Vad är er förståelse av välsignelser?

Även om de som är födda i denna tidsålder är föremål för Satans och de smutsiga demonernas fördärv, är det också sant att de kan få stor frälsning på grund av detta fördärv, till och med större än boskapen som täckte bergen och slätterna och den stora familjeegendomen som Job fick, och den är också större än den välsignelse som Job fick i att se Jehova efter sina prövningar. Det var först efter att Job hade genomgått dödens prövning som han kunde höra Jehovas ord. Job hörde Jehovas röst i virvelvinden, men han såg inte Jehovas ansikte och han kände inte hans sinnelag. Det Job fick var bara de fysiska ägodelar som ger köttet njutning och de vackraste barnen i de omgivande städerna, samt beskydd från himlens änglar. Han såg aldrig Jehova, och även om han kallades rättfärdig, kände han aldrig Jehovas sinnelag. Även om dagens folk är tillfälligt fattiga i materiella njutningar eller upplever en fientlig yttre omvärld, har jag uppenbarat mitt sinnelag som jag aldrig öppnat upp för mänskligheten i föregående tidsåldrar och vilket alltid varit hemligt, liksom mina mysterier från före tidsåldrarnas början till de obetydligaste människorna, till vilka jag också har givit den största frälsningen. Det här är första gången jag har gjort så. Jag har aldrig gjort den här sortens verk förut, och även om ni är långt mindre än Job, är det ni har fått och sett vida överlägset Job. Även om ni har utstått alla sorters lidanden och plågor, är det lidandet inte som Jobs prövningar, utan det är domen och tuktan som folk fått på grund av sin upproriskhet och sitt motstånd, och på grund av mitt rättfärdiga sinnelag. Det är rättfärdig dom, tuktan och förbannelse. Job var en av israeliterna, en av de rättfärdiga som fick motta Jehovas stora kärlek och barmhärtighet. Han begick inga onda handlingar och han gjorde inte motstånd mot Jehova. Istället var han troget hängiven Jehova och han prövades för sin rättfärdighet, och han genomgick eldiga prövningar för att han var en trogen tjänare till Jehova. Dagens människor är utsatta för min dom och förbannelse på grund av sin smutsighet och orättfärdighet. Även om deras lidande inte är att jämföra med vad Job utstod när han förlorade sin boskap, sina ägodelar, sina tjänare, sina barn och alla dem som stod honom nära, så är det som folk genomgår det eldiga förfinandet och brinnandet; vad som är mer allvarligt än det Job upplevde är att denna sorts prövning inte förkortas eller tas bort på grund av deras svaghet, snarare är den långtgående till deras sista dag i livet. Detta är straff, dom, förbannelse – det är obarmhärtigt brinnande och än mer, det är mänsklighetens rättmätiga ”arv”. Det är vad de förtjänar, och det är platsen för uttryckandet av mitt rättfärdiga sinnelag. Det är ett känt faktum. Men vad folk har fått övergår vida vad de har utstått nu. Det ni har lidit är bara motgångar på grund av dårskap, men era vinster är hundra gånger större än era lidanden. Enligt Israels lagar i Gamla testamentet kommer alla de som gör motstånd mot mig, alla de som öppet dömer mig och alla de som inte följer min väg men oförskämt bär fram hädiska offer till mig, med säkerhet att bli förtärda av eld i templet, eller så kommer några av de utvalda folket att stena dem till döds, och även deras egna efterkommande och andra direkta släktingar kommer att drabbas av min förbannelse, och i världen som kommer ska de inte vara fria, utan vara mina slavars slavar, och jag kommer att driva ut dem i exil bland hedningarna och de kommer inte kunna återvända till sitt hemland. Sett till deras handlingar – deras beteenden – är lidandet som dagens folk utstår inte i närheten av att vara lika allvarligt som straffet israeliterna led. Att säga att det ni nu lider är vedergällning är inte utan anledning, och det är för att ni verkligen har gått över gränsen, och om ni hade varit i Israel skulle ni blivit en av de eviga syndarna och ni skulle ha huggits i bitar av israeliterna för längesen, liksom blivit brända av elden från himlen i Jehovas tempel. Och vad är det som ni nu har vunnit? Vad har ni fått, vad har ni åtnjutit? Jag har uppenbarat mitt rättfärdiga sinnelag i er, men det viktigaste är att jag har visat mitt tålamod för mänsklighetens försoning. Man skulle kunna säga att allt jag har gjort i er är ett tålamodsverk, att det är för min förvaltning, och än mer är det för mänsklighetens åtnjutande.

Även om Job uthärdade prövningar från Jehova, var han bara en rättfärdig man som tillbad Jehova, och även när han uthärdade dessa prövningar klagade han inte på honom, utan han värdesatte sitt möte med Jehova. Det är inte bara så att dagens människor inte värdesätter Jehovas närvaro, utan de avvisar, avskyr, klagar på och hånar hans framträdande. Har ni inte fått mer än lite? Har era lidanden verkligen varit så stora? Har inte era välsignelser varit större än de Maria och Jakob fick? Har ert motstånd varit fattigt? Kan det vara så att det jag begärt av er, vad jag bett er om, har varit för stort och för mycket? Min vrede släpptes bara lös över de israeliter som gjorde motstånd mot mig, inte direkt över er, och det ni har fått har bara varit min obarmhärtiga dom och avslöjanden liksom den obevekliga eldiga förfiningen. Trots detta gör människor fortfarande motstånd mot mig och avvisar mig utan minsta spår av lydnad. Och det finns till och med dem som distanserar sig från mig och förnekar mig; den sortens person är inte bättre än menigheten kring Kora och Datan som opponerade sig mot Mose. Folkens hjärtan är alltför förstockade, och deras natur alltför envis. De kommer aldrig ändra sina gamla vägar. De blottas som en prostituerad mitt på ljusan dag av mitt tal, och mina ord är så stränga att de är ”opassande”, exponerar människors natur i dagens ljus. Men folk bara nickar, låter lite tårar falla och har knappt några ledsna känslor. När det väl är över är de lika vildsinta som vilddjurens kung i bergen och de har ingen medvetenhet alls. Hur kan människor med ett sådant sinnelag veta att de åtnjutit välsignelser mer än hundrafalt större än Jobs? Hur kan de upptäcka att vad de njutit av är välsignelser som knappt setts genom tidsåldrarna, som ingen människa någonsin åtnjutit tidigare? Hur kan människors samveten känna denna sorts välsignelse som för med sig straff? För att tala klarspråk; allt jag begär av er är för att ni ska kunna vara föredömen för mitt verk och vara vittnen för hela mitt sinnelag och alla mina handlingar, och så att ni må bli fria från Satans anfäktelser. Men mänskligheten avvisas alltid av mitt verk och är avsiktligt fientlig mot det. Hur skulle en sådan person inte kunna hetsa mig att återinföra Israels lagar och att låta dem drabbas av min vrede mot Israel? Även om det är många av er som är ”lydiga” mot mig, finns det ännu fler som är av samma sort som Koras skara. När jag väl uppnått min fulla härlighet ska jag ta elden från himlen och bränna dem till aska. Ni ska veta att jag inte längre kommer tukta folk med mina ord, utan innan jag gör Israels verk, ska jag helt förbränna den sort som Koras skara, som gör motstånd mot mig och som jag sedan länge har förkastat. Mänskligheten kommer inte längre ha möjligheten att njuta av mig, utan allt de kommer se är vreden och mina ”flammor” från himlen. Jag kommer avslöja alla folks slut och jag kommer dela upp allt folk i olika kategorier. Jag kommer notera varje upprorisk handling de gör och sedan slutföra mitt verk, så att människors slut kommer att bestämmas baserat på min dom medan jag var på jorden, liksom deras attityder mot mig. När den tiden kommer, kommer ingenting att kunna ändra deras slut. Låt människor avslöja sina egna slut! Låt mig överlämna folkens slut till den himmelske Fadern.

Föregående: Människans medfödda identitet och hennes värde: Hur är de egentligen?

Nästa: Vad förstår du när det gäller Gud?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger