Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Att etablera en rätt relation till Gud är mycket angeläget

Människor tror på Gud, älskar Gud, och tillfredsställer Gud genom att röra vid Guds Ande med sina hjärtan, och på det sättet uppnår de hans tillfredsställelse. När de engagerar sig i Guds ord med sina hjärtan, rörs de också av Guds Ande. Om du önskar uppnå ett verkligt andligt liv och etablera en rätt relation med Gud, måste du först ge ditt hjärta till honom, och låta ditt hjärta tystna inför honom. Det är först när du har låtit ditt hjärta flöda in i Gud, som du gradvis kan utveckla ett rätt andligt liv. Om människor inte ger sitt hjärta till Gud i sin tro på honom, om deras hjärtan inte är i honom, och om de inte betraktar hans börda som sin egen, då är allt de gör att bedra Gud. Detta är helt det beteende som finns hos religiösa människor, och detta kan inte få Guds beröm. Gud kan inte få något från en sådan person; en sådan person kan enbart fungera som kontrast till Guds verk, som en dekoration i Guds hus, något som tar upp utrymme men inte duger något till. Gud använder inte en sådan person. Det är inte bara så att den Helige Ande inte har någon möjlighet att utföra sitt verk i en sådan person, utan, än viktigare, finns det inget fullkomlighetsvärde; den här sortens personer är de verkliga ”levande döda”. De har inga beståndsdelar som kan användas av den Helige Ande. De har alla övertagits av Satan, de har blivit ytterst fördärvade av Satan, och de är föremål för Guds eliminering. Den Helige Ande använder i nuläget människor inte enbart genom att ta deras dygder i bruk, utan också genom att fullkomliggöra och förändra deras tillkortakommanden. Om ditt hjärta kan flöda in i Gud och vara stilla inför honom, då har du möjligheten och kvalifikationerna för att bli använd av den Helige Ande, att få den Helige Andes upplysning och belysning, och framför allt: du får möjlighet att låta den Helige Ande kompensera för dina brister. När du ger ditt hjärta till Gud kan du träda in djupare in den positiva aspekten och vara på en högre nivå av insikt. I den negativa aspekten, kommer du att förstå mer av dina egna fel och brister, du kommer att vara mer ivrig att söka tillfredsställa Guds vilja, du kommer inte att vara passiv och du kommer aktivt att träda in. Detta kommer att innebära att du är en korrekt person. Utifrån förutsättningen att ditt hjärta har ro inför Gud, ligger nyckeln till huruvida du får beröm från den Helige Ande eller inte, och huruvida du behagar Gud eller inte i huruvida du aktivt kan träda in. När den Helige Ande upplyser en person och använder en person, gör den honom aldrig negativ, utan får honom alltid att aktivt utvecklas. Även om han har svagheter, har han förmågan att inte leva enligt dem. Han har förmågan att avstå från att försena tillväxten i liv, och han har förmågan att fortsätta att försöka tillfredsställa Guds vilja. Det här är en standard som på ett tillfredsställande sätt bevisar att du har fått den Helige Andes närvaro. Om en person alltid är negativ, och fortsätter vara negativ och passiv även efter att han har blivit upplyst så att han känner sig själv, och inte kan stå upp och agera i samklang med Gud, då tar den här sortens person endast emot Guds nåd, men den Helige Ande är inte med honom. När en person är negativ, betyder det att hans hjärta inte har vänts till Gud, och att hans ande inte har blivit rörd av Guds Ande. Detta är något alla bör förstå.

Erfarenheten visar att något av det viktigaste är att stilla sitt hjärta inför Gud. Det är en fråga som berör människors andliga liv och deras livs tillväxt. Det är bara om ditt hjärta har frid inför Gud som din strävan efter sanning och förändringar i ditt sinnelag kommer att bära frukt. Det beror på att du kommer med bördor inför Gud och du upplever alltid att du är alltför bristfällig, att det finns många sanningar som du behöver känna till, mycket verklighet som du behöver uppleva och att du verkligen bör lägga dig vinn om Guds vilja. Du tänker alltid på de här sakerna och det är som om de trycker så hårt på dig att du inte kan andas, och därmed känner du dig tunghjärtad (men inte i ett negativt tillstånd). Det är bara sådana människor som är kvalificerade att ta emot Guds ords upplysning och röras av Guds Ande. Det är på grund av deras bördor, på grund av att de är tunghjärtade, och det kan också sägas att det är på grund av det pris de har betalt och den plåga de har lidit inför Gud som de kan ta emot hans upplysning och belysning, för Gud ger ingen särbehandling åt någon. Han är alltid rättvis i sin hantering av människor, men han är inte heller godtycklig i sin försörjning av människor, och han ger inget till dem villkorslöst. Detta är en aspekt av hans rättfärdiga sinnelag. I verkliga livet har de flesta människor ännu inte nått denna sfär. Deras hjärtan har under alla omständigheter ännu inte helt vänt sig till Gud, och därför har det ännu inte blivit någon genomgripande förändring i deras livs sinnelag. Det beror på att de endast lever mitt i Guds nåd, och de har ännu inte vunnit den Helige Andes verk. Kriterierna för hur Gud använder människor är som följer: Deras hjärtan vänds till Gud, de bördan av Guds ord, de har ett hjärta som längtar, och de har beslutsamheten att söka sanningen. Endast sådana människor kan vinna den Helige Andes verk och ofta vinna upplysning och belysning. De människor som Gud använder kan från utsidan framstå som irrationella och synas sakna riktiga relationer till andra, även om de talar hövligt, inte talar vårdslöst och alltid förmår att bevara ett stilla hjärta inför Gud. Men det är just en sådan person som är tillräcklig att användas av den Helige Ande. Dessa ”irrationella” personer som Gud talar om framstår som om de saknar verkliga relationer till andra och de har ingen påklistrad kärlek eller ytliga praktiker, men när de kommunicerar andliga ting kan de öppna sitt hjärta och osjälviskt förse andra med den belysning och upplysning som de har fått av sin verkliga erfarenhet inför Gud. Det är så de uttrycker sin kärlek till Gud och tillfredsställer Guds vilja. När andra hånar och förlöjligar dem, klarar de av att inte kontrolleras av andra personer, händelser eller ting, och kan förbli stilla inför Gud. En sådan person tycks ha sina egna unika insikter. Oberoende av andra, lämnar deras hjärtan aldrig Gud. När andra småpratar lättsinnigt och humoristiskt, förblir deras hjärtan stilla inför Gud, och reflekterar över Guds ord eller ber tyst till Gud i sitt hjärta, medan de söker Guds intentioner. De gör aldrig underhållet av sina rätta relationer till andra människor till huvudsaken. En sådan person tycks sakna livsfilosofi. På utsidan framstår en sådan här person som livlig, älskvärd och oskyldig, men han besitter också en känsla av lugn. Sådan framstår en person som Gud använder. Företeelser som livsfilosofi eller ”sunt förnuft” kan inte nå fram till en sådan person; en sådan person har ägnat hela sitt hjärta till Guds ord, och tycks bara ha Gud i sitt hjärta. Det är en sådan person som Guds refererar till som en person ”utan förnuft” och precis en sådan person som används av Gud. Kännetecknet för en person som används av Gud är: Oavsett när eller var, är dennes hjärta alltid inför Gud, och oavsett hur utsvävande andra är, hur mycket de än hänger sig åt lust, hänger sig åt köttet, lämnar dennes hjärta aldrig Gud, och följer aldrig med strömmen. Endast denna sorts person är lämpad att användas av Gud, och det är precis denne som görs fullkomlig av den Helige Ande. Om du inte kan nå den här nivån, då är du inte kvalificerad att bli vunnen av Gud, eller att göras fullkomlig av den Helige Ande.

Om du vill ha en riktig relation till Gud, måste ditt hjärta vändas till Gud. Utifrån den grunden kommer du också att ha en riktig relation till andra människor. Om du saknar en riktig relation till Gud, spelar det ingen roll vad du gör för att upprätthålla dina relationer till andra människor, inte heller hur hårt du arbetar eller hur mycket energi du använder, den kommer fortfarande att tillhöra en mänsklig livsfilosofi. Du upprätthåller din ställning bland människor utifrån ett mänskligt perspektiv och en mänsklig filosofi, i syfte att de ska ge dig beröm. Du bygger inte verkliga relationer med människor i enlighet med Guds ord. Om du inte fokuserar på dina relationer till människor, utan upprätthåller en riktig relation till Gud, om du är beredd att ge ditt hjärta till Gud och lära dig att lyda honom, kommer dina relationer till alla människor helt naturligt att bli lämpliga. På så sätt bygger inte dessa relationer på köttet, utan på den grund som utgörs av Guds kärlek. Det finns nästan ingen interaktion som baseras på köttet, men i anden finns det såväl gemenskap som kärlek, bekvämlighet och ombesörjande om varandra. Allt detta kommer ur den grund som utgörs av ett hjärta som tillfredsställer Gud. Dessa relationer upprätthålls inte genom att man förlitar sig på en mänsklig livsfilosofi, utan de kommer mycket naturligt genom bördan för Gud. De kräver inte mänsklig ansträngning; de praktiseras genom Guds ords principer. Är du villig att ta hänsyn till Guds vilja? Är du villig att vara en person ”utan förnuft” inför Gud? Är du villig att helt ge ditt hjärta till Gud, utan att bry dig om din ställning bland människor? Av alla människor som du har kontakt med, vilka av dem har du de bästa relationerna till? Vilka av dem har du de sämsta relationerna till? Är dina relationer till andra riktiga? Behandlar du alla människor likvärdigt? Upprätthåller du relationer till andra i enlighet med din livsfilosofi, eller bygger de på den grund som är Guds kärlek? När någon inte ger sitt hjärta till Gud, blir hans ande slö; den blir förlamad och förlorar medvetandet. En sådan person kan aldrig förstå Guds ord och kommer aldrig att ha en riktig relation till Gud. En sådan person kommer aldrig att förändra sitt sinnelag. Att förändra sitt sinnelag är en process av att ge sitt hjärta helt till Gud, och att ta emot upplysning och belysning från Guds ord. Guds verk kan förmå en att aktivt träda in, men också förmå en person att göra sig av med sina negativa aspekter efter att han vunnit kunskap. När du förmår ge ditt hjärta till Gud, kommer du att förstå varje subtil beröring i din ande, och du kommer att förstå varje upplysning och belysning du får från Gud. Håll fast vid detta, så kommer du gradvis att träda in på den stig där du blir fullkomliggjord av den Helige Ande. Ju mer stilla ditt hjärta kan vara inför Gud, desto känsligare och skörare kommer din ande att vara, och desto mer kommer din ande att kunna uppfatta den Helige Andes beröring, och då kommer din relation till Gud att bli alltmer riktig. En riktig relation människor emellan byggs på grunden av att ge sitt hjärta till Gud; den uppnås inte genom mänsklig kraftansträngning. Utan Gud blir mellanmänskliga relationer enbart relationer i köttet. De är inte riktiga, utan är eftergivna gentemot lust; de är relationer som Gud hatar, som han avskyr. Om du säger att din ande har blivit berörd, samtidigt som du ständigt önskar ha gemenskap med människor som tilltalar dig, med vem som helst som du håller högt, och om det skulle finnas någon annan sökare som inte tilltalar dig, som du har en fördom om och inte tänker ha kontakt med, är detta ytterligare bevis på att du är en känslosam person och att du inte alls har en riktig relation till Gud. Du försöker bedra Gud och täcka över din egen fulhet. Även om du kan dela en viss förståelse, men bär på felaktiga avsikter, är allt du gör bara gott enligt mänskliga normer. Gud kommer inte att ge dig beröm –du agerar i enlighet med köttet, inte i enlighet med Guds börda. Det är bara om du förmår stilla ditt hjärta inför Gud och har riktiga interaktioner med alla dem som älskar Gud som du är lämpad att användas av Gud. Oavsett hur du relaterar till andra, kommer det i så fall inte att ske utifrån en livsfilosofi, utan det kommer att vara att leva inför Gud, med hans börda i åtanke. Hur många sådana människor finns det bland er? Är dina relationer till andra verkligt riktiga? På vilken grund bygger de? Hur många livsfilosofier finns det inom dig? Har de kastats ut? Om ditt hjärta inte helt kan vändas till Gud, tillhör du inte Gud; då kommer du från Satan, och i slutändan kommer du att återföras till Satan. Du är inte värdig att tillhöra Guds folk. Allt detta kräver ditt noggranna övervägande.

Föregående:I din tro på Gud skall du lyda Gud

Nästa:Ett normalt andligt liv leder människor in på rätt spår