Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Kapitel 6 Flera typer av särskiljande som du måste kunna göra i din tro på Gud

6. Att skilja mellan sanna och falska ledare och mellan sanna och falska herdar

Relevanta ord från Gud:

En kvalificerad arbetare kan föra in människor på den rätta vägen och låta dem gå djupare in i sanningen. Det verk han utför kan föra människor inför Gud. Dessutom kan det verk han utför variera från individ till individ och är inte bundet av regler, utan tillåter människor att bli och vara fria. Vidare kan de successivt växa i livet och gå allt djupare in i sanningen. En okvalificerad arbetares verk infriar inte alls förväntningarna; hans verk är dåraktigt. Han kan bara föra in människor i regler; hans krav på människor varierar inte från individ till individ; han verkar inte med utgångspunkt från människors faktiska behov. I denna typ av verk finns det alltför många regler och alltför många lärosatser, och det kan inte föra in människor i verkligheten eller i en normal tillväxt i livet. Det kan bara göra det möjligt för människor att hålla fast vid ett fåtal värdelösa regler. Denna typ av vägledning kan bara leda människor vilse. Han leder dig att bli sådan som han själv är; han kan föra dig in i vad han har och är. För att anhängare skall kunna urskilja om ledare är kapabla, är det viktigaste att se på vägen de leder och på resultaten av deras verk, och se efter om anhängare erhåller principerna i enlighet med sanningen och om de erhåller sätt att praktisera som är lämpliga för att de ska bli förvandlade. Du måste skilja mellan de olika sorters människors olika verk; du ska inte vara en dåraktig anhängare. Det här påverkar frågan om ditt inträde. Om du inte kan avgöra vilken persons ledarskap som har en väg och vilken som inte har det, blir du lätt lurad. Allt detta har en direkt inverkan på ditt eget liv.

Utdrag ur ”Guds verk och människans verk” i ”Ordet framträder i köttet”

Du måste förstå de många omständigheter som människor kommer att befinna sig i när den Helige Ande bearbetar dem. I synnerhet måste de som samverkar för att tjäna Gud ha ännu bättre förståelse av de många omständigheter som skapas genom det arbete som den Helige Ande utför med människor. Om du bara talar om många erfarenheter och många sätt att träda in, visar detta att din erfarenhet är alltför ensidig. Utan att känna till sitt sanna tillstånd eller fatta sanningens principer är det inte möjligt att åstadkomma en förändring av sinnelaget. Utan att känna till principerna för den Helige Andes verk eller förstå dess frukter, blir det svårt att urskilja vad som är onda andars verk. Du måste avslöja onda andars verk och människors föreställningar och gå rakt på problemets kärnpunkt; du måste också påpeka många avsteg i människors praktik eller problem med att tro på Gud så att de kan bli medvetna om dem. Men du får absolut inte göra så de känner sig negativa eller passiva. Du måste förstå de sakliga svårigheter som de flesta människor har; du får inte vara oresonlig eller ”försöka lära en gris att sjunga” — att göra det är dåraktigt. För att kunna skingra människors många svårigheter måste du förstå dynamiken i den Helige Andes verk, förstå hur den Helige Ande verkar med olika människor, förstå människors svårigheter och tillkortakommanden, urskilja problemets avgörande frågor och nå fram till problemets källa utan avsteg eller misstag. Endast den här sortens människa är kvalificerad att samverka för att tjäna Gud.

Utdrag ur ”Vad en fullgod herde bör vara utrustad med” i ”Ordet framträder i köttet”

De som tjänar Gud bör vara Guds närstående, de bör vara älskade av Gud och kapabla till den yttersta lojaliteten gentemot Gud. Oavsett om du handlar bakom människor eller framför dem kan du vinna Guds glädje inför Gud och kunna stå fast inför Gud, och oavsett hur andra behandlar dig går du alltid din egen väg och engagerar dig verkligen i Guds börda. Endast en sådan människa står Gud nära. Att människor som står Gud nära kan tjäna honom direkt beror på att de har fått Guds stora uppdrag, och Guds börda, och kan ta Guds hjärta som sitt eget och Guds börda som sin egen. De bryr sig inte om huruvida de själva vinner eller förlorar i fråga om framtidsutsikter: Till och med om de helt saknar framtidsutsikter och det inte finns något att vinna för dem, tror de alltid på Gud, med kärleksfullt hjärta. Och därför står de Gud nära. De som står Gud nära är också hans förtrogna, och bara hans förtrogna kan dela hans oro, och hans önskningar, och även om deras kött är smärtande och svagt kan de uthärda smärta och försaka sådant de älskar för att göra Gud nöjd. Gud ger en fler bördor till sådana människor, och det som Gud ska göra uttrycks genom dem. Därför är de älskade av Gud, de är Guds tjänare efter hans hjärta, och bara sådana människor kan styra tillsammans med Gud.

Utdrag ur ”Hur man tjänar Gud i harmoni med hans vilja” i ”Ordet framträder i köttet”

En sådan person hyser ständigt en fientlig hållning mot Guds nya verk, har aldrig visat den minsta avsikt att underordna sig, och har aldrig glatt visat att han underkastar sig eller ödmjukat sig. Han upphöjer sig framför andra och visar aldrig att han underkastar sig någon. Inför Gud anser han sig vara den kunnigaste i att predika ordet och den skickligaste i att arbeta på andra. Han avfärdar aldrig skatterna som han redan har i sin ägo, utan behandlar dem som släktklenoder för gudstjänst och för att predika om för andra, och han använder dem till att föreläsa för dessa dårar som avgudar honom. Det finns verkligen ett visst antal sådana personer i kyrkan. Man kan säga att de är ”okuvliga hjältar”, generation efter generation som vistas i Guds hus. De betraktar förkunnelsen av ordet (doktrin) som sin främsta plikt. År efter år och generation efter generation håller de på att kraftfullt genomdriva sin ”heliga och okränkbara” plikt. Ingen vågar röra dem och inte en enda person vågar klandra dem öppet. De blir ”kungar” i Guds hus, och drar otyglat fram när de dominerar över andra från tidsålder till tidsålder.

Utdrag ur ”De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Det är alltför lätt för människan att utföra arbete i sitt sinne. Exempelvis pastorer och ledare i den religiösa världen förlitar sig på att deras gåvor och ställning ska göra jobbet åt dem. Människor som följer dem under lång tid kommer att smittas av deras gåvor och påverkas av en del av vad de är. De fokuserar på människors gåvor, förmågor och kunskap, och de lägger vikt vid en del övernaturliga saker och många djupsinniga, orealistiska lärosatser (dessa djupsinniga lärosatser är naturligtvis ouppnåeliga). De fokuserar inte på förändringar i människors sinnelag utan snarare på att träna upp människors prediko- och arbetsförmåga och att förbättra människors kunskap och rika religiösa doktriner. De fokuserar inte på hur mycket människors sinnelag förändras eller hur väl människor förstå sanningen. De befattar sig inte med människors substans och än mindre försöker de att lära känna människors normala och onormala tillstånd. De motverkar inte människors föreställningar eller avslöjar deras föreställningar, och än mindre rättar de till deras brister eller förvrängningar. De flesta som följer dem tjänar med sina naturliga gåvor och vad de uttrycker är kunskap och vaga religiösa sanningar som saknar kontakt med verkligheten och är totalt oförmögna att ge människor liv. Faktum är att kärnan i deras arbete är att driva upp talanger, ta en person som saknar allt och göra honom till en begåvad präst med teologiexamen som sedan går vidare till att arbeta och leda.

Utdrag ur ”Guds verk och människans verk” i ”Ordet framträder i köttet”

Att tjäna Gud är ingen enkel uppgift. De vars fördärvade sinnelag förblir oförändrade kan aldrig tjäna Gud. Om ditt sinnelag inte har blivit dömt och tuktat av Guds ord, då företräder ditt sinnelag fortfarande Satan. Detta räcker för att bevisa att din tjänst för Gud ligger utanför din egen goda avsikt. Den är tjänst som bygger på din sataniska natur. Du tjänar Gud med din naturliga beskaffenhet, och efter dina egna personliga preferenser; dessutom fortsätter du tänka att Gud gläder sig åt allt du önskar göra, och hatar vadhelst du inte önskar göra, och du vägleds helt av dina egna preferenser i ditt verk. Kan detta kallas att tjäna Gud? I slutändan kommer ditt livs sinnelag inte att ha förändrats ett dugg; snarare kommer du att bli ännu mer envis eftersom du har tjänat Gud, och genom detta kommer ditt fördärvade sinnelag att bli djupt ingrott. På så sätt kommer du att inåt sett ta fram regler för att tjäna Gud som i första hand grundar sig på din egen beskaffenhet, och den erfarenhet du fick när du tjänade utifrån ditt eget sinnelag. Detta är lärdomar från mänsklig erfarenhet. Det är människans livsfilosofi. Sådana människor tillhör fariseerna och de religiösa ledarna. Om de aldrig vaknar och omvänder sig, kommer de till slut att bli de falska kristus som skall framträda under de sista dagarna, och blir bedragare av människorna. De falska kristus och de bedragare som nämnts kommer att träda fram från detta slags personer. Om de som tjänar Gud följer sin egen beskaffenhet och handlar enligt sin egen vilja, då löper de risk att kastas ut när som helst. De som använder sig av sin mångåriga erfarenhet av att tjäna Gud för att vinna andras hjärtan, för att läxa upp dem och undertrycka dem, och sätta sig på höga hästar – och som aldrig ångrar sig, aldrig bekänner sina synder, aldrig avstår från fördelarna med en hög befattning – dessa människor kommer att falla ned inför Gud. De är människor av samma typ som Paulus, som utnyttjar sin höga tjänsteålder och briljerar med sina kvalifikationer. Gud kommer inte att föra sådana människor till fullkomlighet. Den sortens tjänst stör Guds verk. Människor älskar att hålla fast vid det gamla. De håller fast vid föreställningar från det förflutna, vid saker och ting från det förflutna. Detta är ett stort hinder för deras tjänst. Om du inte kan kasta av dig sådana ting, kommer de att kväva hela ditt liv. Gud kommer inte att berömma dig, inte det minsta, inte ens om du bryter benen av att springa eller ryggen av att arbeta, inte ens om du blir martyr i din tjänst för Gud. Snarare det motsatta: Han kommer att säga att du är en missdådare.

Utdrag ur ”Det religiösa sättet att tjäna måste bannlysas” i ”Ordet framträder i köttet”

Tror du att besitta kunskap betyder att besitta sanningen? Är inte det en förvirrad synvinkel? Du kan prata om kunskap lika mycket som det finns sand på stranden, men inget av det innehåller en verklig väg. Lurar du inte människor på det här sättet? Låtsas du inte bara utan att ha någon substans som kan styrka det? Allt sådant beteende är skadligt för människor! Ju högre teorin är, desto mer saknar den verklighet och desto mer är den oförmögen att ta med människor in i verkligheten; ju högre teorin är desto mer gör den att du trotsar och motsätter dig Gud. Betrakta inte de högsta teorierna som värdefulla skatter; de är skadliga och tjänar ingen nytta! Somliga kanske kan prata om de mest upphöjda teorierna, men sådana teorier innehåller inget av verkligheten, för dessa människor har inte personligen upplevt dem, och därför har de ingen väg till praktiken. Sådana människor är oförmögna att föra in människor på rätt spår och kommer bara att vilseleda människor. Är inte det här skadligt för människor? Du måste åtminstone vara förmögen att lösa aktuella problem och tillåta människor att kunna träda in; bara detta räknas som hängivenhet och bara då kommer du vara kvalificerad att arbeta för Gud. Använd inte bara storslagna, nyckfulla ord, och bind inte fast och tvinga människor att lyda dig med dina många opassande praktiker. Det kommer inte att ha någon effekt och kan bara öka människors förvirring. Att leda människor på det här sättet kommer att producera många förordningar som kommer få människor att avsky dig.Det här är mänsklighetens tillkortakommande och det är verkligen förödmjukande.

Utdrag ur ”Fokusera mer på verkligheten” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående:Att skilja mellan Guds verk och människans verk

Nästa:Känna till källan till människors motstånd mot Guds nya verk i deras tro på Gud