XII. Ord om rikets tidsålders konstitution, administrativa dekret och befallningar

595. Mitt planerade verk fortskrider framåt utan ett ögonblicks avbrott. Efter att ha kommit in i rikets tidsålder och fört er in i mitt rike som mitt folk kommer jag att ställa andra krav på er; det vill säga, jag kommer att börja kungöra för er den konstitution som jag ska styra denna era med:

Eftersom ni kallas mitt folk, ska ni kunna förhärliga mitt namn, alltså vittna mitt uppe i prövningar. Om några försöker föra lura mig och dölja sanningen för mig eller ägnar sig åt vanhedrande affärer bakom min rygg, kommer de utan undantag att jagas ut och avlägsnas från mitt hus för att vänta till dess jag tar itu med dem. De som varit otrogna och hädiska mot mig i gångna tider och som nu reser sig upp igen och kritiserar mig offentligt – även de kommer att jagas ut ur mitt hus. De som är mitt folk måste ständigt ta hänsyn till mina bördor och söka kunskap om mina ord. Endast sådan människor kommer jag att upplysa, och de kommer helt visst att leva under min vägledning och upplysning och aldrig utsättas för tuktan. De som inte tar hänsyn till mina bördor utan koncentrerar sig på att planera för sin egen framtid – alltså de som inte siktar på att behaga mitt hjärta med sina handlingar utan tvärtom väntar sig nådegåvor – dessa tiggarliknande krakar vägrar jag absolut använda, för sedan de föddes har de inte vetat något om vad det innebär att ta hänsyn till mina bördor. De är människor som saknar normalt förnuft; sådana människor lider av ”näringsbrist” i hjärnan och behöver gå hem och få lite ”näring” i sig. Jag har ingen användning för sådana människor. Bland mitt folk, kommer alla att vara skyldiga att betrakta kunskap om mig som en obligatorisk plikt som ska följas fram till slutet, precis som att äta, klä sig och sova, något man inte glömmer för ett ögonblick, så att det slutligen blir lika välbekant att känna mig som att äta – något man gör utan ansträngning med van hand. När det gäller de ord jag talar, måste vartenda ett intas med största möjliga tro och tas upp helt och hållet; det duger inte med några oengagerade halvmesyrer. Om någon inte bryr sig om mina ord kommer det att betraktas direkt motstånd mot mig; om någon inte äter av mina ord eller försöker lära känna dem kommer att betraktas som någon som inte bryr sig om mig och kommer omedelbart att sopas ut genom dörren från mitt hus. Som jag har sagt tidigare är skälet att vad jag vill ha inte är en massa människor utan ett fåtal utvalda. Om så inte mer än en av hundra klarar av att lära känna mig genom mina ord, så kastar jag villigt bort alla de andra för att fokusera på att ge denna enda människa upplysning och insikt. Av detta förstår ni att det inte nödvändigtvis är så att enbart större antal kan uppenbara mig och leva ut mig. Vad jag vill ha är vete (även om axen kanske inte är fulla av korn) och inte ogräs (även om axen är fulla nog att väcka beundran). När det gäller dem som inte bryr sig om att söka utan beter sig slött och slappt så bör de ge sig iväg självmant. Jag vill inte se dem mer, för i så fall är risken att de fortsätter att bringa skam över mitt namn.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 5

598. Nu meddelar jag mina administrativa förordningar till er (som gäller från den dag de utfärdas och anger olika former av tuktan till olika människor):

Jag håller mina löften, och allting är i mina händer. De som tvivlar kommer att dö. Det finns inget utrymme för något övervägande; de kommer utrotas omedelbart så att mitt hjärta rensas från hat. (Från och med nu bekräftas det att den som dödas inte får vara medlem av mitt rike, utan måste vara en avkomma till Satan.)

Som förstfödda söner bör ni behålla era befattningar och noga uppfylla era skyldigheter, utan att vara förvetna. Hänge er åt min förvaltningsplan, och vittna om att jag är god och prisa mitt namn vart ni än går. Utför inga skamliga handlingar utan var förebilder för alla mina söner och mitt folk. Var inte utsvävande ens för ett ögonblick; ni måste alltid framträda inför alla som förstfödda söner och inte vara inställsamma. Gå istället vidare med huvudet högt. Jag ber er att prisa mitt namn och inte skända det. De som är förstfödda söner har alla sina individuella uppgifter och kan inte göra allt. Detta är ansvaret som jag har gett er och det får inte försummas. Ni måste engagera er helhjärtat, med hela er själ och all er styrka, för att fullfölja det som jag har anförtrott er.

Över hela världen kommer från och med denna dag mina förstfödda söner att få förtroendet att fullfölja plikten att leda alla mina söner och allt mitt folk, och jag kommer att tukta dem som inte kan ge hela sitt hjärta och sin själ åt att fullfölja den. Detta är min rättfärdighet. Jag kommer varken skona eller göra det lätt ens för mina förstfödda söner.

Om det finns någon bland mina söner eller bland mitt folk som hånar eller förolämpar en av mina förstfödda söner, kommer jag att straffa dem hårt, för mina förstfödda söner representerar mig själv; vad någon gör mot dem, gör den också mot mig. Detta är den strängaste av mina administrativa förordningar. Jag kommer att tillåta mina förstfödda söner att, enligt deras önskemål, verkställa min rättfärdighet mot dem bland mina söner och mitt folk som bryter mot min förordning.

Jag kommer stegvis överge dem som tittar lättsinnigt på mig och som bara fokuserar på min mat, klädsel och sömn och bara bryr sig om mina yttre angelägenheter utan hänsyn till min börda och inte har en tanke på att sköta sina egna uppgifter på tillbörligt vis. Detta riktar sig till alla som har öron.

Den som slutar att tjänstgöra åt mig måste lydigt dra sig undan utan att göra väsen av sig. Var försiktig, annars kommer jag att sortera ut dig. (Detta är en kompletterande förordning.)

Mina förstfödda söner ska härmed plocka upp järnstången och börja utöva min auktoritet för att styra alla nationer och folk, för att vandra bland alla nationer och folk och verkställa min dom, rättfärdighet och storhet bland alla nationer och folk. Mina söner och mitt folk ska frukta mig, prisa mig, hylla mig och lovorda mig utan uppehåll, för min förvaltningsplan är fullbordad och mina förstfödda söner kan regera med mig.

Detta är en del av mina administrativa förordningar och jag kommer att delge er mer av dem under arbetets gång. Från de administrativa förordningarna ovan kan ni se i vilken takt jag utför mitt arbete, såväl som vilket steg mitt arbete har nått. Detta är en bekräftelse.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 88

599. De tio administrativa förordningar som Guds utvalda folk i rikets tidsålder måste lyda

(Ett utvalt kapitel ur Guds ord)

1) Människan ska inte prisa sig själv eller upphöja sig själv. Hon ska tillbe och upphöja Gud.

2) Gör allt som gynnar Guds verk och inget som är till skada för Guds verks intressen. Försvara Guds namn, Guds vittnesbörd och Guds verk.

3) Pengarna, materiella föremål och all egendom i Guds hushåll är de offergåvor som människan ska ge. Dessa offergåvor får inte åtnjutas av någon annan än prästen och Gud, för människans offergåvor är avsedda att åtnjutas av Gud. Dessa offergåvor delar Gud endast med prästen; ingen annan är kvalificerad eller berättigad att åtnjuta någon del av dem. Alla människans offergåvor (inklusive pengar och materiella ting som kan åtnjutas) ges till Gud, inte till människan, och ska därför inte åtnjutas av människan; om människan skulle ta del av dem vore det att stjäla offergåvor. Den som gör det är en Judas, för förutom att han var en förrädare tog han det som lagts i penningpungen.

4) Människan har ett fördärvat sinnelag och dessutom är hon i besittning av känslor. Därför är det absolut förbjudet för två medlemmar av motsatta kön att arbeta tillsammans ensamma när de tjänar Gud. De som upptäcks göra det kommer utan undantag att uteslutas.

5) Kritisera inte Gud och diskutera inte heller i förbigående sådant som berör Gud. Handla så som människan bör handla, tala så som människan bör tala, överskrid inte begränsningar och överträd inte gränser. Vakta din tunga och tänk dig för var du går, så undviker du att göra något som sårar Guds sinnelag.

6) Gör det som människan bör göra, utför dina åligganden, uppfyll dina förpliktelser och håll fast vid din uppgift. Eftersom du tror på Gud ska du ge ditt bidrag till Guds verk; om du inte gör det är du inte lämpad att äta och dricka Guds ord och inte lämpad att leva i Guds hushåll.

7) Förutom att lyda Gud ska du i arbete och ärenden som rör kyrkan följa anvisningarna från den person som används av den helige Ande i allt. Även minsta överträdelse är oacceptabel. Var absolut i din lydnad och analysera inte rätt eller fel; vad som är rätt och fel har ingenting med dig att göra. Det enda du ska bry dig om är total lydnad.

8) De som tror på Gud ska lyda honom och tillbe honom. Du ska inte upphöja eller se upp till någon människa; sätt inte Gud främst, de människor du ser upp till på andra plats och dig själv på tredje. Ingen individ ska ha en plats i ditt hjärta, och du ska inte betrakta människor – särskilt inte dem du hyser stor vördnad för – som jämställda med Gud eller som hans likar. Detta är något Gud inte tolererar.

9) Ha alltid kyrkans verksamhet i tankarna. Lägg ditt kötts framtidsutsikter åt sidan, var bestämd i familjefrågor, ägna dig helhjärtat åt Guds verk och låt Guds verk komma först och ditt eget dagliga liv i andra hand. Det är vad som anstår en helig.

10) Anhöriga som inte delar tron (dina barn, din make eller maka, dina systrar eller dina föräldrar etc) får inte tvingas in i kyrkan. Guds hushåll lider inte brist på medlemmar, och det finns inget behov av att öka dess antal med människor som inte är till nytta. Ingen som inte tror med glädje får föras in i kyrkan. Denna förordning avser alla människor. Detta ska ni kontrollera, övervaka och påminna varandra om; ingen får bryta mot den. Även när anhöriga som inte delar tron motvilligt kommer in i kyrkan, får de inte förses böcker eller ges ett nytt namn; sådana människor tillhör inte Guds hushåll, och de måste med alla nödvändiga medel förhindras att komma in i kyrkan. Om kyrkan får bekymmer på grund av inkräktande demoner kommer ni själva att uteslutas eller bli förelagda restriktioner. Kort sagt, när det gäller denna förordning har alla ett ansvar, men du får inte vara obetänksam eller använda den för att hämnas personliga oförrätter.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk

600. Människor måste hålla fast vid alla plikter de ska uträtta. Det är det som människor bör hålla fast vid och det som de måste utföra. Låt den Helige Ande göra vad den Helige Ande måste göra, det kan ingen människa vara delaktig i. Människan bör hålla fast vid det som människan ska göra, vilket inte har någon koppling till den Helige Anden. Det är inget annat än vad människan ska göra, och hon bör hålla fast vid det som bud, precis som man håller fast vid lagen i Gamla testamentet. Även om inte Lagens Tidsålder är nu är det fortfarande många ord som man bör hålla fast vid som överensstämmer med Lagens Tidsålder, och de tillämpas inte bara genom att man förlitar sig på att bli vidrörd av den Helige Anden, utan utgör det som människan bör hålla fast vid. Till exempel: Du ska inte döma den praktiska Gudens verk. Du ska inte motsätta dig den människa som är omvittnad av Gud. Inför Gud ska du hålla dig på din plats och inte ägna dig åt utsvävningar. Du ska tala med måtta och dina ord och handlingar ska överensstämma med planerna hos den människa som är omvittnad av Gud. Du ska vörda Guds vittnesbörd. Du ska inte ignorera Guds verk och orden från hans mun. Du ska inte härma tonen och syftet i Guds yttranden. Utåt sett ska du inte göra något som uppenbarligen strider mot den människa som är omvittnad av Gud. Och så vidare. Detta är vad varje människa bör hålla fast vid.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Den nya tidsålderns bud

601. Idag finns det inget mer avgörande för människan att hålla fast vid än detta: Du får inte försöka lura den Gud som står inför dina ögon eller dölja något för honom. Du ska inte tala oanständigt eller arrogant inför Gud som står inför dig. Du ska inte bedra den Gud som du står inför med vackra ord och fagert tal för att vinna hans förtroende. Du ska inte agera respektlöst inför Gud. Du ska lyda allt som kommer från Guds mun och inte motsätta dig, opponera dig mot eller bestrida hans ord. Du ska inte tolka, på det vis som du anser lämpligt, orden som kommer från Guds mun. Du bör vakta din tunga så att den inte gör dig till ett byte för de ogudaktigas svekfulla intriger. Du bör vakta dina steg så att du inte överträder de gränser som Gud har utstakat för dig. Om du gör det kommer du att tala ord som i Guds perspektiv är inbilska och uppblåsta och följaktligen bli avskydd av Gud. Du ska inte sprida orden som kommer från Guds mun vårdslöst, för att inte andra ska håna dig och djävlarna gör sig lustiga över dig. Du ska lyda allt som dagens Gud gör. Även om det är något du inte förstår ska du inte fälla ditt omdöme om det, det enda du kan göra är att söka och skapa gemenskap. Ingen ska inkräkta på Guds ursprungliga position. Du kan inte göra annat än att tjäna dagens Gud utifrån människans ställning. Du kan inte undervisa om dagens Gud från människans ställning – att göra det är omdömeslöst. Ingen får ställa sig på det plats som hör till den människa som omvittnas av Gud. Med dina ord, handlingar och innersta tankar står du i människans ställning. Det bör man stå fast vid, det är människans ansvar, det kan ingen ändra på och gör man det så bryter man mot de administrativa förordningarna. Det bör alla hålla i minnet.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Den nya tidsålderns bud

602. Varje mening jag yttrar bär på myndighet och dom och ingen kan förändra mina ord. Så snart mina ord uttalas kommer saker och ting med visshet att verkställas i enlighet med mina ord; detta är mitt sinnelag. Mina ord är myndighet och de som ändrar dem kränker min tuktan och jag måste slå dem till marken. I allvarliga fall bringar de fördärv över sitt liv och de hamnar i Hades eller i den bottenlösa avgrunden. Det här är enda sättet jag hanterar människan på, och hon har ingen möjlighet att ändra det – detta är min administrativa förordning. Kom ihåg detta! Ingen tillåts bryta mot min förordning; allt måste ske i enlighet med min vilja! Förr var jag alltför mild mot er och ni kom bara i kontakt med mina ord. Det jag sa om att slå folk till marken har ännu inte blivit verklighet. Men från och med idag kommer alla katastroferna (de som har samband med mina administrativa förordningar) att inträffa, en efter en, för att straffa alla dessa som inte följer min vilja. Det måste komma något påtagligt – annars kan inte folk se min vrede utan kommer att upprepa sina lösaktiga handlingar om och om igen. Det här är ett steg i min förvaltningsplan och det är på det här sättet jag utför nästa steg i mitt verk. Jag säger detta till er i förväg så att ni kan undvika att begå överträdelser och drabbas av evigt fördärv. Från och med idag kommer jag alltså att se till att alla människor utom mina förstfödda söner intar sina vederbörliga platser i enlighet med min vilja, och jag ska tukta dem en efter en. Jag ska inte låta ens en enda en av dem slippa av kroken. Ni skulle bara våga vara lösaktiga igen! Ni skulle bara våga vara upproriska igen! Jag har sagt förut att jag är rättfärdig mot alla, att jag saknar varje tillstymmelse till sentimentalitet, och det här kommer att visa att mitt sinnelag inte får kränkas. Det här är min person. Ingen kan ändra detta. Alla människor hör mina ord och alla människor ser mitt härliga anlete. Alla människor måste lyda mig fullständigt och absolut – detta är min administrativa förordning. Alla människor i hela universum och till jordens ändar ska lovprisa och förhärliga mig, för jag är den unike Gud själv, jag är Guds person. Ingen kan ändra mina ord och yttranden, mitt tal och mitt uppträdande, eftersom detta är sådant som bara berör mig, och det är sådant jag ägt sedan urminnes tider och som ska vara för evigt.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 100

604. Så länge som den gamla världen fortsätter att existera, kommer jag att slunga ut min ilska över dess nationer, öppet förkunna mina administrativa förordningar i hela universum, och sända tuktan till vemhelst som kränker dem:

När jag vänder mitt ansikte mot universum för att tala, hör hela mänskligheten min röst, och ser därefter alla de verk som jag har format i hela universum. De som går emot min vilja, det vill säga som motsätter sig mig med mänskliga gärningar, kommer att falla under min tuktan. Jag kommer att ta de talrika stjärnorna på himlen och skapa dem på nytt, och tack vare mig kommer solen och månen att förnyas – skyarna är inte längre som de var; jordens otaliga ting kommer att förnyas. Alla kommer att bli fullkomnade genom mina ord. Universums många nationer kommer att delas upp på nytt och ersättas av min nation, så att nationerna på jorden försvinner för evigt och blir till en nation som tillber mig; alla jordens nationer kommer att förstöras, och upphöra att existera. Av människorna i universum kommer alla de som tillhör djävulen att utrotas; alla som tillber Satan kommer att slås ned av min brinnande eld, det vill säga alla förutom de som nu befinner sig i strömmen, resten kommer att förvandlas till aska. När jag tuktar de många folken, kommer de i den religiösa världen i varierande utsträckning att återvända till mitt rike, erövrade av mina verk, eftersom de kommer att ha sett ankomsten av den Helige som kommer på ett vitt moln. Hela mänskligheten kommer att följa sin egen sort, och kommer att tuktas utifrån vad de har gjort. De som har tagit ställning mot mig kommer alla att förgås; vad gäller de vars gärningar på jorden inte har involverat mig, kommer de, på grund av hur de har klarat sig, att fortsätta existera på jorden under mina söners och mitt folks styre. Jag kommer att uppenbara mig för de otaliga folken och de otaliga nationerna, låta min egen röst ljuda ut över jorden för att tillkännage fullbordandet av mitt fantastiska verk, så att hela mänskligheten kan se det med egna ögon.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26

Föregående: D. Om Gud som alltings livskälla

Nästa: XIII. Om Guds krav, uppmaningar, tröstande ord och varningar

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger