Den yttersta tidens tecken har visat sig år 2020: Hur man tar emot Herren som kloka jungfrur

Herren Jesus sade: ”Och ni kommer att höra stridslarm och krigsrykten. Se då till att ni inte blir skrämda. Allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk kommer att resa sig mot folk och riken mot riken, och det kommer att bli hungersnöd och jordbävningar på olika håll. Allt detta är början på födslovärkarna” (Matteus 24:6–8). Katastrofer inträffar nu i allt högre antal över hela världen: Coronaviruset från Wuhan, gräshoppor i Afrika, skogsbränder i Australien och andra katastrofer har inträffat, den ena efter den andra. Även de fyra blodmånarna har visat sig. Förutsägelserna om Herrens ankomst har i grund och botten infriats; Herren måste redan ha återvänt. En fråga som många av dem som tror på Herren ställer sig är följande: Hur kan vi bli visa jungfrur då vi tar emot Herrens återkomst? Herren Jesus sade en gång, ”Då blir det med himmelriket som när tio jungfrur tog sina lampor och gick iväg för att möta brudgummen. Fem av dem var kloka och fem var oförståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med någon olja. Men de kloka tog med sig olja i kärl tillsammans med sina lampor” (Matteus 25:1–4). Vi kan se av skriften att de kloka jungfrurna förberedde lampolja och vördnadsfullt inväntade Herrens ankomst. Till slut kunde de välkomna honom och delta vid festmåltiden i himmelriket. Många bröder och systrar tror därför att så länge de ständigt läser skrifterna, deltar vid sammankomster, utför Herrens verk med omsorg och väntar vördnadsfullt, så innebär detta att de har förberett oljan och är kloka jungfrur som kommer att upphöjas till himmelriket när Herren anländer. Det här har varit vår vana under många år och nu upplever vi katastrofer av alla slag, men ännu har vi inte tagit emot Herren. Därmed har vi inget annat val än att reflektera och fråga oss själva: Att utföra Herrens verk med omsorg på det här viset, är det verkligen lika med att vara en klok jungfru? Kommer vi att kunna ta emot Herren och hämtas upp före vedermödan?

Läsa skrifterna, be och utföra Herrens verk med omsorg: Är det vad som skapar en klok jungfru?

Låt oss återknyta till de skriftlärda, översteprästerna och fariséerna. Allesamman var väl förtrogna med skrifterna och deras släkter hade tjänat Gud i generationer. De lydde lagen strikt, följde buden, arbetade flitigt och reste till och med över hela världen för att sprida Guds evangelium. Man kan säga att de arbetade hårt, uthärdade en hel del lidande och inväntade Messias ankomst med vördnad. Enligt våra föreställningar och fantasier borde de ha varit de kloka jungfrurna som tog med sig olja; de borde ha varit mer kvalificerade än någon annan att ta emot Herren och vinna hans frälsning och nåd. Men hur var det? Inte nog med att de här människorna inte erkände Herren Jesus när han blev kött och inledde sin verksamhet, utan på grund av sina föreställningar och fantasier trodde de till och med att ”den som inte kallas ’Messias’ är inte Gud”. De kunde tydligt höra att Herrens ord hade makt och myndighet, men likväl utgick de från sina föreställningar och fantasier och fördömde Herren Jesu ord och verk som avvikande från skrifterna. Detta använde de som skäl att förneka att Herren var Gud själv, och även för att döma och häda Herren Jesus. De hade inte en tillstymmelse till vördnad för Gud i sina hjärtan; de förstod inte, inte heller sökte de eller undersökte detta. De till och med samarbetade med de romerska myndigheterna för att spika upp Herren Jesus på korset, och till slut straffades de av Gud. Kan man då säga att fariséerna var kloka jungfrur? De ägnade sig enbart åt att arbeta och slita, åt att upprätthålla Gamla testamentets lagar, men de hade inte den minsta kunskap om Gud; de var oförmögna att höra Guds röst. De skulle kunna kallas för de mest oförståndiga av jungfrur. Men vad kännetecknar då en klok jungfru? Läs vidare så får du veta mer.

Vad är en vis jungfru?

Herren Jesus sade en gång, ”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig” (Johannes 10:27). ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom” (Matteus 25:6). Vi kan se av skrifterna att de kloka jungfrurna kan ta emot brudgummen främst därför att de lägger stor vikt vid att lyssna på Guds röst. När de hör någon ropa att brudgummen är på väg, tar de kloka jungfrurna initiativet att gå ut för att ta emot honom, och de söker och undersöker. Till slut hör de Guds röst i Guds ord och så tar de emot Herren. Det är precis som när den samariska kvinnan enligt berättelsen i skriften hörde Herren Jesus säga, ”Fem män har du haft och den man du har nu inte din. Där talade du sanning” (Johannes 4:18). Då insåg hon att endast Gud kunde känna till och tala om det som doldes i hennes hjärta. Förbluffad ropade hon till människorna som var där, ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort: Kan han vara Messias?” (Johannes 4:29). Hon insåg av Herren Jesu ord att han var den Messias vars ankomst hade förutsagts. Och så var det Petrus – under sin tid med Herren förstod han att de ord som Herren Jesus sa liksom de verk han gjorde var något som ingen vanlig människa kunde säga och göra. Av Herrens ord och verk förstod han att Herren Jesus var Kristus, Guds son. Även Natanael, Johannes, Andreas och andra hörde Guds röst i Herren Jesu ord. De insåg med visshet att Herren Jesus var Gud själv och de övergav allt för att följa honom. Endast dessa människor var kloka jungfrur.

Ovanstående visar klart att inte alla som läser skrifterna, deltar vid sammankomster, uppmärksamt åtar sig Herrens verk och väntar med vördnad är kloka jungfrur. Kloka jungfrur är framför allt de som bryr sig om Guds röst, och när de hör andra som sprider Guds evangelium kan de ge upp sina egna föreställningar och fantasier och utforska Guds verk med ödmjukt sökande hjärta. Till slut vinner de upplysning från Gud, känner igen Guds röst och tar emot Herren. De som däremot inte ägnar uppmärksamhet åt att lyssna till Guds röst, som inte söker ens när de hört sanningen komma till uttryck, som saknar urskiljningsförmåga, som envist klamrar sig fast vid de ordagranna formuleringarna i skrifterna och tror att de genom att arbeta, försaka sig själva och erbjuda offergåvor kommer att kunna hälsa Guds ankomst – de är allesamman oförståndiga jungfrur som slutligen kommer att gå miste om Guds frälsning och nåd.

För att inte bli oförståndiga jungfrur och överges och förgöras av Gud mitt under pågående katastrofer, i detta avgörande ögonblick när Herrens ankomst ska tas emot, måste vi bli kloka jungfrur och fokusera på att söka höra Guds röst. I Uppenbarelseboken står det skrivet: ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna” (Uppenbarelseboken 2:7). ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Uppenbarelseboken 3:20). De här profetiorna visar att när Herren återvänder i den yttersta tiden, då kommer han att tala ord. Hur kan vi då avgöra vad som är Guds röst? Låt oss härnäst samtala om ytterligare några principer.

1) De yttranden som framförts av Gud äger myndighet och kraft, och de är ett uttryck för Guds sinnelag

Som vi alla vet var det yttranden som Gud använde i begynnelsen för att skapa världen. Guds ord äger makt och myndighet; så snart Gud uttalat ett ord har det blivit verklighet. Det är precis som Gud sade i Första Moseboken: ”’Låt det bli ljus’, och det blev ljus” (1 Mosebok 1:3). ”’Låt vattnet under himlen samlas till en enda plats så att det torra blir synligt.’ Och det blev så” (1 Mosebok 1:9). Jehova talade till Moses: ”Tala till Israels barns hela församling och säg dem: Ni ska vara heliga, ty jag Jehova er Gud är helig” (3 Mosebok 19:2). Vidare finns även orden från Herren Jesus som avslöjade fariséerna: ”Men ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni stänger till himmelriket för människorna! Själva går ni inte in och inte heller dem som är på väg in låter ni gå in” (Matteus 23:13).

När vi en gång har hört Guds ord inser vi att ingen vanlig människa hade kunnat yttra dem. Guds ord kan befalla allt; allting formas och fulländas av hans ord. Alla som motsätter sig och trotsar Gud kan också fördömas av hans ord. Att höra dem fyller oss med vördnad och vi kan känna att Guds sinnelag inte tillåter kränkning från någon människa, att Guds ord tillfullo uttrycker hans ställning och myndighet och att vi i de sista dagarna måste avgöra om det vi hör är rösten av Herren som har återvänt. Det är på detta sätt vi kan vinna urskiljningsförmåga.

2) Guds ord uppenbarar mysterier och blottar mänsklighetens fördärv och hemligheter

Som vi alla vet avslöjade den inkarnerade Herren Jesus många mysterier under den tid när han skred till verket. Här ingick ”Omvänd er, för himmelriket är nära” (Matteus 4:17) samt ”Inte alla som sade ’Herre, Herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matteus 7:21). Det är endast tack vare att Herren uppenbarat hemligheterna kring inträdet i himmelriket som vi vet att bara de som verkligen vänder om och följer den himmelske Faderns vilja kan komma in himmelriket. Det här är något vi aldrig skulle ha vetat om inte Herren Jesus hade uppenbarat denna hemlighet för oss.

Dessutom är Gud en Gud som rannsakar djupet i människors hjärtan. Gud har en grundlig förståelse av oss; endast Gud kan avslöja vårt fördärv och det som bor i våra hjärtan. Herren Jesus talade till exempel om för Natanael att han sett honom under fikonträdet, vilket fick Natanael att förstå att Herren Jesus var den Messias vars ankomst hade förutsagts. Sedan var det skatteindrivaren Matteus som insåg att Herren Jesus var Gud eftersom Jesus kunde tala om innehållet i hans böner. Här kan vi se att Guds ord inte bara uppenbarar mysterier utan även blottlägger människosläktets fördärv och hemligheter; det är också ett sätt för oss att avgöra om något är Guds röst.

3) Guds yttranden kan ge näring och bana en väg för människor

Herren Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen, och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Johannes 14:6). Gud själv är sanningen; Gud har förmågan att uttrycka sanningen för människosläktets uppehälle i enlighet med dess behov i alla tider och på alla platser. Under lagens tidsålder visste inte människorna hur de skulle leva eller tillbe Gud, så Gud utfärdade lagen genom Mose för att leda människorna i deras liv. Så som det är skrivet i de tio budorden: ”Jag är Jehova din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig” (5 Mosebok 5:6–7). ”Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. … Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Ej heller skall du ha begär till din nästas hustru …” (5 Mosebok 5:17–21). Efter att ha hört Guds ord visste folket vid den tiden hur de borde leva och hur de borde tillbe Gud. Då, när Herren Jesus kom för att verka och sprida evangeliet om himmelriket, började han undervisa människor om att de måste bekänna sina synder och omvända sig, att de måste vara förstående och tålmodiga, att de måste älska andra som sig själva, att de måste vara jordens salt och ljus, och så vidare. Precis som när Petrus ställde denna fråga till Herren Jesus: ”Herre, hur många gånger ska jag min broder synda mot mig och ändå få min förlåtelse? Så mycket som sju gånger?” (Matteus 18:21), Jesus svarade Petrus direkt, ”Jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger” (Matteus 18:22). När Petrus hört Herren säga de orden förstod han att förlåtelse är något vi bör hålla fast vid; den är villkorslös och inte begränsad till ett visst antal gånger. Därmed visste Petrus hur han skulle handla.

Så om någon nu förkunnar den goda nyheten att Herren har återvänt och vittnar om att den helige Ande talar till församlingarna, kan vi lyssna och bedöma om den här vägen kan ge oss den näring vi behöver idag. Just nu lever vi alla i ett tillstånd då vi begår synder och sedan bekänner dem, något vi inte kan frigöra oss ifrån. Om orden vi får del av kan visa oss ett sätt att bli fria från synd och vinna renhet så betyder det att Herren Jesus har återvänt. Vi kan känna igen Guds röst på grundval av denna enda princip.

Har detta samkväm visat er hur man kan bli en klok jungfru och ta emot Herren? Om det har varit till hjälp för er hoppas jag att ni vill dela det som sagts med andra. Min önskan är att vi alla ska bli kloka jungfrur och helhjärtat söka efter och lyssna uppmärksamt för att få höra Herrens röst. Må vi snart välkomna Herrens återkomst och delta i festmåltiden med honom!

Föregående: Vad är synd? Hur kan kristna göra sig fria från synd?

Nästa: Profetian i Uppenbarelseboken har gått i uppfyllelse: Har du nått sann omvändelse?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger