Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Kapitel 4 Sanningarna om Guds verk i de sista dagarna

4. Betydelsen av Guds prövnings- och förädlingsverk

Relevanta ord från Gud:

Vilket inre tillstånd hos människor är dessa prövningar inriktade på? De är inriktade på det upproriska sinnelag i människan som är oförmöget att tillfredsställa Gud. Det finns mycket som är orent inom människorna, och mycket som är hycklerier, och Gud utsätter dem därför för prövningar för att rena dem. …

Om du inte känner till Guds sinnelag, då kommer du oundvikligen att falla under prövningar, därför att du är omedveten om hur Gud gör människor fullkomliga, och på vilka sätt han gör dem fullkomliga, och när Guds prövningar kommer över dig och de inte stämmer med dina föreställningar, då kommer du inte att kunna stå stadig. Guds sanna kärlek är hans hela sinnelag, och när Guds hela sinnelag visar sig för dig, vad medför detta för ditt kött? När Guds rättfärdiga sinnelag visas för dig, då kommer ditt kött oundvikligen att lida mycket smärta. Om du inte lider denna smärta, då kan du inte göras fullkomlig av Gud, och du kommer inte heller att kunna ägna Gud sann kärlek. Om Gud gör dig fullkomlig, kommer han förvisso att visa hela sitt sinnelag för dig. Från skapelsens tid fram till idag har Gud aldrig visat hela sitt sinnelag – men under de sista dagarna avslöjar han det för denna grupp av människor som han har förutbestämt och utvalt, och genom att göra människor fullkomliga blottlägger han sina sinnelag, genom vilka han fulländar en grupp människor. Sådan är Guds sanna kärlek till människorna. Att uppleva Guds sanna kärlek till dem kräver att människorna utstår extrem smärta, och betalar ett högt pris. Först efter detta kommer de att vinnas av Gud och kunna ge sin sanna kärlek tillbaka till Gud, och först då kommer Guds hjärta att vara tillfredsställt. Om människor vill göras fullkomliga av Gud, och om de vill göra hans vilja, och fullt ut ge sin sanna kärlek till Gud, då måste de uppleva mycket lidande och många kval från omständigheterna, för att lida smärta värre än döden; till slut kommer de att tvingas ge sitt sanna hjärta tillbaka till Gud. Huruvida någon verkligen älskar Gud eller inte avslöjas under vedermöda och förfining. Gud renar människors kärlek, och detta uppnås också enbart under vedermöda och förfining.

Utdrag ur ”Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

I mötet med människans tillstånd och attityd till honom har Gud uträttat nya verk som innebär att det hos människan kan finnas både kunskap och lydnad mot honom, både kärlek och vittnesbörd. Därför måste människan uppleva Guds förfining av henne, såväl som hans dom, behandling och beskärning av henne. Utan detta skulle människan aldrig lära känna Gud och aldrig verkligen kunna älska och vittna om honom. Gud förfinar inte människan för att enbart att uppnå en ensidig effekt utan för att uppnå en mångfasetterad effekt. Endast på detta sätt utför Gud förfiningens verk i dem som är villiga att söka sanningen, så att människans beslut och kärlek fullkomnas av Gud. För dem som är villiga att söka sanningen och längtar efter Gud är inget mer meningsfullt eller till större hjälp än en förfining som denna. Det är inte så lätt för människan att känna eller förstå Guds sinnelag, för Gud är i slutänden Gud. När allt kommer omkring är det omöjligt för Gud att ha samma sinnelag som människan och därför är det inte lätt för människan att lära känna hans sinnelag. Sanningen är inte medfödd hos människan och inte lätt att förstå för dem som har blivit fördärvade av Satan. Människan är tom på sanning och tom på beslut att omsätta sanningen i praktiken, och om hon inte lider och inte förfinas eller blir bedömd kommer hennes beslut aldrig att fullkomnas. Förfiningen är kvalfull och mycket svår att acceptera för alla människor – men det är under förfiningen som Gud visar sitt rättfärdiga sinnelag för människan, tillkännager sina krav på henne och ger mer upplysning och mer handfast beskärning och behandling. Genom jämförelsen mellan fakta och sanning ger han människan mer kunskap om sig själv och sanningen, och han ger henne mer förståelse av Guds vilja och låter därmed människan få en mer uppriktig och renare kärlek till Gud. Detta är Guds syften med förfiningen. Allt arbete som Gud utför i människan har sina egna syften och sin egen betydelse. Gud gör inget som är meningslöst och han utför inte heller något verk som inte gynnar människan. Förfining innebär inte att människor tas bort från Gud och inte heller betyder det att de förgörs i helvetet. Det innebär att människans sinnelag förändras— hennes motiv, hennes gamla åsikter, hennes kärlek till Gud och hela hennes liv förändras. Förfining är en sann test av människan och en sorts verklig träning och endast under förfiningen kan hennes kärlek fylla sin inneboende funktion.

Utdrag ur ”Endast genom att uppleva förfining kan människan uppriktigt älska Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Ju mer omfattande Guds förfining är, desto mer kan människor älska Gud i sina hjärtan. Pinan i deras hjärtan är till fördel i deras liv — de kan lättare känna frid inför Gud, deras relation med Gud är närmare och de kan lättare se Guds oerhörda kärlek och hans oerhörda frälsning. Petrus upplevde förfining hundratals gånger och Job genomgick flera prövningar. Om ni vill bli fullkomliggjorda av Gud måste ni genomgå förfining hundratals gånger. Endast om ni är tvungna att genomgå den processen och måste lita på det steget kan ni uppfylla Guds vilja och fullkomnas av Gud. Förfiningen är det bästa sätt på vilket Gud gör människor fullkomliga; endast förfining och svåra prövningar kan väcka den sanna kärleken till Gud i människors hjärtan. Utan umbäranden har inte människor den sanna kärleken till Gud. Om de inte prövas inombords och inte på allvar blir utsatta för förfining kommer deras hjärtan alltid att sväva omkring i den yttre världen. När du har förfinats till en viss grad kommer du att se dina egna svagheter och svårigheter, du kommer att se hur mycket du brister och att du inte kan övervinna de många problem som du möter, och du kommer att se hur stor din olydnad är. Endast under prövningar kommer människor att verkligen inse sitt faktiska skick, och prövningar gör det enklare för människor att bli fullkomliggjorda.

Petrus upplevde förfining hundratals gånger under sitt liv och genomgick många plågsamma prövningar. Den förfiningen blev grunden till hans oerhörda kärlek till Gud och den mest betydelsefulla upplevelsen i hans liv. Att han kunde äga en oerhörd kärlek till Gud berodde till viss del på hans beslut att älska Gud, men ännu viktigare var den förfining och det lidande som han genomgick. Det lidandet blev hans ledning på vägen att älska Gud och det som var mest minnesvärt för honom. Om inte människor genomgår förfiningens smärta när de älskar Gud är deras kärlek full av köttslighet och sådant de föredrar; en sådan kärlek är full av Satans idéer och helt enkelt oförmögen att uppfylla Guds vilja. Att vara besluten att älska Gud är inte det samma som att verkligen älska Gud. Även om allt som de tänker i sina hjärtan är för att älska Gud och behaga Gud — som om deras tankar inte rymde några mänskliga idéer utan enbart vore för Guds skull — är sådana tankar, när de förs inför Gud, inte tankar som lovordas eller välsignas av Gud. Inte ens när människor har förstått alla sanningar tillfullo – när de har lärt känna dem alla – kan detta sägas vara ett tecken på kärlek till Gud; det kan inte sägas att dessa människor verkligen älskar Gud. Trots att människor har förstått många sanningar utan att genomgå förfining är de oförmögna att omsätta dessa sanningar i praktiken. Det är endast under förfiningen som människor kan förstå dessa sanningars verkliga innebörd; endast då kan människor verkligen erfara deras inre innebörd. När de då gör ett nytt försök kan de omsätta sanningarna i praktiken som sig bör och i överensstämmelse med Guds vilja. Då har deras mänskliga idéer stillats, deras mänskliga köttslighet har minskat och deras mänskliga känslor har ebbat ut; först då är deras praktiserande en sann manifestation av deras kärlek till Gud.

Utdrag ur ”Endast genom att uppleva förfining kan människan uppriktigt älska Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående:Betydelsen av Guds doms- och tuktansverk

Nästa:Vad är inkarnationen? Vad är det väsentliga i inkarnationen?