N. Om hur man ska sträva efter att förändra sitt sinnelag och fullkomnas av Gud

504. Förvandlingen av människans sinnelag uppnås genom Guds verk av allehanda slag; utan sådana förändringar av sitt sinnelag skulle människan inte kunna vittna om Gud och vara i enlighet med Guds hjärta. Förvandlingen av människans sinnelag innebär att hon befriar sig själv från Satans tvång och mörkrets inflytande och i sanning blir en förebild och ett exempel på Guds verk, ett vittne om Gud, och en som är i enlighet med Guds hjärta. Idag har den inkarnerade Guden kommit för att uträtta sitt verk på jorden, och av människan begär han kunskap om honom, lydnad mot honom, vittnesbörd om honom – att hon känner till hans praktiska och ordinära arbete, lyder alla hans ord och verk som inte stämmer överens med människans föreställningar och vittnar om allt det arbete han uträttar för att frälsa människan så väl som alla de gärningar han åstadkommer för att erövra människan. De som vittnar om Gud måste ha kunskap om Gud; endast ett sådant vittnesbörd är korrekt och verkligt, och endast ett sådant vittnesbörd kan få Satan att skämmas. Gud använder de som har lärt känna honom genom att utstå hans tuktan och dom, hantering och beskärning, till att vittna om honom. Han använder de som har blivit fördärvade av Satan till att vittna om honom, och han använder också dem som har ett förändrat sinnelag och därmed har fått hans välsignelser, till att vittna om honom. Han har inget behov av att människan prisar honom med sina läppar, inte heller lovprisning och vittnesbörd från folk av Satans slag som inte har blivit frälsta av honom. Endast de som känner Gud är meriterade att vittna om honom, och endast de som har blivit förvandlade till sitt sinnelag är meriterade att vittna om honom. Gud kommer inte att tillåta människan att avsiktligen bringa skam över hans namn.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast de som känner Gud kan vittna om Gud

505. Människor kan inte förändra sitt eget sinnelag; de måste genomgå Guds ords dom och tuktan, lidande och förfining, eller åtgärdas, fostras och beskäras av hans ord. Först därefter kan de uppnå lydnad och hängivenhet mot Gud och inte längre försöka behandla honom slentrianmässigt. Det är under Guds ords förfining som människor förvandlas i sitt sinnelag. Endast de som genomgår hans ords blottläggning och dom, och som fostras och åtgärdas av hans ord, kommer inte längre att våga göra saker tanklöst utan blir i stället stadiga och samlade. Den viktigaste punkten är att de är i stånd att underkasta sig Guds nuvarande ord och hans verk, och även om det inte är i linje med mänskliga föreställningar är de i stånd att lägga dessa föreställningar åt sidan och villigt underkasta sig. När man förr talat om en förändring i sinnelag har det huvudsakligen syftat på att vara i stånd att försaka sig själv, låta köttet lida, bemästra sin kropp och göra sig av med köttsliga preferenser – detta är en form av förändring i sinnelag. Människor nuförtiden vet att det verkliga uttrycket för en förändring i sinnelag är att lyda Guds nuvarande ord samt att vara i stånd att ha en äkta förståelse för hans nya verk. På detta sätt kan folk bli av med sin tidigare förståelse av Gud, som var färgad av deras egna uppfattningar, och uppnå verklig förståelse av och lydnad mot honom – endast detta är ett äkta uttryck för en förändring i sinnelag.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet

506. Människan sinnelag bör förändras med utgångspunkt i kunskapen om hennes substans och genom förändringar av hennes tänkande, natur och mentala inställning – genomgripande förändringar. Endast på det viset kommer verkliga förändringar av människans sinnelag att åstadkommas. Människans fördärvade sinnelag grundar sig i att hon har blivit förgiftad och trampad på av Satan, med den oerhörda skada som Satan har tillfogat hennes tänkesätt, moral, insikt och vett. Det är just för att dessa grundläggande ting hos människan har fördärvats av Satan, och skiljer sig totalt från hur Gud från början skapade dem, som människan motsätter sig Gud och inte förstår sanningen. Därför bör förändringar av människans sinnelag inledas med förändringar av hennes tänkesätt, insikt och vett, vilka kommer att förändra hennes kunskap om Gud och hennes kunskap om sanningen.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Att ha ett oförändrat sinnelag är att vara i fiendskap med Gud

507. Om människan i sitt liv vill bli renad och uppnå förändringar i sitt sinnelag, om hon önskar att leva ut ett meningsfullt liv, och uppfylla sin plikt som en skapad varelse, då måste hon godta Guds tuktan och dom, och får inte låta Guds fostran och Guds slag vika från sig, så att hon kan frigöra sig från Satans manipulation och inflytande och leva i Guds ljus. Kom ihåg att Guds tuktan och dom är ljuset, och människans frälsnings ljus, och att det inte finns någon bättre välsignelse, nåd eller skydd för människan. Människan lever under Satans inflytande, och existerar i köttet; om hon inte renas och inte får Guds skydd, då blir människan ännu mer fördärvad. Om hon önskar att älska Gud, då måste hon renas och frälsas. Petrus bad: ”Gud, när du behandlar mig vänligt gläder jag mig, och känner tröst; när du tuktar mig känner jag ännu större tröst och glädje. Fastän jag är svag, och uthärdar outsägligt lidande, fastän det finns tårar och sorgsenhet, vet du att denna sorgsenhet är på grund av min olydnad, och på grund av min svaghet. Jag gråter för att jag inte kan tillfredsställa din längtan, jag känner sorg och ånger för att jag är otillräcklig för dina krav, men jag är villig att uppnå denna sfär, jag är villig att göra allt jag kan för att tillfredsställa dig. Din tuktan har gett mig skydd, och har gett mig den bästa frälsningen; din dom överträffar din tolerans och ditt tålamod. Utan din tuktan och dom, skulle jag inte njuta av din barmhärtighet och kärleksfulla vänlighet. Idag ser jag desto mer att din kärlek har övergått himlarna och överträffat allt. Din kärlek är inte bara barmhärtighet och kärleksfull vänlighet; mer än så, den är tuktan och dom. Din tuktan och dom har gett mig så mycket. Utan din tuktan och dom skulle inte en enda människa bli renad, och inte en enda människa skulle kunna uppleva Skaparens kärlek.”

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

508. Om du vill bli fullkomliggjord måste du först godkännas av Gud, för han fullkomnar dem som han godkänner och som är efter hans eget hjärta. Om du vill vara efter Guds eget hjärta måste du ha ett hjärta som hörsammar hans verk, du måste sträva efter att eftertrakta sanningen och du måste acceptera att granskas av Gud i alla avseenden. Har allt du gör blivit föremål för Guds granskning? Är din avsikt den rätta? Om din avsikt är den rätta kommer Gud att godkänna dig; om din avsikt är felaktig visar det att det ditt hjärta älskar inte är Gud utan köttet och Satan. Därför måste du acceptera Guds granskning i alla avseenden genom bön. Även om jag inte står personligen framför dig när du ber så är den helige Ande med dig, och det är både mig själv och Guds Ande som du ber till. Varför tror du på detta kött? Därför att han har Guds Ande. Skulle du tro på den här personen om han inte hade Guds Ande? När du tror på den personen tror du på Guds Ande. När du fruktar den personen fruktar du Guds Ande. Tro på Guds Ande är tro på den personen och tro på den personen är också tro på Guds Ande. När du ber känner du att Guds Ande är med dig och att Gud finns framför dig; därför ber du till hans Ande. Idag vågar de flesta människor inte föra fram sina handlingar inför Gud och fastän du kanske bedrar hans kött kan du inte bedra hans Ande. Varje angelägenhet som inte tål Guds granskning överensstämmer inte med sanningen och bör förkastas; annars är det en synd mot Gud. Så oavsett om det är när du ber, när du talar och delar gemenskap med dina bröder och systrar, eller när du utför dina åligganden och sköter dina affärer, så måste du lägga fram ditt hjärta inför Gud. När du fullgör din uppgift är Gud med dig och så länge din avsikt är den rätta och gagnar verket i Guds hus kommer han att acceptera allt som du gör; du bör ägna dig helhjärtat åt att fullgöra din uppgift. När du ber kommer dina böner att vara verksamma om du har kärlek till Gud i ditt hjärta och söker Guds omsorg, beskydd och granskning, om det är din avsikt. Om du, när du exempelvis ber på möten, öppnar ditt hjärta och ber till Gud och talar om för honom vad som finns i ditt hjärta utan några lögner, då kommer dina böner att ge resultat. Om du uppriktigt älskar Gud i ditt hjärta, avlägg då en ed inför Gud: ”Gud som är i himlen och på jorden och bland alla ting, jag svär vid dig: Må din Ande granska allt jag gör och ständigt beskydda och ha omsorg om mig. Det innebär att allt jag gör kan tåla din närvaro. Skulle mitt hjärta någonsin svika dig eller sluta att älska dig, ge mig då din stränga tuktan och förbannelse. Förlåt mig varken i denna värld eller nästa!” Vågar du avlägga en sådan ed? Om inte, visar det att du är feg och att du fortfarande älskar dig själv. Har ni den beslutsamheten? Om du verkligen har den beslutsamheten måste du avlägga denna ed. Om du har beslutsamheten att avlägga en sådan ed kommer Gud att uppfylla ditt beslut. När du svär vid Gud så lyssnar han. Gud avgör om du är syndig eller rättfärdig utifrån din bön och dina handlingar. Sådan är nu processen med att fullkomna er och om du verkligen tror på att bli fullkomliggjord kommer du att bära fram allt du gör inför Gud och acceptera hans granskning; om du gör någonting fruktansvärt upproriskt eller om du sviker Gud, då kommer han att göra så att din ed blir verklighet, och oavsett vad som händer dig – om det är undergång eller tuktan – så är det ditt eget fel. Du har avlagt eden så du ska hålla fast vid den. Om du avlägger en ed men bryter den kommer du att drabbas av fördömelse. Eftersom det var du som avlade eden, kommer Gud att förverkliga den. Vissa blir rädda när de har bett och säger: ”Åh nej, mina möjligheter till utsvävningar är borta; mina möjligheter att göra onda gärningar är borta; mina möjligheter att tillfredsställa mina världsliga begär är borta!” De här människorna älskar fortfarande världen och synden och de kommer garanterat att drabbas av fördärv.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta

509. Det finns en princip för Guds fullkomnande av människor: han upplyser dig genom att använda en önskvärd del av dig så att du har en väg till att praktisera, kan avskilja dig från alla negativa tillstånd, hjälpa din ande att uppnå frigörelse och göra så att du bättre kan älska honom. På så vis kan du göra dig av med Satans fördärvade sinnelag. Du är okonstlad och öppen, villig att lära känna dig själv och villig att omsätta sanningen i praktiken. Gud kommer med visshet att välsigna dig, så när du är svag och negativ upplyser han dig dubbelt, hjälper dig att lära känna dig själv bättre, vara mer villig att ångra dig för dig själv och bättre kunna praktisera det som du borde praktisera. Det är bara på så sätt som ditt hjärta är fridfullt och tillfreds. En person som vanligtvis ägnar sig åt att känna Gud, åt att känna sig själv och åt sitt eget praktiserande kommer ofta att kunna ta emot Guds verk och ta emot vägledning och upplysning från Gud. Även om en sådan person befinner sig i ett negativt tillstånd, kan han omedelbart vända på allting, antingen till följd av samvetets agerande eller på grund av upplysning från Guds ord. Förändringen av en persons sinnelag uppnås alltid när han känner till sitt eget faktiska tillstånd och känner till Guds sinnelag och verk. En person som är villig att öppna sig och lära känna sig själv kommer att kunna tillämpa sanningen. En sådan slags person är lojal mot Gud, och den som är lojal mot Gud är en person som har en förståelse av Gud, vare sig den är ytlig eller djup, mager eller rik. Detta är Guds rättfärdighet och något som människor uppnår; det är deras egen vinning. Den som har kunskap om Gud är en person som har en grundval, som har vision. Denna typ av person är säker på Guds kött och säker på Guds ord och verk. Oavsett hur Gud verkar eller talar, eller hur andra människor orsakar störningar, kan han hålla ställningarna och vittna om Gud. Ju mer en person är på detta sätt, desto mer kan han tillämpa den sanning som han förstår. Eftersom han alltid praktiserar Guds ord, vinner han mer förståelse av Gud och har föresatsen att för evigt vittna om Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas

510. I tron på Gud, om människan önskar förvandling i sitt eget sinnelag, då får hon inte avlägsna sig själv från verkliga livet. I verkliga livet, måste du känna dig själv, försaka dig själv, praktisera sanningen likväl som att lära dig principerna, sunt förnuft och regler för det egna beteendet i alla ting innan du kan åstadkomma gradvis förvandling. Om du bara fokuserar på kunskapen i teorier och bara lever bland religiösa ceremonier utan att gå djupt in i verkligheten, utan att träda in i verkliga livet, då kommer du aldrig att träda in i verkligheten, du kommer aldrig att känna dig själv, sanningen, eller Gud och du kommer alltid att vara blind och okunnig. Syftet med att Gud arbetar människan är inte att låta henne ha ett riktigt mänskligt liv några timmar av dagen och leva i köttet resten av tiden. Och det är inte för att förvandla människans kunskap om teorier. Det är snarare att förändra hennes gamla sinnelag, att förändra hela hennes gamla liv, att förändra alla hennes föråldrade tankegångar och hennes mentala inställning. Att bara fokusera på kyrkolivet kommer inte att ändra människans gamla vanor eller ändra de gamla sätten som han har levt efter under lång tid. Oavsett vad som händer, får människan inte bli avskild från verkliga livet. Gud begär att människorna lever ut normal mänsklighet i verkliga livet, inte bara i kyrkolivet; att de lever ut sanningen i verkliga livet, inte bara i kyrkolivet; att de fullgör sina uppgifter i verkliga livet, inte bara i kyrkolivet. För att träda in i verkligheten, måste man rikta allting mot verkliga livet. Om de som tror på Gud inte kan lära känna sig själva genom inträde i det verkliga livet, och om de inte kan leva ut normal mänsklighet i verkliga livet, då kommer de att misslyckas. Alla de som inte lyder Gud är människor som inte kan träda in i verkliga livet. De är alla människor som pratar om mänsklighet men lever ut demoners natur. De är alla människor som pratar om sanningen men istället lever ut lärosatser. De som inte kan leva ut sanningen i verkliga livet är de som tror på Gud men föraktas och avvisas av honom. Du måste praktisera ditt inträde i verkliga livet, känna till dina egna brister, din olydnad och okunnighet, och känna till din onormala mänsklighet och svagheter. På så vis kommer alla din kunskap att integreras in i din faktiska situation och dina svårigheter. Endast denna slags kunskap är verklig och kan låta dig att verkligen greppa ditt eget tillstånd och åstadkomma en förvandling av ditt sinnelag.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Diskussion om kyrkolivet och verkliga livet

511. Att äta och dricka Guds ord, att öva dig på att be, att acceptera Guds börda och de uppgifter han anförtror dig – syftet med allt det här är att det ska finnas en väg framför dig. Ju mer bördan av Guds förtroende tynger dig, desto lättare blir det för dig att göras fullkomlig av honom. Vissa är inte villiga att tjäna Gud tillsammans med andra ens när de har blivit uppmanade att göra det; det här är lata människor som bara vill ha det bekvämt. Ju oftare du blir ombedd att tjäna tillsammans med andra, desto mer erfarenhet får du. Eftersom du har mer ansvar och upplever mer, kommer du att ha fler möjligheter att bli fullkomliggjord. Så om du kan tjäna Gud uppriktigt kommer du att vara uppmärksam på hans börda, och på så sätt kommer du att ha fler möjligheter att göras fullkomlig av Gud. Det är just en sådan grupp människor som nu håller på att fullkomnas. Ju mer den helige Ande rör vid dig, desto mer tid kommer du att ägna åt att vara uppmärksam på Guds börda, desto mer kommer du att göras fullkomlig av Gud och desto mer kommer du att vinnas av honom – tills du slutligen blir en person som Gud använder. För närvarande finns det vissa som inte bär något ansvar för kyrkan. De här människorna är lata och slarviga och de bryr sig bara om sitt eget kött. De är extremt själviska och dessutom blinda. Om du inte kan se detta tydligt kommer du inte att bära någon börda. Ju mer uppmärksam du är på Guds vilja, desto större börda kommer han att anförtro dig. Själviska människor är inte beredda att utstå sådana saker; de är inte beredda att betala priset, och därför kommer de att gå miste om möjligheterna att göras fullkomliga av Gud. Innebär inte det att de skadar sig själva? Om du tillhör dem som är uppmärksamma på Guds vilja, kommer du att utveckla ett verkligt ansvar för kyrkan. Faktum är att i stället för att säga att det här är ett ansvar du bär för kyrkan, vore det bättre att säga att det är ett ansvar du bär för ditt eget livs skull, för syftet med detta ansvar för kyrkan som du utvecklar är att få dig att använda dessa erfarenheter för att göras fullkomlig av Gud. Det innebär att de som bär den största ansvarsbördan för kyrkan, de som bär en börda för att träda in i livet, kommer att vara de som fullkomnas av Gud. Har du förstått detta? Om församlingen du är hos är spridd som sand och du ändå inte är orolig eller bekymrad, och om du till och med blundar för att dina bröder och systrar inte äter och dricker Guds ord normalt, då bär du inte någon ansvarsbörda. Sådana människor är inte den sorten som Gud gläds över. De som Gud gläds över är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet och är uppmärksamma på hans vilja. Därför måste du bli uppmärksam på Guds börda, här och nu; vänta inte på att Gud ska uppenbara sitt rättfärdiga sinnelag för hela mänskligheten innan du börjar bry dig om Guds börda. Skulle det inte vara för sent då? Nu är det ett bra tillfälle att bli fullkomliggjord av Gud. Om du låter den här chansen glida dig ur händerna, kommer du att ångra det resten av ditt liv, precis som Mose inte kunde komma in i Kanaans goda land och ångrade det under resten av sitt liv och dog förkrossad. När Gud har uppenbarat sitt rättfärdiga sinnelag för alla folk, kommer du att ångra dig. Även om Gud inte tuktar dig, kommer du att tukta dig själv genom din egen ånger. Vissa tvivlar på detta, men om du inte tror det, så bara vänta och se. Det finns en del människor vars enda syfte är att uppfylla de här orden. Är du villig att offra dig för de här ordens skull?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning

512. Den Helige Ande har en väg att vandra i varje person och ger varje individ möjligheter att bli fulländad. Genom din negativitet fås du att lära känna ditt eget fördärv och sedan hittar du en väg till att praktisera genom att förkasta negativiteten ‒ detta är din fulländning. Genom kontinuerlig vägledning och upplysning av vissa positiva ting inom dig kommer du vidare att proaktivt fylla din funktion, växa i insikt och få omdöme. När din beskaffenhet är god är du särskilt villig att läsa Guds ord och be till Gud, och kan relatera predikningarna du hör till dina egna tillstånd. Vid sådana tillfällen upplyser Gud ditt inre och kastar ljus över det, vilket får dig att inse några av den positiva sidans saker. Detta är fulländning av dig i den positiva sidan. I negativa tillstånd är du svag och negativ, och känner att du inte har Gud i ditt hjärta, men Gud kastar ändå ljus över dig och hjälper dig att hitta en väg till praktiserandet. Av detta följer att du uppnår fulländning på den negativa sidan. Gud kan fullkomna människan genom både positiva och negativa sidor. Det beror på om du kan erfara och om du strävar efter att fullkomnas av Gud. Om du verkligen försöker bli fullkomnad av Gud, då kan det negativa inte få dig att drabbas av förlust, men det kan föra med sig saker till dig som är mer verkliga. Det kan göra dig mer i stånd att inse som saknas inom dig, mer förmögen att komma till rätta med dina verkliga tillstånd och inse att människan inte har någonting och inte är någonting. Om du inte upplever prövningar så förstår du inte, och du kommer alltid att känna att du står över andra och är bättre än alla andra. Genom allt detta kommer du att inse att allt som hände förut utfördes av Gud och skyddades av Gud. När du träder in i prövningar lämnas du utan kärlek eller tro, du saknar bön och kan inte sjunga lovsånger ‒ och utan att inse det lär du känna dig själv mitt i detta. Gud har många sätt att fullkomna människan. Han använder sig av alla typer av miljöer för att åtgärda människans fördärvade sinnelag och använder olika saker för att blottlägga henne; i ett hänseende åtgärdar han människan, i ett annat blottlägger han henne, och i åter ett annat avslöjar han henne, gräver fram och uppenbarar ”hemligheter” i människohjärtats djup, och visar människan hennes natur genom att avslöja många av hennes tillstånd. Gud fullkomnar människan med många metoder ‒ genom uppenbarelse, åtgärder, förädling och tuktan ‒ så att hon kan veta att Gud är praktisk.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas

513. Det ni för närvarande i första hand bör sträva efter är att bli fullkomnade av Gud i allt, och att bli fullkomnade av Gud genom alla människor, frågor och företeelser som ni ställs inför, så att mer av vad Gud är införlivas i er. Ni måste först erhålla Guds arv på jorden innan ni är berättigade att ärva fler och större välsignelser från Gud. Allt sådant är vad ni bör eftersträva och vad ni först bör förstå. Ju mer ni strävar efter att bli fullkomnade av Gud i allt, desto mer kommer ni att kunna se Guds hand i allt och därigenom aktivt söka att träda in i Guds ords vara och hans ords verklighet ur olika perspektiv och i olika situationer. Ni kan inte nöja er med sådana negativa tillstånd som att bara låta bli att synda eller att inte ha några uppfattningar, någon livsfilosofi och någon mänsklig vilja. Gud gör människan fullkomlig på olika sätt och i alla situationer är det möjligt för dig att bli fullkomnad som resultat. Du kan bli fullkomnad inte bara vad beträffar det positiva utan också det negativa och därigenom berika vad du vinner. Varje dag finns det tillfällen att bli fullkomnad och tid att bli vunnen av Gud. Efter en period av sådan erfarenhet kommer du att vara ordentligt förvandlad. Du kommer nu att naturligt vara i stånd att skaffa dig insikt i mycket som du tidigare inte förstod; omedvetet och utan att behöva undervisas av andra kommer du att bli upplyst av Gud, så att du har upplysning i allt och alla dina erfarenheter går in på detaljer. Gud kommer att vägleda dig så att du inte viker av åt någondera sida. Då kommer du att ha slagit in på vägen mot att göras fullkomlig av honom.

… Om ni önskar bli fullkomnade av Gud måste ni lära er att erfara allt och bli upplyst i allt ni möter. Närhelst du ställs inför någonting, det må vara bra eller dåligt, ska du ha nytta av det och det ska inte få dig att bli passiv. Oavsett vad ska du kunna betrakta det genom att stå vid Guds sida och inte analysera eller studera det utifrån människans perspektiv (detta är en avvikelse i din erfarenhet). Om det är på det här sättet du erfar, då kommer ditt hjärta att övertas av bördorna för ditt liv; du kommer ständigt att leva i ljuset från Guds anlete och kommer inte att med lätthet avvika i din praktik. Den sortens människa har stora utsikter. Det finns så många möjligheter att bli fullkomnad av Gud. Alltsamman hänger på huruvida ni är sådana som verkligen älskar Gud och huruvida ni har beslutsamheten att bli fullkomnade av Gud, vunna av Gud och ta emot hans välsignelser och arv. Det kommer inte att räcka för er att bara ha beslutsamhet. Ni måste ha mycket kunskap, annars kommer ni alltid att avvika i er praktik. Gud är villig att fullkomna var och en av er. Nu är det så att fastän de flesta redan sedan länge har accepterat Guds verk, har de begränsat sig själva till att enbart njuta av Guds nåd och är bara villiga att ta emot lite köttets välbefinnande från honom. De vill inte ta emot fler och högre uppenbarelser, vilket visar att människans hjärta fortfarande ständigt är på utsidan. Människans arbete, hennes tjänande och hennes hjärta som älskar Gud har färre orenheter, men vad människans väsen och hennes oupplysta tänkande anbelangar, söker människan fortfarande ständigt köttets frid och njutning och bryr sig inte om vilka villkoren för och syftena med Guds fullkomnande av människan är. Så de flestas liv är fortfarande vulgära och dekadenta utan den minsta lilla förändring. De betraktar helt enkelt inte tro på Gud som någon viktig fråga. Snarare är det som om de bara tror för någon annans skull; de agerar utan uppriktighet eller engagemang och hankar sig fram med absolut minimum där de driver vind för våg i en meningslös tillvaro. Få är dessa som strävar efter att träda in i Guds ord i allt, vinna mer berikande ting, bli innehavare av större rikedomar i Guds hus i dag och ta emot fler av Guds välsignelser. Om du söker att bli fullkomnad av Gud i allt och är i stånd att ärva Guds löften på jorden; om du söker att bli upplyst av Gud i allt och inte låter åren passivt glida förbi, så är detta den ideala vägen att aktivt träda in. Endast på det här sättet är du värdig och berättigad att fullkomnas av Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Löften till dem som gjorts fullkomliga

514. Den Helige Ande verkar inte bara i vissa människor som används av Gud, utan än mer i kyrkan. Han skulle kunna verka i vem som helst. Han kan just nu verka i dig, och när du har erfarit det, kan Han därefter verka i någon annan. Skynda dig att följa; ju noggrannare du följer det aktuella ljuset, desto mer kan ditt liv växa. Så länge som den Helige Ande verkar i en människa, se till att följa efter henne, oavsett vad för slags människa det är. Ta till dig hennes erfarenheter via dina egna, så kommer du att få ta emot ännu högre ting. När du gör så utvecklas du ännu snabbare. Detta är vägen till människans fullkomning och ett sätt för livet att växa. Vägen till människans fullkomning nås genom din lydnad mot den Helige Andes verk. Du vet inte vilken typ av person som Gud kommer att använda för att göra dig fullkomlig, och inte heller genom vilken person, händelse eller sak han kommer att göra det möjligt för dig att komma i besittning av och få någon insikt. Om du kan slå in på denna rätta väg, visar det att det finns stort hopp för dig att göras fullkomlig av Gud. Om du inte kan göra det, visar det att din framtid är dyster och saknar ljus. När du väl kommer in på rätt spår, kommer du att få uppenbarelse om allt. Om du, oavsett vad den Helige Ande kan uppenbara för andra, fortsätter att erfara saker på egen hand utifrån deras kunskap, då kommer denna erfarenhet att bli en del av ditt liv, och du kommer att kunna förse andra med den. De som förser andra genom att efterapa ord är människor som inte har haft någon erfarenhet; du måste lära dig att hitta ett sätt, genom andras upplysning och belysning, att öva innan du kan börja tala om dina egna faktiska erfarenheter och kunskaper. Detta kommer att vara till större nytta för ditt eget liv. Du måste uppleva på detta sätt och lyda allt som kommer från Gud. Du måste söka efter Guds vilja i allt och dra lärdom om allt, så att ditt liv kan växa. Att praktisera på det viset leder till den snabbaste utvecklingen.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

515. Är du verkligen villig att bli fullkomlig? Om du verkligen är villig att göras fullkomlig av Gud, då kommer du att ha modet att överge ditt kött och du kommer att kunna utföra Guds ord utan att vara passiv eller svag. Du kommer att kunna lyda allt som kommer från Gud, och alla dina handlingar, oavsett om de utförs offentligt eller privat, kommer att kunna visas upp inför Gud. Om du är en ärlig person och alltid utövar sanningen, då kommer du att bli fullkomlig. De svekfulla människor som agerar på ett sätt inför andra och ett annat sätt bakom deras ryggar är inte villiga att bli fullkomliga. De är alla fördärvets och förstörelsens söner; de hör inte till Gud, utan till Satan. De är inte den sortens människa som väljs ut av Gud! Om dina handlingar och ditt beteende inte kan visas upp inför Gud eller beskådas av Guds Ande, är detta ett bevis på att det är något fel med dig. Endast om du accepterar Guds dom och tuktan, och lägger vikt vid omvandlingen av ditt sinnelag, kommer du att kunna träda in på vägen till fullkomning. Om du verkligen är villig att göras fullkomlig av Gud och följa Guds vilja, då skall du lyda alla Guds verk, utan att yttra ett enda ord av klagomål, och utan att tillåta dig att bedöma eller döma Guds verk. Dessa är minimikraven för att göras fullkomlig av Gud. Det nödvändiga kravet för dem som vill göras fullkomliga av Gud är detta: Gör allt med ett hjärta som älskar Gud. Vad betyder ”att göra saker med ett hjärta som älskar Gud”? Det betyder att alla dina handlingar och ditt beteende kan visas upp inför Gud. När du har rätt avsikter, är du inte rädd för att visa upp dina handlingar för Gud, oavsett om de är rätta eller felaktiga, eller för dina bröder och systrar; du vågar svära ett löfte inför Gud. Du måste lägga fram alla dina avsikter, tankar och åsikter inför Gud för hans granskning; om du utövar och träder in på detta sätt kommer utvecklingen i ditt liv att gå snabbt.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

516. Om du vill att Gud ska använda dig och göra dig fullkomlig måste du äga allting: viljan att lida, tillit, uthållighet, lydnad och förmågan att uppleva Guds verk, förstå hans vilja, ta hänsyn till hans sorg och så vidare. Att fullkomliggöra en individ är inte lätt, och varenda förädling du upplever kräver din tillit och kärlek. Om du vill att Gud ska göra dig fullkomlig räcker det inte att bara rusa framåt på vägen, och det räcker inte heller att bara offra sig för Gud. Det är mycket du måste besitta för att kunna bli en människa som Gud gör fullkomlig. När du drabbas av lidande måste du kunna lägga omsorgen om köttet åt sidan och inte rikta klagomål mot Gud. När Gud gömmer sig för dig måste du kunna ha tillit att följa honom och behålla din tidigare kärlek utan att låta den svikta eller upplösas. Oavsett vad Gud gör, måste du underordna dig hans plan och vara redo att förbanna ditt eget kött snarare än klaga på honom. När du drabbas av prövningar måste du behaga Gud även om du må gråta bittert eller är ovillig att skiljas från något föremål du älskar. Endast detta är sanna kärlek och tillit. Oavsett vad din faktiska mognad är måste du först äga både sann tillit och vilja att utstå umbäranden, och dessutom måste du ha viljan att försaka köttet. För att uppfylla Guds vilja måste du vara redo att uthärda personliga umbäranden och mista sådant som berör dina personliga intressen. Du måste också kunna känna djup ånger över dig själv: Tidigare var du oförmögen att behaga Gud och nu kan du ångra dig. Det får inte fattas dig något i något av dessa avseenden – det är genom dessa ting som Gud kommer att fullkomna dig. Om du inte kan uppfylla de här kriterierna så kan du inte bli fullkomliggjord.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som ska göras fullkomliga måste genomgå förädling

526. Om människan i sin tro på Gud inte är allvarlig med livets frågor, inte eftersträvar att träda in i sanningen, inte eftersträvar förändringar i sitt sinnelag, och än mindre eftersträvar en kunskap om Guds verk, då kan hon inte göras fullkomlig. Om du önskar att göras fullkomlig, måste du förstå Guds verk. I synnerhet måste du förstå betydelsen av hans tuktan och dom, och varför detta verk utförs över människan. Har du förmåga att acceptera? Kan du under tuktan av det slaget uppnå samma upplevelser och kunskap som Petrus? Om du eftersträvar en kunskap om Gud och om den Helige Andes verk, och eftersträvar förändringar i ditt sinnelag, då har du möjligheten att göras fullkomlig.

För dem som skall göras fullkomliga är det här steget i verket, att bli erövrad, något ofrånkomligt; det är inte förrän människan har blivit erövrad som hon kan uppleva verket att göras fullkomlig. Det finns inget stort värde i att bara utföra rollen att bli erövrad, då det inte gör dig lämplig att användas av Gud. Du kommer inte att ha något sätt att spela din roll i att sprida evangeliet, för du eftersträvar inte livet, och eftersträvar inte att förändra och förnya dig själv, och alltså har du ingen riktig erfarenhet av livet. Under detta stegvisa verk handlade du en gång som en tjänstgörare, och en kontrast, men om du till slut inte eftersträvar att vara Petrus, och din strävan inte är enligt den väg enligt vilken Petrus gjordes fullkomlig, då kommer du naturligtvis inte att erfara några förändringar av ditt sinnelag. Om du är någon som eftersträvar att göras fullkomlig, då kommer du att ha vittnat, och du kommer att säga: ”I detta stegvisa verk av Gud har jag accepterat Guds verk av tuktan och dom, och fastän jag har utstått stort lidande har jag kommit till kunskap om hur Gud gör människan fullkomlig, jag har vunnit det verk som utförs av Gud, jag har fått kunskapen om Guds rättfärdighet, och hans tuktan har frälst mig. Hans rättfärdiga sinnelag har kommit över mig, och gett mig välsignelser och nåd; det är hans dom och tuktan som har skyddat och renat mig. Om jag inte hade blivit tuktad och dömd av Gud, och om inte Guds stränga ord hade kommit över mig, kunde jag inte ha känt Gud, inte heller kunde jag ha blivit frälst. Idag ser jag att man som skapad varelse inte bara åtnjuter alla ting som Skaparen gjort, utan framför allt att alla skapade varelser borde åtnjuta Guds rättfärdiga sinnelag, och åtnjuta hans rättfärdiga dom, för Guds sinnelag är värt att åtnjutas av människan. Som en skapad varelse som har fördärvats av Satan bör man åtnjuta Guds rättfärdiga sinnelag. I hans rättfärdiga sinnelag finns det tuktan och dom, och dessutom finns det stor kärlek. Fastän jag är oförmögen att helt vinna Guds kärlek idag, har jag haft den goda turen att se det, och i detta har jag välsignats.” Detta är den väg som vandras av dem som upplever att göras fullkomliga och den kunskap som de talar om. Sådana människor är likadana som Petrus; de har samma upplevelser som Petrus. Sådana människor är också de som har vunnit livet, och som besitter sanningen. När de upplever ända fram till slutet, kommer de under Guds dom säkerligen att helt och hållet göra sig av med Satans inflytande, och vinnas av Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

527. Vad jag vill ha är människor som Petrus, människor som eftersträvar att göras fullkomliga. Dagens sanning ges till dem som längtar efter och söker den. Denna frälsning beviljas till dem som längtar efter att frälsas av Gud, och är inte bara menad att vinnas av er, utan den är också till för att ni skall kunna vinnas av Gud. Ni vinner Gud för att Gud skall kunna vinna er. Idag har jag talat dessa ord till er, och ni har hört dem, och ni bör praktisera enligt dessa ord. När ni till slut omsätter dessa ord i praktiken blir när jag har vunnit er genom dessa ord; samtidigt kommer ni också att ha vunnit dessa ord, det vill säga ni kommer att ha vunnit denna överlägsna frälsning. När ni väl görs rena, kommer ni att ha blivit en riktig människa. Om du är oförmögen att leva ut sanningen, eller att leva ut likheten av en som har gjorts fullkomlig, då kan det sägas att du inte är en människa, du är ett vandrande lik, ett fä, därför att du är utan sanning, det vill säga du är utan Jehovas andedräkt, och därför är du en död person som inte har någon ande! Även om det är möjligt att vittna efter att ha erövrats, är det bara lite frälsning du vinner, och du har inte blivit en levande varelse som innehar en ande. Även om du har erfarit tuktan och dom, är ditt sinnelag inte förnyat eller förändrat till följd av det; du är fortfarande ditt gamla jag, du tillhör fortfarande Satan, och du är inte någon som har blivit renad. Endast de som har gjorts fullkomliga är av värde, och endast sådana människor har vunnit ett sant liv.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

528. Hur kan du uppfylla Guds vilja på din framtida tjänandets väg? En avgörande punkt är att sträva efter att träda in i livet, sträva efter en förändring i sinnelag och sträva efter att träda djupare in i sanningen – detta är vägen till att bli fullkomnad och vinnas av Gud. Ni är alla förutbestämda att motta Guds uppdrag, men vilken sorts uppdrag? Detta är relaterat till verkets nästa steg som kommer att bli ett större verk som genomförs i hela universum. Av denna anledning bör ni nu eftersträva en förändring i ert livs sinnelag så att ni i framtiden verkligen kan bli beviset för att Gud vinner ära genom sitt verk och utgöra provexemplar för hans framtida verk. Dagens strävan syftar helt och hållet till att lägga grunden för framtida verk, så att du kan användas av Gud och bli i stånd att vittna om honom. Om du låter detta vara målet för din strävan kommer du att kunna vinna den Helige Andes närvaro. Ju högre du sätter målet för din strävan, desto mer kommer du att vara i stånd att bli fullkomliggjorda. Ju mer du eftersträvar sanningen, desto mer kommer den Helige Ande att verka. Ju mer energi du lägger ner i din strävan, desto större kommer din vinst att bli. Den Helige Ande fullkomnar människor i enlighet med deras inre tillstånd. En del människor säger att de inte är villiga att användas av Gud eller att bli fullkomnade av honom, och att det ordnar sig så länge deras kött förblir tryggt och helt och de inte drabbas av något missöde. En del människor är ovilliga att träda in i riket men villiga att stiga ner i den bottenlösa avgrunden. Om så är fallet kommer Gud också att uppfylla denna önskan för dig. Oavsett vad du strävar efter kommer Gud att åstadkomma det för dig. Så vad strävar du efter för närvarande? Är det att bli fullkomliggjord? Syftar dina nuvarande handlingar och beteenden till att bli fullkomnad av Gud och bli vunnen av honom? Du måste oupphörligt mönstra dig själv på detta sätt i ditt dagliga liv. Om du fokuserar hela ditt hjärta på att sträva efter ett enda mål kommer Gud absolut att göra dig fullkomlig. Detta är den väg den Helige Ande tagit. Den väg på vilken den Helige Ande vägleder människorna uppnås genom deras strävan. Ju mer du törstar efter att bli fullkomnad och vunnen av Gud, desto mer kommer den Helige Ande att verka i ditt inre. Ju mer du underlåter att söka, och ju mer negativ du är och ju mer du backar undan, desto mer berövar du den Helige Ande möjligheter att verka, och med tiden kommer den Helige Ande att överge dig. Är du villig att bli fullkomnad av Gud? Är du villig att bli vunnen av Gud? Är du villig att användas av Gud? Ni bör sträva efter att göra allt för att fullkomnas, vinnas och användas av Gud, så att allt som finns i universum ser Guds handlingar uppenbaras i er. Bland alla ting är det ni som är deras herrar, och mitt bland allt som finns kommer ni att låta Gud njuta av att bli omvittnad och förhärligad genom er – detta bevisar att ni är den mest välsignade av alla generationer!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet

Föregående: M. Om hur man ska frigöra sig från Satans inflytande och uppnå frälsning

Nästa: XI. Ord om att känna Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger