Trosutövning (3)

Ni måste ha förmågan att leva självständigt, kunna äta och dricka Guds ord på egen hand, uppleva Guds ord på egen hand och leva ett normalt andligt liv utan att bli ledda av andra. Ni måste kunna förlita er på de ord Gud talar idag för att kunna leva, göra sanna erfarenheter och vinna sanna insikter. Endast på det sättet kommer ni att kunna stå fast. Idag förstår många människor inte vad de framtida vedermödorna och prövningarna betyder. I framtiden kommer en del människor att uppleva vedermödor och en del kommer att straffas. Denna bestraffning kommer att vara strängare; den kommer att innebära att sanningen kommer fram. Idag utgör allt det du upplever, tillämpar och ger uttryck för grundvalen för framtidens prövningar, och du måste åtminstone kunna leva självständigt. Idag är situationen när det gäller många i kyrkan ofta denna: Om det finns ledare och arbetare som utför arbetet är de nöjda, och om det inte finns är de missnöjda. De bryr sig inte om kyrkans arbete eller sitt eget andliga liv och de tar inte på sig det minsta ansvar – de hankar sig fram likt en hanhaofågel.[a] Uppriktigt sagt, det verk jag har utfört i många människor är endast ett erövringsverk eftersom många är totalt ovärdiga att fullkomnas. Det är bara ett fåtal människor som kan göras fullkomliga. Om du, när du har hört dessa ord, tänker att ”om Guds verk bara handlar om att erövra människor kommer jag att följa med utan att engagera mig” – hur skulle en sådan attityd kunna godtas? Om du verkligen har ett samvete så måste du axla en börda och ha ansvarskänsla. Du måste säga: ”Oavsett om jag kommer att bli erövrad eller fullkomnad så måste jag bära det här steget av vittnesbörd på rätt sätt.” Som en Guds skapelse kan man bli fullständigt erövrad av Gud, och slutligen är man i stånd att behaga honom, besvara hans kärlek med ett hjärta som älskar honom och totalt hänge sig åt honom. Detta är människans skyldighet, det är den plikt som människan ska uppfylla och det ansvar hon ska bära, och människan måste fullgöra detta uppdrag. Först då tror hon verkligen på Gud. Innebär det du gör i kyrkan idag att du fullgör din plikt? Det beror på om du bär något ansvar och på din egen kunskap. Om människan är erövrad och har sann kunskap när hon upplever detta verk kommer hon att vara kapabel till lydnad, oavsett sina egna framtidsutsikter eller sitt eget öde. På detta sätt kommer Guds stora verk att förverkligas i sin helhet, för ni människor förmår ingenting mer än detta och ni är oförmögna att uppfylla några högre krav. Likväl kommer en del människor att fullkomnas i framtiden. Deras kaliber kommer att förbättras, de kommer att nå en djupare andlig kunskap och deras liv kommer att utvecklas… Men vissa är helt oförmögna att uppnå detta, och därför kan de inte räddas. Det finns en orsak till att jag säger att de inte kan räddas. I framtiden kommer somliga att erövras, somliga att kastas ut, somliga att fullkomnas och somliga att användas – och därför kommer somliga att uppleva prövningar, somliga bestraffningar (både naturkatastrofer och olyckor orsakade av människan), somliga kommer att kastas ut och somliga kommer att överleva. I och med detta kommer var och en att klassificeras i enlighet med sitt slag där varje grupp representerar en typ av människa. Alla människor kommer inte att kastas ut och inte heller kommer alla att fullkomnas. Det beror på att det kinesiska folkets kaliber är så torftig, och endast ett litet fåtal bland dem har den sortens självkännedom som Paulus hade. Det är få bland er som är lika fast beslutna att älska Gud som Petrus, eller har samma sorts tro som Job. Det finns knappt någon bland er som fruktar och tjänar Jehova som David gjorde och som är lika trofasta. Så beklagansvärda ni är!

Idag utgör talet om att fullkomliggöras endast en aspekt. Oavsett vad som händer måste ni uppnå denna nivå av vittnesbörd på rätt sätt. Om ni blev ombedda att tjäna Gud i templet, hur skulle ni då göra det? Om du inte var präst, och inte hade en förstfödd sons eller Guds söners ställning, skulle du då ändå förmå vara lojal? Skulle du ändå kunna lägga ner all din kraft i arbetet med att utvidga riket? Skulle du ändå kunna utföra Guds uppdrag på rätt sätt? Oavsett hur mycket ditt liv har utvecklats kommer dagens arbete att göra dig helt övertygad i ditt inre och få dig att lägga alla dina föreställningar bakom dig. Oavsett om du har vad som krävs för att sträva efter livet kommer Guds verk att göra dig helt övertygad. En del människor säger: ”Jag bara tror på Gud och jag förstår inte vad som menas med att sträva efter livet.” Andra säger: ”Jag är helt förvirrad i min gudstro. Jag vet att jag inte kan göras fullkomlig, så därför är jag beredd på att bli tuktad.” Även människor som de här, som är beredda på att bli tuktade eller tillintetgjorda, måste förmås att erkänna att dagens verk utförs av Gud. Somliga människor säger också: ”Jag ber inte om att bli fullkomnad, men idag är jag villig att ta emot all Guds undervisning och jag är villig att leva ut normal mänsklighet, förbättra min kaliber och underordna mig alla Guds åtgärder…” I detta har de även blivit erövrade och burit vittnesbörd, vilket visar att de här människorna har en viss kunskap om Guds verk i sitt inre. Detta steg av arbetet har genomförts extremt snabbt, och i framtiden kommer det att genomföras ännu snabbare i andra länder. Idag kan människorna i andra länder knappt vänta och alla skyndar till Kina – så om ni inte kan fullkomnas kommer ni att hindra människorna i andra länder. När den dagen kommer är mitt arbete avslutat och fullbordat, oavsett hur väl ni har deltagit eller hurdana ni är. Mitt verk kommer inte att bli försenat på grund av er. Jag gör hela mänsklighetens arbete, och jag behöver inte ägna mer tid åt er! Ni är alltför omotiverade och har alltför lite självkännedom! Ni är inte värdiga att bli fullkomliggjorda – ni har knappt någon potential! Även om människor fortsätter att vara så slappa och slarviga och förblir oförmögna att förbättra sin kaliber, kommer det inte att hämma det framtida arbetet i hela världsalltet. När tiden för Guds verks fullbordan är inne, kommer det att fullbordas, och när tiden kommer för människor att kastas ut kommer de att kastas ut. Naturligtvis kommer de som borde göras fullkomliga, och som är värdiga att göras fullkomliga, också att göras fullkomliga – men om ni verkligen inte har något hopp kommer Guds verk inte att vänta på er! Om du till slut blir erövrad kan detta också betraktas som ett vittnesbörd. Det finns gränser för vad Gud begär av er; det vittnesbörd som begärs av människan motsvarar den mognad hon kan uppnå. Det är inte som människan föreställer sig att ett sådant vittnesbörd kommer att nå de allra yttersta gränserna, eller att det kommer att vara rungande – det finns ingen möjlighet att det kan uppnås i er kineser. Jag har engagerat mig i er under hela denna tid, och ni har själva sett det: Jag har bett er att inte göra motstånd, inte vara upproriska och inte göra saker som hindrar och stör bakom min rygg. Jag har klandrat människorna för detta många gånger, men inte ens det är tillräckligt – så fort de vänder sig om förändras de, och en del gör motstånd i hemlighet utan några som helst samvetsbetänkligheter. Tror du inte att jag är medveten om det? Tror du att du kan ställa till problem för mig utan att det får några konsekvenser? Tror du inte att jag vet när du försöker rasera mitt arbete bakom min rygg? Tror du att dina futtiga knep kan ersätta din karaktär? Du låtsas alltid vara lydig men i hemlighet är du svekfull, du döljer onda tankar i ditt hjärta och inte ens döden är straff nog för människor som du! Tror du att något litet verk av den Helige Ande inom dig kan ersätta din vördnad för mig? Tror du att du fick insikt genom att ropa till himlen? Du har ingen skam i kroppen! Du är så värdelös! Tror du att dina ”goda gärningar” nådde upp till och att Gud i gengäld gjorde ett undantag och gav dig ett uns talang, gjorde dig vältalig och lät dig lura andra och att lura mig? Så enfaldig du är! Vet du varifrån din insikt kommer? Vet du inte vems mat du åt när du växte upp? Du har inga skrupler! Vissa bland er har inte ens förändrats efter fyra eller fem år av att man tagit itu med er, och ni har dessa saker klara för er. Ni skall vara klara över er natur, och kom inte med invändningar när ni en dag överges. Somliga, som bedrar både dem som är över och under dem i deras tjänst, har man tagit itu med en hel del; somliga har man också tagit itu med rejält på grund av deras begär efter pengar; somliga har man också ofta tagit itu med eftersom de inte håller en klar gräns mellan män och kvinnor; somliga har man tagit itu med mycket för att de är lata, bara bryr sig om köttet och inte agerar enligt principer när de besöker kyrkorna; somliga har påmints många gånger för att de inte burit vittnesbörd vart de än går, och medvetet syndat och misskött sig; somliga talar om ord och lärosatser när de besöker kyrkorna, de agerar överlägset mot alla andra, har inte den minsta verklighet ifråga om sanning och konspirerar mot och tävlar med bröderna och systrarna –ofta har de blottats på grund av detta. Jag har talat dessa ord till er så många gånger, idag kommer jag inte att tala mer om detta – gör vad ni vill! Fatta era egna beslut! Många människor har inte bara utsatts för att man tagit itu med dem på detta sätt under ett eller två år, för en del har det handlat om tre eller fyra år, och några har varit med om det i över ett decennium. De har utsatts för att man tagit itu med dem när de blev troende, men till dags dato har det inte skett någon större förändring hos dem. Vad säger du, är du inte som en gris? Kan det vara så att Gud är orättvis mot dig? Tro inte att Guds verk inte kommer att avslutas om ni inte klarar av att nå en viss nivå. Kommer Gud fortfarande att vänta på er om ni inte klarar av att uppfylla hans krav? Jag säger dig rakt på sak – det är inte fallet! Ha inte en sådan rosenröd syn på saker och ting! Det finns en tidsgräns för vår tids verk, och Gud leker inte bara med dig! Tidigare, när det handlade om att uppleva prövningarna hos den som gör tjänst åt Gud, trodde människor att om de skulle stå fasta i sitt vittnesbörd för Gud och erövras av honom, då var de tvungna att nå en viss punkt – de måste glatt och villigt tjänstgöra och be till Gud varje dag, och inte vara det minsta otyglade eller hafsiga. De trodde att först då skulle de verkligen göra tjänst åt Gud, men är det verkligen sant? På den tiden uppförde sig människor på många olika sätt. Några flydde, några motsatte sig Gud, några slösade bort kyrkans pengar, och bröder och systrar intrigerade mot varandra. Det var verkligen en stor frigörelse, men en sak var bra med det: Ingen backade. Det här var den starkaste punkten. De bar ett steg av sitt vittnesbörd inför Satan på grund av detta, och fick senare Guds folks identitet och har klarat sig tills idag. Guds verk utförs inte på det sätt du föreställer dig; tvärtom, när tiden är kommen avslutas verket oavsett hur långt du har nått. Vissa människor kan säga: ”När du beter dig så där räddar du inte människor eller älskar dem – du är inte en rättfärdig Gud.” Jag säger dig rakt på sak: Hjärtat i mitt verk idag är att erövra dig och få dig att bära vittnesbörd. Att rädda dig är bara en bisak; huruvida du kan räddas eller inte beror på din egen strävan, och är inte kopplat till mig. Ändå måste jag erövra dig; försök inte att alltid leda mig runt i tyglar – idag verkar jag och räddar dig, inte tvärtom!

Vad ni har kommit att förstå idag övergår allt som någon människa genom tiderna som inte blev fullkomliggjord förstått. Det må vara er kunskap om prövningar eller om tron på Gud – alltsamman är högre än för någon som tror på Gud. De saker ni förstår är vad ni kommer till att veta innan ni genomgår omgivningens prövningar, men er verkliga mognad är helt oförenlig med dem. Vad ni vet står högre än vad ni omsätter i handling. Även om ni säger att människor som tror på Gud skall älska Gud, och inte skall sträva efter välsignelser utan bara efter att tillgodose Guds vilja, så är det som manifesteras i era liv långt från detta, och har blivit väldigt befläckat. De flesta människor tror på Gud för fridens och andra förmåners skull. Om det inte är till din fördel så tror du inte på Gud, och om du inte kan ta emot Guds nådegåvor så surar du. Hur kan då vad du har sagt vara din sanna mognad? När det gäller oundvikliga familjeproblem såsom att barn blir sjuka, nära och kära hamnar på sjukhus, dålig skörd och förföljelse av familjemedlemmar, då är även dessa ofta förekommande vardagsproblem för mycket för dig. När sådana saker händer hamnar du i panik, du vet inte vad du skall göra – och för det mesta klagar du på Gud. Du klagar över att Guds ord lurade dig, att Guds verk var ett hån mot dig. Har ni inte sådana tankar? Tror du att sådana saker sällan händer bland er? Ni tillbringar varenda dag i livet bland sådana händelser. Ni skänker inte minsta tanke åt hur framgångsrik er tro på Gud är och hur ni ska följa Guds vilja. Er sanna mognad är för liten, ännu mindre än en liten kycklings. När ditt familjeföretag förlorar pengar klagar du på Gud, när du upptäcker att du befinner dig i en miljö utan Guds beskydd klagar du likväl på Gud, och du klagar till och med när en av dina kycklingar dör eller en gammal ko i båset blir sjuk. Du klagar när det är dags för din son att gifta sig men din familj saknar pengar, och du klagar också när kyrkans arbetare äter ett par måltider hemma hos dig men kyrkan inte ersätter dig eller ingen skickar dig några grönsaker. Du flödar över med klagomål, och ibland deltar du inte i sammankomster eller äter och dricker Guds ord på grund av detta, så att du ibland blir negativ under en längre tid. Ingenting som händer dig i dag har något att göra med dina framtidsutsikter eller ditt öde; dessa saker skulle också inträffa även om du inte trodde på Gud, men idag flyttar du över ansvaret för dem på Gud, och insisterar på att säga att Gud har kastat ut dig. Hur är det med din tro på Gud? Har du verkligen erbjudit ditt liv? Om ni drabbades av samma prövningar som Job skulle ingen bland er som följer Gud i dag kunna stå fast, utan ni skulle alla falla. Och det finns, rätt och slätt, en hel världs skillnad mellan er och Petrus. Om hälften av era tillgångar beslagtogs idag, skulle ni våga förneka Guds existens; om er son eller dotter togs från er, skulle ni springa längs gatorna och skrika över oförrätter; om ditt enda sätt att förtjäna ditt levebröd upphörde, skulle du försöka att ta upp det med Gud; du skulle fråga dig varför jag sade så många ord i början för att skrämma dig. Det finns inget ni inte vågar göra vid sådana tillfällen. Det visar att ni inte har fått några sanna insikter, och att ni inte har uppnått sann mognad. Således är era inre prövningar alltför stora, för ni vet för mycket, men vad ni verkligen förstår är inte ens en tusendel av vad ni är medvetna om. Stanna inte vid ren förståelse och kunskap; ni gör bäst i att se hur mycket ni verkligen kan omsätta i handling, hur mycket av den Helige Andes insikt och upplysning ni förtjänat genom att ni själva arbetat i ert anletes svett, och i hur många av era praktiker ni har förverkligat era föresatser. Du bör ta din mognad och dina handlingar på allvar. Försök inte att bara försöka följa någons manuskript i din tro på Gud – om du i slutändan kan vinna sanningen och livet beror på din egen strävan.

Fotnoter:

a. Berättelsen om Han Hao-fågeln är mycket lik Aisopos fabel om myran och gräshoppan. Trots upprepade varningar från Han Hao-fågelns granne, en skata, föredrar den att sova i stället för att bygga ett bo medan vädret är varmt. När vintern kommer fryser fågeln ihjäl.

Föregående: Existerar treenigheten?

Nästa: Trosutövning (4)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger