Inträde i livet 1

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 374)

Allsmäktige Gud, alltings överhuvud, utövar sin kungliga makt från sin tron. Han härskar över universum och alla ting, och han är i full färd med att vägleda oss över hela jorden. Vi ska vara nära honom i varje stund och komma inför honom i stillhet, utan att förlora ett enda ögonblick, och alltid med lärdomar att lära oss. Allting – från den omgivande miljön till människor, angelägenheter och ting – existerar med tillstånd från hans tron. Låt på inga villkor några klagomål komma upp i ditt hjärta, för då kommer Gud inte att skänka dig sin nåd. När sjukdom drabbar dig är det Guds kärlek och hans goda avsikter ligger helt visst däri. Hys inte några tankar från Satan även om din kropp får utstå lite lidande. Prisa Gud när du är sjuk och gläds åt Gud när du lovprisar honom. Tappa inte modet när sjukdom möter, utan fortsätt söka gång på gång och ge inte upp, så kommer Gud att lysa upp dig med sitt ljus. Hurdan var Jobs tro? Allsmäktige Gud är en allsmäktig läkare! Att leva i sjukdom är att vara sjuk, men att leva i anden är att vara frisk. Så länge du har ett andetag kvar kommer Gud inte att låta dig dö.

Inom oss har vi Kristi uppståndna liv. Det går inte att förneka att vi saknar tro i Guds närvaro: Måtte Gud placera sin sanna tro i oss. Guds ord är i sanning ljuvligt! Guds ord är en verksam medicin. Det drar skam över djävlarna och Satan. Vi får stöd genom att hålla fast vid Guds ord. Hans ord agerar snabbt för att rädda våra hjärtan! Det fördriver allt och återställer friden. Tro är som en spångbro: De som ynkligt klamrar sig fast vid livet kommer att ha svårt att ta sig igenom det, men de som är redo att uppoffra sig kan ta sig genom det, stadiga på foten och bekymmersfria. Om människan hyser blyga och räddhågsna tankar beror det på att Satan har lurat dem, rädd att vi ska ta oss över trons bro och träda in hos Gud. Satan försöker på alla tänkbara vis att sända oss sina tankar. Vi bör ständigt be att Gud ska lysa upp oss med sitt ljus, ständigt förlita oss på att han ska befria oss från Satans gift, ständigt öva oss i vår ande att komma närmare Gud och låta Gud få herravälde över hela vår varelse.

Ur ”Kapitel 6” i ”Kristi yttranden i begynnelsen” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 389)

Petrus var trogen mot mig i många år, och ändå knorrade han aldrig eller hade något klagomål; inte ens Job var hans like och alla helgon genom tiderna har legat långt efter Petrus. Han försökte inte bara lära känna mig, utan han kom även att känna mig under en tid när Satan iscensatte sina svekfulla ränker. Detta fick Petrus att tjäna mig i många år, alltid i linje med min vilja, och därför blev han aldrig utnyttjad av Satan. Petrus tog lärdom av Jobs tro men uppfattade även tydligt Jobs brister. Fastän Job hade haft en stark tro, saknade han kunskap om förhållanden i den andliga världen, och därför sa han mycket som inte stämde med verkligheten; detta visar att Jobs kunskap var ytlig och inte kunde bli fullkomlig. Därför fokuserade Petrus alltid på att få en känsla av anden och var alltid noga med att iaktta dynamiken i den andliga världen. Följden blev att han inte bara kunde få reda på en del om mina önskemål, utan dessutom hade han en viss kunskap om Satans svekfulla ränker. Det gjorde att hans kunskap om mig växte och blev större än någon annans genom tiderna.

Av Petrus exempel är det inte svårt att se att om människor vill känna mig, måste de fokusera noga på sitt andliga liv. Jag begär inte att du ytligt sett ska ”tillägna” mig en viss del; det är av sekundärt intresse. Om du inte känner mig är all den tillit, kärlek och lojalitet som du talar om endast illusioner; de är tomt prat och du kommer utan tvekan att bli en som skrävlar stort inför mig men inte känner sig själv. Som sådan kommer du att snärjas av Satan igen och inte kunna göra dig fri; du kommer att bli en förtappad son och föremål för förintelse. Men om du är kall och inte bryr dig om mina ord, så sätter du dig utan tvekan upp mot mig. Detta är ett faktum, och det skulle vara bra för dig att blicka in genom porten till den andliga världen och se på alla olika andar som jag har tuktat. Vilka av dem var inte passiva, likgiltiga och ogillande när de ställdes inför mina ord? Vilka av dem var inte cyniska när det gällde mina ord? Vilka av dem försökte inte hitta fel i mina ord? Vilka av dem använde inte mina ord som ”försvarsvapen” att ”skydda” sig med? De använde inte innehållet i mina ord som ett sätt att känna mig på utan bara som leksaker att leka med. Gjorde de då inte direkt motstånd mot mig? Vilka är mina ord? Vem är min ande? Jag har ställt de här frågorna till er så många gånger, men har ni någonsin kommit till någon högre och klarare insikt om dem? Har ni någonsin verkligen upplevt dem? Jag påminner er än en gång: Om ni varken känner mina ord, accepterar dem eller omsätter dem i praktisk handling kommer ni oundvikligen att bli föremål för min tuktan! Ni kommer med säkerhet att bli offer för Satan!

Utdrag ur ”Kapitel 8” i ”Guds ord till hela universum” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 390)

Trots att många människor tror på Gud är det få som förstår vad förtröstan på Gud innebär och vad de måste göra för att följa Guds vilja. Det beror på att fastän folk är väl bekanta med ordet ”Gud” och uttryck som ”Guds verk” känner de inte Gud och än mindre känner de till hans verk. Det är alltså inte undra på att alla dessa som inte känner Gud är virriga i sin tro på honom. Folk tar inte tron på Gud på allvar och det beror helt och hållet på att Gud är alltför obekant, alltför främmande för dem. På så sätt uppfyller de inte Guds krav. Om folk inte känner Gud och inte känner hans verk, är de med andra ord inte lämpliga att användas av Gud och än mindre i stånd att lyda hans vilja. Att ”tro på Gud” innebär att tro att det finns en Gud; det här är den mest elementära innebörden av begreppet gudstro. Dessutom är inte tron att det finns en Gud detsamma som att verkligen tro på honom; snarare är det en sorts enkel förtröstan med starka religiösa övertoner. Sann förtröstan på Gud innebär följande: Med utgångspunkt från tron på att Gud härskar över allting upplever man hans ord och hans verk, renar sitt fördärvade sinnelag, följer Guds vilja och lär känna honom. Endast en resa av det här slaget kan kallas att ”förtrösta på Gud”. Likväl ser folk ofta tro på Gud som någonting enkelt och ytligt. Människor som tror på Gud på det viset har tappat bort vad det betyder att tro på Gud, och även om de fortsätter att tro ända till slutet kommer de aldrig att vinna Guds gillande, för de befinner sig på fel väg. Än i dag finns det de vars tro på Gud baserar sig på bokstavstro och tomma lärosatser. De vet inte att de saknar gudstrons innersta kärna och de kan inte få Guds gillande. Likväl ber de Gud välsigna dem med trygghet och tillräcklig nåd. Låt oss stanna upp, stilla vårt hjärta och fråga oss själva: Är det så att tro på Gud verkligen är det enklaste i världen? Är det så att tro på Gud inte handlar om mer än att ta emot mycket nåd från Gud? Är människor som tror på Gud utan att känna honom eller som tror på Gud och ändå går emot honom verkligen i stånd att tillfredsställa Guds vilja?

Utdrag ur förordet till ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 391)

Vad är det människan har fått sedan hon började tro på Gud? Vad har du fått veta om Gud? Hur mycket har du förändrats genom din tro på Gud? I dag vet ni alla att människans tro på Gud inte bara handlar om själens frälsning och köttets välmående, och det handlar inte heller om att berika sitt eget liv genom att älska Gud, och så vidare. Det ligger till så att om du älskar Gud för att må bra i köttet eller känna tillfälligt välbehag, så kan du visserligen nå höjden av din kärlek till Gud och inte behöva be om någonting längre, men den kärlek du söker är då ändå en oren kärlek och behagar inte Gud. De som använder kärleken till Gud för att berika sina tråkiga liv och fylla en tomhet i sina hjärtan är de som strävar efter att leva bekvämt, inte de som verkligen strävar efter att älska Gud. Den sortens kärlek är emot ens vilja, en jakt på känslomässigt välbehag, och Gud behöver inte den sortens kärlek. Av vilket slag är då den kärlek du har? Varför älskar du Gud? Hur mycket sann kärlek har du till Gud just nu? De flesta av er har just den kärlek vi talade om. Den sortens kärlek kan bara behålla status quo – den kan inte bli en sådan kärlek som varar för evigt, inte slå rot i människan. Den sortens kärlek är som en blomma som blommar och vissnar utan att bära frukt. Med andra ord: När du en gång har älskat Gud på det sättet och det inte finns någon som kan leda dig på vägen framåt, så kommer du att falla. Om du bara kan älska Gud under den tid då du älskar Gud, och inte efteråt ändrar någonting av ditt livssinnelag, så kommer du att fortsätta vara innesluten i mörker, där du inte kan fly och fortfarande inte slipper manipuleras och luras av Satan. Ingen sådan människa kan helt och hållet vinnas av Gud; i slutändan tillhör hennes ande, själ och kropp alltjämt Satan. Det är ingen tvekan om det. De som inte helt kan vinnas av Gud kommer alla att återgå till sin ursprungliga plats, det vill säga tillbaka till Satan, och de kommer att hamna i sjön som brinner av eld och svavel och få finna sig i nästa steg i straffet från Gud. De som vinns av Gud är de som gör uppror mot Satan och flyr från hans överhöghet. Sådana människor kommer officiellt att räknas in i rikets folk. Det är så rikets folk blir till. Är du villig att bli en sådan människa? Är du villig att vinnas av Gud? Är du villig att fly undan Satans överhöghet och återvända till Gud? Tillhör du Satan eller är du inräknad i rikets folk? Sådana saker borde stå helt klart och inte behöva förklaras vidare.

Utdrag ur ”Vad troende bör ha för perspektiv” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 392)

Förr i tiden var det många som framlevde med mänskliga ambitioner och föreställningar, för mänskliga förhoppningars skull. Detta ska inte diskuteras nu. Nyckeln är att hitta en trosutövning som gör det möjligt för var och en av er att behålla ett normalt tillstånd inför Gud och att gradvis bryta er loss från de bojor som Satans inflytande utgör, så att ni kan vinnas av Gud, och leva ut det som Gud begär av er här på jorden. Det är bara det som uppfyller Guds önskan. Många tror på Gud, men vet ändå varken vad det är Gud önskar eller vad det är Satan önskar. De tror på ett dåraktigt sätt och följer blint andra, och har därför aldrig haft ett normalt kristet liv; de har inga normala personliga relationer, än mindre en normal relation mellan människa och Gud. Av detta kan man se att människans bekymmer och felsteg, och andra faktorer som kan omintetgöra Guds vilja, är många. Det räcker för att bevisa att människan ännu inte har kommit in på rätta spår vad gäller tron på Gud och inte heller har trätt in i den verkliga upplevelsen av livet som människa. Vad innebär det då att komma på rätt spår i fråga om tron på Gud? Att komma på rätt spår innebär att du alltid kan stilla ditt hjärta inför Gud, samtala normalt med honom, gradvis inse vad som saknas hos människan och långsamt vinna en djupare kunskap om Gud. På så vis får du varje dag ny blick och upplysning i din ande; din längtan växer, och du strävar efter att komma in i sanningen. Varje dag får du nytt ljus och ny förståelse. På den här vägen bryter du dig gradvis loss från Satans inflytande, och ditt liv växer sig större. En sådan människa har trätt in på rätt spår. Bedöm dina egna faktiska erfarenheter och undersök den väg du har tagit i din tro på Gud jämfört med vad som sagts ovan. Är du en som är inne på rätt spår? På vilka sätt har du brutit dig loss från Satans bojor och inflytande? Om du inte har kommit in på rätt spår än, så har inte dina band till Satan kapats. Och kan en sådan strävan efter kärlek till Gud leda till en kärlek som är äkta, hängiven och ren? Du säger att din kärlek till Gud är orubblig och att du känner den i hjärtat, men ändå har du inte brutit dig loss från Satans bojor. Driver du då inte med Gud? Om du vill få en ren kärlek till Gud, vinnas helt och hållet av Gud och bli inräknad i rikets folk, då måste du först se till att komma in på rätt spår vad gäller tron på Gud.

Utdrag ur ”Vad troende bör ha för perspektiv” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 393)

Det vanliga problemet för alla människor är att de förstår sanningen men inte kan omsätta den i praktiken. En faktor är att människan är ovillig att betala priset, och den andra är att människans urskillningsförmåga är för otillräcklig; hon kan inte se förbi många av de svårigheter som finns i det verkliga livet och vet inte hur man praktiserar på lämpligt sätt. Eftersom människan har för lite erfarenhet, dålig kaliber och begränsad förståelse av sanningen, är hon oförmögen att lösa de svårigheter hon träffar på i livet. Hon kan bara ge läpparnas bekännelse till sin tro på Gud, men kan inte föra in Gud i sitt dagliga liv. Med andra ord, Gud är Gud och livet är livet, som om människan inte har någon relation med Gud i sitt liv. Det är vad alla människor tror. Med ett sådant sätt att tro på Gud kan människan inte vinnas och göras fullkomlig av honom i verkligheten. Det är sannerligen inte att Guds ord är ofullständigt, utan snarare att människans förmåga att ta emot hans ord helt enkelt är otillräcklig. Man kan säga att nästan ingen människa handlar efter Guds avsikter. Snarare är deras tro på Gud efter deras egna avsikter, etablerade religiösa föreställningar och seder. Få är de som genomgår en förvandling efter att ha accepterat Guds ord och börjar handla efter hans vilja. Snarare framhärdar de i sina missuppfattade övertygelser. När människan börjar tro på Gud, gör hon det utifrån religionens konventionella regler, och lever och samverkar med andra helt grundat på sin egen livsfilosofi. Så är fallet för nio av tio människor. Mycket få är de som utformar en annan plan och vänder ett nytt blad efter att ha börjat tro på Gud. Ingen ser på eller omsätter i praktiken Guds ord som sanningen.

Ta tron på Jesus, till exempel. Oavsett om en människa var nybörjare i tron eller hade tillhört tron under en mycket lång tid, så började alla helt enkelt använda vad de nu hade för ”talanger” och visade upp vad det nu var för ”förmågor” de hade. Människor lade helt enkelt bara till ”tro på Gud”, dessa tre ord, i sina vanliga liv, men ändrade inte något på sitt sinnelag, och deras tro på Gud växte inte det minsta. Människans strävan var varken varm eller kall. Hon sade inte att hon inte trodde, men hon gav sig inte heller fullt ut åt Gud. Hon hade aldrig på riktigt älskat Gud eller lytt Gud. Hennes tro på Gud var både äkta och låtsad, och hon blundade och var inte uppriktig i praktiserandet av sin tro. Hon fortsatte i ett sådant omtöcknat tillstånd ända från början fram till tiden för sin död. Vad är meningen i detta? Idag måste du komma in på rätt spår eftersom du tror på den praktiske Gud. När du har tro på Gud bör du inte bara söka välsignelser, utan söka att älska Gud och känna Gud. Genom hans upplysning och din egen strävan kan du äta och dricka hans ord, utveckla en sann förståelse av Gud, och ha en sann kärlek till Gud som kommer från ditt hjärta. Med andra ord är din kärlek till Gud den mest äkta, så att ingen kan förstöra eller stå i vägen för din kärlek till honom. Då är du på rätt spår i tron till Gud. Det bevisar att du tillhör Gud, för ditt hjärta har tagits i besittning av Gud och då kan du inte besittas av någonting annat. På grund av din erfarenhet, det pris du betalat och Guds verk, kan du utveckla en oombedd kärlek till Gud. Då befrias du från Satans inflytande och lever i ljuset av Guds ord. Först när du har brutit dig fri från mörkrets inflytande kan du bedömas ha vunnit Gud. I din tro på Gud måste du söka detta mål. Detta är plikten för var och en av er. Ingen bör vara tillfreds med saker och ting som de är. Du kan inte vara tvehågsen gentemot Guds verk eller ta lätt på det. Du bör tänka på Gud i alla avseenden och vid alla tillfällen, och göra allting för hans skull. Och när du talar eller gör saker, bör du sätta Guds hus intressen först. Bara detta är i enlighet med Guds vilja.

Utdrag ur ”Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 394)

Det största felet med människan som har tro på Gud är att hennes tro bara är i ord, och Gud finns inte alls i hennes praktiska liv. Alla människor tror sannerligen på Guds existens, ändå är inte Gud en del av deras vardagliga liv. Många böner till Gud kommer från människans mun, men Gud har liten plats i hennes hjärta, och därmed prövar Gud människan om och om igen. Eftersom människan är oren har Gud inget annat alternativ än att pröva människan, så att hon kan känna skam och lära känna sig själv i prövningarna. I annat fall skall alla människor bli ärkeängelns barn, och bli allt mer fördärvad. Under människans tro på Gud kastas många personliga motiv och mål åt sidan medan hon oupphörligen renas av Gud. I annat fall kan ingen människa användas av Gud, och Gud har inget sätt att göra det verk i människan som han borde. Gud renar först människan. I den processen kan människan komma till vetskap om sig själv och Gud kan förändra människan. Först efter det kan Gud arbeta in sitt liv i människan, och bara på det sättet kan människans hjärta vändas helt och hållet till Gud. Att tro på Gud är alltså inte så enkelt som människan kanske säger. Om du bara har kunskap men inte har hans ord som liv; om du är begränsad endast till din egen kunskap men inte kan praktisera sanningen eller leva ut Guds ord, då är detta som Gud ser det desto mer bevis för att du inte har ett hjärta av kärlek till Gud, och det visar att ditt hjärta inte tillhör Gud. Att lära känna Gud genom att tro på honom; detta är det slutliga målet och det som människan skall söka. Du måste anstränga dig för att leva ut Guds ord så att de kan förverkligas i din praktik. Om du bara har dogmatisk kunskap, kommer din tro på Gud att bli till intet. Bara om du också praktiserar och lever ut hans ord kan din tro anses vara fullständig och i enlighet med Guds vilja. På den här vägen kan många människor tala om mycket kunskap, men i deras dödsstund svämmar deras ögon över av tårar, och de hatar sig själva för att ha slösat bort en livstid och levt för ingenting till hög ålder. De förstår bara dogmer men kan inte omsätta sanningen i praktiken och vittna om Gud, utan springer istället bara hit och dit, flitiga som myror; när de står vid dödens rand ser de till sist att de saknar sant vittnesbörd, att de inte känner Gud alls. Är det inte för sent då? Varför fångar du inte dagen och söker den sanning som du älskar? Varför vänta till i morgon? Om du inte lider för sanningen i livet eller försöker vinna den, kan det vara så att du önskar känna ånger i dödens timme? Varför tror du i så fall på Gud? I själva verket finns det många områden där människan, om hon bara sätter till lite ansträngning, kan omsätta sanningen i praktiken och därmed tillfredsställa Gud. Människans hjärta är ständigt besatt av demoner och därför kan hon inte handla för Guds skull. Snarare färdas hon ständigt fram och tillbaka för köttet, och vinner ingenting i slutänden. Det är av dessa skäl som människan jämt har bekymmer och bedrövelser. Är inte de plågor från Satan? Är detta inte köttets fördärv? Du borde inte lura Gud genom att bara ge läpparnas bekännelse. Snarare måste du vidta konkreta åtgärder. Lura inte dig själv; vad är det för mening med det? Vad kan du vinna på att leva för köttets skull och slita för berömmelse och rikedom?

Utdrag ur ”Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 395)

Ni ska nu sträva efter att bli Guds folk och påbörja det fullständiga inträdet på det rätta spåret. Att bli Guds folk betyder att träda in i rikets tidsålder. I dag börjar ni officiellt träda in i rikets utbildning och era framtida liv ska sluta vara så slöa och slappa som de var förut; om man lever på det viset är det omöjligt att leva upp till de normer Gud kräver. Om du inte känner någon brådska visar det att du inte har någon önskan att bättra dig, att din strävan är rörig och förvirrad och att du är oförmögen att uppfylla Guds vilja. Inträdet i rikets utbildning innebär att man börjar Guds folks liv – är du villig att acceptera en sådan utbildning? Är du villig att känna att det brådskar? Är du villig att bli fostrad av Gud? Är du villig att bli tuktad av Gud? Hur kommer du att agera när Guds ord kommer över dig och prövar dig? Och vad kommer du att göra när du ställs inför alla möjliga sorters sakförhållanden? Tidigare var ditt fokus inte på livet: i dag måste du träda in i livets verklighet och sträva efter förändringar i ditt livssinnelag. Det är detta som rikets folk måste uppnå. Alla dessa som utgör Guds folk måste ha liv, de måste acceptera rikets utbildning och eftersträva förändringar i sitt livssinnelag. Det är vad Gud fordrar av rikets folk.

Guds fordringar på rikets folk är följande:

1. De måste acceptera Guds uppdrag. Det vill säga, de måste acceptera alla de ord som uttalats i Guds verk i de sista dagarna.

2. De måste träda in i rikets utbildning.

3. De måste sträva efter att få sina hjärtan vidrörda av Gud. När ditt hjärta har vänt sig helt till Gud och du har ett normalt andligt liv, lever du i frihetens sfär, vilket innebär att du lever med Guds kärleks omsorg och beskydd. Det är bara när du lever med Guds omsorg och beskydd som du tillhör Gud.

4. De måste vinnas av Gud.

5. De måste bli en yttring av Guds härlighet på jorden.

De här fem punkterna är mitt uppdrag till er. Mina ord har talats till Guds folk och om du är ovillig att acceptera de här uppdragen tänker jag inte tvinga dig – men om du verkligen accepterar dem kommer du att kunna göra Guds vilja. I dag börjar ni acceptera Guds uppdrag och sträva efter att bli rikets folk och uppnå de normer som krävs för att vara rikets folk. Det här är det första steget i inträdet. Om du vill göra Guds vilja helt och hållet måste du acceptera de här fem uppdragen, och om du klarar att utföra dem kommer du att vara enligt Guds hjärta och Gud kommer helt visst att ha stor användning av dig. Vad som är avgörande i dag är att träda in i rikets utbildning. Inträde i rikets utbildning omfattar det andliga livet. Förr var det inget tal om det andliga livet, men nu, när du börjar träda in i rikets utbildning, träder du officiellt in i det andliga livet.

Utdrag ur ”Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 396)

Vad för slags liv är det andliga livet? Det andliga livet är ett liv där ditt hjärta helt och hållet har vänt sig till Gud och är kapabelt att vara uppmärksamt på Guds kärlek. Det är ett liv där du lever i Guds ord, där inget annat upptar ditt hjärta, där du är i stånd att begripa Guds vilja i dag och leds av den helige Andes ljus i dag för att kunna fullgöra din plikt. Ett sådant liv mellan människa och Gud är det andliga livet. Om du är oförmögen att följa dagens ljus, då har det uppstått ett avstånd i din relation till Gud – den kan till och med ha skurits av – och du saknar ett normalt andligt liv. En normal relation med Gud baserar sig på accepterandet av hans ord i dag. Har du ett normalt andligt liv? Har du en normal relation till Gud? Är du en person som följer den helige Andes verk? Om du är kapabel att följa den helige Andes ljus i dag, om du kan begripa Guds vilja i hans ord och träda in i de här orden, då är du en person som följer den helige Andes ström. Om du inte följer den helige Andes ström är du utan tvekan en person som inte strävar efter sanningen. Den helige Ande har ingen möjlighet att verka i dem som inte har någon önskan att bättra sig, och följden blir att sådana människor aldrig kan uppbåda sin styrka utan alltid är passiva. Följer du den helige Andes ström i dag? Befinner du dig i den helige Andes ström? Har du tagit dig ur ett passivt tillstånd? Alla som tror på Guds ord, som har hans verk som sin grundval och följer den helige Andes ljus i dag – de befinner sig alla i den helige Andes ström. Om du tror att Guds ord är otvetydigt sanna och riktiga och om du tror på hans ord oavsett vad han säger, då är du en person som strävar efter att träda in i Guds verk och på det viset uppfyller du Guds vilja.

För att träda in i den helige Andes ström måste du ha en normal relation med Gud och du måste först befria dig från ditt passiva tillstånd. Vissa människor följer alltid den stora massan och deras hjärtan irrar alltför långt bort från Gud; sådana människor har ingen önskan att bättra sig och de normer de strävar efter är alltför låga. Guds vilja är att man enbart strävar efter att älska honom och bli vunnen av honom. Det finns människor som bara använder sitt samvete till att betala tillbaka Guds kärlek, men det räcker inte för att uppfylla Guds vilja; ju högre normer du eftersträvar, desto mer kommer det att vara i harmoni med Guds vilja. Eftersom ni är normala och strävar efter att älska Gud, är inträdet i riket för att bli en del av Guds folk er sanna framtid och ett liv som är ytterst värdefullt och betydelsefullt; ingen är mer välsignad än vad ni är. Varför säger jag så? Därför att de som inte tror på Gud lever för köttet och Satan, men i dag lever ni för Gud och lever för att göra Guds vilja. Det är därför jag säger att era liv är ytterst betydelsefulla. Enbart den här gruppen människor, som har blivit utvalda av Gud, kan leva ut ett ytterst betydelsefullt liv. Ingen annan på jorden kan leva ut ett lika värdefullt och meningsfullt liv. Eftersom ni har blivit utvalda av Gud och han reser er upp, och dessutom tack vare hans kärlek till er, har ni begripit det sanna livet och vet hur ni ska leva ett liv som är av yttersta värde. Det här beror inte på att er strävan är god utan på Guds nåd; det var Gud som öppnade er andes ögon och det var Guds Ande som vidrörde ert hjärta och gav er den stora lyckan att komma inför honom. Om Guds ande inte hade upplyst er skulle ni varit oförmögna att se vad som är ljuvligt med Gud, och ni skulle inte heller kunnat älska Gud. Det är helt och håller på grund av att Guds ande har vidrört människornas hjärtan som deras hjärtan har vänt sig till Gud. Ibland när du åtnjuter Guds ord blir din ande berörd och det känns som om du inte kan annat än älska Gud, att det finns en stor styrka inom dig och att det inte finns något som du inte kan lägga åt sidan. Om det känns så, har du blivit vidrörd av Guds ande och ditt hjärta har vänt sig helt till Gud, och du kommer att be till honom och säga: ”O, Gud! Vi har verkligen blivit förutbestämda och utvalda av dig. Din härlighet gör mig stolt och det känns underbart att tillhöra ditt folk. Jag ska offra allt och ge vad som helst för att göra din vilja och jag ska ägna alla mina år och en hel livstid av ansträngningar åt dig.” När du ber på det viset kommer det att finnas en oändlig kärlek och sann lydnad mot Gud i ditt hjärta. Har du någonsin upplevt något liknande? Om människor ofta berörs av Guds ande blir de särskilt villiga att hänge sig åt Gud i sina böner: ”O, Gud! Jag vill skåda din härlighets dag och jag vill leva för dig – inget har större värde eller mening än att leva för dig och jag har inte den minsta önskan att leva för Satan och köttet. Du lyfter mig genom att göra det möjligt för mig att leva för dig i dag.” När du har bett på det här viset kommer du att känna att du inte kan göra annat än att ge ditt hjärta till Gud, att du måste vinna honom och att du skulle avsky att dö utan att ha vunnit honom medan du levde. När du har uttalat en sådan bön kommer det att finnas en outsinlig styrka inom dig och du kommer inte att veta varifrån den kommer; det kommer att finnas en gränslös kraft i ditt hjärta och du kommer att känna att Gud är så ljuvlig och värd att älska. Det sker när du har blivit vidrörd av Gud. Alla som har haft en sådan upplevelse har blivit vidrörda av Gud. När människor ofta berörs av Gud sker förändringar i deras liv, de är i stånd att fatta sitt beslut och är villiga att vinna Gud helt och hållet, kärleken till Gud i deras hjärtan är starkare, deras hjärtan har vänt sig helt och hållet till honom, de tar ingen hänsyn till släkten, världen, förvecklingar eller framtiden och de är villiga att ägna en livstid av ansträngningar åt Gud. Alla som har vidrörts av Guds ande är människor som strävar efter sanningen och som har hopp om att bli fullkomliggjorda av Gud.

Utdrag ur ”Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 397)

Det allra viktigaste med att följa Gud är att allt ska vara enligt hans ord i dag: Vare sig du strävar efter att träda in i livet eller uppfylla Guds vilja måste allting vara centrerat kring Guds ord i dag. Om det du samtalar om och strävar efter inte är centrerat kring Guds ord i dag är hans ord främmande för dig och du är helt berövad den helige Andes verk. Vad Gud vill ha är människor som följer i hans fotspår. Det spelar ingen roll hur underbart och rent det du förstod förut är, Gud vill inte ha det och om du inte kan lägga bort sådana ting kommer de att bli ett kolossalt hinder för ditt inträde i framtiden. Alla som kan följa den helige Andes nuvarande ljus är välsignade. Människorna i gångna tider följde också i Guds fotspår, men de kunde inte följa fram till idag; det här är välsignelsen för människorna i de sista dagarna. De som kan följa den helige Andes nuvarande verk och som kan följa i Guds fotspår, så att de följer honom varthelst han leder dem – det är människor som är välsignade av Gud. De som inte följer den helige Andes nuvarande verk har inte trätt in i Guds ords verk, och hur mycket de än arbetar, hur svårt de än lider och hur mycket de än springer omkring betyder det ingenting för Gud och han kommer inte att berömma dem. I dag befinner sig alla de som följer Guds nuvarande ord i den helige Andes ström; de som är främmande för Guds ord i dag befinner sig utanför den helige Andes ström och sådana människor får inte Guds beröm. Tjänande som är åtskilt från den helige Andes nuvarande yttranden är ett köttets och föreställningarnas tjänande och det kan omöjligt vara enligt Guds vilja. Om människor lever bland religiösa föreställningar är de oförmögna att göra något som passar Guds vilja och även om de tjänar Gud, tjänar de mitt bland sina inbillningar och föreställningar och är helt oförmögna att tjäna enligt Guds vilja. De som inte kan följa den helige Andes verk förstår inte Guds vilja, och de som inte förstår Guds vilja kan inte tjäna honom. Gud vill ha ett tjänande efter sitt eget hjärta; han vill inte ha ett föreställningarnas och köttets tjänande. Om människor är oförmögna att följa stegen i den helige Andes verk lever de i föreställningar. Sådana människors tjänande avbryter och stör, och en sådan tjänst går Gud emot. De som inte kan följa i Guds fotspår är därför oförmögna att tjäna honom; de som är oförmögna att följa i Guds fotspår gör helt klart motstånd mot honom och kan inte vara förenliga med honom. ”Att följa den helige Andes verk” är lika med att förstå Guds vilja i dag, att kunna agera enligt hans nuvarande krav, att kunna lyda och följa dagens Gud och att träda in enligt hans senaste yttranden. Bara en sådan människa följer den helige Andes verk och befinner sig i den helige Andes ström. Sådana människor är inte bara kapabla att få Guds lovord och att se honom, utan de kan också lära känna Guds sinnelag utifrån hans senaste verk, och känna till människans föreställningar och olydnad, liksom hennes natur och väsen, utifrån Guds senaste verk; vidare är de i stånd att succesivt uppnå förändringar i sinnelaget under sin tjänst. Dessa människor är de enda som kan vinna Gud och som verkligen hittat den sanna vägen. De som elimineras genom den helige Andes verk är människor som är oförmögna att följa Guds senaste verk och som gör uppror mot det. Att dessa människor öppet motsätter sig Gud beror på att han har gjort ett nytt verk och att hans bild inte stämmer med deras föreställning – till följd av det sätter de sig öppet upp mot Gud och kritiserar honom, vilket leder till att han avskyr och förkastar dem. Att ha kunskap om Guds senaste verk är ingen lätt sak, men om människorna har lust att lyda och söka hans verk kommer de att få möjlighet att se honom och vinna den helige Andes senaste vägledning. De som avsiktligt motsätter sig Guds verk kan varken få den helige Andes upplysning eller Guds vägledning. Huruvida människorna kan ta emot Guds senaste verk eller ej beror därför på Guds nåd, på deras strävan och avsikter.

Utdrag ur ”Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 398)

Alla som kan lyda den helige Andes yttranden blir välsignade. Det spelar ingen roll hur de en gång var eller hur den helige Ande brukade verka i deras inre – de som har vunnit Guds senaste verk är de mest välsignade, och de som är oförmögna att följa det senaste verket i dag blir eliminerade. Gud vill ha dem som kan ta emot det nya ljuset och som accepterar och har kunskap om hans senaste verk. Varför är det sagt man måste vara en kysk jungfru? En kysk jungfru kan söka den helige Andes verk och förstå det nya och dessutom lägga bort gamla föreställningar samt lyda Guds verk i dag. Denna skara människor, som accepterar dagens nyaste verk, var förutbestämda av Gud före tidsåldrarna och är de mest välsignade av alla människor. Ni hör genast Guds röst och skådar hans framträdande, och därför har ingen i himlen eller på jorden eller i tidens historia någonsin varit mer välsignad än vad ni – denna skara människor – är. Allt detta är på grund av Guds verk, hans förutbestämmelse och urval och nåd; Skulle era omständigheter kunnat vara som de är i dag om Gud inte talade och yttrade sina ord? Må därför all ära och allt pris tillägnas Gud, för allt det här beror på att han reser dig upp. Kan du fortfarande förbli passiv vid tanken på det här? Kan din styrka fortfarande vara ur stånd att växa?

Det förutbestämdes av Gud före tidsåldrarna att du skulle kunna acceptera domen, tuktan, slagen och förädlingen genom Guds ord och dessutom att du skulle kunna acceptera Guds uppdrag, så därför får du inte bli alltför olycklig när du tuktas. Ingen kan ta ifrån er det arbete som har utförts i ert inre eller de välsignelser som har skänkts er och ingen kan ta bort allt som har givits er. Religiösa människor kan inte tåla att mäta sig med er. Ni har ingen stor expertkunskap om Bibeln och är inte utrustade med religiösa teorier, men eftersom Gud har verkat i er har ni fått mer än någon genom alla tider – och detta är således er största välsignelse. Därför måste ni vara ännu mer hängivna och lojala mot Gud. Eftersom Gud reser dig upp måste du anstränga dig mer så att du är mogen och redo att acceptera Guds uppdrag. Du måste stå stadigt på den plats som Gud har tilldelat dig, sträva efter att tillhöra Guds folk, acceptera rikets utbildning, vinnas av Gud och slutligen bli ett härligt vittnesbörd om honom. Är du uppfylld av dessa föresatser? Om du är uppfylld av sådana föresatser är det helt säkert att du slutligen kommer att vinnas av Gud och bli ett härligt vittnesbörd om honom. Du måste förstå att det viktigaste uppdraget är att vinnas av Gud och bli ett härligt vittnesbörd om honom. Detta är Guds vilja.

Utdrag ur ”Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 399)

Den helige Andes ord i dag är dynamiken i den helige Andes verk, och den helige Andes ständiga upplysning av människan under den här perioden är trenden för den helige Andes verk. Och vad är trenden för den helige Andes verk i dag? Den är att leda in människorna i Guds verk i dag och i ett normalt andligt liv. Det finns flera steg för att träda in i ett normalt andligt liv:

1. För det första måste du ägna dig helhjärtat åt Guds ord. Du ska inte följa Guds ord från förr och du ska varken studera eller jämföra dem med dagens ord. I stället måste du utgjuta ditt hjärta fullständigt i Guds nuvarande ord. Om det finns människor som ändå vill läsa Guds ord, andliga böcker eller andra redogörelser för forna tiders förkunnelse och som inte följer den helige Andes ord i dag, så är de synnerligen dåraktiga; Gud avskyr sådana människor. Om du är villig att acceptera den helige Andes ljus i dag, ägna dig då helhjärtat åt Guds yttranden i dag. Det här är det första du måste uppnå.

2. Du måste be på grundval av de ord som Gud talar i dag, träda in i hans ord, samtala med honom, och fatta dina beslut inför honom genom att fastställa vilka normer du önskar sträva efter att uppfylla.

3. Du måste sträva efter att träda djupt in i sanningen som bygger på den helige Andes verk i dag. Håll inte fast vid föråldrade yttranden och teorier från förr.

4. Du måste söka efter att bli berörd av den helige Ande och träda in i Guds ord.

5. Du måste sträva efter inträde på stigen som den helige Ande går på i dag.

Och hur söker du efter att bli berörd av den helige Ande? Det som är avgörande är att du lever i Guds nuvarande ord och ber på grundval av Guds krav. När du har bett på det sättet kommer den helige Ande helt visst att vidröra dig. Om ditt sökande inte grundar sig på de ord Gud talar i dag är det fruktlöst. Du borde be och säga: ”O, Gud! Jag sätter mig upp mot dig och är skyldig dig så mycket; jag är så olydig och förmår aldrig behaga dig. O Gud, jag önskar att du ska rädda mig, jag önskar tjäna dig ända till slutet, jag önskar dö för dig. Du dömer mig och tuktar mig och jag klagar inte; jag sätter mig upp mot dig och förtjänar att dö, så att alla människor får skåda ditt rättfärdiga sinnelag i min död.” När du ber ur hjärtat på det här sättet kommer Gud att höra dig och vägleda dig; om du inte ber på grundval av den helige Andes ord i dag finns det ingen möjlighet att den helige Ande vidrör dig. Om du ber enligt Guds vilja och enligt det som Gud önskar göra i dag, ska du säga: ”O, Gud! Jag önskar acceptera dina uppdrag och vara trofast mot dem och jag är villig att ägna hela mitt liv åt din härlighet så att allt jag gör kan nå upp till Guds folks normer. Må du röra vid mitt hjärta. Jag önskar att din Ande alltid ska upplysa mig, att allt jag gör ska dra skam över Satan så att jag slutligen kan vinnas av dig.” Om du ber på det viset, på ett sätt som är centrerat kring Guds vilja, kommer den helige Ande oundvikligen att verka i dig. Det spelar ingen roll hur många ord dina böner har – nyckeln är huruvida du begriper Guds vilja eller ej. Ni kanske alla har upplevt följande: Ibland när man ber under en sammankomst når den helige Andes verks dynamik sin höjdpunkt och får allas styrka att växa. En del personer gråter bittra tårar medan de ber, helt överväldigade av ånger inför Gud, och en del visar sin beslutsamhet och avger löften. Sådan är effekten som uppnås av den helige Andes verk. I dag är det avgörande att alla människor ägnar sig med all kraft åt Guds ord. Fokusera inte på de ord som uttalades förut; om du fortfarande håller fast vid det som kom förut, kommer den helige Ande inte att verka i dig. Förstår du hur viktigt det här är?

Känner ni till den stig som den helige Ande går på i dag? Punkterna ovan är vad den helige Ande ska åstadkomma i dag och i framtiden; de är den stig som den helige Ande tar och det inträde som människan borde sträva efter. I ditt inträde i livet måste du åtminstone gå in helhjärtat för Guds ord och kunna acceptera Guds ords dom och tuktan; ditt hjärta måste längta efter Gud, du måste sträva efter att träda in grundligt i sanningen och de mål Gud kräver. När du är uppfylld av denna styrka visar det att du har blivit vidrörd av Gud och att ditt hjärta har börjat vända sig till honom.

Det första steget av inträdet i livet är att ägna sig helhjärtat åt Guds ord, och det andra steget är att acceptera att bli berörd av den helige Ande. Vilken effekt kan uppnås av att man accepterar den helige Andes beröring? Effekten blir att man kan längta efter, söka och utforska en djupare sanning och vara kapabel att samarbeta med Gud på ett positivt sätt. I dag samarbetar du med Gud, vilket med andra ord innebär att det finns ett mål med din strävan, dina böner och din gemenskap med Guds ord, och att du utför din plikt enligt Guds krav – endast detta är att samarbeta med Gud. Om man bara talar om att låta Gud agera men inte agerar själv och varken ber eller söker, kan man då kalla det ett samarbete? Om man inte har ett spår av samarbete inom sig och saknar utbildning inför ett inträde med ett mål, då samarbetar man inte. Somliga säger: ”Allt beror på Guds förutbestämmelse, allt utförs av honom personligen; om Gud inte gjorde det, hur skulle då människan kunna göra det? Guds verk är normalt och inte ett dugg övernaturligt och det är bara genom ditt aktiva sökande som den helige Ande verkar, för Gud tvingar inte människan – du måste ge Gud möjlighet att arbeta, och om du inte strävar eller träder in och det inte finns ett uns av längtan i ditt hjärta har Gud ingen chans att verka. Längs vilken stig kan du söka att bli vidrörd av Gud? Genom att be och närma dig Gud. Men kom ihåg, det viktigaste av allt är att det måste grunda sig på de ord Gud uttalar. När Gud ofta vidrör dig är du inte förslavad av köttet: Man, hustru, barn och pengar – inget av detta kan fjättra dig och allt du önskar är att följa sanningen och leva inför Gud. Då kommer du att vara en person som lever i frihetens sfär.

Utdrag ur ”Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 400)

Gud har beslutat att fullända människan och oavsett ur vilket perspektiv han talar så gör han det i syfte att fullkomna människor. Ord som talas ur Andens perspektiv är svåra för folk att förstå; de vet inte hur de ska hitta ett sätt att omsätta dem i praktiken, för deras förståelseförmåga är begränsad. Guds verk uppnår olika effekter, och han har ett syfte med varje steg i verket. Dessutom är det absolut nödvändigt att han talar ur olika perspektiv, för det är bara på det viset han kan fullkomna människan. Om han enbart talade ur Andens perspektiv, skulle det inte finnas någon möjlighet att fullborda detta stadium av Guds verk. Man kan se av hans tonfall när han talar att han är fast besluten att göra denna skara människor komplett. Vad är då första steget för var och en av dessa som vill bli fullkomliggjorda? Först och främst måste man lära känna Guds verk. Idag har en ny metod införts i Guds verk; en ny tidsålder har börjat och Guds sätt att arbeta hr också förändrats, liksom den metod Gud använder då han talar. Idag har inte bara hans arbetsmetod förändrats, utan det har också tidsåldern. Nu är det rikets tidsålder och det är också gudskärlekens tid. Det är en försmak av tusenårsrikets tidsålder – som också är ordens tidsålder då Gud använder många olika sätt att tala för att fullkomna människan och talar ur olika perspektiv för att försörja människan. Vid inträdet i tusenårsrikets tidsålder kommer Gud att börja använda ord för att fullkomna människan, låta henne träda in i livets verklighet och leda henne på rätt väg. Människan har upplevt så många steg av hans verk och sett att det inte förblir oförändrat utan oavbrutet utvecklas och fördjupas. När folk har upplevt det så länge har verket svängt upprepade gånger och förändrats om och om igen. Men hur mycket det än förändras avviker det aldrig från Guds syfte att bringa mänskligheten frälsning. Även efter tiotusen förändringar irrar det aldrig bort från sitt ursprungliga syfte. Oavsett hur Guds arbetsmetod må förändras, avviker det här verket aldrig från sanningen eller livet. Förändringar av arbetsmetoden medför bara en förändring i arbetets format och det perspektiv ur vilket Gud talar; det sker ingen förändring i det centrala syftet med Guds verk. Förändringar i Guds tonfall och arbetsmetod sker för att uppnå en viss effekt. En förändring i tonfall innebär inte någon förändring i fråga om målsättningen eller principen bakom arbetet. Folk tror på Gud främst i syfte att söka liv; om man tror på Gud och inte söker liv eller strävar efter sanning eller kunskap om Gud, då är det inte tro på Gud! Är det realistiskt att fortfarande försöka träda in i riket för att bli kung? Att uppnå sann kärlek till Gud genom att söka liv; strävan efter och utövandet av sanningen – dessa är verkligheten. Upplev Guds ord medan du läser hans ord: På så sätt kommer du att förstå Guds kunskap genom verklig erfarenhet. Detta är vad som menas med att verkligen sträva.

Utdrag ur ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 401)

Nu är rikets tidsålder. Huruvida du har trätt in i denna nya tid beror på om du har trätt in i Guds ords verklighet, om hans ord har blivit verklighet i ditt liv. Guds ord tillkännages för alla människor så att alla människor till sist kommer att leva i Guds ords värld, och hans ord kommer att upplysa och belysa varje människa inifrån. Om du under den här perioden slarvar med att läsa Guds ord, och inte har något intresse av hans ord, så visar det att ditt tillstånd är felaktigt. Om du inte kan träda in i ordens tidsålder så är inte den helige Ande verksam i dig; om du har trätt in i den här tidsåldern kommer han att utföra sitt verk. Vad kan du göra när ordens tidsålder börjar för att kunna få den Helige Andes verk? I denna tidsålder, och bland er, kommer Gud att åstadkomma följande: att varje människa skall leva ut Guds ord, kunna omsätta sanningen i praktisk handling och älska Gud innerligt; att alla människor skall använda Guds ord som en grundval och som sin verklighet, och ha hjärtan som vördar Gud; samt att människan sedan, genom att praktisera Guds ord, skall utöva kunglig makt tillsammans med honom. Det är det verk som Gud ska åstadkomma. Kan du leva utan att läsa Guds ord? Idag finns det många som känner att de inte kan leva ens en dag eller två utan att läsa hans ord. De måste läsa hans ord varje dag, och om tiden inte räcker till går det bra att lyssna till hans ord. Det här är den känsla som den helige Ande ger folk, och det är så den börjar röra dem. Han styr alltså människor med hjälp av ord, så att de kan träda in i Guds ords verklighet. Om du redan efter en dag då du inte ätit och druckit av Guds ord känner mörker och törst och inte står ut med det, så visar det att du har blivit rörd av den helige Ande och att han inte har vänt sig bort från dig. Du är då en som befinner sig i denna ström. Men om du inte känner någonting efter att inte ha ätit eller druckit av Guds ord under en eller två dagar, om du inte är törstig och inte det minsta påverkad, då visar det att den helige Ande har vänt sig bort från dig. Det betyder i sin tur att det är något fel med tillståndet i ditt inre; du har inte trätt in i ordets tidsålder utan du är en som har halkat efter. Gud använder ord för att styra människan; du mår bra när du äter och dricker Guds ord, och om du inte gör det har du ingen väg att följa. Guds ord blir människans föda och den kraft som driver henne. Bibeln säger: ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.” Idag kommer Gud att fullborda detta verk och genomföra denna sanning i dig. Hur kommer det sig att människor förr i tiden kunde gå flera dagar utan att läsa Guds ord och ändå klarade av att äta och arbeta som vanligt, när så inte är fallet idag? I denna tidsålder använder Gud framför allt ord för att styra alla. Genom Guds ord döms och fullkomnas människan innan hon slutligen förs in i riket. Endast Guds ord kan förse människan med liv, och endast Guds ord kan ge henne ljus och ett sätt att utöva sin tro, i synnerhet under rikets tidsålder. Så länge som du äter och dricker Guds ord varje dag och inte avviker från hans ords verklighet, kommer Gud att kunna göra dig fullkomlig.

Utdrag ur ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 402)

Strävan efter liv är någon man inte kan skynda på; tillväxt i livet sker inte på en dag eller två. Guds verk är normalt och praktiskt och de genomgår av nödvändighet en viss process. Det tog den inkarnerade Jesus trettiotre och ett halvt år att fullborda sitt korsfästelseverk — så hur lång tid tar det då inte att rena människan och förvandla hennes liv, något som är synnerligen svårt! Det är ingen lätt uppgift att forma en normal människa som manifesterar Gud. Detta gäller särskilt folk som är födda i den stora röda drakens land, som är av dålig kaliber och kräver Guds ord och verk under lång tid. Så var inte otålig om resultaten dröjer. Du måste vara proaktiv genom att äta och dricka Guds ord och anstränga dig mer med Guds ord. När du har läst färdigt hans ord, måste du kunna omsätta dem i praktiken och växa i kunskap, insikt, omdöme och vishet vad gäller Guds ord. På så sätt kommer du att förändras utan att du är medveten om det. Om du klarar att ha som princip att äta och dricka av Guds ord, läsa dem, lära känna dem, uppleva dem och utöva dem, kommer du att mogna utan att märka det. Det finns de som säger att de inte klarar att omsätta Guds ord i praktiken ens efter att ha läst dem. Varför så bråttom? När du når en viss mognad, kommer du att kunna omsätta hans ord i praktiken. Skulle en fyra- eller femåring säga att han inte kan försörja eller hedra sina föräldrar? Du måste vara medveten om din nuvarande mognad. Omsätt i praktiken det du klarar av att omsätta i praktiken och undvika att vara en sådan som stör Guds förvaltning. Bara ät och drick Guds ord och ha det som din princip i fortsättningen. Oroa dig inte just nu över huruvida Gud kan fullända dig. Vänta med att grubbla över det. Bara ät och drick av Guds ord när de kommer till dig, så kommer Gud säkerligen att fullända dig. Men det finns en princip du måste följa när du äter och dricker hans ord. Gör det inte i blindo. När du äter och dricker Guds ord ska du dels leta upp de ord du bör känna till — alltså de som har att göra med visioner — och dels leta upp det som du ska omsätta i praktisk handling — alltså vad du ska träda in i. Den ena aspekten har med kunskap att göra, och den andra med inträde. När du har förstått båda aspekterna — när du förstår vad du ska veta och vad du ska utöva — kommer du att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord.

Utdrag ur ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 403)

I fortsättningen ska tal om Guds ord vara den princip du följer då du pratar. När ni samlas ska ni samtala om Guds ord, ha Guds ord som temat i er samvaro, samtala om vad ni vet om de här orden, hur ni omsätter dem i praktiken och hur den helige Ande verkar. Så länge du delar gemenskap kring Guds ord så kommer den helige Ande att upplysa dig. Att förverkliga en värld av Guds ord kräver människans medverkan. Om du inte träder in i detta har Gud ingen möjlighet att arbeta. Om du håller tyst och inte talar om hans ord, finns det ingen möjlighet för honom att upplysa dig. När du inte upptagen med annat, tala då om Guds ord och tala ägna dig inte åt meningslöst pladder. Låt ditt liv fyllas av Guds ord – först då kommer du att vara en uppriktig troende. Det spelar ingen roll om samkvämen är ytliga. Utan det ytliga kan det inte finnas något djup. Det måste ske en process. Genom den undervisning du får kommer du att förstå den upplysning den helige Ande ger dig och hur du ska äta och dricka Guds ord så det får effekt. Efter en tid av sondering kommer du att träda in i Guds ords verklighet. Du måste vara fast besluten att samarbeta om du ska kunna ta emot den Helige Andes verk.

Principerna för hur man ska äta och dricka Guds ord handlar dels om kunskap, dels om inträde. Vilka ord bör du lära känna? Du bör lära känna de ord som har att göra med visioner (exempelvis de som har att göra med vilken tidsålder Gud nu har trätt in i, vad Gud vill uppnå idag, vad inkarnationen är, och så vidare; allt detta har med visioner att göra). Vad menas med den väg som människan måste börja gå? Detta syftar på de Guds ord som människan måste utöva och träda in i. Det här är de två aspekterna av ätandet och drickandet av Guds ord. I fortsättningen ska du äta och dricka Guds ord på detta sätt. Om du har en klar uppfattning om hans ord rörande visioner, då finns det ingen anledning att hålla på att läsa hela tiden. Det viktigaste är att äta och dricka mer av orden om hur man träder in, exempelvis hur man vänder sitt hjärta mot Gud, hur man stillar sitt hjärta inför Gud och hur man försakar köttet. Det här är de saker du ska omsätta i praktiken. Utan att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord är sann gemenskap inte möjlig. När du väl vet hur du skall äta och dricka av hans ord, när du har insett vad som är viktigast, kommer samtalet att löpa fritt och vilka frågor som än tas upp kommer du att kunna dela gemenskap kring dem och förstå verkligheten. Om du inte har någon verklighet när ni delar gemenskap kring Guds ord, då har du inte förstått vad som är viktigast och det visar att du inte vet hur man ska äta och dricka hans ord. En del människor kan tycka att det är tröttsamt att läsa Guds ord och det är inte ett normalt tillstånd. Det normala är att aldrig tröttna på att läsa Guds ord, att alltid törsta efter dem och att alltid finna att Guds ord är bra. Det är på det sättet en person som verkligen har trätt in äter och dricker av Guds ord. När du upplever att Guds ord är oerhört praktiska och exakt vad människan bör ta del av; när du känner att hans ord är till stor hjälp och nytta för människan, och att de är människolivets försörjning — då är det den helige Ande som ger dig denna känsla och det är den helige Ande som rör dig. Detta visar att den helige Ande verkar i dig och att Gud inte har vänt sig bort från dig. Vissa människor tröttnar på Guds ord, när de konstaterar att han alltid pratar, och tycker att det inte spelar någon roll om de läser hans ord eller inte — det är inte ett normalt tillstånd. De saknar ett hjärta som törstar efter att träda in i verkligheten, och sådana människor varken törstar efter eller lägger någon vikt vid att fullkomnas. Om du upptäcker att du inte törstar efter Guds ord så visar det att ditt tillstånd inte är normalt. Förr kunde man avgöra om Gud hade vänt sig bort från en utifrån om man kände frid inombords och om man upplevde glädje. Nu är nyckeln huruvida man törstar efter Guds ord, huruvida hans ord är ens verklighet, huruvida man är trofast och huruvida man förmår göra allt man kan för Gud. Människan döms med andra ord utifrån Guds ords verklighet. Gud riktar sina ord till hela mänskligheten. Om du är villig att läsa dem kommer han att upplysa dig, men om du inte är det kommer han inte att göra det. Gud upplyser dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet, och dem som söker honom. Vissa säger att Gud inte upplyste dem ens sedan de läst hans ord. Men på vilket sätt läste du de här orden? Om du läste hans ord på samma sätt som en person till häst tittar på blommor och inte lade någon vikt vid verkligheten, hur skulle Gud kunna upplysa dig? Hur kan den som inte värdesätter Guds ord fullkomnas av honom? Om du inte sätter värde på Guds ord kommer du varken att ha sanning eller verklighet. Om du värdesätter hans ord kommer du att kunna omsätta sanningen i praktiken, och först då kommer du att besitta verkligheten. Det är därför du hela tiden måste äta och dricka av Guds ord, även om du är upptagen, även om omständigheterna är ogynnsamma och även om du prövas. I slutändan är Guds ord grunden för människans tillvaro. Ingen kan vända sig bort från hans ord, utan måste äta av hans ord på samma sätt som de måste äta tre mål mat om dagen. Kan det vara så enkelt att fullkomnas och vinnas av Gud? Oavsett om du för tillfället förstår eller inte, och oavsett om du har insikt i Guds arbete eller inte, måste du äta och dricka Guds ord så mycket som möjligt. Det är att träda in på ett proaktivt sätt. Efter att ha läst Guds ord ska du skynda dig att omsätta i praktiken det som du kan träda in i, och för stunden lägga åt sidan det som du inte kan träda in i. Det kanske är många av Guds ord som du till att börja med inte kan förstå, men efter två eller tre månader, kanske ett år, kommer du att kunna det. Hur kommer det sig? Det beror på att Gud inte kan fullkomna människor på en eller två dagar. Oftast kanske du inte förstår direkt när du läser hans ord. Det kanske bara ser ut som en massa text; du måste erfara dem en tid innan du kan förstå dem. Eftersom Gud har sagt så mycket ska du göra ditt yttersta för att äta och dricka av hans ord, och sedan kommer du utan att du inser det att förstå, och utan att du inser det kommer den helige Ande att upplysa dig. När den Helige Ande upplyser människan sker det ofta utan att hon är medveten om det. Han upplyser och vägleder dig när du törstar och söker. Den helige Andes arbetsprincip fokuserar på Guds ord som du äter och dricker. Alla dessa som inte fäster någon vikt vid Guds ord och alltid har en annan attityd mot hans ord — människor som i sin förvirring tycker att det kvittar om de läser hans ord eller inte — det är de som inte besitter verkligheten. Varken den helige Andes verksamhet eller hans upplysning är synlig i en sådan person. Sådana personer driver bara omkring, hycklare utan verkliga kvalifikationer, precis som liknelsens Nan Guo.a

Utdrag ur ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten innehåller inte ordet ”liknelsens”.


Dagliga ord från Gud  (Utdrag 404)

När Guds ord kommer ut ska du genast ta emot dem och äta och dricka dem. Det spelar ingen roll hur mycket du förstår, en sak du måste hålla fast vid är att äta, att lära känna och att utöva hans ord. Det är något du måste kunna göra. Bry dig inte om hur stor din mognad kan bli; bara fokusera på att äta och dricka hans ord. Detta är vad människan måste samarbeta med. Ditt andliga liv handlar framför allt om att försöka träda in i verkligheten av att äta och dricka Guds ord och omsätta dem i praktiken. Det är inte din sak att fokusera på något annat. Kyrkliga ledare ska kunna vägleda alla sina bröder och systrar så att de vet hur de ska äta och dricka Guds ord. Detta är varje enskild kyrkoledares ansvar. Oavsett om de är unga och gamla ska alla betrakta ätandet och drickandet av Guds ord som något mycket viktigt och de ska ha hans ord i sitt hjärta. Att träda in i denna verklighet innebär att man träder in i rikets tidsålder. Idag känner de flesta människor att de inte kan leva utan att äta och dricka Guds ord, och oavsett tidpunkt anser de att hans ord är uppfriskande. Det betyder att de börjar komma in på rätt spår. Gud använder ord för att utföra sitt verk och sörja för människan. När alla längtar och törstar efter Guds ord, kommer mänskligheten att träda in i hans ords värld.

Gud har talat en hel del. Hur mycket känner du till? Hur mycket har du trätt in i? Om en kyrkoledare inte har väglett sina bröder och systrar in i Guds ords verklighet, då har han varit försumlig i sin plikt och underlåtit att fullgöra sina förpliktelser! Oavsett om din förståelse är grundlig eller ytlig, oavsett hur mycket du förstår, måste du veta hur du ska äta och dricka hans ord; du måste fästa stor uppmärksamhet vid hans ord och förstå vikten och nödvändigheten av att äta och dricka det. Eftersom Gud har sagt så mycket, kan det inte kallas att tro på Gud om du inte äter och dricker av hans ord, försöker att söka eller omsätter hans ord i praktiken. Eftersom du tror på Gud, måste du äta och dricka av hans ord, uppleva hans ord och leva ut hans ord. Endast detta kan kallas tro på Gud! Om du med din mun säger att du tror på Gud och ändå inte kan omsätta några av hans ord i praktiken eller frambringa någon verklighet, kallas inte det att tro på Gud. Det är snarare ”att söka bröd för att mätta hungern.” Att endast tala om triviala vittnesbörd, meningslösa saker och ytliga frågor utan att ha ens det minsta stycke verklighet, det är inte att tro på Gud, och då har man helt enkelt inte förstått det rätta sättet att tro på Gud. Varför måste du äta och dricka så mycket som möjligt av Guds ord? Om du inte äter och dricker av hans ord, utan bara försöker stiga upp till himlen, är det att tro på Gud? Vad är det första steget som en som tror på Gud måste ta? Längs vilken väg fullkomnar Gud människan? Kan du fulländas utan att äta och dricka Guds ord? Kan du anses vara en person som tillhör riket utan att ha Guds ord som din verklighet? Exakt vad innebär det att tro på Gud? De som tror på Gud måste åtminstone uppföra sig väl; viktigast av allt är att besitta Guds ord. Oavsett vilket kan du aldrig vända dig bort från hans ord. Att känna Gud och fullgöra hans intentioner uppnås med hjälp av hans ord. I framtiden kommer varje nation, samfund, religion och område att erövras med hjälp av Guds ord. Gud kommer att tala direkt, alla människor kommer att hålla Guds ord i sina händer, och på så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. Inombords och utanpå, Guds ord genomsyrar allt: Människorna kommer att tala Guds ord med sina munnar, handla i enlighet med Guds ord och bära Guds ord i sitt inre och förbli genomsyrade av Guds ord. På så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. De som fullgör Guds intensioner och är i stånd att vittna om honom, det är de människor som har Guds ord som sin verklighet.

Inträde i ordens tidsålder – tusenårsrikets tidsålder – är det verk som håller på att genomföras idag. Från och med nu ska du öva att hålla samkväm kring Guds ord. Endast genom att äta och dricka, liksom genom att uppleva, Guds ord kommer du att kunna leva ut Guds ord. Du måste presentera några praktiska erfarenheter för att kunna övertyga andra. Om du inte kan leva ut Guds ord, kommer ingen att bli övertygad! Alla de som används av Gud kan leva ut Guds ords verklighet. Om du inte kan presentera denna verklighet och vittna om Gud visar det att den helige Ande inte har verkat i dig och att du inte har blivit fullkomnad. Detta är det viktiga med Guds ord. Har du ett hjärta som törstat efter Guds ord? De som törstar efter Guds ord törstar efter sanning, och endast sådana personer har Guds välsignelse. I framtiden kommer Gud att tala många fler ord till alla religioner och alla samfund. Först talar han och låter sin röst höras bland er för att fullända er innan han går vidare med att tala och låta sin röst höras bland hedningarna för att erövra dem. Genom hans ord kommer alla att bli uppriktigt och fullständigt övertygade. Genom Guds ord och hans uppenbarelser försvagas människans fördärvade sinnelag, hon framträder som människa och hennes upproriska sinnelag mildras. Orden verkar på människan med kraft och erövrar människan i Guds ljus. Det arbete som Gud utför i den nuvarande tidsåldern, liksom hans verks vändpunkter, står alla att finna i hans ord. Om du inte läser hans ord kommer du inte att förstå någonting. Genom att själv äta och dricka hans ord, och genom att dela gemenskap med dina bröder och systrar, samt genom dina faktiska erfarenheter, kommer din kunskap om Guds ord att bli fullständig. Endast då kommer du att verkligen kunna leva ut deras realitet.

Utdrag ur ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud  (Utdrag 405)

Jag har tidigare sagt att ”alla som försöker se tecken och under kommer att bli övergivna; det är inte de som kommer att bli fullkomliggjorda”. Jag har talat så många ord och ändå har människan inte den minsta kunskap om detta verk, och fortfarande frågar folk efter tecken och under. Är din tro på Gud inget annat än en jakt på tecken och under, eller är den en strävan efter att vinna livet? Jesus talade också många ord, och en del av dem har inte gått i uppfyllelse än. Kan du säga att Jesus inte är Gud? Gud vittnade om att han var Kristus och Guds älskade Son. Kan du förneka det? Idag talar Gud bara ord, och om du inte är absolut medveten om det kan du inte stå fast. Tror du på honom därför att han är Gud, eller tror du på honom beroende på huruvida hans ord har gått i uppfyllelse eller inte? Tror du på tecken och under, eller tror du på Gud? I dag visar han inte tecken och under – är han verkligen Gud då? Om orden han talar inte går i uppfyllelse, är han verkligen Gud då? Bestäms Guds substans av huruvida de ord han talar går i uppfyllelse eller inte? Hur kommer det sig att vissa människor alltid väntar på att Guds ord ska gå i uppfyllelse innan de tror på honom? Innebär inte det att de inte känner honom? Alla som har sådana uppfattningar är människor som förnekar Gud. De bedömer Gud utifrån sina föreställningar; om Guds ord besannas tror de på honom, och om de inte besannas tror de inte på honom – och de jagar ständigt efter tecken och under. Är de inte moderna tiders fariséer? Huruvida du kan stå fast eller inte beror på om du känner den verkliga Guden eller inte – det är helt avgörande! Ju mer verkliga Guds ord är i dig, desto större är din kunskap om Guds verklighet och desto mer kan du stå fast under prövningar. Ju mer du fokuserar på att få se tecken och under, desto mer oförmögen är du att stå fast och du kommer att falla under prövningarna. Tecken och under utgör inte grundvalen; endast Guds verklighet är liv. Vissa människor vet inte vilka effekter som ska Guds verksamhet ska få. De tillbringar sina dagar i förvirring och strävar inte efter kunskapen om Guds verk. Målet för deras strävan är alltid bara att få Gud att uppfylla deras önskningar; först då kommer de att vara seriösa i sin tro. De säger att de kommer att sträva efter livet om Guds ord besannas, men om hans ord inte besannas är det uteslutet att de kommer att sträva efter livet. Människan tror att gudstro är längtan efter att skåda tecken och under och längtan efter att stiga upp till himlen och den tredje himlen. Det finns ingen som säger att deras tro på Gud är en strävan efter att träda in i verkligheten, strävan efter livet och strävan att vinnas av Gud. Vad har en sådan strävan för värde? De som inte strävar efter att lära känna Gud och att behaga honom är människor som inte tror på Gud; de är människor som hädar Gud!

Förstår du nu vad tro på Gud är? Är tro på Gud att skåda tecken och under? Är det att stiga upp till himlen? Att tro på Gud är absolut inte lätt. De där religiösa riterna ska rensas ut; att sträva efter att sjuka ska botas och onda andar drivas ut, att fokusera på tecken och under, att trakta efter mer av Guds nåd, fred och glädje, att sträva efter köttsliga framtidsutsikter och bekvämligheter – det här är religiösa seder och bruk och sådana religiösa bruk är uttryck för en vag och abstrakt typ av tro. Vad är verklig tro på Gud idag? Det är att acceptera Guds ord som verkligheten i ditt liv och att känna Gud utifrån hans ord i syfte att uppnå en sann kärlek till honom. För att vara tydlig: Det är tron på Gud som gör att du kan lyda Gud, älska Gud och fullgöra den plikt som åligger dig i egenskap av en Guds skapelse. Detta är målet för gudstron. Du måste förstå Guds ljuvlighet, hur vördnadsvärd Gud är och hur Gud utför frälsningens verk i sina skapade varelser och fullkomnar dem – detta är själva kärnan i din tro på Gud. Gudstro är huvudsakligen övergången från ett köttsligt liv till ett liv av kärlek till Gud; från att leva i fördärv till att leva i Guds ords liv; det är att komma ut ur Satans herravälde och leva under Guds omvårdnad och beskydd; det är att kunna lyda Gud och inte lyda köttet; det är att överlåta ditt hela hjärta till Gud, att låta honom fullkomna dig och att frigöra dig själv från det fördärvade sataniska sinnelaget. Gudstron syftar huvudsakligen till att Guds kraft och härlighet ska kunna uppenbaras i dig, så att du kan göra Guds vilja, verkställa Guds plan och vara i stånd att vittna om Gud inför Satan. Tron på Gud ska inte kretsa kring att skåda tecken och under, och den ska inte heller finnas för ditt eget kötts skull. Den ska utgöras av en strävan efter att lära känna Gud, att kunna lyda Gud och att likt Petrus lyda honom intill döden. Detta är de främsta målsättningarna med att tro på Gud. Man äter och dricker Guds ord för att lära känna Gud och behaga honom. Att äta och dricka Guds ord ger dig mer kunskap om Gud och först därefter kan du lyda honom. Du måste känna Gud för att kunna älska honom, och att uppnå detta mål är den enda målsättning människan ska ha i sin tro på Gud. Om din tro på Gud innebär att du alltid försöker se tecken och under, då är utgångspunkten i denna gudstro felaktig. Tron på Gud är huvudsakligen ett accepterande av att Guds ord är livets realitet. Guds mål kan bara uppnås genom att du omsätter orden från hans mun i praktisk handling och utföra dem i ditt inre. Människans gudstro ska innebära en strävan efter att fullkomnas av Gud, att kunna underkasta sig Gud, och att lyda honom fullständigt. Om ni kan lyda Gud utan att knorra, vara uppmärksamma på Guds önskemål, uppnå Petrus mognad och äga Petrus hållning som Gud talar om, då kommer ni att ha uppnått framgång i tron på Gud, och det kommer att vara tecknet på att ni har vunnits av honom.

Utdrag ur ”Allt uppnås genom Guds ord” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående: Inträde i livet

Nästa: Inträde i livet 2

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger