvungen att utplåna dem. Där gick gränsen för Gud. Så hur mycket tålamod visade då Gud människan och allt kötts fördärv? Så mycket att inga människor, varken sådana som följde Gud och icke troende, längre gick rätt väg. Så mycket att människan inte bara var moraliskt fördärvad och full av ondska, utan att det inte längre fanns någon som trodde på Guds existens, än mindre någon som trodde att världen styrs av Gud och att Gud kan ge människorna ljus och visa dem den rätta vägen. Så mycket att människan föraktade Guds existens och inte tillät Gud att existera. När människans fördärv nådde denna punkt, då stod inte Gud ut längre. Vad skulle ersätta det? Guds vrede och Guds straff. Var inte det en delvis uppenbarelse av Guds sinnelag? Finns det inga människor som är rättfärdiga i Guds ögon i den nuvarande tidsåldern? Finns det inga människor som är fullkomliga i Guds ögon? Är det här en tidsålder då allt kötts beteende på jorden är fördärvat i Guds ögon? Utmanar inte alla människor av kött – bortsett från dem som Gud vill fullkomna och de som kan följa Gud och ta emot hans frälsning – gränsen för Guds tålamod? Är inte allt som händer omkring er – allt ni ser med era ögon och hör med era öron och personligen upplever varje dag i denna värld – fullt av våld? I Guds ögon, borde inte en sådan värld, en sådan tidsålder, avslutas? Även om bakgrunden i den nuvarande tidsåldern skiljer sig helt från bakgrunden på Noas tid, är Guds känslor och den vrede han känner mot människans fördärv exakt desamma som på den tiden. Gud kan vara tålmodig på grund av sitt verk, men i Guds ögon borde den här världen – i ljuset av omständigheterna och villkoren – ha utplånats för länge sedan. Situationen är mycket värre än den var när världen en gång förgjordes av syndafloden.

Frågor och svar om evangeliet

Question 30: You testify that the Lord Jesus has already returned as the incarnate Almighty God, that He expresses all truths to purify and save mankind and does the work of judgment beginning with God's house, so how should we discern the voice of God and how should we confirm that Almighty God is indeed the returned Lord Jesus?

Videor som referens

02

De två sätt som Herren Jesus återvänder på

Bibelns profetior rörande Herrens återkomst säger inte bara att han ska återvända öppet på molnen, utan också att han ska komma i hemlighet, som en tjuv. Hur kommer då dessa båda profetior att gå i uppfyllelse? Kommer vi att kunna välkomna Herrens ankomst om vi bara väntar på att han ska komma på molnen men förbiser profetian som säger att han ska komma som en tjuv?

Profetiorna om hur Herren ska komma i hemlighet

Därför ska också ni vara redo, för Människosonen kommer vid en tid ni inte väntar er” (Matt 24:44).

Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig” (Upp 3:3).

Se, jag kommer som en tjuv. Välsignad är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön” (Upp 16:15).

Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20).

Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom” (Matt 25:6).

Ty liksom blixten, som flammar till från en del under himlen och lyser till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte” (Luk 17:24–25).

Profetiorna om hur Herren ska stiga ner offentligt

Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom. Ja, Amen” (Upp 1:7).

Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens folk ska jämra sig när de får se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet” (Matt 24:30).

Relevanta ord från Gud

Ordet framträder i köttet

I flera tusen år har människan längtat efter att få se Frälsarens ankomst. Människan har längtat efter att få skåda Frälsaren Jesus på ett vitt moln när han personligen nedstiger bland dem som har åstundat och väntat ivrigt på honom i tusentals år. Människan har längtat efter att Frälsaren ska återvända och återförenas med folket, det vill säga att Frälsaren Jesus ska komma tillbaka till det folk som han varit skild från i tusentals år. Och människan hoppas att han än en gång ska utföra det återlösningsverk som han gjorde bland judarna, vara medkännande och kärleksfull mot människan, förlåta människans synder, bära människans synder och även bära människans alla överträdelser och befria människan från synd. De längtar efter att Frälsaren Jesus ska vara den samme som förr – en Frälsare som är älskvärd, blid och vördnadsfull, som aldrig är vred på människan och som aldrig förebrår människan. Denne Frälsare förlåter och bär alla människans synder och dör till och med på korset för människan igen. Sedan Jesus gav sig av har de lärjungar som följde honom, och alla de helgon som blev räddade tack vare hans namn, längtat desperat efter honom och väntat på honom. Alla de som blev räddade av Jesus Kristi nåd under nådens tidsålder har åstundat den lyckliga dagen under de sista dagarna, då Frälsaren Jesus kommer på ett vitt moln och framträder bland människor. Det är naturligtvis också den gemensamma önskan hos alla dem som accepterar Frälsaren Jesu namn idag. Över hela universum har alla de som känner till Frälsaren Jesu frälsning väntat desperat på Jesus Kristi plötsliga ankomst, för att orden ska uppfyllas från Jesus när han var på jorden: ”Jag ska komma på samma sätt som jag gav mig av”. Människan tror att Jesus, efter korsfästelsen och uppståndelsen, återvände till himlen på ett vitt moln och intog sin plats på den Högstes högra sida. Människan föreställer sig att Jesus de sista dagarna likaledes ska nedstiga, återigen på ett vitt moln (det molnet syftar på det moln som Jesus färdades på när han återvände till himlen), bland dem som har längtat desperat efter honom i tusentals år, och att han ska se ut och vara klädd som en jude. Efter att ha framträtt för människorna ska han skänka dem mat och göra så att levande vatten strömmar fram till dem och leva bland människorna, full av nåd och kärlek, levande och verklig. Och så vidare. Men Frälsaren Jesus gjorde inte det. Han gjorde motsatsen till det som människan föreställde sig. Han kom inte till dem som hade längtat efter hans återkomst och framträdde inte för alla människor när han färdades på det vita molnet. Han har redan kommit, men människan känner honom inte och är fortfarande ovetande om honom. Människan väntar bara planlöst på honom, omedveten om att han redan har nedstigit på ett ”vitt moln” (det moln som är hans ande, hans ord och hela hans sinnelag och allt som han är) och ingår nu i en grupp övervinnare som han ska göra fullständiga under de sista dagarna. Människan vet inte följande: Även om den helige Frälsaren Jesus är full av tillgivenhet och kärlek till människan, hur skulle han kunna verka i ”tempel” som bebos av smuts och orena andar? Fastän människan har väntat på hans ankomst, hur skulle han kunna visa sig för dem som äter de orättfärdigas kött, dricker de orättfärdigas blod, bär de orättfärdigas kläder, som tror på honom men inte känner honom och som ständigt utpressar honom? Människan vet bara att Frälsaren Jesus är full av kärlek och medkänsla och är syndoffret fyllt av återlösning. Men människan har ingen aning om att han också är Gud själv som flödar över av rättfärdighet, majestät, vrede och dom och äger auktoritet och är full av värdighet. Så även om människan väntar ivrigt på och åstundar Återlösarens återkomst och även om himlen bevekas av människans böner, framträder inte Frälsaren Jesus för dem som tror på honom men inte känner honom.

Frågor och svar om evangeliet

Gospel Q&A

Question 1: You bear witness that Almighty God is the return of the Lord Jesus. This is impossible! “Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory” (Mat 24:29-30). If the Lord really had returned, He should have done so with great glory while descending upon a cloud. Moreover, heaven and earth would have quaked, and the sun and moon would have stopped shining. So far such sights have not manifested, so how can they say the Lord has already returned? Just what exactly is all this about?

Videor som referens

03

Frälsaren har redan kommit i hemlighet för att uttrycka sanningen och utföra domens verk med början i Guds hus

För tvåtusen år sedan förutsa Herren Jesus sin återkomst, och nu har profetiorna rörande Herrens återkomst i stort sett gått i uppfyllelse. Herren Jesus, vår Frälsare som vi väntat på så länge, har kommit i hemlighet och han är de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud. Allsmäktige Gud har utfört domens verk med början i Guds hus, uppenbarat hemligheterna med Guds sextusenåriga förvaltningsplan och uttryckt alla sanningar för att rena och frälsa mänskligheten. Han har visat oss människor Guds heliga och rättfärdiga väsen liksom hans majestätiska och förbittrade sinnelag som inte accepterar någon kränkning. Han har gjort det för att frälsa människorna helt och hållet från deras fördärvade sinnelag, hjälpa dem att göra sig fria från Satans inflytande, skapa en skara övervinnare före katastrofen och slutligen föra mänskligheten till dess underbara slutmål.

Bibelverser som referens

Relevanta ord från Gud

Ordet framträder i köttet

När Jesus kom in i människans värld, inledde han nådens tidsålder och avslutade lagens tidsålder. I de sista dagarna tog Gud kroppslig gestalt än en gång, och med denna inkarnation avslutade han nådens tidsålder och inledde rikets tidsålder. Alla dessa som är i stånd att accceptera Guds andra inkarnation kommer att ledas in i rikets tidsålder och kommer dessutom att bli i stånd att personligen ta emot Guds vägledning. Även om Jesus utförde mycket arbete bland människorna, fullbordade han bara hela mänsklighetens återlösning och blev människans syndoffer; han befriade inte människan från hela hennes fördärvade sinnelag. Att rädda människan helt och hållet från Satans inflytande krävde inte bara att Jesus blev syndoffret och tog på sig människans synder, utan det krävde också att Gud utförde ännu större verk för att befria människan fullständigt från hennes sataniskt fördärvade sinnelag. Därför har Gud nu, när människan fått sina synders förlåtelse, återvänt i köttet för att leda henne in i den nya tidsåldern och påbörjat arbetet med tuktan och dom. Det här arbetet har fört människan in i en högre sfär. Alla dessa som underkastar sig Guds herravälde kommer att få åtnjuta högre sanningar och motta större välsignelser. De kommer verkligen att leva i ljuset och de kommer att vinna sanningen, vägen och livet.

Frågor och svar om evangeliet

Many brothers and sisters who believe in the Lord still aren't clear and they believe this: The Lord Jesus redeemed us from our sins and He already sees us as free from sin. As long as we suffer and pay a price to spread the gospel of the Lord, and we behave well and stand witness well, when the Lord comes we should be able to be raptured into the kingdom of heaven. We will follow the Lord until the end, we do not resist Him or deny His name, so why do we still need to undergo God's work of judgment in the last days?

Videor som referens

"What a Beautiful Voice" (2) - How Can We Be Sure the Lord Jesus Has Already Returned?

"What a Beautiful Voice" (2) - How Can We Be Sure the Lord Jesus Has Already Returned?

"God Quietly Arrives Among Us" | New Chinese Christian Song

"God Quietly Arrives Among Us" | New Chinese Christian Song

Gospel Movie "Blessed Are the Poor in Spirit" (4) - God Uses the Word to Do the Judgment Work in the Last Days

Gospel Movie "Blessed Are the Poor in Spirit" (4) - God Uses the Word to Do the Judgment Work in the Last Days

04

Herren bultar på dörren — var en klok jungfru och välkomna hans återkomst

Uppenbarelseboken förutsäger: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20). Herren Jesus sade: ”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig” (Joh 10:27). Det är tydligt att i de sista dagarna bultar Gud på mänsklighetens dörr och söker sina får genom att yttra ord. Dessa kloka jungfrur som verkligen tror på Gud och längtar efter sanningen kan söka och undersöka de sista dagarnas Guds framträdande och verk med öppet sinne, obehindrade av någon makt, och därför har de hört Guds röst och välkomnat Herren. De är de enda som är berättigade att lyftas upp inför Guds tron och ta del i den stora festmåltiden tillsammans med Herren.

Bibelverser som referens

Relevanta ord från Gud

Eftersom vi söker efter Guds fotspår måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Gud uttalar nya ord, där finns Guds röst, och där Guds fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet. När ni har sökt efter Guds fotspår har ni ignorerat orden: ”Gud är sanningen, vägen och livet.” Och därför tror många människor inte att de har funnit Guds fotspår när de tar emot sanningen, och ännu mindre erkänner de Guds framträdande. Vilket allvarligt misstag! Guds framträdande kan inte fås att gå ihop med människans föreställningar, och än mindre kan Gud framträda på människans begäran. Gud gör sina egna val och har sina egna planer när han utför sitt verk; därtill har han sina egna syften och sina egna metoder. Oavsett vilket verk han utför är det inte nödvändigt för honom att diskutera det med människan eller söka hennes råd, än mindre behöver han underrätta varenda människa om sitt verk. Detta är Guds sinnelag, något som dessutom alla måste inse. Om ni vill bevittna Guds framträdande, om ni vill gå i Guds fotspår, då måste ni först lämna era egna föreställningar bakom er. Ni kan inte kräva att Gud ska göra si eller så, och än mindre kan ni sätta upp era egna ramar för honom och anpassa honom efter era egna föreställningar. Istället ska ni fråga hur ni ska söka efter Guds fotspår, hur ni skall ta emot Guds framträdande och hur ni skall underkasta er Guds nya verk: Det är vad människan ska göra. Eftersom människan inte är sanningen och inte äger sanningen, ska hon söka, acceptera och lyda.

Frågor och svar om evangeliet

Gospel Q&A

You say that the Lord Jesus has returned, so why haven’t we seen Him? Seeing is believing and hearsay is undependable. If we haven’t seen Him, that must mean He hasn’t returned yet; I will believe it when I see Him. You say that the Lord Jesus has returned, so where is He now? What work is He doing? What words has the Lord spoken? I will believe it after you are able to clarify these things through testimony.

Videor som referens

Artiklar för referens

Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Bibliska profetior har fullbordats: Hur ska vi välkomna Jesu återkomst?

Hur går Uppenbarelsebokens profetior om Herren Jesu återkomst i uppfyllelse?

Den yttersta tidens tecken har visat sig år 2020: Hur man tar emot Herren som kloka jungfrur

Den yttersta tidens tecken har visat sig år 2020: Hur man tar emot Herren som kloka jungfrur

Noas dagar i de sista dagarna är inne

Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Mer fantastiskt innehåll

Fler ämnen