Gud själv, den unike Ⅵ

Guds helighet (III)

Den fråga som vi samlades kring förra gången var Guds helighet. Vilken aspekt av Gud själv rör Guds helighet? Rör den Guds innersta väsen? (Ja.) Vilket är då det ämne som rör Guds väsen i vår gemenskap? Är det Guds helighet? Guds helighet: det är Guds unika väsen. Vilket var det huvudtema som vi samlades kring förra gången? (Insikt rörande Satans ondska. Det vill säga hur Satan fördärvar mänskligheten; han använder kunskap, vetenskap, traditionell kultur, vidskepelse och samhällstrender till att fördärva människan.) Det var den huvudfråga som vi diskuterade förra gången. Satan använder kunskap, vetenskap, vidskepelse, traditionell kultur och samhällstrender till att fördärva människan; det är de sätt på vilka Satan fördärvar människan. Det är fem sätt sammanlagt. Vilket tror du att Satan använder mest för att fördärva människan, vad som fördärvar henne mest på djupet? (Traditionell kultur. Det är för att sataniska filosofier som Konfucius och Mencius läror är djupt inpräntade i vårt medvetande.) Vissa bröder och systrar menar att det är traditionell kultur. Någon annan? (Kunskap. Kunskap kan aldrig acceptera att vi tillber Gud. Den förnekar Guds existens och förnekar Guds styre. Det innebär att Satan säger att vi ska studera från tidig ålder och att vår framtid och vårt öde bara kan säkras genom att vi studerar och vinner kunskap.) Satan använder kunskap till att kontrollera din framtid och ditt öde, sedan för han dig i ledband; det är så du menar att Satan fördärvar människan mest på djupet. De flesta av er anser alltså att Satan använder kunskap till att fördärva människan mest på djupet. Finns det några andra sätt? Vad sägs om vetenskap och samhällstrender till exempel? Är det någon som håller på dem? (Ja.) Idag kommer jag att dela gemenskap med er igen kring de fem aspekter ur vilka Satan fördärvar människan, och när jag är färdig kommer jag att ställa några frågor till er om exakt ur vilken aspekt som Satan fördärvar människan mest på djupet.

De fem aspekter ur vilka Satan fördärvar människan är hans fem sätt att fördärva henne. Det första av de fem sätt som vi nämnde är kunskap, så låt oss först samlas kring kunskapen som tema. Satan använder kunskap som lockbete. Lyssna noga: Det är bara ett slags lockbete. Människor förleds att ”studera hårt och bli bättre för var dag”, att rusta sig med kunskap, som med vapen, och sedan använda kunskapen till att öppna porten till vetenskapen; med andra ord, ju mer kunskap du tillägnar dig, desto mer kommer du att förstå. Allt det här är vad Satan säger till människor. Satan säger åt människor att även hysa upphöjda ideal, samtidigt som de lär sig kunskap, och han säger åt dem att ha ambitioner och ideal. Utan människors vetskap förmedlar Satan många sådana budskap som gör att människor omedvetet känner att dessa saker är riktiga eller fördelaktiga. Ovetande vandrar människor på den vägen och leds ovetande framåt av sina egna ideal och ambitioner. Steg för steg lär sig människor ovetande av den kunskap som Satan ger hur stora och berömda personligheter tänker. De lär sig också det ena efter det andra av hur de som folk betraktar som hjältar agerar. Vad i dessa hjältars handlande är det Satan förespråkar för människan? Vad vill han ingjuta i människan? Människan måste vara patriotisk, ha en nationell integritet och vara hjältemodig. Vad lär sig människan av vissa historiska berättelser eller biografier om hjältemodiga gestalter? Att ha en känsla av personlig lojalitet eller att göra något för sin kompis eller för en vän. Inom ramen för den kunskapen från Satan lär sig människorna många icke-positiva saker utan att veta det. Mitt i deras omedvetenhet sår Satan den säd som han har förberett åt dem i deras omogna sinnen. Den säden får dem att känna att de borde bli storslagna människor, bli berömda, bli hjältar, vara patriotiska, vara personer som älskar sina familjer eller vara personer som skulle göra vad som helst för en vän och ha en känsla av personlig lojalitet. Förförda av Satan vandrar de ovetande den väg som han har förberett åt dem. När de vandrar den vägen är de tvungna att acceptera Satans levnadsregler. Ovetande och själva helt omedvetna utvecklar de sina egna levnadsregler, som inte är något annat än Satans regler som med kraft har ingjutits i dem. Under inlärningsprocessen får Satan dem att utveckla sina egna mål, bestämma sina egna livsmål, levnadsregler och sin riktning i livet, samtidigt som han hela tiden ingjuter sådant i dem som är av Satan, genom berättelser, genom biografier, genom att använda alla tänkbara medel för att få människor att sluka betet lite i sänder. På det viset fattar vissa, under inlärningens gång, tycke för litteratur, somliga för ekonomi, andra för astronomi eller geografi. Sedan finns det de som fattar tycke för politik, andra för fysik, några för kemi och vissa fattar till och med tycke för teologi. Allt det här är en del av kunskapen. Innerst inne vet ni alla hur det går med sådana saker, ni har alla varit i kontakt med dem förut. När det gäller den här sortens kunskaper kan man tala i det oändliga om ett visst område. Och då framgår det hur djupt den kunskapen har satt sig i människans sinne, det visar vilken stor plats denna kunskap upptar i människans sinne och vilken djup inverkan den har på människan. När någon väl har fattat tycke för en sida av kunskapen, när en människa innerst inne har blivit djupt förälskad i den, så utvecklar hon ovetande ideal: Vissa personer vill bli författare, andra vill bli skribenter, några vill göra politisk karriär och en del vill satsa på ekonomi och bli affärsfolk. Sedan finns det en grupp människor som vill bli hjältar, bli stora eller berömda. Oavsett vilken typ av person som människor vill vara så har de som mål att ta denna metod att lära sig kunskap och använda den för egna syften, till att förverkliga sina egna önskningar, sina egna ideal. Det spelar ingen roll hur bra det låter – att de vill uppnå sina drömmar, inte leva detta liv förgäves, eller att de vill satsa på en karriär – de vårdar dessa upphöjda ideal och ambitioner men, i grund och botten, vad är syftet med alltihop? Har ni tänkt på det förut? Varför vill Satan göra detta? Vad är Satans syfte med att ingjuta dessa saker i människan? Ni måste vara klara över den frågan i era hjärtan.

Låt oss nu tala om hur Satan använder kunskap till att fördärva människan. Har du börjat känna igen Satans lömska motiv av det vi hittills har talat om? (Lite.) Varför använder Satan kunskap till att fördärva människan? Vad vill han göra mot människan med hjälp av kunskap? Få människan att följa en väg av vilket slag? (Motsätta sig Gud.) Det är absolut att motsätta sig Gud. Det är en konsekvens som du kan se hos människor som skaffar sig kunskap – motstånd mot Gud. Vilka är då Satans lömska motiv? Det har du inte klart för dig, eller hur? Under processen med människans inlärning av kunskap kommer Satan att tillämpa varje metod, antingen det är att förklara berättelser, bara ge henne ett stycke kunskap eller låta henne uppfylla sina önskningar eller sina ideal. Vilken väg vill Satan leda in dig på? Folk tycker att det inte är något fel med att lära sig kunskap, att det är den naturliga gången. Att ha höga ideal eller framåtanda är att ha ambitioner, minst sagt, och det bör vara den rätta vägen i livet. Om människor kan förverkliga sina ideal eller gå in för en karriär i sina liv – är det inte underbarare att leva på det sättet? Att inte bara hedra sina förfäder på det sättet utan kanske även göra ett avtryck i historien – är inte det något bra? Det är något bra i världsliga människors ögon och för dem är det riktigt och positivt. Men leder Satan, med sina lömska motiv, bara människor till den här sortens väg och beslutar sedan att det är nog? Absolut inte. I själva verket är det så att oavsett hur upphöjda en människas ideal är, hur realistiska en människas önskningar är eller hur riktiga de är, så är allt som människan vill uppnå, allt som människan söker, oupplösligt förenat med två ord. Dessa båda ord är livsavgörande för varje människas liv och det är sådant som Satan har för avsikt att ingjuta i henne. Vilka är de två orden? De är ”berömmelse” och ”vinning”. Satan använder ett mycket subtilt sätt, ett sätt som stämmer väl överens med människors föreställningar; det är inget radikalt sätt alls. Mitt i sin omedvetenhet börjar människor acceptera Satans sätt att leva, hans levnadsregler, och upprättar sina livsmål och sin inriktning i livet, och när de gör det börjar de även ovetande få ideal i livet. Oavsett hur höga dessa ideal i livet tycks vara så är de bara en förevändning som är oupplösligt förenad med berömmelse och vinning. Det enda som varje stor eller berömd person, faktiskt alla människor, följer i livet är förknippat enbart med dessa två ord: ”berömmelse” och ”vinning”. Människor tror att när de väl har nått berömmelse och vinning kan de dra nytta av det för att skaffa sig hög status och stor förmögenhet och njuta livet. När de väl har nått berömmelse och vinning kan de dra nytta av det i sitt sökande efter nöjen och samvetslös köttslig njutning. Människor tar villigt, om än ovetande, sina kroppar, sinnen och allt de har, sin framtid och sina öden, och överlämnar dem till Satan i syfte att uppnå den berömmelse och vinning som de längtar efter. Detta gör folk faktiskt utan ett ögonblicks tvekan, alltid okunniga om behovet av att återta alltihop. Kan människor fortfarande ha någon kontroll över sig själva när de väl har tagit sin tillflykt till Satan och blivit lojala mot honom på det här sättet? Absolut inte. De är helt och fullt kontrollerade av Satan. De har också helt och fullt sjunkit ner i ett gungfly och kan inte rädda sig själva. När någon väl sitter fast i dyn av berömmelse och vinning söker han eller hon inte längre det som är ljust, det som är rättfärdigt eller sådant som är vackert och gott. Det beror på att den förföriska makt som berömmelse och vinning har över människor är för stor och detta blir något som människor strävar efter hela livet och till och med i all evighet utan slut. Är det inte sant? Vissa människor kommer att säga att inlärning av kunskap bara handlar om att läsa böcker eller lära sig någonting som de inte redan kan, för att inte vara efter sin tid eller hamna på efterkälken. Kunskapen lärs bara in för att de ska få mat på bordet, för deras egen framtid eller för de grundläggande behoven. Finns det någon som uthärdar ett decennium av hårda studier enbart för de grundläggande behoven, enbart för att lösa matfrågan? Sådana människor finns inte. Så varför utstår hon dessa vedermödor och lider i alla dessa år? Det är för berömmelse och vinning: Berömmelse och vinning väntar på henne därframme, kallar på henne, och hon tror att det bara är genom egen flit, vedermödor och kamp som hon kan följa den vägen och därigenom nå berömmelse och vinning. Hon måste utstå dessa vedermödor för sin egen framtida väg, för sin framtida glädje och ett bättre liv. Vad i all världen är det för kunskap – kan ni säga mig det? Är det inte levnadsregler som har ingjutits i människor av Satan, som Satan har lärt dem under tiden som de har lärt sig kunskap? Är det inte livets upphöjda ideal som ingjutits i människan av Satan? Ta som exempel stora människors idéer, de berömdas integritet, hjältefigurers modiga anda eller ridderligheten och godheten hos kampsportsromanernas huvudpersoner och fäktmästare. (Jo, det är det.) Sådana idéer påverkar den ena generationen efter den andra, och människor i varje generation förmås att acceptera dessa idéer, leva för dessa idéer och sträva efter dem i det oändliga. Det är på det här sättet, via denna kanal, som Satan använder sig av kunskap för att fördärva människan. Är det fortfarande möjligt för människor att tillbe Gud efter att Satan har lett dem till den vägen? Innehåller den kunskap och de tankar som ingjutits i människan av Satan något av gudsdyrkan? Rymmer de något som hör till sanningen? Innehåller de något om att frukta Gud och sky det onda? (Nej, det gör de inte.) Ni låter lite osäkra, men det gör inget. Så länge du inser att ”berömmelse” och ”vinning” är de två nyckelord som Satan använder för att locka in människor på ondskans väg så räcker det.

Låt oss sammanfatta helt kort igen: Vad använder Satan för att hålla människor instängda och kontrollerade? (Berömmelse och vinning.) Satan använder alltså berömmelse och vinning för att kontrollera människors tankar tills det enda de kan tänka på är berömmelse och vinning. De kämpar för berömmelse och vinning, uthärdar vedermödor för berömmelse och vinning, utstår förödmjukelse för berömmelse och vinning, offrar allt de har för berömmelse och vinning och kommer att göra vilka bedömningar eller fatta vilket beslut som helst för berömmelse och vinning. På det sättet fjättrar Satan människan med osynliga bojor. Dessa bojor tynger människor och de har varken kraft eller mod att kasta av sig dem. Så de stretar ständigt vidare med stora svårigheter, ovetande om att de bär dessa bojor. För berömmelse och vinning skyr mänskligheten Gud och sviker honom och blir allt mer ond. På det viset förstörs den ena generationen efter den andra på grund av Satans berömmelse och vinning. Om man nu betraktar Satans handlingar, är hans lömska motiv avskyvärda? Ni kan kanske fortfarande inte se igenom Satans lömska motiv därför att ni tänker att det inte finns något liv utan berömmelse och vinning. Ni tror att om människor lämnar berömmelse och vinning bakom sig kommer de inte längre att kunna se vägen framför sig; de kommer inte längre att kunna se sina mål och deras framtid blir mörk, diffus och dyster. Sakta men säkert kommer ni emellertid alla en dag att inse att berömmelse och vinning är ohyggliga bojor som Satan använder för att fjättra människan. Fram till den dag då du inser detta kommer du att helt stå emot Satans kontroll och helt stå emot de bojor som Satan kommer med för att fjättra dig. När tiden är inne för dig att vilja kasta av dig allt som Satan har ingjutit i dig, då kommer du att bryta totalt med Satan och även verkligen avsky allt som Satan har gett dig. Först då kommer du att ha en uppriktig kärlek till och längtan efter Gud.

Vi har bara talat om hur Satan använder kunskap till att fördärva människan, så låt oss nu samlas kring hur Satan använder vetenskapen till att fördärva människan. Först använder Satan vetenskapens namn till att tillfredsställa människans nyfikenhet, tillfredsställa människans önskan att undersöka vetenskapen och tränga in i mysterier. I vetenskapens namn tillfredsställer Satan även människans materiella behov och människans krav på att ständigt höja sin livskvalitet. I det namnet använder Satan därför vetenskapens väg till att fördärva människan. Är det bara människans tänkande eller människans sinne som Satan fördärvar genom denna vetenskapens väg? Vad mer bland de människor, händelser och företeelser som vi kan se i vår omgivning och kommer i kontakt med använder Satan vetenskapen för att fördärva? (Den naturliga miljön.) Ni har rätt. Det verkar som att ni har blivit djupt skadade av detta och även är starkt påverkade av det. Förutom att Satan använder vetenskapens alla rön och slutsatser till att bedra människan, använder han också vetenskapen som ett medel att orsaka hänsynslös förstörelse och exploatering av den livsmiljö som människan skänktes av Gud. Han gör det under förevändningen att om människan bedriver vetenskaplig forskning kommer hennes livsmiljö att bli bättre och bättre och hennes levnadsstandard kommer ständigt att höjas, och vidare att denna vetenskapliga utveckling syftar till att tillgodose människans dagligen ökande materiella behov och hennes behov av att fortsätta höja sin livskvalitet. Varför utveckla vetenskapen om det inte vore av de skälen? Det är den teoretiska grunden till Satans utveckling av vetenskapen. Men vad har vetenskapen gett mänskligheten? Vad består vår närmaste miljö av? Har inte luften som mänskligheten andas blivit förgiftad? Är vattnet vi dricker fortfarande riktigt rent? (Nej.) Är maten vi äter naturlig? Större delen av den produceras med hjälp av gödningsmedel och odlas med hjälp av genmodifiering, och mutationer produceras med hjälp av olika vetenskapliga metoder. Inte ens de grönsaker och den frukt vi äter är längre naturliga. Det är inte lätt för människor att få tag i ett naturligt ägg att äta. Och äggen smakar inte längre som de brukade, efter att redan ha blivit bearbetade av Satans så kallade vetenskap. Om man ser till den större bilden så har hela atmosfären blivit förstörd och förgiftad; berg, sjöar, skogar, floder, hav och allting över och under jord har fördärvats genom så kallade vetenskapliga landvinningar. Med andra ord, hela den ekologiska miljön, den levande miljö som människan fått av Gud, har förstörts och fördärvats av så kallad vetenskap. Även om det finns många människor som har fått vad de förväntade sig i fråga om den livskvalitet de söker och har tillfredsställt både sina lustar och sitt kött, har den miljö som människan lever i blivit förstörd och ödelagd i grunden genom de olika ”landvinningar” som vetenskapen fört med sig. Nu har vi inte längre rätt att dra ett enda andetag av frisk luft, inte ens utomhus. Är det mänsklighetens bedrövelse? Finns det fortfarande någon lycka att tala om för människan som lever i det livsutrymmet? Människan lever i detta livsutrymme och från allra första början skapade Gud den livsmiljön åt människan. Det vatten människor dricker, den luft människor andas, den mat människor äter, växter, träd och hav – hela den livsmiljön skänkte Gud till människan; den är naturlig och fungerar enligt en naturlag som fastställts av Gud. Om det inte funnits någon vetenskap skulle folk ha varit lyckliga och kunnat njuta av allt i dess ursprungliga skick, i enlighet med Guds sätt och enligt det som Gud skänkte dem att njuta av. Men nu har allt detta blivit förstört och ödelagt av Satan; människans huvudsakliga livsutrymme är inte längre i sitt ursprungliga skick. Men ingen är i stånd att inse vad som orsakade den här sortens konsekvens eller hur det gick till, och allt fler människor närmar sig dessutom och förstår vetenskapen genom att använda de idéer som ingjutits i dem av Satan. Är det inte synnerligen avskyvärt och beklagansvärt? Nu när Satan har tagit det utrymme där mänskligheten existerar och dess livsmiljö och fördärvat det till detta skick, och nu när mänskligheten fortsätter att utvecklas på det sättet, finns det då ett behov av att Guds hand förstör denna mänsklighet på jorden? Om mänskligheten fortsätter att utvecklas på det sättet, vilken riktning kommer den att ta? Förutom människans giriga sökande efter berömmelse och vinning fortsätter hon att bedriva vetenskapliga undersökningar och djupgående forskning och tillfredsställer sedan oupphörligt sina egna materiella behov och lustar; vad blir då konsekvenserna för människan? Först och främst finns det inte längre någon ekologisk balans och hand i hand med detta har alla människors kroppar blivit fördärvade och skadade av den här sortens miljö och olika smittsamma sjukdomar och farsoter sprider sig överallt. Det är en situation som människan inte längre har kontroll över, eller hur? Nu när ni förstår det här … om inte mänskligheten följer Gud utan alltid följer Satan på det här viset – om den använder kunskap till att ständigt berika sig själva, använder vetenskap till att oupphörligt undersöka framtiden för mänskligt liv, och använder den här sortens metod för att fortsätta leva – inser ni då vad det naturliga slutet för mänskligheten kommer att bli? (Ödeläggelse.) Det kommer att bli ödeläggelse: den kommer att närma sig ödeläggelsen ett steg i taget! Närma sig ödeläggelsen ett steg i taget! Nu ser det ut som om vetenskapen är en sorts magisk dryck som Satan har berett åt människan, så när du försöker urskilja saker och ting ser du dem i ett töcken; oavsett hur du anstränger dig kan du inte se dem klart och oavsett hur mycket du försöker kan du inte få grepp om dem. Men Satan använder fortfarande vetenskapens namn till att reta din aptit och föra dig i ledband, ett steg i taget, mot avgrunden och mot döden. Är det inte så? (Jo.) Detta är det andra sättet.

Den tredje sättet är att Satan använder traditionell kultur till att fördärva människan. Det finns många likheter mellan traditionell kultur och vidskepelse, bara det att traditionell kultur har särskilda berättelser, allusioner och källor. Satan har konstruerat och hittat på många folksagor eller berättelser i historieböcker som har fått människor att ta djupt intryck av traditionella kulturella eller vidskepliga gestalter. Ta som exempel Kinas De åtta odödliga som korsar havet, Resan till Västern, Jadekejsaren, Nezha-erövrarna, Drakkungen och Berättelsen om Gudarnas Skapelse. Har inte dessa blivit djupt rotade i människans medvetande? Även om vissa av er inte känner till alla detaljerna känner ni ändå till berättelserna rent allmänt och det är detta allmänna innehåll som fastnar i ditt hjärta och fastnar i ditt sinne och som du inte kan glömma. Det var sådana ting som Satan ställde upp för människan för länge sedan efter att vid olika tidpunkter ha spridit sina skilda idéer och legender. Dessa ting skadar och fräter direkt på människors själar och förtrollar människor gång på gång. Det betyder att när du väl har accepterat dessa ting som härrör från den traditionella kulturen, berättelser eller vidskepelse, när dessa ting har tagit plats i ditt sinne, när de väl har fastnat i ditt hjärta, så är det som om du vore förtrollad – du blir snärjd och påverkad av dessa kulturer, dessa idéer och traditionella berättelser. De påverkar ditt liv, ditt sätt att se på livet och de påverkar även ditt omdöme om saker och ting. Dessutom påverkar de din strävan mot den sanna vägen i livet: Det är sannerligen en förtrollning. Du försöker men du kan inte skaka dem av dig; du hugger mot dem men du kan inte hugga ner dem; du slår mot dem men du kan inte slå ner dem. Vidare börjar människor, efter att omedvetet ha blivit föremål för denna förtrollning, att ovetande tillbe Satan och nära bilden av Satan i sina hjärtan. De ställer med andra ord upp Satan som sin avgud, ett föremål som de kan tillbe och se upp till, och går till och med så långt att de betraktar honom som Gud. Utan att de vet om det finns dessa ting i människornas hjärtan och kontrollerar deras ord och handlingar. Dessutom betraktar du först dessa berättelser och legender som falska och sedan erkänner du ovetande förekomsten av dessa berättelser och gör verkliga gestalter av dem och förvandlar dem till verkligt existerande ting. I din omedvetenhet mottar du undermedvetet dessa idéer och existensen av dessa ting. Du tar också undermedvetet emot djävlar, Satan och avgudar i ditt eget hem och i ditt eget hjärta – det är sannerligen en förtrollning. Känner ni likadant? (Ja.) Finns det några bland er som har tänt rökelse och tillbett Buddha? (Ja.) Vilket var då syftet med att tända rökelse och tillbe Buddha? (Att be för frid.) Om man tänker på det nu, är det absurt att be till Satan om frid? Kommer Satan med frid? (Nej.) Var ni okunniga på den tiden? Ett sådant beteende är absurt, okunnigt och naivt, eller hur? Satan överväger bara hur han kan fördärva dig och kan inte ge dig frid; han kan bara ge dig tillfällig respit. Men du måste avlägga ett löfte och om du bryter din försäkran eller bryter det löfte du har avlagt till honom kommer du att få se hur han plågar dig. Genom att få dig att avlägga ett löfte vill han i själva verket kontrollera dig. När ni bad om frid, fick ni det då? (Nej.) Ni fick inte frid utan han kom tvärtom med olycka och oändliga katastrofer – sannerligen ett gränslöst hav av bitterhet. Frid finns inte i Satans domän och det är sanningen. Detta är konsekvensen för mänskligheten av feodal vidskepelse och traditionell kultur.

Den sista frågan är hur Satan drar fördel av samhällstrender för att fördärva människan. Dessa samhällstrender inbegriper många ting. Vissa säger: ”Handlar det om vilka kläder vi har på oss? Handlar det om det senaste modet, kosmetika, frisyrer och gourmetmat?” Handlar det om dessa ting? De ingår i trenderna men det är inte dem vi vill tala om här. Vi vill bara tala om de idéer som samhällstrender för med sig till människor, hur de får människor att bete sig i världen, de livsmål och åskådningar som de ger upphov till i människor. Dessa är mycket viktiga; de kan kontrollera och påverka människans sinnestillstånd. En efter en för dessa trender med sig ett ont inflytande som oupphörligen får människor att förfalla och oupphörligen får dem att mista samvete, mänsklighet och förnuft och sänker deras moral och försämrar deras karaktär till den grad att vi till och med kan säga att majoriteten av människor nu saknar integritet, saknar mänsklighet och inte heller har något samvete, än mindre något förnuft. Vilka är då dessa trender? Du kan inte se de trenderna med blotta ögat. När vinden från en trend sveper fram är det kanske bara ett mindre antal personer som blir trendsättare. De börjar göra någonting, accepterar någon idé eller något perspektiv. Majoriteten av människor kommer dock mitt i sin omedvetenhet att ständigt smittas, införlivas och lockas av denna trend, tills de alla ovetande och ofrivilligt accepterar den och alla är uppslukade och kontrollerade av den. För människor som inte är sunda till kropp och själ, som aldrig vet vad sanning är, som inte kan avgöra skillnaden mellan positiva och negativa ting, får den ena efter den andra av den typen av trender dem att villigt acceptera dessa trender, den livssyn och de värderingar som kommer från Satan. De accepterar vad Satan säger om hur man bör hantera livet och det sätt att leva som Satan ”skänker” dem. De har inte styrkan och inte heller förmågan, än mindre medvetenheten att stå emot. Så vilka i hela friden är dessa trender? Jag har valt ut ett enkelt exempel som ni nog kommer att förstå. Till exempel så drev människor förr sina företag på ett sätt där de inte lurade vare sig gammal eller ung och sålde varor till samma pris oavsett vem som köpte. Låter det inte ana samvete och mänsklighet? När människor använde sig av trossatser av det slaget när de drev sina företag visar det att de fortfarande hade ett visst samvete, en viss mänsklighet, på den tiden. Men i och med människans krav på allt större summor pengar började de ovetande älska pengar, älska vinst och älska njutning mer och mer. Började då människor se pengar som viktigare? När människor ser pengar som viktigare försummar de ovetande sitt rykte, renommé, prestige och integritet, eller hur? När du driver ett företag ser du hur andra använder olika metoder för att bedra folk och bli rika. Trots att de pengar som tjänats är orättfången vinst blir de rikare och rikare. De driver samma typ av företag som du, men hela deras familj njuter mer av livet än du gör och du blir frustrerad och säger: ”Varför kan inte jag göra det? Varför kan inte jag tjäna lika mycket som de gör? Jag måste komma på ett sätt att skaffa mer pengar, att få framgång i mitt företag.” Sedan tänker du igenom det hela. Enligt den vanliga metoden att tjäna pengar, genom att varken lura gammal eller ung och sälja saker till samma pris åt alla, tjänar du pengar med gott samvete men det kan inte göra dig rik snabbt. Men i din brådska att göra vinst genomgår ditt tänkande en gradvis förvandling. Under den förvandlingen börjar också dina uppförandeprinciper att förändras. Första gången du lurar någon har du ett förbehåll och säger: ”Det här är sista gången jag lurar någon och jag kommer inte att göra om det. Jag kan inte lura folk. Om jag lurar folk kommer det bara att straffa sig och bringa olycka!” Första gången du bedrar någon har du vissa skrupler i ditt hjärta: det är så människans samvete fungerar – genom skrupler och genom att förebrå dig, så att det känns onaturligt när du lurar någon. Men efter att framgångsrikt ha bedragit någon upptäcker du att du nu har mer pengar än du hade förut och du tänker att den metoden kan vara mycket förmånlig för dig. Trots den molande värken i ditt hjärta vill du ändå gratulera dig själv till din framgång och du är lite nöjd med dig själv. För första gången godkänner du ditt eget beteende och godkänner ditt eget bedrägeri. Efteråt, när människan väl har blivit smittad av detta bedrägeri är det som med någon som ger sig in på att spela och sedan blir spelare. Omedvetet godkänner hon sitt bedrägliga beteende och accepterar det. Omedvetet ser hon bedrägeriet som ett legitimt affärsbeteende och ser bedrägeriet som den mest användbara metoden för sin överlevnad och sitt liv; hon tänker att hon snabbt kan bli rik genom att göra så. I början av den processen kan människor inte acceptera ett sådant beteende, de ser ner på det beteendet och det sättet att gå tillväga, sedan prövar de beteendet själva och testar det på sitt eget vis och deras hjärtan börjar gradvis att förvandlas. Vad innebär då denna förvandling? Det är ett godkännande och erkännande av den trenden, ett godkännande och ett erkännande av den idé som ingjutits i dig av samhällstrenden. Omedvetet känner du att du kommer att lida förluster om du inte luras i affärer, att du kommer att ha förlorat något om du inte luras. Dig ovetande blir bedrägeriet hela din själ, din stöttepelare och det blir också ett slags beteende som är en oumbärlig regel för ditt liv. När människan har accepterat ett sådant beteende och ett sådant tänkande, genomgår hennes hjärta då en förändring? Ditt hjärta har förändrats, så har din integritet förändrats? Har din mänsklighet förändrats? Har ditt samvete förändrats? (Ja.) Människan i sin helhet genomgår en kvalitativ förändring, från hjärta till tankar, i en sådan omfattning att de förändras inifrån och ut. Den förändringen för dig längre och längre bort från Gud och du överensstämmer mer och mer med Satan och blir mer och mer lik honom.

Nu är dessa samhällstrender lätta för dig att förstå. Jag valde bara ett enkelt exempel, ett vanligt förekommande exempel som människor kommer att känna till. Har dessa samhällstrender ett stort inflytande på folk? Har de en djupt skadlig effekt på människor? (Ja.) En riktigt djupt skadlig effekt på människor. Vad är det hos människan som Satan använder den ena efter den andra av dessa samhällstrender till att fördärva? (Samvete, förnuft, mänsklighet, moral och syn på livet.) Orsakar de en successiv utveckling till det sämre hos människor? Satan använder dessa samhällstrender till att steg för steg locka människor in i ett näste av djävlar, så att människor som är fångade av samhällstrender utan att veta om det förespråkar pengar och materiella önskningar liksom de förespråkar elakhet och våld. När sådant väl har tagit sig in i människans hjärta, vad blir människan då? Människan blir djävulen Satan! Vilken psykologisk tendens i människans hjärta är förklaringen till det? Vad förespråkar människor? Människor börjar uppskatta ondska och våld. De uppskattar inte skönhet och godhet, än mindre fred. Människor är inte villiga att leva den normala mänsklighetens enkla tillvaro utan vill istället åtnjuta hög status och stor rikedom, frossa i köttets njutningar, inte spara någon möda för att tillfredsställa sitt eget kött, utan restriktioner, utan band som håller dem tillbaka, med andra ord göra allt som de önskar. Så när du som människa har blivit uppslukad av sådana trender, kan då den kunskap du har lärt dig hjälpa dig loss? Kan den traditionella kultur och den vidskepelse du känner till att hjälpa dig att överge denna hemska situation? Kan den traditionella moral och traditionella ceremoni som människan uppfattar hjälpa henne att utöva återhållsamhet? Ta treteckensklassikern som exempel. Kan den hjälpa människor att dra upp fötterna ur dessa trenders kvicksand? (Nej, det kan den inte.) På det viset blir människan allt mer ond, arrogant, nedlåtande, självisk och illvillig. Det finns inte längre någon ömhet mellan människor, inte längre någon kärlek mellan familjemedlemmar, inte längre någon förståelse mellan släktingar och vänner; mänskliga relationer har blivit präglade av våld. Varenda person vill använda våldsamma metoder för att bo tillsammans med en medmänniska; de förtjänar sitt uppehälle genom att bruka våld; de uppnår sin position och gör sina förtjänster med hjälp av våld och de gör allt de vill på våldsamma och ondskefulla sätt. Är inte en sådan mänsklighet skrämmande? (Jo.) Efter att ha hört allt som jag nu har talat om, tycker ni inte att det är skrämmande att leva i denna miljö, i denna värld, och bland en sådan befolkning genom vilken Satan fördärvar människor? (Jo.) Så har ni någonsin känt att det är synd om er? Det känner ni väl lite nu? (Ja.) Av er ton att döma låter det som att ni tänker: ”Satan använder så många olika sätt att fördärva människan. Han tar varje tillfälle och finns vart vi än vänder oss. Kan människan ändå bli frälst?” Kan människan ändå bli frälst? Kan människan frälsa sig själv? (Nej.) Kan Jadekejsaren frälsa människan? Kan Konfucius frälsa människan? Kan bodhisattvan Guanyin frälsa människan? (Nej.) Vem kan då frälsa människan? (Gud.) Men hos vissa människor kommer frågor att uppstå i deras hjärtan som: ”Satan skadar oss så häftigt, så vildsint att vi inte har något hopp om att leva, inte heller någon tillit till att leva. Vi lever alla mitt i fördärvet och varenda människa motsätter sig ändå Gud och nu har vårt mod sjunkit så lågt som det kan. Så under tiden som Satan fördärvar oss, var finns Gud? Vad gör Gud? Vad Gud än gör för oss så märker vi det aldrig!” Vissa människor kan väl inte undgå att känna sig modfällda och lite nedslagna, eller hur? Hos er är den känslan mycket stark, för allt som jag har sagt har varit i syfte att få människor att sakta inse, känna allt mer att de är utan hopp, känna allt mer att de har blivit övergivna av Gud. Men oroa er inte. Det ämne som vi samlas kring idag, ”Satans ondska”, är inte vårt egentliga tema. Men för att tala om essensen i Guds helighet måste vi först tala om hur Satan fördärvar människan och Satans ondska för att bättre tydliggöra för folk vilket tillstånd människor nu befinner sig i. Ett syfte med att tala om detta är att människor ska få lära känna Satans ondska, medan ett annat är att människor ska få en djupare förståelse av vad sann helighet är.

Är de saker som jag just har talat om betydligt mer detaljerade än förra gången? (Ja.) Är då er förståelse nu lite djupare? (Ja.) Jag vet att många nu förväntar sig att jag ska säga exakt vad Guds helighet är, men när jag talar om Guds helighet kommer jag först att tala om de gärningar som Gud gör. Ni bör alla lyssna uppmärksamt, sedan kommer jag att fråga er exakt vad Guds helighet är. Jag kommer inte att säga det direkt utan istället låta er försöka komma fram till det, ge er utrymme för att göra det. Vad tror ni om den metoden? (Den är bra.) Så lyssna noga.

Varje gång Satan fördärvar människan eller ägnar sig åt hejdlös skadegörelse står inte Gud overksam bredvid, inte heller avfärdar han eller låtsas inte se dem han har valt. Allt som Satan gör är fullständigt klart och uppfattat av Gud. Oavsett vad Satan gör, oavsett vilken trend han ger upphov till, så vet Gud allt som Satan försöker göra och Gud ger inte upp dem han har valt. Istället gör Gud allt som krävs, utan att tilldra sig någon uppmärksamhet, i hemlighet och tysthet. När Gud börjar verka i någon, när han har valt någon, så avslöjar han det inte för någon, inte heller avslöjar han det för Satan, än mindre gör han en stor affär av det. Han gör bara helt tyst och helt naturligt vad som krävs. Först utser han en familj åt dig; vilken bakgrund familjen har, vilka dina föräldrar är, vilka dina förfäder är – allt det var redan bestämt av Gud. Det var med andra ord inga beslut som fattades av honom i stundens ingivelse utan snarare ett verk som påbörjades för länge sedan. När Gud väl har valt en familj till dig väljer han också vilket datum du ska födas. Snart ser Gud hur du gråtande föds in i världen, ser din födelse, ser hur du säger dina första ord, ser hur du tar dina första stapplande steg och lär dig att gå. Först tar du ett steg och sedan tar du nästa … nu kan du springa, nu kan du hoppa, nu kan du prata, nu kan du uttrycka dina känslor. Under tiden som människor växer upp är Satans blick fixerad vid var och en av dem, som en tiger som iakttar sitt byte. Men när Gud har utfört sitt verk har han aldrig lidit av några begränsningar av människor, händelser eller ting, av tid och rum; han gör vad han bör och gör vad han måste. Under din uppväxt kan du möta mycket som du inte tycker om, möta sjukdom och besvikelser. Men när du vandrar den vägen är ditt liv och din framtid under Guds stränga omsorg. Gud ger dig en genuin garanti som varar livet ut, för han finns alldeles intill dig, vakar över dig och ser efter dig. Utan att vara medveten om detta växer du upp. Du kommer i kontakt med nya ting och börjar lära känna denna värld och denna mänsklighet. Allting är nytt och fräscht för dig. Du vill gärna göra det du tycker om. Du lever inom din egen mänsklighet, du lever inom ditt eget livsutrymme och du har inte den minsta aning om Guds existens. Men Gud ser dig när du tar varje steg på vägen medan du växer och ser dig när du gör varje framsteg. Inte ens när du tillägnar dig kunskap eller studerar vetenskap har Gud vikit ett enda steg från din sida. Du är precis som andra människor i det att du, under tiden som du lärt känna och kommit i kontakt med världen, har skapat dina egna ideal, du har dina egna hobbies, dina egna intressen och du har också upphöjda ambitioner. Du funderar ofta över din egen framtid och skissar ofta på hur din framtid bör se ut. Men oavsett vad som sker på vägen så ser Gud allt med klar blick. Kanske har du själv glömt ditt förflutna men för Gud finns det ingen som kan förstå dig bättre än han. Du lever under Guds blick, växer upp och mognar. Under den perioden är Guds främsta uppgift något som ingen någonsin anar, något som ingen vet. Gud talar definitivt inte om det för dig. Man kan säga att det är en garanti för att Gud kommer att frälsa en person. Det innebär att Gud vill frälsa den personen, så han måste göra det, och den uppgiften är livsviktig för både människan och Gud. Vad är det mest avgörande? Vet ni det? Det verkar som att ni inte har någon känsla för det, eller någon föreställning om det, så jag ska tala om det för er. Från den stund du föddes och ända fram till nu har Gud utfört mycket verk i dig, men han ger dig inte en detaljerad redogörelse för allt han har gjort. Gud lät dig inte veta och han talade inte om det för dig. Men för människan är allt han gör viktigt. För Gud är det något som han måste göra. I hans hjärta finns det något viktigt som han måste göra som vida överstiger något av allt detta. Det innebär att Gud måste garantera människors säkerhet från att de föds och fram till nu. Efter att ha hört dessa ord kanske ni känner att ni inte begriper helt och säger: ”Är den säkerheten så viktig?” Vilken är då den bokstavliga betydelsen av ”säkerhet”? Kanske menar ni att det betyder fred eller kanske menar ni att det betyder att aldrig uppleva en olycka eller katastrof, att leva väl, att leva ett normalt liv. Men i era hjärtan måste ni veta att det inte är så enkelt. Så vad i fridens namn är det som jag har talat om, det som Gud måste göra? Vad innebär säkerhet för Gud? Är det verkligen en garanti för er säkerhet? Nej. Så vad är det Gud gör? Den säkerheten innebär att du inte blir uppslukad av Satan. Är det viktigt? Du blir inte uppslukad av Satan, så berör detta din säkerhet eller inte? Det gäller din personliga säkerhet och inget kan vara viktigare. Varken din själ eller ditt kött tillhör längre Gud när du väl har blivit uppslukad av Satan. Gud kommer inte längre att frälsa dig. Gud överger sådana själar och överger sådana människor. Så jag säger att det viktigaste som Gud måste göra är att garantera din säkerhet, garantera att du inte blir uppslukad av Satan. Det är rätt viktigt, eller hur? Så varför kan ni inte svara? Det verkar som att ni inte känner Guds stora välvilja!

Gud gör mycket mer än att garantera människors säkerhet, garantera att de inte blir uppslukade av Satan; han utför också en stor mängd verk som förberedelse för att välja människor och frälsa dem. För det första, vilken personlighet du har, vilken typ av familj du ska födas in i, vilka dina föräldrar är, hur många bröder och systrar du har och situationen, den ekonomiska ställningen och villkoren i familjen som du föds in i – allt detta är noggrant planerat åt dig av Gud. Vet ni vilken typ av familjer Guds utvalda folk för det mesta föds in i, i de flesta fall? Är det framstående familjer? Vi kan inte säga säkert att de inte finns. Det kan finnas några, men de är väldigt få. Är det familjer som är exceptionellt rika, som miljardärer eller multimiljonärer? Det är nästan aldrig den typen av familjer. Så vilken typ av familjer planerar Gud för det mesta till dessa människor? (Vanliga familjer.) Vilka familjer är då vanliga familjer? Det finns arbetarfamiljer. De är beroende av sin lön för att leva och har så att det täcker de grundläggande behoven. De kommer under inga omständigheter att låta dig gå hungrig men du ska inte förvänta dig för mycket när det gäller att tillgodose dina materiella behov. Sedan finns det lantbrukarfamiljer. Lantbrukare är beroende av att plantera grödor för att få mat, de har spannmål att äta och vad som än händer kommer du inte att hungra, men du kan inte få så fina kläder. Sedan finns det vissa familjer som driver mindre företag och vissa där föräldrarna är intellektuella och de kan också räknas till vanliga familjer. Det finns också en del föräldrar som arbetar på kontor eller, som mest, är statstjänstemän i en lägre ställning och de kan inte heller anses vara framstående familjer. Fler personer föds in i vanliga familjer och det hela ordnas av Gud. Det innebär för det första att den miljö du lever i inte är den familj med avsevärda tillgångar som du föreställer dig utan snarare en familj som har utsetts åt dig av Gud, och de flesta människor kommer att leva inom ramen för den typen av familjer; vi kommer inte att dryfta undantagen här. Hur är det då med den sociala statusen? De ekonomiska villkoren är genomsnittliga för de flesta föräldrar och de har ingen hög social status – för dem är det gott nog att bara ha ett arbete. Är det några som är guvernörer? Är det några som är presidenter? (Nej.) Som mest är det personer som leder mindre företag eller chefer på lägre nivå. Deras sociala status är medelmåttig och deras ekonomiska villkor är genomsnittliga. En annan faktor är familjens livsmiljö. För det första finns det inga föräldrar som tydligt skulle påverka sina barn till att gå spådomarnas och horoskopens väg; de är också väldigt få. De flesta föräldrar är rätt normala. Gud inrättar en sådan miljö för människor samtidigt som han väljer dem och detta är mycket fördelaktigt för hans verk med att frälsa människor. Utifrån sett verkar det som om Gud inte har gjort något omvälvande för människan; han gör bara allting i hemlighet, ödmjukt och i tystnad. Men i själva verket görs allt det som Gud gör för att lägga grunden till din frälsning, för att förbereda vägen vidare och förbereda alla omständigheter som krävs för din frälsning. När stunden för varje människa är kommen för Gud henne genast tillbaka inför honom – när tiden är inne för dig att höra Guds röst så är det då du träder fram inför honom. Vid den tid då det sker har vissa människor redan blivit föräldrar själva, medan andra bara är någons barn. Vissa personer har med andra ord gift sig och fått barn, medan andra fortfarande är singlar och inte har bildat familj än. Men oavsett människors situation har Gud redan fastställt tiden för när du ska bli vald och när hans evangelium och ord ska nå dig. Gud har fastställt omständigheterna, bestämt genom vilken person eller genom vilket sammanhang som evangeliet kommer att förmedlas till dig, så att du får höra Guds ord. Gud har redan förberett alla de omständigheter som krävs för dig så att du utan att veta om det kommer inför honom och återförs till Guds familj. Du följer också Gud utan att veta om det och träder in i hans stegvisa verk, träder in i Guds sätt att verka som han, steg för steg, har förberett för dig. Vilka sätt använder Gud när han uträttar ting för människor vid den tidpunkten? För det första är det minsta den omsorg och det skydd som människan åtnjuter. Dessutom placerar Gud ut olika personer, händelser och ting så att människan får se hans existens och hans gärningar i dessa. Det finns till exempel människor som tror på Gud för att någon i deras familj är sjuk. När andra predikar evangeliet för dem börjar de tro på Gud och den tron på Gud har uppstått på grund av situationen. Vem ordnade då den situationen? (Gud.) Genom sjukdomen finns det familjer där alla är troende, gammal som ung, medan det finns andra familjer där tron är individuell. Till synes tror du på Gud på grund av sjukdom, men det är i själva verket ett tillstånd som du har blivit skänkt för att du ska komma inför Gud – detta är Guds välvilja. Eftersom familjelivet är krävande för somliga och de inte finner ro, uppstår en tillfällig möjlighet där någon kommer att förmedla evangeliet och säga: ”Tro på Herren Jesus så får du ro.” Omedvetet börjar de då tro på Gud under mycket naturliga omständigheter. Och är det ett slags tillstånd att deras familj saknar ro? Är det en nåd som Gud har förlänat dem? Sedan finns det de som börjar tro på Gud av andra skäl. Det finns olika skäl och olika vägar till tron, men oavsett av vilken anledning du börjar tro på honom så är det hela faktiskt planerat och väglett av Gud. Först använder sig Gud av olika sätt för att välja dig och föra dig in i sin familj. Det är den nåd som Gud skänker varje enskild individ.

Nu med Guds verk i de sista dagarna skänker han inte längre bara nåd och välsignelser till människan som han gjorde i början, och han trugar inte heller människor framåt. Vad har människor under det här stadiet av verket sett av alla aspekter av Guds verk som de har upplevt? De har sett Guds kärlek och Guds dom och tuktan. Vid den här tidpunkten sörjer för, stöttar, upplyser och vägleder Gud dessutom människor, så att de successivt lär känna hans avsikter, lär känna de ord han talar och den sanning som han skänker människan. När människor är svaga, när de är modfällda, när de inte har någonstans att vända sig, kommer Gud att använda sina ord till att trösta, rådge och uppmuntra dem, så att människor i sin litenhet successivt kan finna sin styrka, resa sig upp i positiv anda och bli villiga att samverka med Gud. Men när människor är olydiga mot Gud eller motsätter sig honom, eller avslöjar sitt eget fördärv, kommer Gud inte att visa något förbarmande när han tillrättavisar och fostrar dem. Gud kommer dock att visa tolerans och tålamod med människans dåraktighet, okunnighet, svaghet och bristande mognad. På det viset mognar människan gradvis, genom allt det verk som Gud uträttar för henne, växer upp och lär känna Guds avsikter, lär känna en viss sanning, lär känna vad som är positivt och vad som är negativt, lär känna vad ondska är och vad mörker är. Gud tillrättavisar och fostrar inte alltid människan, han visar inte heller alltid tolerans och tålamod. Snarare sörjer han för varje människa på olika sätt, i hennes olika skeden och enligt hennes olika grad av mognad och kaliber. Han uträttar många ting för människan och till ett högt pris; människan uppfattar inget av det priset eller de ting som Gud uträttar, men allt han gör utförs i själva verket inom varje enskild individ. Guds kärlek är verklig: genom Guds nåd undviker människan den ena olyckan efter den andra, medan Gud visar sin tolerans mot människans svaghet gång på gång. Guds dom och tuktan låter människor successivt förstå mänsklighetens fördärv och sataniska väsen. Det som Gud tillhandahåller, hans upplysning av människan och hans vägledning låter mänskligheten allt mer känna sanningens väsen och i ökad omfattning veta vad människor behöver, vilken väg de bör ta, vad de lever för, värdet och meningen med deras liv och hur de ska vandra vägen fram. Alla dessa ting som Gud uträttar är oskiljbara från hans ursprungliga syfte. Vilket är då hans syfte? Varför använder Gud de här sätten att utföra sitt verk i människan? Vilket resultat vill han uppnå? Med andra ord, vad vill han se hos människan och få av henne? Det Gud vill se är att människans hjärta kan återupplivas. De sätt han använder för att verka i människan är till för att ständigt väcka människans hjärta, väcka människans ande, låta människan få veta var hon kommer ifrån, vem som vägleder henne, stöder henne, sörjer för henne och vem som har låtit människan leva fram till nu; de är till för att låta människan veta vem som är Skaparen, vem hon bör tillbe, vad slags väg hon bör vandra och på vilket sätt hon bör träda fram inför Gud; de används till att successivt återuppliva människans hjärta, så att människan känner Guds hjärta, förstår Guds hjärta och inser den stora omsorgen och tanken bakom hans verk för att frälsa människan. När människans hjärta är återupplivat vill hon inte längre leva livet med ett degenererat, fördärvat sinnelag utan istället sträva efter sanningen till Guds tillfredsställelse. När människans hjärta har väckts till liv har hon förmåga att bryta helt med Satan, inte längre skadas av Satan, inte längre kontrolleras och luras av honom. Istället kan människan samarbeta i Guds verk och i hans ord på ett positivt sätt för att tillfredsställa Guds hjärta och på det viset uppnå gudsfruktan och sky det onda. Det är det ursprungliga syftet med Guds verk.

Att tala om Satans ondska just nu får alla att känna det som att folk lever olyckliga och att människors liv är drabbade av missöden. Men hur känner ni nu när jag har talat om Guds helighet och det verk han utför i människan? (Mycket lyckliga.) Vi kan se nu att allt som Gud gör, allt som han minutiöst planerar för människan är oklanderligt. Allt som Gud gör är felfritt, vilket innebär att det är oförvitligt, och det behövs ingen som korrigerar, ger råd eller gör några förändringar. Allt som Gud gör för varje individ är utom tvivel; han leder var och en vid handen, ser efter dig i varje stund och har aldrig lämnat din sida. När människor växer upp i en sådan miljö och växer upp med en sådan bakgrund, kan vi då säga att de faktiskt växer upp i Guds hand? (Ja.) Så har ni fortfarande en känsla av förlust? Är det någon som fortfarande känner sig modfälld? Känner någon att Gud har övergivit mänskligheten? (Nej.) Så vad i fridens namn har Gud då gjort? (Han upprätthåller mänskligheten.) Den stora tanken och omsorgen bakom allt som Gud gör är odiskutabla. När Gud utför sitt verk har han dessutom aldrig ställt några villkor eller krav på någon av er för att ni ska få veta det pris han betalar för er, så att ni därför känner er djupt tacksamma till honom. Har Gud någonsin gjort något liknande förut? (Nej.) Under era långa liv har ni i princip alla mött många farliga situationer och utstått många frestelser. Det beror på att Satan finns alldeles intill dig och ständigt har blicken fäst på dig. Han tycker om när du råkar ut för olyckor, när du drabbas av katastrofer, när inget går bra för dig och han tycker om när du fångas i hans nät. Vad Gud beträffar så skyddar han dig ständigt, håller dig borta från det ena missödet efter det andra och från den ena olyckan efter den andra. Det är därför jag säger att allt som människan har – frid och glädje, välsignelser och personlig säkerhet – i själva verket är under Guds kontroll och han vägleder och avgör ödet för varje individ. Men har Gud en uppblåst föreställning om sin position, som vissa påstår? Och säger han: ”Jag är störst av alla, det är jag som bestämmer över er, ni måste alla tigga mig om nåd och olydnad kommer att bestraffas med döden.” Har Gud någonsin hotat mänskligheten på det sättet? (Nej.) Har han någonsin sagt: ”Mänskligheten är fördärvad så det spelar ingen roll hur jag behandlar den, vilken godtycklig behandling som helst kan duga; jag behöver inte planera något särskilt bra för den”? Tänker Gud på det sättet? Har Gud agerat på det sättet? (Nej.) Tvärtom är Guds behandling av var och en seriös och ansvarsfull, till och med mer ansvarsfull än du är mot dig själv. Är det inte så? Gud talar inte lättjefullt, inte heller står han på höjden och gör sig märkvärdig och inte heller tar han sig fram genom att lura folk. Istället uträttar han ärligt och tyst de ting som han själv behöver göra. Dessa ting ger välsignelser, frid och glädje till människan. De för människan fridsamt och lyckligt inför Guds åsyn och in i hans familj; sedan lever de inför Gud och tar emot Guds frälsning med lämpligt resonerande och tänkande. Har då Gud någonsin varit falsk mot människan i sitt verk? Har han någonsin visat en oärlig välvilja och lurat människan med några få artigheter och sedan vänt henne ryggen? (Nej.) Har Gud någonsin sagt en sak och sedan gjort en annan? Har Gud någonsin gett tomma löften och skrutit och sagt att han kan göra det ena för dig eller hjälpa dig att göra det andra och sedan försvunnit? (Nej.) Det finns inget bedrägligt hos Gud, ingen falskhet. Gud är trofast och allt han gör är äkta. Han är den ende som människor kan räkna med och den Gud som människor kan anförtro sina liv och allt. Då det inte finns något bedrägligt hos Gud, kan vi säga att Gud är den mest uppriktiga? (Ja.) Visst kan vi det? Även om det ordet, när vi talar om det nu, är för svagt, för förmänskligat när det används om Gud, finns det inget vi kan göra åt det, eftersom det är det mänskliga språkets begränsningar. Det är något opassande här att kalla Gud för uppriktig, men vi använder det ordet så länge. Gud är trofast och uppriktig. Vad menar vi då med att tala om de aspekterna? Menar vi skillnaderna mellan Gud och människan och skillnaderna mellan Gud och Satan? Det kan man säga. Det är för att människan inte kan se ett enda spår av Satans fördärvade sinnelag i Gud. Har jag rätt i det jag säger? Kan jag få ett amen för det? (Amen!) Vi ser inget av Satans ondska uppenbarat i Gud. Allt som Gud gör och uppenbarar är helt och hållet till förmån och hjälp för människan, det görs helt och hållet för att sörja för människan, är fyllt av liv och ger människan en väg att följa och en riktning att ta. Gud är inte fördärvad, så kan vi vidare, när vi ser på allt som Gud gör, säga att Gud är helig? (Ja.) Eftersom Gud inte har något av mänsklighetens fördärv och inte har något som är likt eller identiskt med mänsklighetens fördärvade sinnelag eller Satans väsen, så kan vi ur den synvinkeln säga att Gud är helig. Gud uppenbarar inget fördärv och uppenbarelsen av hans eget väsen i hans verk är all den bekräftelse vi behöver på att Gud själv är helig. Inser ni det? För att vi nu ska lära känna Guds heliga väsen, låt oss börja med att se på dessa båda aspekter: 1) Det finns inget fördärvat sinnelag hos Gud; 2) kärnan av Guds verk i människan gör så att människan kan se Guds eget väsen och hans väsen är enbart positivt. För de ting som alla slags Guds verk ger till människan är alla positiva ting. För det första kräver Gud att människan är ärlig – är det inte positivt? Han ger människan visdom ‒ är det inte positivt? Gud gör så att människan kan skilja mellan gott och ont – är det inte positivt? Han låter människan inse betydelsen och värdet av mänskligt liv – är det inte positivt? Han låter människan se själva kärnan hos människor, händelser och ting i enlighet med sanningen – är det inte positivt? (Jo, det är det.) Och resultatet av allt detta är att människan inte längre blir bedragen av Satan, inte längre fortsätter att skadas av Satan eller kontrolleras av honom. De låter med andra ord människor befria sig helt från Satans fördärv och därmed successivt vandra på vägen där de fruktar Gud och skyr det onda. Hur långt har ni gått på den vägen nu? Det är svårt att säga, eller hur? Men har ni nu åtminstone en spirande förståelse av hur Satan fördärvar människan, vilka ting som är onda och vilka ting som är negativa? Nu vandrar ni åtminstone på den rätta vägen. Kan vi säga det? (Ja.)

Vi kommer nu att avsluta med att tala om Guds helighet, så hur många av er kan säga vad Guds helighet är, utifrån allt som ni har hört och tagit emot? Vad syftar Guds helighet, som jag talar om, på? Fundera över det ett ögonblick. Är Guds sannfärdighet hans helighet? Är Guds trofasthet hans helighet? Är Guds osjälviskhet hans helighet? Är Guds ödmjukhet hans helighet? Är Guds kärlek till människan hans helighet? Gud skänker frikostigt sanning och liv till människan – är det hans helighet? (Ja.) Allt detta som Gud uppenbarar är unikt; det existerar inte hos den fördärvade mänskligheten och kan inte heller ses där. Inte minsta spår av det kan ses under processen med Satans fördärv av människan, varken i Satans fördärvade sinnelag eller i Satans natur eller väsen. Allt som Gud är och har är unikt och endast Gud själv har ett sådant väsen, endast Gud själv äger ett sådant väsen. När vi har diskuterat det här så långt, har någon av er sett någon så helig bland människor? (Nej.) Finns det då någon så helig bland de berömda personer, de stora människor och de avgudar ni tillber som människor? (Nej.) Så när vi nu säger att Guds helighet är unik, förkroppsligar han det till namnet så väl som i sanning? (Ja.) Det gör han. Vidare finns det också en praktisk sida av det. Finns det någon skillnad mellan den helighet jag nu talar om och den helighet som ni tidigare tänkte på och föreställde er? (Ja.) Hur stor är då den skillnaden? (Mycket stor!) Vad syftar människor ofta på när de talar om helighet? (Ett yttre beteende.) Beteende, eller som ett sätt att beskriva något, de säger att det är heligt. Det är bara något som ser rent och snyggt ut, något som ser bra ut eller låter bra enligt människor, inget med en faktisk kärna av helighet. Det här är teori. Förutom det, vad syftar den praktiska aspekten på hos den ”helighet” som människor tänker på? Är den för det mesta det som de föreställer sig eller bedömer den vara? Till exempel så går vissa buddhister hädan under sin utövning, går bort medan de sitter där och sover. Somliga säger att de har blivit heliga och flugit till himlen. Det är också ett slags fantasi. Sedan finns det de som tycker att en älva som svävar ner från himlen är helig. I själva verket har människors föreställning om ordet ”helig” alltid varit ett slags tom fantasi och teori som i grunden saknar verklig substans och dessutom inte har något att göra med helighetens väsen. Helighetens väsen är sann kärlek, men mer än så är det ett sanningens, rättfärdighetens och ljusets väsen. Ordet ”helig” är bara lämpligt när det avser Gud; inget i skapelsen kan förtjäna att kallas heligt. Det måste människan förstå. I fortsättningen använder vi bara ordet ”helig” för Gud. Är det lämpligt? (Ja, det är det.)

Låt oss återgå till att tala om vilka metoder som Satan använder till att fördärva människan. Vi har precis talat om de olika sätt på vilka Gud verkar i människan och som var och en av er kan uppleva själv, så jag kommer inte att gå in på för många detaljer. Men i era hjärtan är ni kanske osäkra på vilka metoder Satan använder till att fördärva människan, åtminstone vad detaljerna beträffar. Är det till nytta för er att jag går igenom det igen? (Ja.) Vill ni förstå det? Kanske frågar några av er: ”Varför tala om Satan igen? Så snart vi talar om Satan blir vi arga och när vi hör hans namn blir vi helt illa till mods.” Oavsett hur illa till mods ni blir så måste ni inse faktum och det måste talas klarspråk om dessa ting och de måste tydliggöras till förmån för er förståelse; i annat fall kan ni inte på allvar bryta er loss från Satans inflytande.

Vi har tidigare diskuterat de fem sätt som Satan fördärvar människan på. Bland dessa fem sätt finns de metoder som han använder. De sätt som Satan fördärvar människan på är bara ett slags täckmantel; mest lömska är de metoder som döljer sig bakom den fasaden och han vill använda dessa metoder till att uppnå sina mål. Vilka är dessa metoder? Sammanfatta dem för mig. (Han luras, förför och hotar.) Ju fler ni nämner desto närmare kommer ni. Det verkar som att ni har blivit djupt skadade av honom och har starka känslor i frågan. (Han använder också fagert tal, han påverkar och tar kraftfullt i besittning.) Tar kraftfullt i besittning – detta gör ett extremt djupt intryck. Visst är människor rädda för Satans kraftfulla besittningstagande? Några fler? (Han skadar människor våldsamt, använder både hot och bevekelsegrunder och han ljuger.) Lögner är själva kärnan i hans handlingar och han ljuger för att lura dig. Vilken är ljugandets natur? Är inte att ljuga det samma som att luras? Målet med att ljuga är i själva verket att lura dig. Några fler? Låt höra. Berätta för mig om alla ni känner till. (Han förleder, skadar, förblindar och bedrar.) De flesta av er känner likadant inför detta bedrägeri, eller hur? (Han använder smicker och fjäskar, kontrollerar människan, intar människan, terroriserar människan och hindrar människan från att tro på Gud.) Jag förstår ganska väl vad ni menar och de är alla bra. Ni känner alla till något om det, så låt oss sammanfatta dem.

Det finns huvudsakligen sex metoder som Satan använder för att fördärva människan.

Den första är kontroll och tvång. Det innebär att Satan kommer att göra allt han kan för att ta kontroll över ditt hjärta. Vad innebär då ”tvång”? Det innebär att använda hotfulla och kraftfulla taktiker för att få dig att lyssna på honom och tänka på konsekvenserna om du inte lyder. Du är rädd och törs inte trotsa honom, så då underkastar du dig honom.

Den andra är att lura och vilseleda. Vad innebär att ”lura och vilseleda”? Satan hittar på historier och ljuger och vilseleder dig till att tro på dem. Han säger aldrig att människan skapades av Gud, men han säger inte heller direkt att du inte gjordes av Gud. Han använder inte ordet ”Gud” överhuvudtaget utan använder något annat som ersättning för det och använder detta något till att bedra dig så att du i grunden inte har en aning om Guds existens. Ett sådant vilseledande inbegriper givetvis många aspekter, inte bara denna.

Den tredje är kraftfull indoktrinering. Kraftfull indoktrinering av vad? Sker en kraftfull indoktrinering till följd av människans eget val? Sker den med människans samtycke? (Nej.) Det spelar ingen roll om du inte samtycker till den. Utan att du är medveten om det flödar den in i dig, ingjuter Satans tänkande, levnadsregler och väsen i dig.

Den fjärde är hot och incitament. Det innebär att Satan använder olika metoder för att få dig att acceptera honom, följa honom och verka i hans tjänst; han försöker uppnå sina mål med alla medel som krävs. Ibland gör han dig små tjänster men han lockar dig ändå att begå synder. Om du inte följer honom kommer han att få dig att lida och straffa dig och han kommer att använda olika sätt att angripa och snärja dig.

Den femte är bedrägeri och vanmakt. ”Bedrägeri och vanmakt” innebär att Satan hittar på några vackert klingande påståenden och idéer som överensstämmer med människors föreställningar för att få det att verka som att han beaktar människors kött och tänker på deras liv och framtid, när det i själva verket bara är för att lura dig. Han fyller dig sedan med vanmakt så att du inte vet vad som är rätt och vad som är fel, så att du omedvetet blir vilseledd och därigenom hamnar under hans kontroll.

Den sjätte är förstörelsen av kropp och medvetande. Vad är det hos människan som Satan förstör? (Hennes medvetande, hela hennes varelse.) Satan förstör ditt medvetande, lämnar dig utan kraft att göra motstånd, vilket innebär att ditt hjärta ytterst långsamt vänds till Satan, mot din vilja. Han ingjuter dessa ting i dig dagligen och använder dagligen dessa idéer och kulturer för att påverka och nära dig, ödelägger ytterst långsamt din vilja, gör att du inte längre vill vara en god människa, gör att du inte längre vill stå upp för det du kallar rättfärdighet. Utan att veta om det har du inte längre viljestyrkan att simma uppströms, mot strömmen, utan flyter istället ner längs den. ”Förstörelse” innebär att Satan plågar människor så svårt att de varken blir som människor eller spöken, sedan tar han tillfället i akt och slukar dem.

Alla dessa metoder som Satan använder till att fördärva människan kan göra människan maktlös att göra motstånd; vilken som helst av dem kan bli ödesdiger för människor. Med andra ord så kan allt som Satan gör och alla metoder han använder få dig att degenerera, föra dig under Satans kontroll och få dig att fastna i ett träsk av ondska. Dessa är de metoder som Satan använder för att fördärva människan.

Vi kan säga att Satan är ond, men för att bekräfta det måste vi fortfarande se vilka konsekvenserna av Satans fördärv av människan är och vilka sinnelag och väsen det ger upphov till i människan. Ni vet alla en del om det, så tala om det. När Satan har fördärvat människor, vilka sinnelag uttrycker och avslöjar de? (Arroganta och högmodiga, själviska och föraktliga, oärliga och bedrägliga, lömska och illvilliga och utan mänsklighet.) På det hela taget kan vi säga att de saknar mänsklighet, eller hur? Låt andra bröder och systrar tala. (När människor väl har blivit fördärvade av Satan är de i regel arroganta och självbelåtna, självupptagna och självgoda, snikna och själviska. Det är de mest allvarliga.) (När människor har blivit fördärvade av Satan kan inget hindra dem från att vinna materiella ting och rikedom. Då blir de fientliga mot Gud, motsätter sig Gud, är olydiga mot Gud och förlorar det samvete och förnuft som en människa bör ha.) Allt det ni har sagt är i grunden samma sak med bara mindre skillnader, där vissa av er bekymrar sig mer över mindre detaljer. Sammanfattningsvis har ordet ”arrogant” varit det mest nämnda – arrogant, bedräglig, illvillig och självisk. Men ni har alla missat samma sak. Människor utan samvete, som har mist sitt förnuft och inte har någon mänsklighet – det finns fortfarande någonting lika viktigt som ingen av er har sagt. Det är att svika. Den yttersta konsekvensen av dessa sinnelag som förekommer hos människan när hon väl har blivit fördärvad av Satan är hennes svek mot Gud. Oavsett vad Gud säger till människor eller vilket verk han uträttar i dem så bryr de sig inte om det de vet är sanning, det vill säga de erkänner inte längre Gud och de sviker honom: Det är konsekvensen av Satans fördärv av människan. Det är likadant med alla människans fördärvade sinnelag. Bland de sätt som Satan fördärvar människor på – den kunskap människor lär sig, den vetenskap de känner till, den vidskepelser, traditionella kulturer och samhällstrender som de uppfattar – finns det något som människor kan använda till att avgöra vad som är rättfärdigt och vad som är orättfärdigt? Finns det något som kan hjälpa människan att förstå vad som är heligt och vad som är ont? Finns det några normer? (Nej.) Det finns inga normer och ingen grundval som kan hjälpa människan. Även om människor känner till ordet ”helig” så är det ingen som egentligen vet vad som är heligt. Kan då dessa ting som Satan kommer med till människor få dem att veta sanningen? Kan de få människan att leva med en tilltagande mänsklighet? Kan de få människor att leva liv med allt större förmåga att tillbe Gud? (Nej.) Det är uppenbart att de inte kan få människan att tillbe Gud eller förstå sanningen, de kan inte heller få människan att veta vad helighet och ondska är. Tvärtom blir människan allt mer degenererad, allt längre bort från Gud. Det är skälet till att vi säger att Satan är ond. Efter att ingående ha granskat så många av Satans ondskefulla egenskaper, har ni sett om Satan har något drag av helighet, antingen i sina egenskaper eller i er uppfattning av hans väsen? (Nej.) Det är säkert. Har ni då sett något av Satans väsen som uppvisar en likhet med Gud? (Nej.) Finns det något uttryck hos Satan som uppvisar en likhet med Gud? (Nej.) Så nu vill jag fråga er, och använda era egna ord, vad exakt är Guds helighet? Först av allt, vad sägs det att Guds helighet har samband med? Sägs den ha samband med Guds väsen? Eller sägs den ha samband med hans sinnelag i något avseende? (Den sägs ha samband med Guds väsen.) Vi måste få en tydlig förankring i vårt önskade ämne. Den sägs ha samband med Guds väsen. Först av allt har vi använt Satans ondska som kontrast till Guds väsen, så har du sett något av Satans väsen i Gud? Hur är det med något av mänsklighetens väsen? (Gud är inte arrogant, inte självisk och sviker inte och i det avseendet kan man se Guds heliga väsen uppenbaras.) Har ni fler att lägga till? (Gud har inga spår av Satans fördärvade sinnelag. Det som Satan har är helt och hållet negativt, medan det som Gud har inte är annat än positivt. Vi kan se att från det att vi var mycket små och fram tills nu, särskilt under de perioder då vi har gått vilse, så har Gud alltid funnits vid vår sida, vakat över oss och skyddat oss. Det finns inget bedrägeri hos Gud, han luras inte. Han talar tydligt och klart och det är också Guds sanna väsen.) Mycket bra! (Vi kan inte se något av Satans fördärvade sinnelag i Gud, inget dubbelspel, inget skryt, inga tomma löften och inget bedrägeri. Gud är den ende som människan kan tro på och Gud är trofast och uppriktig. Av Guds verk kan vi se att Gud säger åt människor att vara ärliga, ha visdom, kunna skilja gott från ont och kunna urskilja olika människor, händelser och ting. I detta kan vi se Guds helighet.) Är ni klara? Är ni nöjda med det ni har sagt? Hur stor förståelse av Gud finns egentligen i era hjärtan? Och hur mycket begriper ni av Guds helighet? Jag vet att ni var och en har en viss nivå av skarpsynt insikt i era hjärtan, för alla individer kan känna Guds verk i sig och i olika omfattning får de många ting från Gud; de får nåd och välsignelser, de är upplysta och informerade och tar emot Guds dom och tuktan så att människan kan få en enkel förståelse av Guds väsen.

Även om Guds helighet som vi diskuterar idag kan kännas främmande för de flesta har vi tagit upp denna fråga, oberoende av hur den kan te sig, och ni kommer att få en djupare förståelse när ni vandrar vägen fram. Det förutsätter att ni successivt börjar känna och förstå utifrån er egen erfarenhet. Nu behöver er skarpsynta förståelse av Guds väsen ännu en lång tidsperiod för att lära, bekräfta, känna och uppleva det, tills ni en dag kommer att veta innerst inne i ert hjärta att Guds helighet är Guds felfria väsen, Guds osjälviska kärlek, att allt det som Gud ger människan är osjälviskt och ni kommer att börja förstå att Guds helighet är fläckfri och oförvitlig. Dessa Guds väsen är inte bara ord som han använder för att visa upp sin identitet utan Gud använder istället sitt väsen till att tyst och uppriktigt ta sig an varje individ. Guds väsen är med andra ord inte tomt, det är inte heller teoretiskt eller dogmatiskt och det är definitivt inte en form av kunskap. Det är inte en slags utbildning för människan utan istället den sanna uppenbarelsen av Guds egna handlingar och den uppenbarade essensen av vad Gud har och är. Människan bör känna till detta väsen och förstå det, eftersom allt som Gud gör och varje ord han säger är av stort värde och stor betydelse för varje enskild individ. När du börjar förstå Guds helighet kan du verkligen tro på Gud; när du börjar förstå Guds helighet kan du verkligen inse den sanna betydelsen av orden ”Gud själv, den unike”. Du kommer inte längre inbilla dig att du kan välja att gå andra vägar och du kommer inte längre vara beredd att svika allt som Gud har planerat åt dig. Eftersom Guds väsen är heligt betyder det att du endast genom Gud kan gå den ljusa, rätta vägen genom livet; endast genom Gud kan du känna livets mening, endast genom Gud kan du leva ut ett riktigt liv, äga sanningen, känna sanningen och endast genom Gud kan du få liv från sanningen. Endast Gud själv kan hjälpa dig att sky det onda och befria dig från Satans skada och kontroll. Förutom Gud finns det inte någon eller något som kan rädda dig från havet av lidande så att du slipper lida: Det är bestämt av Guds väsen. Endast Gud själv räddar dig så osjälviskt, endast Gud är i slutänden ansvarig för din framtid, för ditt öde och för ditt liv och han ordnar allt åt dig. Det är något som inget skapat eller icke skapat kan åstadkomma. Eftersom inget skapat eller icke skapat äger ett sådant Guds väsen, har ingen person och inget ting förmåga att rädda dig eller leda dig. Detta är betydelsen av Guds väsen för människan. Kanske känner ni faktiskt att de ord som jag har sagt i princip kan hjälpa er lite. Men om du eftersträvar sanningen, om du älskar sanningen, kommer dessa ord i din erfarenhet framöver inte bara förändra ditt öde utan dessutom föra dig på den rätta vägen i livet. Det förstår du, eller hur? Så är ni nu intresserade av att känna Guds väsen? (Ja.) Det är bra att vara intresserad. Vi kommer här att avsluta vår diskussion av dagens ämne om att känna Guds helighet.

Jag skulle vilja tala med er om något som ni gjorde som förvånade mig i början av vår sammankomst idag. Vissa av er hyste kanske just då en känsla av tacksamhet, eller kände uppskattning, och då ville ni fysiskt ge uttryck för det ni hade i sinnet. Det är inget att förebrå och det är varken rätt eller fel. Men jag vill att ni ska förstå en sak. Vad är det? Först vill jag fråga er om det ni gjorde alldeles nyss. Var det att falla ner på marken eller böja knä i tillbedjan? Kan någon berätta det för mig? (Vi föll nog ner på marken.) Ni tror att ni föll ner på marken, så vad är då betydelsen av det? (Tillbedjan.) Vad är det då att böja knä i tillbedjan? Jag har inte tagit upp det här med er förut men idag känner jag att det är nödvändigt att samlas kring den frågan. Brukar ni falla ner på marken vid era sammankomster? (Nej.) Faller ni ner på marken när ni ber? (Ja.) Faller ni ner på marken varje gång ni ber, när omständigheterna tillåter? (Ja.) Det är underbart. Men det jag vill att ni förstår idag är att Gud bara accepterar knäfall hos två typer av människor. Vi behöver inte konsultera Bibeln eller beteendet hos några andliga personer och jag ska berätta något som är sant för er här och nu. För det första är det inte samma sak att falla ner på marken och att böja knä för att tillbedja. Varför accepterar Gud knäfall hos dem som faller ner på marken? Det är för att Gud kallar någon till sig och uppmanar den personen att acceptera Guds uppdrag, så han faller ner på marken inför Gud. Det är den första typen av person. Den andra typen är den som knäböjer i tillbedjan och fruktar Gud och skyr det onda. Det finns bara de två typerna av människor. Så vilken typ tillhör ni? Kan ni avgöra det? Det är den faktiska sanningen, även om det kan såra era känslor något. Det finns inget att säga om människors knäfall under bön – det är lämpligt och som det bör vara, för när människor ber är det i regel så att de ber om något, öppnar sina hjärtan för Gud och kommer inför hans ansikte. Det är kommunikation och utbyte, hjärta till hjärta med Gud. Om ni gör det som en ren formalitet är det inte som det bör vara. Jag vill inte förebrå er för det ni gjorde idag. Ni vet att jag bara vill klargöra det för er, så att ni förstår principen, eller hur? (Vi vet.) Så att ni inte fortsätter att göra det. Har människor då någon möjlighet att falla ner på marken och böja knä inför Guds ansikte? Det kommer alltid att finnas en möjlighet. Förr eller senare kommer en dag, men tiden är inte inne än. Förstår ni? Får det er att bli ledsna? (Nej.) Det är bra. Kanske de här orden kommer att motivera och inspirera er så att ni i era hjärtan kan känna den nuvarande belägenheten mellan Gud och människan och vilken typ av relation som nu finns mellan dem. Även om vi på sista tiden har talat mycket och har utbytt många tankar så är människans förståelse av Gud fortfarande långt ifrån tillräcklig. Människan har en lång väg kvar att gå på vägen mot att söka förstå Gud. Det är inte min avsikt att få er att göra detta brådstörtat eller skynda att ge uttryck för en sådan strävan eller sådana känslor. Det ni gjorde idag kan ha avslöjat och uttryckt era verkliga känslor och jag märkte det. Så under tiden som ni gjorde det ville jag bara resa mig upp och ge er mina lyckönskningar, för jag vill att ni alla ska må bra. Så i varje ord och handling gör jag mitt yttersta för att hjälpa er, vägleda er, så att ni kan få en riktig förståelse och riktig syn på allting. Visst förstår ni det? (Ja.) Det är utmärkt. Även om människor har en viss förståelse av Guds olika sinnelag, aspekterna av vad Gud har och är och det verk som Gud uträttar, så sträcker sig större delen av den förståelsen inte längre än till att läsa ord på ett papper eller förstå dem i princip eller bara tänka på dem. Det som människor saknar mest är den verkliga förståelsen och synen som kommer av faktisk erfarenhet. Även om Gud använder olika sätt att väcka människans hjärta på återstår ändå en lång väg att vandra innan människans hjärta slutligen är väckt. Jag vill inte att någon ska känna att Gud har lämnat dem ute i kylan, att Gud har övergivit dem eller vänt dem ryggen. Jag skulle bara vilja se alla på vägen mot att eftersträva sanningen och försöka förstå Gud, medan de modigt marscherar framåt med en orubblig vilja, utan betänkligheter, utan att bära några bördor. Oavsett vilka fel du har begått, oavsett hur långt du har gått vilse eller hur mycket du har överträtt, låt inte detta bli bördor eller övervikt i bagaget som du bär med dig i din strävan att förstå Gud: Fortsätt marchera framåt. Oavsett när det sker, Guds hjärta som är människans frälsning förändras aldrig: Det är den mest dyrbara delen av Guds väsen. Känner ni er lite bättre nu? (Ja.) Jag hoppas att ni kan ha rätt inställning till alla ting och orden som jag har talat. Låt oss då avsluta vår samling här. Adjö allesammans! (Adjö!)

11 januari 2014

Föregående: Gud själv, den unike V

Nästa: Gud själv, den unike VII

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Trosutövning (8)

Ni förstår fortfarande inte de olika aspekterna av sanningen och det finns fortfarande ganska många fel och avvikelser i ert utövande. På...

Kapitel 12

När alla människor lyssnar uppmärksamt, när allt är förnyat och återupplivat, när varje person underkastar sig Gud utan betänkligheter och...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger