III. Ord om att vittna om Guds framträdande och verk

165. Lovprisningar har kommit till Sion och Guds boning har visat sig. Det härliga heliga namnet, som prisas av alla folk, sprider sig. Åh, Allsmäktige Gud! Universums högste, de sista dagarnas Kristus – han är den strålande solen som har stigit upp på Sions berg som tornar upp sig i majestät och prakt över hela universum …

Allsmäktige Gud! Vi ropar till dig i segerjubel; vi dansar och sjunger! Du är i sanning vår förlossare, universums store konung! Du har skapat en grupp av segrare och fullbordat Guds förvaltningsplan. Alla folk ska strömma till detta berg. Alla folk ska falla på knä inför tronen! Du är den ende sanne Guden och du förtjänar ära och vördnad. All ära, pris och makt åt tronen! Livets källa strömmar ut från tronen och vattnar och ger näring åt Guds folk väldiga hop. Förändringar uppstår dagligen i livet; nytt ljus och nya uppenbarelser följer oss och skänker ständigt nya insikter om Gud. Genom erfarenhet når man visshet om Gud. Hans ord manifesteras ständigt, manifesteras i dem som har rätt. Vi är verkligen alltför välsignade som dagligen får möta Gud ansikte mot ansikte, samtala med Gud om allt och ge Gud överhöghet över allt! Vi begrundar noga Guds ord, våra hjärtan blir lugna i Gud och på detta sätt kommer vi in i Guds närvaro där vi tar emot hans ljus. Varje dag i vårt liv, i handlingar, ord, tankar och åsikter, lever vi i Guds ord och har alltid omdömesförmåga. Guds ord leder tråden genom nålen; de ting som varit dolda i vårt inre kommer oväntat fram i ljuset, det ena efter det andra. Gemenskap med Gud tål inget velande. Gud blottlägger våra tankar och åsikter. I varje ögonblick lever vi inför Kristi domarsäte där vi blir bedömda. Fortfarande besitter Satan varenda del av vår kropp. I dag måste Guds tempel renas så att Gud kan återställa sin suveränitet. För att bli fullständigt ägda av Gud måste vi ge oss in i en kamp på liv och död. Först när vårt gamla jag har blivit korsfäst kan Kristi uppståndna liv härska oinskränkt.

Nu inleder den Helige Ande ett stormanfall in i varenda vrå av oss för att kämpa för vår återerövring! Så länge vi är redo att förneka oss själva och villiga att samarbeta med Gud, kommer Gud helt visst alltid att upplysa och rena oss inifrån och återerövra det som Satan tagit i besittning, så att vi ska kunna fulländas av Gud så snart som möjligt. Ödsla ingen tid, utan lev varje ögonblick i Guds ord. Låt er uppbyggas tillsammans med de heliga, låt er föras in i riket och träd in i härlighet tillsammans med Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 1

166. Denna filadelfiakyrka har tagit form, vilket är helt och hållet tack vare Guds nåd och barmhärtighet. Kärlek till Gud uppstår i hjärtat hos de otaliga heliga som inte vacklar på sin andliga resa. De håller fast vid sin trosuppfattning att den ende sanne Guden har blivit kött, att han är universums överhuvud som är herre över allt skapat: Det här bekräftas av den helige Ande, det är lika orubbligt som bergen! Och det ska aldrig förändras!

O, Allsmäktige Gud! I dag är det du som har öppnat våra andliga ögon, låtit de blinda se, de lama gå och de spetälska bli botade. Det är du som har öppnat himlens fönster, låtit oss förnimma den andliga sfärens hemligheter, bli genomsyrade av dina heliga ord och räddade från vår mänsklighet, som fördärvades av Satan – detta är ditt oändligt stora verk och din oändligt stora nåd. Vi är dina vittnen!

Länge har du varit dold, i ödmjukhet och stillhet. Du har gått igenom uppståndelsen från döden, lidandet på korset, människolivets glädje och sorg liksom förföljelse och motgång; du har upplevt och smakat människovärldens smärta och du har övergetts av generationer. Den inkarnerade Guden är Gud själv. För Guds viljas skull har du räddat oss från gödselstacken, hållit oss upprätta med din högra hand och frikostigt gett oss din nåd. Utan att bespara dig någon möda har du ingjutit ditt liv i oss; priset som du har betalat med ditt blod, din svett och dina tårar utkristalliserar sig i de heliga. Vi är resultatet ava dina omsorgsfulla ansträngningar; vi är det pris du har betalat.

O, Allsmäktige Gud! Det är tack vare din underbara nåd och barmhärtighet, din rättfärdighet och ditt majestät, din helighet och ödmjukhet som alla folk ska böja knä för dig och dyrka dig i all evighet.

I dag har du fullkomnat alla kyrkor – filadelfiakyrkan – och därmed uppfyllt din sextusenåriga förvaltningsplan. De heliga kan komma till dig i ödmjuk underkastelse och förenade i ande följa dig i kärlek, anslutna till springbrunnens källa. Livets levande vatten strömmar fram utan uppehåll, tvättar bort och rensar bort all gyttja och allt smutsvatten ur kyrkan och renar återigen ditt tempel. Vi har lärt känna den sanne praktiske Guden, vandrat i hans ord, insett våra egna uppgifter och plikter och gjort allt vi kan för att uppoffra oss för kyrkans skull. Vi måste hörsamma den helige Andes verk i ständig stillhet inför dig, så att inte din Ande blir blockerad i oss. Bland de heliga finns ömsesidig kärlek och styrkan hos en del kommer att kompensera bristerna hos andra. De kan alltid vandra i anden, upplysta och belysta av den helige Ande. De omsätter genast sin tro i praktiken när de förstår den. De håller jämna steg med det nya ljuset och följer Guds fotspår.

Samarbeta aktivt med Gud; att låta honom ta kontrollen är att vandra med honom. Alla våra egna idéer, uppfattningar, åsikter och världsliga förvecklingar går upp i rök. Vi låter Gud härska allenarådande i vår ande, vandrar med honom och uppnår på så vis transcendens, vi övervinner världen och vår ande flyger fritt och uppnår befrielse: Det här blir utfallet när Allsmäktige Gud blir kung. Hur kan vi låta bli att dansa och sjunga lovsånger, uppsända vårt pris och sjunga nya psalmer?

Det finns verkligen många sätt att prisa Gud: ropa hans namn, närma sig honom, tänka på honom, läsa böner, engagera sig i gemenskap, betrakta och begrunda, bedja och lovsjunga. I de här formerna för lovpris finns glädje och smörjelse; det finns kraft i lovprisning och det finns också en börda. Det finns tro i lovprisning och det finns ny insikt.

Samarbeta aktivt med Gud, samverka i tjänande och bli ett, uppfyll Allsmäktige Guds avsikter, skynda att bli en helig, andlig kropp, trampa Satan under fötterna och gör slut på Satans öde. Filadelfiakyrkan har ryckts upp till Guds närhet och manifesteras i hans härlighet.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 2

167. Den segerrike kungen sitter på sin härlighets tron. Han har fullbordat återlösningen och lett allt sitt folk till att träda fram i härlighet. Han håller universum i sina händer och med sin gudomliga visdom och makt har han byggt och befäst Sion. Med sitt majestät dömer han den onda världen; han dömer alla nationer och alla folk, marken och haven och allt levande som finns där, liksom dem som är berusade av lösaktighetens vin. Gud ska sannerligen döma dem och han ska sannerligen vredgas på dem och däri ska Guds majestät bli uppenbarad. Denna dom ska vara ögonblicklig och verkställas utan dröjsmål. Guds vredes eld ska förbränna deras avskyvärda brott och när som helst ska de drabbas av katastrof; de ska inte veta av någon flyktväg och inte ha någonstans att gömma sig, de ska gråta och gnissla tänder och de ska dra förstörelse över sig själva.

Guds älskade segerrika söner kommer helt visst att stanna i Sion för att aldrig lämna berget. Massorna ska lyssna uppmärksamt till Guds röst, de ska beakta hans handlingar noggrant och deras lovsång till honom ska aldrig upphöra. Den ende sanne Guden har framträtt! Vi kommer att vara säkra på honom i anden, följa honom noga och göra vårt bästa för att skynda framåt utan att tveka. Världens undergång utspelas inför våra ögon; ett riktigt kyrkligt liv liksom människorna, angelägenheterna och tingen runt omkring oss förstärker vår träning. Låt oss skynda oss att ta tillbaka våra hjärtan som älskar världen så! Låt oss skynda oss att ta tillbaka vår syn som är så dunkel! Vi ska inte vandra vidare så att vi inte överträder gränserna, vi ska tiga så att vi kan leva efter Guds ord, och vi ska inte längre käbbla om våra vinster och förluster. Gör dig av med din förkärlek för den sekulära världen och rikedomar! Ack, frigör er från detta – era hårt fästa band till make och döttrar och söner! Ta avstånd från dina åsikter och fördomar! Vakna, för tiden är kort! Låt din ande blicka upp, blicka upp och låt Gud ta kontroll. Låt dig inte bli som Lots hustru. Det är så ömkligt att bli förkastad! Ja, verkligen ömkligt! Vakna!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 3

168. Berg och floder förändras, strömmande vatten följer sitt lopp och människans liv är långt ifrån att kunna bestå så som jorden och himlen gör. Endast Allsmäktige Gud är det evigt uppståndna livet som fortsätter generation efter generation i all evighet! Alla ting och händelser är i hans händer och Satan är under hans fot.

I dag är det tack vare Guds förutbestämda urval som han har räddat oss ur Satans grepp. Han är verkligen vår återlösare. Kristi eviga, uppståndna liv har verkligen åstadkommits inom oss, ämnat oss att förenas med Guds liv så att vi verkligen kan möta honom ansikte mot ansikte, äta honom, dricka honom och åtnjuta honom. Det här är den osjälviska offergåva som Gud har burit fram genom att betala priset med sitt hjärtas blod.

Allteftersom årstiderna kommer och går, passerar genom vind och frost, förminskas varken Guds tro eller beslutsamhet oavsett hur mycket lidande i livet, förföljelse, prövning, förkastande och förtal i världen eller hur många falska anklagelser från regeringar han möter. Gud sätter sitt eget liv åt sidan, helhjärtat hängiven sin vilja, sin förvaltning och sin plan, för att dessa ska kunna utföras. Han besparar sig ingen möda när han omsorgsfullt livnär och vattnar sitt folks väldiga hop. Det spelar ingen roll hur oupplysta eller besvärliga vi är – vi behöver bara böja oss inför honom så kommer Kristi uppståndna liv att förändra vår gamla natur. … Han arbetar outtröttligt och försakar mat och vila för alla dessa förstfödda söner. Han vakar helhjärtat i Sion under otaliga dagar och nätter, i brännande hetta och isande kyla.

Världen, hemmet, arbetet och allt annat försakar han helt och hållet, glatt och villigt; och världsliga nöjen berör honom inte. … Orden från hans mun borrar sig in i oss och blottlägger sådant som är gömt djupt i våra hjärtan. Hur kan vi undgå att övertygas? Varenda mening som kommer ur hans mun kan besannas i oss när som helst. Vad vi än gör, i hans närvaro eller dolt för honom, finns det ändå inget som han inte vet, inget som han inte förstår, utan allt kommer i själva verket att vara synligt för honom, trots våra egna planer och arrangemang.

Att sitta framför honom, njuta i vår ande, obesvärade och lugna, men med en ständig tomhetskänsla inombords och verklig tacksamhetsskuld till Gud: Detta är ett under som är ofattbart och omöjligt att uppnå. Den helige Ande är bevis nog på att Allsmäktige Gud är den ende sanne Guden! Det är obestridligt bevisat! Vår grupp är obeskrivligt välsignad! Om det inte vore för Guds nåd och barmhärtighet skulle vi bara kunna bli förtappade och följa Satan. Endast Allsmäktige Gud kan frälsa oss!

O! Allsmäktige Gud, den praktiske Guden! Det är du som har öppnat våra andliga ögon och låtit oss skåda den andliga världens hemligheter. Rikets framtidsutsikter är gränslösa. Låt oss vara vaksamma medan vi väntar. Dagen kan inte vara alltför långt borta.

Krigets lågor virvlar omkring, röken från kanoneld fyller luften, vädret blir varmt, klimatet växlar, en farsot kommer att sprida sig och människorna kan bara dö utan hopp om att kunna överleva.

O! Allsmäktige Gud, den praktiske Guden! Du är vår ointagliga borg. Du är vår tillflykt. Vi kurar ihop oss under dina vingar och olyckorna kan inte nå oss. Sådant är ditt gudomliga beskydd och din gudomliga omvårdnad.

Vi höjer alla våra röster i sång, vi lovprisar med sång och ljudet av vår lovsång skallar genom hela Sion! Allsmäktige Gud, den praktiske Guden, har berett detta underbara slutmål åt oss. Var vaksamma – o, var vaksamma! Ty timmen är ännu inte alltför sen.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 5

169. Alltsedan tiden då Allsmäktige Gud – rikets kung – bevittnades har omfattningen av hans förvaltning utvecklats i sin fullhet genom hela universum. Inte nog med att Guds framträdande omvittnats i Kina, utan namnet Allsmäktige Gud har omvittnats i alla länder och på alla platser. De ropar alla hans heliga namn, söker gemenskap med honom på alla sätt, förstår Allsmäktige Guds vilja och hjälps åt att tjäna honom i kyrkan. Det här är det förunderliga sättet varpå den helige Ande fungerar.

Språken i olika länder skiljer sig från varandra, men det finns bara en Ande. Den här Anden förenar kyrkor i hela universum och är fullständigt ett med Gud, utan minsta avvikelse. Det här är något som står utom all tvekan. Nu kallar den helige Ande på dem och hans röst väcker dem. Det är Guds barmhärtighets röst. De ropar alla Allsmäktige Guds heliga namn! De lovprisar och sjunger också. Det får aldrig finnas någon avvikelse i den helige Andes verk; de här personerna gör vad som helst för att gå framåt på den rätta vägen, de backar inte ur – underverk hopas på underverk. Det här är något som folk tycker är svårt att föreställa sig och omöjligt att spekulera om.

Allsmäktige Gud är kung över livet i universum! Han sitter på sin härlighets tron och dömer världen, härskar över allt och regerar över alla länder; alla folk böjer knä inför honom, tillber honom, närmar sig honom och kommunicerar med honom. Oavsett hur länge ni har trott på Gud, hur hög status eller tjänsteålder ni har, om ni går emot Gud i era hjärtan måste ni bli dömda och lägga er raklånga på marken inför honom och utstöta ljud av smärtsam, enträgen bön; det här är sannerligen att skörda frukterna av sina egna gärningar. Det här klagoljudet är ljudet av pina i sjön av eld och svavel och det är skriket när man tuktas av Guds järnspira: det här är domen inför Kristi domarsäte.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 8

173. När blixten ljungar från Östern, vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar yttra mina ord – när blixten ljungar lyses hela himlavalvet upp och alla stjärnorna förvandlas. Det är som om hela människosläktet hade blivit uppsorterad. I skenet från denna ljusstråle från Östern blottas hela mänskligheten i sin ursprungliga form, förblindad och hämmad av förvirring; än mindre är de i stånd att dölja sina fula anletsdrag. Än en gång är de som djur som flyr bort från mitt ljus för att ta sin tillflykt i bergsgrottor; men inte en enda bland dem kan undkomma mitt ljus. Alla människor är förbluffade, alla väntar, alla iakttar; vid mitt ljus ankomst fröjdar sig alla över den dag de föddes, och likaså förbannar alla den dag de föddes. Motstridiga känslor är omöjliga att uttrycka i ord; tårar av självkritik bildar floder som förs bort med den svepande forsen och försvinner på ett ögonblick utan spår. Än en gång tränger sig min dag på människosläktet, väcker det på nytt och ger det en punkt att göra en nystart från. Mitt hjärta bultar och bergen hoppar och vattnen dansar av glädje i takt med mitt hjärtas slag, och vågorna håller takten där slår mot de steniga reven. Det är svårt att uttrycka vad som finns i mitt hjärta. Jag vill att allt orent ska brinna upp och bli till aska under min blick, jag vill att alla olydnadens söner ska försvinna ur min åsyn för att inte längre fortleva. Jag har inte bara skapat en ny början i den stora röda drakens boning, utan jag har även påbörjat nytt verk i universum. Snart kommer jordens riken att bli mitt rike; snart kommer jordens riken att för evigt upphöra att existera på grund av mitt rike, på grund av att jag redan har segrat, på grund av att jag har återvänt i triumf. Den stora röda draken har uttömt alla upptänkliga metoder för att rubba min plan i hopp om att radera ut mitt verk på jorden, men kan dess bedrägliga lister få mig att tappa modet? Kan dess hot skrämma mig att förlora min tillförsikt? Det har aldrig funnits en enda varelse varken i himlen eller på jorden som jag inte håller i min hand; hur mycket mer gäller inte detta den stora röda draken, denna figur som tjänar som kontrast till mig? Är den inte också ett föremål som ska hanteras av mina händer?

Vid tiden för min inkarnation i mänsklighetens värld, nådde människan ovetande fram till denna dag med hjälp av min vägledande hand och kom omedvetet att lära känna mig. Men när det gäller hur hon ska gå den väg som ligger framför henne har ingen någon aning, ingen vet, och än mindre har någon ett hum om i vilken riktning vägen kommer att föra henne. Endast med den Allsmäktige vakande över sig kommer någon att kunna vandra vägen till slutet; endast vägledda av blixten i Östern kommer någon att kunna stiga över tröskeln som leder till mitt rike. Bland människor har det aldrig funnits någon som har sett mitt ansikte, sett blixten i Östern; än mindre finns det väl då någon som har hört den röst som utgår från min tron? Faktum är att sedan forna tider har inte en enda människa kommit i direkt kontakt med min person; först i dag när jag har kommit in i världen har människor möjlighet att se mig. Men de känner mig fortfarande inte; de ser bara mitt ansikte och hör bara min röst, men utan att förstå vad jag menar. Alla människor är på det viset. Som en av mitt folk – känner du inte djup stolthet när du ser mitt ansikte? Och känner du inte eländig skam över att du inte känner mig? Jag vandrar bland människor och jag lever bland människor, för jag har blivit kött och jag har kommit in i människans värld. Mitt mål är inte bara att göra det möjligt för mänskligheten att se på mitt kött, utan att göra det möjligt för mänskligheten att känna mig, vilket är viktigare. Genom mitt inkarnerade kött kommer jag dessutom att döma mänskligheten för dess synder; genom mitt inkarnerade kött kommer jag att besegra den stora röda draken och förinta dess håla.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 12

174. När jag vänder mitt ansikte mot universum för att tala, hör hela mänskligheten min röst, och ser därefter alla de verk som jag har format i hela universum. De som går emot min vilja, det vill säga som motsätter sig mig med mänskliga gärningar, kommer att falla under min tuktan. Jag kommer att ta de talrika stjärnorna på himlen och skapa dem på nytt, och tack vare mig kommer solen och månen att förnyas – skyarna är inte längre som de var; jordens otaliga ting kommer att förnyas. Alla kommer att bli fullkomnade genom mina ord. Universums många nationer kommer att delas upp på nytt och ersättas av min nation, så att nationerna på jorden försvinner för evigt och blir till en nation som tillber mig; alla jordens nationer kommer att förstöras, och upphöra att existera. Av människorna i universum kommer alla de som tillhör djävulen att utrotas; alla som tillber Satan kommer att slås ned av min brinnande eld, det vill säga alla förutom de som nu befinner sig i strömmen, resten kommer att förvandlas till aska. När jag tuktar de många folken, kommer de i den religiösa världen i varierande utsträckning att återvända till mitt rike, erövrade av mina verk, eftersom de kommer att ha sett ankomsten av den Helige som kommer på ett vitt moln. Hela mänskligheten kommer att följa sin egen sort, och kommer att tuktas utifrån vad de har gjort. De som har tagit ställning mot mig kommer alla att förgås; vad gäller de vars gärningar på jorden inte har involverat mig, kommer de, på grund av hur de har klarat sig, att fortsätta existera på jorden under mina söners och mitt folks styre. Jag kommer att uppenbara mig för de otaliga folken och de otaliga nationerna, låta min egen röst ljuda ut över jorden för att tillkännage fullbordandet av mitt fantastiska verk, så att hela mänskligheten kan se det med egna ögon.

Medan min röst fördjupas i intensitet, iakttar jag samtidigt universums tillstånd. Genom mina ord görs skapelsens otaliga saker på nytt. Himlen förändras och även jorden förändras. Mänskligheten är utsatt i sin ursprungliga form och, långsamt, var och en enligt sitt slag, hittar människor omedvetet sin väg tillbaka in i sina familjers famn. Jag kommer att vara mycket nöjd med detta. Jag är fri från avbrott, och helt omärkligt fullbordas mitt stora verk, och skapelsens otaliga ting förvandlas helt omedvetet. När jag skapade världen, formade jag allt efter vart och ens slag, och placerade allt med former tillsammans med sitt slag. Medan slutet på min förvaltningsplan närmar sig, kommer jag att återställa skapelsens tidigare tillstånd; jag kommer att återställa allt som det ursprungligen var, genom att förändra allt på djupet, så att allt kommer att återvända till min plans famn. Tiden har kommit! Det sista skedet av min plan håller på att uppfyllas. Å, orena gamla värld! Du skall helt säkert falla ihop under mitt ord! Du skall helt säkert brytas ned till intet av min plan! Å, skapelsens otaliga ting! Ni kommer alla att få nytt liv genom mina ord, ni ska få er enväldige Herre! Å, rena och fläckfria nya värld! Du skall helt säkert återupplivas genom min härlighet! Å, berget Sion! Tig inte längre. Jag har återvänt i triumf! Jag granskar hela jorden från skapelsens mittpunkt. Människan har börjat ett nytt liv på jorden, har fått nytt hopp. Å, mitt folk! Hur kan du inte återvända till livet i mitt ljus? Hur kan du inte hoppa av glädje under min vägledning? Länderna ropar i glädjeyra, vattnen bullrar av förtjusta skratt! Å, det uppståndna Israel! Hur kan du inte känna stolthet över min förutbestämmelse? Vem har gråtit? Vem har jämrat sig? Det gamla Israel har upphört att existera, och dagens Israel har rest sig i världen, upprätt och reslig, har rätat upp sig i hela mänsklighetens hjärta. Dagens Israel skall helt säkert nå existensens källa genom mitt folk! Å, hatiska Egypten! Ni tar väl inte fortfarande ställning mot mig? Hur kan ni utnyttja min nåd och försöka undfly min tuktan? Hur kan ni inte existera inom min tuktan? Alla de som jag älskar kommer helt säkert att leva för evigt, och alla de som tar ställning mot mig kommer helt säkert att tuktas av mig i evighet. Jag är en nitälskande Gud, jag kommer inte lättvindigt att skona människor för allt de har gjort. Jag kommer att vaka över hela jorden, och när jag framträder i de östra delarna av världen med rättfärdighet, majestät, vrede och tuktan, kommer jag att uppenbara mig själv för mänskligheten otaliga härskaror!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26

175. Människorna hyllar mig, människorna prisar mig. Allas munnar uttalar den ende sanne Gudens namn, alla människor lyfter blicken för att skåda mina gärningar. Riket sänker sig ned över världen; min person är rik och överflödande. Vem skulle inte jubla över detta? Vem skulle inte dansa av glädje över detta? O Sion! Höj ditt segerbanér för att hylla mig! Sjung din triumferande segersång och sprid mitt heliga namn! Alla ting på jorden! Rena nu er själva som offer till mig! Stjärnor i skyn! Skynda tillbaka till era platser och visa min väldiga makt på himlafästet! Jag lyssnar till rösterna från människorna på jorden som utgjuter oändlig kärlek och vördnad för mig i sång! Denna dag, när hela skapelsen får liv igen, kommer jag ner i människornas värld. I denna stund slår blommorna ut, fåglarna sjunger och alla ting är fyllda av jubel! Till ljudet av rikets salut störtar Satans rike samman, förintat till den genljudande refrängen i rikets hymn. Och det kommer aldrig mer att uppstå!

Vem på jorden vågar stå upp och göra motstånd? När jag stiger ned till jorden kommer jag med brand, med vrede, med alla katastrofer. Nu är de jordiska rikena mitt rike! Uppe på himlen störtar och väller molnen fram; under himlen svallar sjöar och floder och piskar fram en gripande melodi. Vilande djur kommer fram ur sina hålor och alla folk som sover väcks av mig. Den dag alla folk har väntat på är äntligen här! De sänder upp de vackraste sånger till mig!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Rikets hymn

176. När fanfaren för riket ljuder – vilket också är när de sju åskorna mullrar – skakar detta ljud om himmel och jord, skakar om himlavalvet och sätter varje människas innersta strängar i dallring. Hymnen till riket ljuder högtidligt i den stora röda drakens land och visar att jag har tillintetgjort den nationen och upprättat mitt rike. Ännu viktigare är att mitt rike har upprättats på jorden. I detta ögonblick börjar jag sända ut mina änglar till varenda en av världens nationer så att de kan leda mina söner, mitt folk; detta sker också för att uppylla kraven i nästa steg av mitt verk. Själv beger jag mig emellertid till den plats där den stora röda draken ligger hopringlad och tar upp kampen med den. När väl hela mänskligheten lär känna mig i köttet och kan se mina gärningar i köttet kommer den stora röda drakens håla att förvandlas till aska och försvinna utan minsta spår. …

I dag stiger jag inte bara ner till den stora drakens nation, utan jag vänder mig också om för att möta hela universum och får hela universum att skaka. Finns det en enda plats någonstans som inte är föremål för min dom? Finns det en enda plats som inte träffas av olyckor som jag låter regna ner över den? Vart jag än begett mig har jag spridit ut alla slags ”frön till katastrofer”. Detta är ett av de sätt jag arbetar på, och det är utan tvivel en frälsningshandling för mänskligheten och vad jag ger dem är ändå en slags kärlek. Jag vill låta ännu fler människor lära känna mig och kunna se mig och på detta sätt komma att vörda en Gud som de inte har kunnat se under så många år, men som just nu är verklig.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 10

177. I flera millennier har människan längtat efter att få bevittna Frälsarens ankomst. Hon har längtat efter att få skåda Frälsaren Jesus komma på ett vitt moln när han personligen stiger ner bland dem som har längtat och väntat på honom i tusentals år. Människan har också längtat efter att Frälsaren ska återvända och återförenas med dem; det vill säga, längtat efter att Frälsaren Jesus, som varit skild från människorna i tusentals år, ska komma tillbaka och än en gång utföra det återlösningsverk som han gjorde bland judarna, vara medkännande och kärleksfull mot människan, förlåta människans synder, bära hennes synder och även bära alla hennes överträdelser och befria henne från synd. Vad människan längtar efter är att Frälsaren Jesus ska vara den samme som förr – en Frälsare som är älskvärd, god och vördnadsfull, som aldrig är vred på människan och aldrig klandrar henne utan förlåter och tar på sig alla människans synder och till och med, liksom tidigare, kommer att dö på korset för människans skull. Sedan Jesus gav sig av har de lärjungar som följde honom, liksom alla de heliga som blev frälsta i hans namn, längtat förtvivlat efter honom och väntat på honom. Alla de som blev frälsta av Jesus Kristi nåd under nådens tidsålder har längtat efter den triumfens dag i ändens tid då Frälsaren Jesus stiger ner på ett vitt moln för att framträda inför alla människor. Det är naturligtvis också den gemensamma önskan hos alla dem som accepterar Frälsaren Jesu namn idag. Alla i universum som känner till Frälsaren Jesu frälsning har längtat förtvivlat efter att Jesus Kristus plötsligt ska komma för att fullborda vad Jesus sa när han var på jorden: ”Jag ska komma på samma sätt som jag gav mig av”. Människan tror att Jesus, efter korsfästelsen och uppståndelsen, återvände till himlen på ett vitt moln för att inta sin plats på den Högstes högra sida. På samma sätt ska Jesus stiga ner, återigen på ett vitt moln (det molnet syftar på det moln som Jesus färdades på när han återvände till himlen), bland dem som i tusentals år har längtat förtvivlat efter honom, och han ska se ut och vara klädd som en jude. Efter att ha framträtt för människorna ska han skänka dem mat, göra så att levande vatten strömmar fram åt dem och leva bland människorna, full av nåd och full av kärlek, livfull och verklig. Alla det här är vad folk tror. Men Frälsaren Jesus gjorde inte det. Han gjorde motsatsen till det som människan föreställde sig. Han kom inte till dem som hade längtat efter hans återkomst och han framträdde inte för alla människor när han färdades på det vita molnet. Han har redan kommit, men människan känner honom inte och är fortfarande ovetande om honom. Människan väntar bara planlöst på honom, omedveten om att han redan har nedstigit på ett ”vitt moln” (det moln som är hans ande, hans ord, hela hans sinnelag och allt han är) och nu finns hos en skara övervinnare som han kommer att skapa i de sista dagarna. Människan vet inte följande: Hur ska den helige Frälsaren Jesus, trots all den tillgivenhet och kärlek han hyser för människan, kunna verka i dessa ”tempel” som bebos av smuts och orena andar? Fastän människan har väntat på hans ankomst – hur skulle han kunna visa sig för dem som äter de orättfärdigas kött, dricker de orättfärdigas blod och bär de orättfärdigas kläder, som tror på honom men inte känner honom och som ständigt utpressar honom? Människan vet bara att Frälsaren Jesus är full av kärlek och överfull av medkänsla och att han är syndoffret, fyllt av återlösning. Hon har ingen aning om att han är Gud själv som flödar över av rättfärdighet, majestät, vrede och dom, äger auktoritet och är full av värdighet. Så även om människan ivrigt väntar på och längtar efter Återlösarens återkomst, och även om himlen grips av hennes böner, framträder inte Frälsaren Jesus för dem som tror på honom men inte känner honom.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln”

178. Jag gav min härlighet till Israel och tog sedan bort den, och därefter förde jag israeliterna till östern, och hela mänskligheten till östern. Jag har fört dem alla till ljuset så att de kan återförenas med det och vara förbundna med det, och inte längre behöva söka efter det. Jag skall låta alla som söker se ljuset igen och se den härlighet som jag hade i Israel; jag skall låta dem se att jag för länge sedan kom ned på ett vitt moln till mänsklighetens mitt, låta dem se otaliga vita moln och frukter i överflödande klasar, och, än mer, låta dem se Jehova, Israels Gud. Jag skall låta dem skåda judarnas Herre, den länge efterlängtade Messias, och det fulla framträdandet av mig, som har förföljts av kungar genom tiderna. Jag skall verka över hela universum och jag skall utföra ett stort verk, uppenbara all min härlighet och alla mina gärningar för människan under de sista dagarna. Jag skall visa mitt strålande ansikte i sin fullhet för dem som har väntat i många år på mig, för dem som har längtat efter att jag skall komma på ett vitt moln, för Israel som har längtat efter att jag än en gång skall framträda, och för hela den mänsklighet som förföljer mig, så att alla skall veta att jag för länge sedan tagit bort min härlighet och fört den till östern, så att den inte längre finns i Judeen. För de sista dagarna har redan kommit!

Över hela universum utför jag mitt verk, och i öster väller dundrande skrällar oavbrutet fram, som ruskar om alla nationer och samfund. Det är min röst som har lett alla människor in i nuet. Jag skall låta alla människor erövras av min röst, falla in i denna ström och underkasta sig mig, för jag har sedan länge återtagit min härlighet från hela jorden och sänt ut den på nytt i öster. Vem längtar inte efter att se min härlighet? Vem väntar inte spänt på min återkomst? Vem törstar inte efter att jag ska visa mig igen? Vem längtar inte efter min ljuvlighet? Vem skulle inte vilja komma till ljuset? Vem skulle inte vilja skåda Kanaans rikedomar? Vem längtar inte efter Försonarens återkomst? Vem dyrkar inte den store Allsmäktige? Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Alla människor är glada och upprymda och firar min ankomst, som om ett litet barn just har fötts. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ”Olivberget” i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan. Jag är dessutom denna tidsålders Allsmäktige Gud, full av härlighet! Låt alla komma inför min tron och se mitt härliga ansikte, höra min röst, och skåda mina gärningar. Det här är hela min vilja; det är slutet och höjdpunkten i min plan, liksom syftet med min förvaltning. Låt varje nation tillbe mig, varje tunga erkänna mig, varje människa sätta sin tro till mig, och varje folk underkasta sig mig!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum

179. En gång var jag känd som Jehova. Jag kallades även Messias, och en gång kallade människorna mig med kärlek och aktning för Frälsaren Jesus. Idag är jag emellertid inte längre den Jehova eller Jesus som människor kände i gångna tider – jag är den Gud som har återvänt i de sista dagarna, den Gud som ska föra tidsåldern till ett slut. Jag är Gud själv som reser mig från världens ände, fylld av hela mitt sinnelag och full av auktoritet, ära och härlighet. Människor har aldrig engagerat sig i mig, aldrig känt mig och alltid varit ovetande om mitt sinnelag. Från världens skapelse fram till idag har inte en enda människa sett mig. Detta är den Gud som framträder för människan i de sista dagarna men är dold bland människor. Han uppehåller sig bland människorna, sann och verklig, som den brinnande solen och den flammande lågan, fylld med makt och överflödande av auktoritet. Det finns inte en enda person eller sak som inte ska dömas av mina ord och inte en enda person eller sak som inte ska renas med brinnande eld. Till sist ska alla nationer välsignas på grund av mina ord och även slås i stycken på grund av mina ord. På det viset ska alla folk i de sista dagarna se att jag är Frälsaren som har återvänt, och att jag är den Allsmäktige Guden som erövrar hela mänskligheten. Och alla ska se att jag en gång var syndoffret för människan, men att jag i de sista dagarna också blir solens lågor som förbränner allt, liksom rättfärdighetens sol som avslöjar alla ting. Detta är mitt verk i de sista dagarna. Jag tog det här namnet och äger det här sinnelaget för att alla människor ska se att jag är en rättfärdig Gud, den brännande solen, den flammande lågan, och för att alla ska tillbe mig, den ende sanne Guden, och så att de ska kunna se mitt sanna ansikte: Jag är inte bara israeliternas Gud och jag är inte bara Återlösaren – jag är Gud över alla skapade varelser i himlen och på jorden och i haven.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln”

180. Guds sextusenåriga förvaltningsplan lider mot sitt slut, och porten till riket har redan öppnats för alla som söker hans framträdande. Kära bröder och systrar, vad väntar ni på? Vad är det ni söker? Väntar ni på att Gud ska framträda? Söker ni efter hans fotspår? Hur man längtar efter Guds framträdande! Och hur svårt det är att finna Guds fotspår! Vad måste vi göra i en tidsålder som denna, i en värld som denna, för att få bevittna den dag då Gud visar sig? Vad behöver vi göra för att hålla jämna steg med Gud? Den sortens frågor möter alla dem som väntar på att Gud ska framträda. Ni har alla funderat på dem mer än en gång – men med vilket resultat? Var framträder Gud? Var är Guds fotspår? Har ni fått svaren? Många människor skulle svara på det här viset: Gud framträder bland alla dem som följer honom och hans fotspår finns mitt ibland oss; så enkelt är det! Vem som helst kan ge ett standardsvar, men förstår ni vad som menas med Guds framträdande och hans fotspår? Guds framträdande syftar på hans ankomst till jorden för att personligen utföra sitt verk. Med sin egen identitet, med sitt eget sinnelag och på det sätt som är inneboende i honom stiger han ner bland människorna för att börja en tidsålder och avsluta en tidsålder. Ett sådant framträdande är inte någon form av ceremoni. Det är inte ett tecken, en bild, ett mirakel eller någon sorts storslagen vision, och än mindre är det någon form av religiös process. Det är ett verkligt och påtagligt faktum som vem som helst kan se och ta på. Den här sortens framträdande äger inte rum bara för att det ska äga rum eller som ett tillfälligt åtagande; nej, det är tvärtom ett av stadierna i hans förvaltningsplan. Guds framträdande är alltid betydelsefullt och har alltid något samband med hans förvaltningsplan. Det som här kallas ”framträdande” skiljer sig helt från det ”framträdande” då Guds vägleder, leder och upplyser människan. Gud genomför ett stadium i sitt stora verk varje gång han uppenbarar sig. Det här verket skiljer sig från det som skett i alla andra tidsåldrar. Människan kan inte föreställa sig det och hon har aldrig upplevt det. Det är ett verk som påbörjar en ny tidsålder och avslutar den gamla, och det är ett nytt och bättre slags verk för mänsklighetens frälsning; dessutom är det ett verk som för in mänskligheten i den nya tidsåldern. Detta är vad Guds framträdande innebär.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 1: Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

181. Hur ska ni då söka Guds fotspår när ni väl har förstått vad Guds framträdande innebär? Den frågan är inte svår att svara på: Varhelst Gud framträder kommer ni att finna hans fotspår. Den här förklaringen låter väldigt enkel, men den är inte så enkel i praktiken eftersom många människor inte vet var Gud framträder, än mindre var han vill eller bör framträda. Somliga tror impulsivt att varhelst den helige Ande är verksam, där framträder Gud. Eller också tror de att där det finns andliga människor, där framträder Gud. Eller också tror de att varhelst det finns människor med högt anseende, där framträder Gud. Låt oss för ögonblicket bortse från om den sortens uppfattningar är rätt eller fel. För att finna svaret på vår fråga måste vi först ha en klar målsättning: Vi söker efter Guds fotspår. Vi söker inte efter andliga gestalter och än mindre letar vi efter berömda personer; vi letar efter Guds fotspår. Eftersom vi söker efter Guds fotspår måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Gud uttalar nya ord, där finns Guds röst, och där Guds fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet. När ni har sökt efter Guds fotspår har ni ignorerat orden: ”Gud är sanningen, vägen och livet.” Och därför tror många människor inte att de har funnit Guds fotspår ens när de tar emot sanningen, och ännu mindre erkänner de Guds framträdande. Vilket allvarligt misstag! Guds framträdande kan inte fås att gå ihop med människans föreställningar, och än mindre kan Gud framträda på människans begäran. Gud gör sina egna val och har sina egna planer när han utför sitt verk; därtill har han sina egna syften och sina egna metoder. Oavsett vilket verk han utför har han inget behov av att diskutera det med människan eller söka hennes råd, än mindre behöver han underrätta varenda människa om sitt verk. Detta är Guds sinnelag, något som dessutom alla måste inse. Om ni vill bevittna Guds framträdande, om ni vill följa Guds fotspår, då måste ni först lämna era egna föreställningar bakom er. Ni kan inte kräva att Gud ska göra si eller så, och än mindre kan ni sätta upp era egna ramar för honom och anpassa honom efter era egna föreställningar. Istället ska ni fråga hur ni ska söka efter Guds fotspår, hur ni skall ta emot Guds framträdande och hur ni skall underkasta er Guds nya verk: Det här är vad människan ska göra. Eftersom människan inte är sanningen och inte äger sanningen, måste hon söka, acceptera och lyda.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 1: Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

182. Idag har Gud utfört nytt verk. Du kanske inte kan acceptera dessa ord, och de kanske verkar underliga, men jag skulle råda dig att inte blotta din naturlighet, för det är bara de som verkligen hungrar och törstar efter rättfärdighet inför Gud som kan vinna sanningen, och det är bara de som är verkligt gudfruktiga som kan bli upplysta och vägledda av honom. Resultat når man genom att söka sanningen med allvarsamt lugn, inte genom gräl och strider. När jag säger att ”idag har Gud gjort nytt verk” syftar jag på att Gud har återvänt till köttet. De här orden kanske inte bekymrar dig, du kanske avskyr dem eller också är de kanske av stort intresse för dig. Oavsett vilket hoppas jag att alla dessa som verkligen längtar efter att Gud ska framträda kan ta emot detta faktum och inte drar förhastade slutsatser om det utan ägnar det sin omsorgsfulla granskning. Det är vad en vis människa bör göra.

Det är inte svårt att undersöka en sådan sak, men det kräver att var och en av oss är medveten om denna enda sanning: Han som är Gud inkarnerad måste besitta Guds väsen, och han som är Gud inkarnerad måste besitta Guds uttryck. Eftersom Gud blir kött måste han frambringa det verk han avser att frambringa, och eftersom Gud blir kött måste han uttrycka vad han är och kunna skänka människan sanningen, ge henne liv och visa henne vägen. Kött som inte har Guds väsen är absolut inte den inkarnerade Guden; den saken råder det inget tvivel om. Om människan har för avsikt att undersöka huruvida någon är Guds inkarnerade kött måste hon avgöra detta utifrån det sinnelag han uttrycker och de ord han talar. För att avgöra huruvida det är Guds inkarnerade kött eller inte, och huruvida det är den sanna vägen eller inte, måste man alltså göra bedömningen med utgångspunkt från hans väsen. När man ska fastställa huruvida det är den inkarnerade Gudens kött, ligger således nyckeln i hans väsen (hans verk, hans uttalanden, hans sinnelag och många andra aspekter) snarare än hans yttre skepnad. Om människan bara granskar hans yttre och därmed förbiser hans väsen, visar det att hon är oupplyst och okunnig. Den yttre skepnaden kan inte säga något om någons väsen, och vad mer är — Guds verk kan aldrig anpassa sig efter människans föreställningar. Stred inte Jesu yttre helt mot människans föreställningar? Gav hans ansikte och kläder några som helst ledtrådar angående hans verkliga identitet? Opponerade sig inte de tidigaste fariséerna mot Jesus just därför att de bara såg till hans yttre och inte tog hans ord till sitt hjärta? Det är min förhoppning att varje broder och syster som söker Guds framträdande inte ska upprepa historiens tragedi. Ni får inte bli den moderna tidens fariséer och spika upp Gud på korset igen. Ni måste noga begrunda hur ni ska välkomna Guds återkomst och ni ska vara helt på det klara med hur man blir någon som underkastar sig sanningen. Det här är något som alla som väntar på att Jesus ska återvända på ett moln måste göra. Vi måste gnugga våra andliga ögon så vi ser klart och inte fastnar i överdrivna fantasier. Vi ska tänka på Guds praktiska arbete och ta en titt på Guds praktiska sida. Låt er inte ryckas med eller förlora er själva i dagdrömmar och ständigt längta efter den dag då Herren Jesus plötsligt kommer på ett moln, stiger ner bland er och tar till sig er som aldrig känt eller sett honom och som inte vet hur ni ska göra hans vilja. Det är bättre att tänka på mer praktiska saker!

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Förord

183. Den här gången kommer Gud för att verka, inte i en andlig kropp utan i en helt vanlig sådan. Det är inte bara kroppen för Guds andra inkarnation utan även den kropp som Gud återvänder i. Det är ett helt vanligt kött. I honom kan du inte se något som skiljer sig från andra, men från honom kan du få de sanningar du aldrig har hört tidigare. Detta obetydliga kött är vad som förkroppsligar alla sanningens ord från Gud, företar sig Guds verk i de sista dagarna och uttrycker hela Guds sinnelag så att människan ska förstå det. Längtar du inte verkligen efter att få se Gud i himlen? Längtar du inte verkligen efter att förstå Gud i himlen? Längtar du inte verkligen efter att få se mänsklighetens slutmål? Han kommer att berätta alla dessa hemligheter för dig – hemligheter som ingen människa har kunnat berätta och han kommer även att berätta för dig om de sanningar du inte förstår. Han är din port in i riket och din vägvisare in i den nya tidsåldern. Ett sådant vanligt kött innefattar många outgrundliga mysterier. Hans gärningar kan vara ofattbara för dig, men målet med hela det verk som han uträttar är tillräckligt för att du ska se att han inte är simpelt kött som människan tror. För han representerar Guds vilja liksom den omsorg som Gud visar mänskligheten i de sista dagarna. Även om du inte kan höra de ord han talar som tycks skaka himmel och jord eller se hans ögon som blossande flammor, och även om du inte kan känna tuktan av hans järnstav, kan du av hans ord höra ilskan hos Gud och veta att Gud visar medlidande med mänskligheten; du kan se Guds rättfärdiga sinnelag och hans visdom, och dessutom inse vilka bekymmer och vilken omsorg Gud har om hela mänskligheten. Guds verk de sista dagarna är att låta människan se Guden i himlen leva bland människor på jorden samt göra det möjligt för människan att lära känna, lyda, vörda och älska Gud. Det är därför han har återvänt till köttet en andra gång. Även om det människan ser idag är en Gud som är densamma som människan, en Gud med näsa och två ögon, och en obetydlig Gud, ska Gud i slutänden visa er att utan denne mans existens kommer himmel och jord att genomgå en kolossal förändring, utan denne mans existens kommer himlen att fördunklas, jorden att bli kaos och hela mänskligheten att leva i hungersnöd och plågor. Han kommer att visa er att Gud, utan frälsningen från de sista dagarnas inkarnerade Gud, skulle ha tillintetgjort hela mänskligheten i helvetet för länge sedan; utan detta kötts existens skulle ni för alltid vara de främsta av syndare och lik evinnerligen. Ni ska veta att utan detta kötts existens skulle hela mänskligheten möta en oundviklig katastrof och finna det svårt att undkomma Guds mer allvarliga bestraffning av mänskligheten de sista dagarna. Utan detta vanliga kötts födelse skulle ni alla befinna er i ett tillstånd där varken liv eller död kommer, oavsett hur ni söker det. Utan detta kötts existens skulle ni idag inte kunna ta emot sanningen och komma inför Guds tron. Ni skulle snarare bli straffade av Gud för era svåra synder. Vet ni? Om det inte vore för Guds återgång till köttet skulle ingen ha möjlighet till frälsning, och om det inte vore för att det köttet kom skulle Gud för länge sedan ha avslutat den gamla tidsåldern. Kan du i sådana fall fortfarande avvisa den andra inkarnationen av Gud? När du kan dra så stor nytta av denne vanlige man, varför skulle du då inte villigt acceptera honom?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Visste du? Gud har uträttat något stort bland människorna

184. Guds verk är det som du inte kan begripa. Om du varken kan fatta om ditt beslut är riktigt eller veta om Guds verk kan ha framgång, varför inte pröva din lycka och se om denne vanlige man är till stor hjälp för dig och om Gud har utfört ett stort verk. Men jag måste berätta för dig att människorna på Noas tid hade ätit och druckit, gift sig och gift bort i en sådan omfattning att det blev outhärdligt för Gud att bevittna, så han sände en väldig översvämning för att förstöra mänskligheten och lämnade bara Noas familj på åtta kvar samt fåglar och djur av alla slag. Men i de sista dagarna är de som Gud behåller alla de som har varit lojala mot honom fram till slutet. Även om båda var tider av stort fördärv som var outhärdligt för Gud att bevittna, och mänskligheten i båda tidsåldrarna var så fördärvad att den förnekade Gud som Herre, blev alla människor på Noas tid tillintetgjorda av Gud. Mänskligheten i båda tidsåldrarna har bedrövat Gud väldigt, men Gud har fortsatt vara tålmodig med människorna de sista dagarna fram till nu. Hur kommer det sig? Har ni aldrig funderat över det? Om ni verkligen inte vet, så låt mig berätta det för er. Anledningen till att Gud kan behandla människorna nådigt de sista dagarna är inte att de är mindre fördärvade än människorna på Noas tid eller att de har visat ånger inför Gud, än mindre är det för att Gud inte står ut med att tillintetgöra människorna i de sista dagarna då tekniken har avancerat. Snarare beror det på att Gud har ett verk att utföra i en grupp människor de sista dagarna och det kommer att göras av den inkarnerade Guden själv. Dessutom ska Gud välja en del av den gruppen som föremål för sin frälsning, frukten av hans förvaltningsplan, och föra dessa människor med sig in i nästa tidsålder. Därför har det pris som betalats av Gud, oavsett vad, helt och hållet varit en förberedelse för hans inkarnationsverk de sista dagarna. Att ni har kommit fram till idag är tack vare köttet. Det är för att Gud lever i köttet som ni har möjlighet att leva. All lycka har vunnits på grund av denne vanlige man. Inte bara det, utan i slutänden kommer alla folk att tillbe denne vanlige man och även tacka och lyda denne obetydlige man, för det är den sanning, det liv och den väg han kom med som har räddat hela mänskligheten, lindrat konflikten mellan människan och Gud, minskat avståndet mellan dem och öppnat upp en förbindelse mellan Guds och människans tankar. Det är också han som har kommit med ännu större ära till Gud. Är inte en vanlig man som denne värd din tillit och beundran? Är inte ett sådant vanligt kött redo att kallas Kristus? Kan inte en sådan vanlig man vara uttrycket för Gud bland människor? Är inte en sådan man, som hjälper mänskligheten att slippa katastrofer, värd din kärlek och värd att hålla fast vid? Om du avvisar de sanningar som hans mun yttrar och även avskyr att han finns ibland er, vilket blir ditt öde då?

Hela Guds verk de sista dagarna utförs av denne vanlige man. Han kommer att skänka dig allt och vidare kan han bestämma allt över dig. Kan en sådan man vara som du tror: en man så enkel att han inte förtjänar att nämnas? Är hans sanning inte nog för att övertyga dig helt? Är vittnesbördet om hans gärningar inte tillräckligt för att övertyga dig helt? Eller är det så att vägen han leder dig på inte är värd för dig att följa? Vad är det som får dig att känna illvilja mot honom och avvisa honom och dra dig undan honom? Det är han som uttrycker sanningen, det är han som erbjuder sanningen och det är han som gör att du kan ha en väg att färdas på. Kan det vara så att du fortfarande inte kan finna spåren av Guds verk i dessa sanningar? Utan Jesu verk kunde mänskligheten inte ha kommit ner från korset, men utan inkarnationen idag kunde de som kom ner från korset aldrig bli anbefallna av Gud eller träda in i den nya tidsåldern. Utan denne vanlige mans ankomst skulle ni aldrig ha möjlighet eller vara berättigade att se Guds sanna ansikte, för ni är alla sådana som för länge sedan borde ha blivit tillintetgjorda. Genom ankomsten av den andra inkarnationen av Gud har Gud förlåtit er och visat er barmhärtighet. Oberoende av det är de ord jag måste lämna er med i slutänden dessa: Denne vanlige man, som är den inkarnerade Guden, är livsavgörande för er. Detta är det stora som Gud redan har uträttat bland människor.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Visste du? Gud har uträttat något stort bland människorna

185. Om Frälsaren skulle komma i de sista dagarna och fortfarande kallades Jesus, än en gång föddes i och utförde bedrev sin verksamhet där, skulle det bevisa att jag bara skapade Israels folk och bara återlöste Israels folk och att jag inte har något med hedningarna att göra. Skulle inte det motsäga mina ord att ”Jag är Herren som skapade himlarna och jorden och alla ting”? Jag lämnade Judéen och utför mitt verk bland hedningarna därför att jag inte bara är det israelitiska folkets Gud utan alla skapade varelsers Gud. Jag framträder bland hedningarna i de sista dagarna därför att jag inte bara är Jehova, det israelitiska folkets Gud, utan därför att jag dessutom är Skaparen av alla mina utvalda bland hedningarna. Jag skapade inte bara Israel, Egypten och Libanon utan alla hedniska länder utanför Israel. Därför är jag alla skapade varelsers Herre. Jag använde bara Israel som utgångspunkt för mitt verk, nyttjade Judéen och Galiléen som fästen för mitt återlösningsverk, och nu använder jag de hedniska länderna som den bas varifrån jag kommer att föra hela tidsåldern till ett slut. Jag utförde två stadier av verket i Israel (de här två stadierna av verket var lagens tidsålder och nådens tidsålder) och jag har genomfört ytterligare två stadier av verket (nådens tidsålder och rikets tidsålder) överallt i länderna utanför Israel. Jag kommer att utföra erövrandets verk bland hedningarna och därmed avsluta tidsåldern. Om människan alltid kallar mig Jesus Kristus men inte vet att jag har inlett en ny tidsålder i de sista dagarna och påbörjat ett nytt verk, och om människan fortsätter att tvångsmässigt vänta på Frälsaren Jesu ankomst, då ska jag kalla människor som dessa för människor som inte tror på mig; de är människor som inte känner mig och deras tro på mig är falsk. Skulle sådana människor kunna få bevittna Frälsaren Jesu ankomst från himlen? Vad de väntar på är inte att jag ska komma utan att judarnas konung ska komma. De längtar inte efter att jag ska förinta denna orena gamla värld, utan tvärtom längtar de efter Jesu återkomst då de ska bli återlösta. De ser fram emot att Jesus än en gång ska återlösa hela mänskligheten från detta besudlade och orättfärdiga land. Hur skulle dessa människor kunna vara de som fullbordar mitt verk under de sista dagarna? Människans begär kan inte uppfylla mina önskningar eller uträtta mitt verk, för människan beundrar eller uppskattar bara det verk som jag har uträttat tidigare och har ingen aning om att jag är Gud själv som alltid är ny och aldrig gammal. Människan vet endast att jag är Jehova och Jesus och har ingen aning om att jag är den siste, den som ska föra mänskligheten till ett slut. Allt som människan längtar efter och känner till kommer från hennes egna uppfattningar, och det är endast det som hon kan se med sina egna ögon. Det är inte i linje med det verk jag utför utan i disharmoni med detta. När skulle mitt verk sluta om det utfördes i enlighet med människans åsikter? När skulle mänskligheten träda in i vila? Och hur skulle jag kunna träda in i sabbaten, den sjunde dagen? Jag verkar enligt min plan, enligt mitt syfte och inte enligt människans avsikter.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln”

186. Oavsett om du är amerikan, britt eller av någon annan nationalitet, måste du gå utanför nationalitetens begränsningar, överträffa dig själv och se på Guds verk ur en skapad varelses perspektiv. På så sätt kommer du inte att begränsa Guds fotspår. I dag ser nämligen många människor det som omöjligt att Gud kommer att framträda i ett visst land eller bland ett visst folk. Hur oerhörd är inte betydelsen av Guds verk och hur viktigt är inte Guds framträdande! Hur skulle det över huvud taget kunna bedömas med människans föreställningar och tankar som måttstock? Därför säger jag att du måste bryta igenom dina uppfattningar om nationalitet och etnicitet för att kunna söka Guds framträdande. Endast på det viset blir du inte begränsad av dina egna uppfattningar; endast då kommer du att vara kvalificerad att välkomna Guds framträdande. I annat fall kommer du att förbli i mörkret och aldrig vinna Guds gillande.

Gud är hela människosläktets Gud. Han betraktar sig inte som något lands eller folks privata egendom, utan utför sitt verk så som han planerat utan att begränsas av någon form, något land eller något folk. Kanske har du aldrig föreställt dig denna form, kanske har du en förnekande inställning till den, eller kanske är det bara så att det land där Gud uppenbarar sig och det folk han uppenbarar sig bland bara är diskriminerat av alla och bara råkar vara det mest efterblivna på jorden. Men Gud har sin visdom. Med sin makt och genom sin sanning och sitt sinnelag har han verkligen vunnit en skara människor som är av samma sinne som han, och en skara människor som han ville göra fulltalig: en grupp som han erövrat och som efter att ha uthärdat alla sorters prövningar och förföljelser kan följa honom ända till slutet. Målsättningen med Guds framträdande är att gör det möjligt för honom att fullborda sitt verk så som han planerat, utan några begränsningar på grund av form eller nation. Det är precis som när Gud blev kött i Judéen: Hans syfte var att genomföra korsfästelsens verk för att återlösa hela människosläktet. Judarna trodde emellertid att det var omöjligt för Gud att göra detta, och de trodde att det var omöjligt att Gud skulle kunna bli kött och anta Herren Jesu gestalt. Deras ”omöjligt” var grunden till att de fördömde Gud och gjorde uppror mot honom, vilket i slutänden ledde till Israels förstörelse. Idag har många människor begått ett liknande misstag. De förkunnar med all sin kraft att Gud skall framträda inom kort, samtidigt som de fördömer hans framträdande; deras ”omöjligt” begränsar återigen Guds framträdande till ramarna för vad de själva kan föreställa sig. Därför har jag sett många människor brista ut i gapskratt när de har träffat på Guds ord. Men är det någon skillnad mellan detta skratt och judarnas fördömande och hädande? Ni visar ingen vördnad i sanningens närvaro, än mindre har ni en längtande attityd. Ni bara studerar utan urskillning och väntar med bekymmerslös likgiltighet. Vad kan ni vinna med att studera och vänta på det viset? Tror ni att ni kommer att få personlig vägledning från Gud? Hur skulle ni kunna vara kvalificerade att bevittna Guds framträdande om ni inte kan urskilja vad som är Guds yttranden? Varhelst Gud framträder kommer sanningen till uttryck, och där kommer Guds röst att vara. Endast de som kan godta sanningen kommer att kunna höra Guds röst, och endast dessa människor är kvalificerade att bevittna Guds framträdande. Släpp taget om era uppfattningar! Tysta dig själv och läs dessa ord noggrant. Om ni längtar efter sanningen kommer Gud att upplysa er och ni kommer att förstå hans vilja och hans ord. Släpp taget om era åsikter om vad som är ”omöjligt”! Ju mer folk tror att något är omöjligt, desto troligare är det att det händer, för Guds visdom når högre än himlarna, Guds tankar är högre än människors tankar, och Guds verk övergår gränserna för människans tankar och föreställningar. Ju mer omöjligt något är, desto mer rymmer det sanning som kan sökas; ju mer något går bortom människans uppfattningar och föreställningar, desto mer rymmer det Guds vilja. Det beror på att oavsett var Gud uppenbarar sig så är han fortfarande Gud, och hans väsen kommer aldrig att förändras beroende på var eller hur han framträder. Guds sinnelag förblir detsamma oavsett var hans fotspår är, och oavsett var Guds fotspår är så är han hela mänsklighetens Gud, precis som Herren Jesus inte bara är israeliternas Gud utan också Gud för alla folk i Asien, Europa och Amerika, och mer ändå, han är den ende Guden i hela universum. Så låt oss söka Guds vilja, upptäcka hans framträdande i hans yttranden och hålla jämna steg med honom! Gud är sanningen, vägen och livet. Hans ord och hans framträdande existerar samtidigt, och hans sinnelag och fotspår är alltid öppna för mänskligheten. Kära bröder och systrar, jag hoppas att ni kan se Guds framträdande i dessa ord, börja följa hans fotspår då ni vandrar framåt in i en ny tidsålder och träder in i den underbara nya himmel och jord som Gud har förberett för dem som väntar på hans framträdande.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 1: Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten innehåller inte orden ”resultatet av”.

Föregående: D. Ord om att avslöja vad sanningen är

Nästa: IV. Ord om att avslöja inkarnationens hemligheter

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger