A. Guds krav på människan

605. Ni ska nu sträva efter att bli Guds folk och påbörja det fullständiga inträdet på det rätta spåret. Att bli Guds folk betyder att träda in i rikets tidsålder. I dag börjar ni officiellt träda in i rikets utbildning och era framtida liv ska sluta vara så slöa och slappa som de var förut; om man lever på det viset är det omöjligt att leva upp till de normer Gud kräver. Om du inte känner någon brådska visar det att du inte har någon önskan att bättra dig, att din strävan är rörig och förvirrad och att du är oförmögen att uppfylla Guds vilja. Inträdet i rikets utbildning innebär att man börjar Guds folks liv – är du villig att acceptera en sådan utbildning? Är du villig att känna att det brådskar? Är du villig att bli fostrad av Gud? Är du villig att bli tuktad av Gud? Hur kommer du att agera när Guds ord kommer över dig och prövar dig? Och vad kommer du att göra när du ställs inför alla möjliga sorters sakförhållanden? Tidigare var ditt fokus inte på livet: i dag måste du träda in i livets verklighet och sträva efter förändringar i ditt livssinnelag. Det är detta som rikets folk måste uppnå. Alla dessa som utgör Guds folk måste ha liv, de måste acceptera rikets utbildning och eftersträva förändringar i sitt livssinnelag. Det är vad Gud fordrar av rikets folk.

Guds fordringar på rikets folk är följande:

1) De måste acceptera Guds uppdrag. Det vill säga, de måste acceptera alla de ord som uttalats i Guds verk i de sista dagarna.

2) De måste träda in i rikets utbildning.

3) De måste sträva efter att få sina hjärtan vidrörda av Gud. När ditt hjärta har vänt sig helt till Gud och du har ett normalt andligt liv, lever du i frihetens sfär, vilket innebär att du lever med Guds kärleks omsorg och beskydd. Det är bara när du lever med Guds omsorg och beskydd som du tillhör Gud.

4) De måste vinnas av Gud.

5) De måste bli en yttring av Guds härlighet på jorden.

De här fem punkterna är mitt uppdrag till er. Mina ord har talats till Guds folk och om du är ovillig att acceptera de här uppdragen tänker jag inte tvinga dig – men om du verkligen accepterar dem kommer du att kunna göra Guds vilja. I dag börjar ni acceptera Guds uppdrag och sträva efter att bli rikets folk och uppnå de normer som krävs för att vara rikets folk. Det här är det första steget i inträdet. Om du vill göra Guds vilja helt och hållet måste du acceptera de här fem uppdragen, och om du klarar att utföra dem kommer du att vara enligt Guds hjärta och Gud kommer helt visst att ha stor användning av dig.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår

606. Vad ni har ärvt denna dag överträffar det som alla tidigare apostlar och profeter har ärvt och är till och med större än Mose och Petrus arv. Välsignelser kan inte tas emot på en eller ett par dagar; de måste förtjänas genom mycket offer. Det vill säga, ni måste ha förfinad kärlek, stor tro och de många sanningar som Gud ber er att nå fram till; dessutom måste ni kunna vända ert ansikte mot rättvisan och aldrig bli skrämda eller underkasta er, och ni måste ha en ständig och oförtröttlig kärlek till Gud. Beslutsamhet krävs av er, liksom en förändring av ert livs sinnelag; ert fördärv måste botas, och ni måste acceptera Guds hela iscensättning utan klagomål, och till och med vara lydiga intill döden. Detta är vad ni bör åstadkomma. Detta är det slutliga målet för Guds verk och de krav som Gud ställer på denna grupp människor. Så som han ger till er, så måste han också begära av er i gengäld och ställa passande krav på er. Därför sker allt Guds verk inte utan orsak och utifrån detta kan man se varför Gud om och om igen utför sitt med höga normer och stränga krav försedda verk. Därför bör ni vara uppfyllda av tro på Gud. Kort sagt, allt Guds verk görs för er skull, så att ni blir värda att ta emot hans arv. Detta är inte så mycket för Guds egen äras skull utan för er frälsnings skull och för att göra denna grupp människor som är svårt drabbad i det orena landet fullkomlig. Ni måste förstå Guds vilja. Och därför uppmanar jag de många okunniga människor som saknar insyn eller förnuft: Sätt inte Gud på prov och gör inte motstånd längre. Gud har redan uthärdat allt lidande som människan aldrig har uthärdat och han har för länge sedan lidit mer förödmjukelse i människans ställe. Vad mer kan ni inte släppa? Vad skulle kunna vara viktigare än Guds vilja? Vad skulle kunna stå över Guds kärlek? Det är redan en dubbelt mödosam uppgift för Gud att utföra sitt verk i detta orena land. Om människan medvetet och självsvåldigt gör överträdelser, kommer Guds verk att behöva förlängas. I vilket fall som helst är detta inte i någons intresse och det är inte till nytta för någon.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Är Guds verk så enkelt som människan föreställer sig?

607. Mina ord här är sanningar riktade till hela mänskligheten, och inte riktade endast till någon särskild person eller typ av person. Därför bör ni koncentrera er på att ta emot mina ord utifrån sanningens ståndpunkt och upprätthålla en inställning som karaktäriseras av odelad uppmärksamhet och uppriktighet. Ignorera inte ett enda ord eller sanning som jag säger, och se inte på alla mina ord med förakt. Jag ser att mycket av det ni gör i ert liv är irrelevant för sanningen, så därför ber jag er uttryckligen att bli sanningens tjänare och inte låta er förslavas av ondska och fulhet. Trampa inte på sanningen, och besudla inget hörn i Guds hus. Detta är min förmaning till er.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Tre förmaningar

608. Jag hoppas bara att ni inte kommer att låta mina mödosamma ansträngningar vara bortkastade, och att ni dessutom ska förstå den omsorg jag har lagt ner och behandla mina ord som grundvalen för hur ni uppträder som människor. Oavsett om det är ord som ni är villiga att lyssna till eller inte, oavsett om det är ord som ni tar emot med glädje eller med olust, så måste ni ta dem på allvar. Annars kommer ert nonchalanta och likgiltiga sinnelag och uppträdande att göra mig ordentligt upprörd och faktiskt äckla mig. Jag hoppas verkligen att ni allesamman kan läsa mina ord om och om igen – tusentals gånger – och att ni kanske till och med ska kunna lära er dem utantill. Endast på det sättet kan ni undgå att svika mina förväntningar på er. Men ingen av er lever på det sättet nu. Tvärtom är ni allesamman försjunkna i utsvävningar, ett liv där ni äter och dricker ert lystmäte, och ingen av er använder mina ord för att berika själ och hjärta. Därför har jag kommit till en slutsats när det gäller mänsklighetens sanna ansikte: Människan kan svika mig när som helst och ingen kan vara fullkomligt trogen mot mina ord.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Ett mycket allvarligt problem: Svek (1)

609. Gud kräver människans odelade kärlek, och han kräver att människan är upptagen av hans ord och sin kärlek till honom. Att leva i Guds ord, att i hans ord upptäcka det som människan bör söka, att älska Gud som ett resultat av hans ord, att vara fullt sysselsatt för Guds ords skull, att leva för Guds ord – allt detta är sådant som människan bör uppnå. Allt måste byggas på Guds ord, och först då kommer människan att vara i stånd att uppfylla Guds krav. Om inte människan är rustad med Guds ord är hon inte mer än en fluglarv behärskad av Satan. Tänk igenom det i ditt hjärta – hur många av Guds ord har slagit rot inom dig? I vilka avseenden lever du i överensstämmelse med Guds ord? I vilka avseenden har du inte levt i överensstämmelse med dem? Om inte Guds ord har gripit tag i dig tillfullo, exakt vad är det då som fyller ditt hjärta? Behärskas du av Satan i ditt vardagsliv eller uppfylls du av Guds ord? Initieras dina böner av hans ord? Har du kommit ut ur ditt negativa tillstånd genom Guds ords upplysning? Att göra Guds ord till grundvalen för ens tillvaro, det är något alla bör träda in i. Om Guds ord inte är närvarande i ditt liv, då lever du under mörkrets inflytande, då är du upprorisk mot Gud, motsätter dig Gud och vanärar hans namn – sådana människors gudstro är enbart förtretlig och störande. Hur mycket av ditt liv har du levt i enlighet med hans ord? Hur mycket av ditt liv har du inte levt i överensstämmelse med hans ord? Hur mycket av vad Guds ord krävt av dig har uppfyllts i dig? Hur mycket har gått förlorat i dig? Har du tittat ingående på sådana saker?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Befria dig från mörkrets inflytande och du kommer att vinnas av Gud

610. Är ni villiga att åtnjuta mina välsignelser på jorden, välsignelser som är besläktade med dem i himlen? Är ni villiga att sätta värde på att förstå mig, att njuta av mina ord och att känna mig som det mest värdefulla och meningsfulla i era liv? Är ni verkligen i stånd till att helt underkasta er mig utan tanke på era egna framtidsutsikter? Kan ni verkligen låta er dödas av mig och ledas av mig som ett får? Finns det några bland er som klarar detta? Kan det vara så att alla som jag accepterar och som tar emot mina löften är de som får mina välsignelser? Har ni förstått något av dessa ord? Om jag prövar er, kan ni verkligen överlämna er åt min barmhärtighet och under dessa prövningar söka efter mina avsikter och förnimma mitt hjärta? Jag vill inte att ni ska kunna tala en massa gripande ord eller berätta många spännande historier; nej, jag vill att ni ska kunna bära gott vittnesbörd om mig och att ni ska kunna träda in i verkligheten helt och fullt. Skulle ni kunna försaka allt omkring er och låta mig använda er om jag inte talade direkt? Är inte detta den verklighet jag begär? Vem kan förstå innebörden i mina ord? Ändå ber jag att ni inte längre ska tyngas av farhågor, att ni ska vara förutseende i ert inträde och fatta essensen i mina ord. Det kommer att förhindra att ni missförstår mina ord och är osäkra om min avsikt och därigenom bryter mot mina administrativa påbud. Jag hoppas att ni förstår mina avsikter med er i mina ord. Tänk inte mer på era egna framtidsutsikter, utan handla som om ni har beslutat inför mig att underkasta er Guds iscensättning i allt. Alla de som hör till mitt hus bör göra så mycket de överhuvudtaget kan; ni bör offra det bästa av er själva för den sista delen av mitt verk på jorden. Är ni verkligen villiga att göra något sådant?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 4

612. Människor som har trott på Gud under en lång tid har hoppats på ett vackert slutmål; alla människor som tror på Gud hoppas på att plötsligt få god lycka, och de hoppas alla på att de, innan de vet ordet av, på ett fredligt sätt ska komma att sitta på en eller annan plats i himlen. Men jag säger att dessa människor med sina ljuvliga tankar aldrig har vetat om de har kvalifikationerna för att ta emot en sådan god lycka när den faller från himlen, eller för att sitta på en plats i himlen. För närvarande har ni goda kunskaper om er själva, men ni hoppas fortfarande kunna undfly de sista dagarnas katastrofer och den Allsmäktiges hand som straffar de onda. Det verkar som om att ha ljuva drömmar och vilja ha saker precis som de behagar är ett gemensamt drag hos alla människor som Satan har fördärvat och inte någon ensam individs snilledrag. Men jag vill, trots det, fortfarande få ett slut på era extravaganta önskemål och er iver att få välsignelser. Med tanke på att era överträdelser är talrika och informationen om er olydnad är talrik och ständigt växande, hur kan dessa passa samman med era ljuvliga ritningar för framtiden? Om ni vill fortsätta som ni vill med att ha fel, utan något som håller er tillbaka, men ändå vill att drömmar ska besannas, då uppmanar jag dig att fortsätta i din dvala och aldrig vakna, för din dröm är tom och i den rättfärdige Gudens närvaro kommer han inte att göra något undantag för dig. Om ni bara vill att drömmar ska besannas, dröm aldrig drömmar, utan inse hela tiden sanningen, inse fakta. Det är det enda sättet att rädda er. Vilka är stegen i den här metoden, i konkreta termer?

För det första, genomför en granskning av alla era överträdelser, och granska alla era beteenden och tankar som inte överensstämmer med sanningen.

Det är en punkt som ni lätt kan klara av, och jag tror att tänkande människor är i stånd att göra det. Men de människor som inte vet vad som menas med överträdelse och sanning är ett undantag, eftersom de i grunden inte är tänkande människor. Jag talar till människor som har blivit godkända av Gud, är ärliga, inte allvarligt har brutit mot de administrativa förordningarna, och enkelt kan identifiera sina egna överträdelser. Trots att det här är en sak som jag kräver av er som är lätt för er, är det inte den enda saken jag kräver av er. Oavsett vad, hoppas jag att ni inte kommer att skratta i enrum åt det här kravet, eller än värre, att ni inte kommer se ner på det eller ta det lättvindigt. Ta det på allvar, och avfärda det inte.

För det andra, för varje överträdelse eller olydnad från er sida, sök efter en motsvarande sanning och använd dessa sanningar för att lösa dem; byt sedan ut era överträdande handlingar och era olydiga tankar och handlingar mot sanningens praktik.

För det tredje, var en ärlig person och inte någon som alltid är smart, alltid är listig. (Här ber jag dig igen att vara en ärlig person).

Om du kan åstadkomma alla dessa tre punkter, då är du lyckligt lottad, en person vars drömmar besannas och som får god lycka. Ni kanske kommer att ta dessa tre oaptitliga önskemål på allvar, eller kanske behandla dem på ett oansvarigt sätt. Oavsett vilket, är mitt syfte att uppfylla era drömmar, omsätta era ideal i praktiken och inte att driva med er eller göra narr av er.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Överträdelser kommer att leda människan till helvetet

613. Jag har en hel del önskemål. Jag önskar att ni kan uppföra er på ett korrekt och väluppfostrat sätt, vara trogna i att utföra er plikt, ha sanning och mänsklighet, vara sådana som kan ge upp allt och ge upp era liv för Gud, och så vidare. Alla dessa förhoppningar härstammar från era brister, ert fördärv och er olydnad. Om varje samtal som jag har haft med er inte har varit tillräckligt för att fånga er uppmärksamhet, då är att inte säga något mer förmodligen allt jag göra. Men ni förstår resultaten av det. Jag vilar aldrig, så om jag inte talar, kommer jag att göra något som människor kan titta på. Jag skulle kunna få någons tunga att ruttna, eller få någon att dö lemlästad, eller ge människor nervstörningar och få dem att se kusliga ut på många sätt. Eller så skulle jag kunna få folk att utstå plågor som jag skapat speciellt för dem. På så vis skulle jag känna mig glad, mycket glad och mycket nöjd. Det har alltid sagts att ”gott återgäldas med gott och ont med ont”, så varför inte i dag? Om ni vill motsätta er mig och vill fälla någon dom över mig, då kommer jag att ruttna i er mun, och det kommer att vara till gränslös glädje för mig. Det beror på att vad ni har gjort i slutänden inte är sanningen och än mindre har något med liv att göra, medan allt jag gör är sanningen; alla mina handlingar är relevanta för principerna för mitt verk och de administrativa förordningar jag utfärdar. Därför uppmanar jag er alla att skaffa er någon dygd, sluta göra så mycket ont och beakta mina krav på er fritid. Då kommer jag att känna mig lycklig. Om ni skulle bidra med (eller donera) en tusendel av den ansträngning som ni lägger på köttet till sanningen, då säger jag att ni inte skulle ha ständiga överträdelser och ruttnade munnar. Är inte det självklart?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Överträdelser kommer att leda människan till helvetet

614. Som en av de skapade varelserna måste människan hålla sig på sin plats och uppträda samvetsgrant, och plikttroget vakta det som anförtros honom av Skaparen. Och människan får inte bete sig opassande, eller göra saker som är bortom hennes förmågor, eller göra saker som Gud avskyr. Människan får inte försöka vara storslagen, eller exceptionell, eller högre än någon annan, eller försöka bli Gud. Det är så människan inte ska sträva efter att vara. Att försöka bli storslagen eller exceptionell är löjligt. Att försöka bli Gud är ännu mer vanhedrande; det är avskyvärt och föraktligt. Det som är lovvärt, och det som de skapade varelserna borde hålla fast vid mer än någonting annat, är att bli en sann skapad varelse; detta är det enda mål som människor borde eftersträva.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Gud själv, den unike I

615. Ni bör fullgöra er egen plikt efter bästa förmåga med öppna och rättrådiga hjärtan och vara villiga att göra vad som än krävs. Som ni har sagt, när dagen kommer, kommer Gud inte att vara försumlig mot någon som har lidit eller betalat ett pris för honom. Denna typ av övertygelse är värd att hålla fast vid och ni bör aldrig glömma det. Endast på detta sätt kan jag känna mig lugn i fråga om er. Annars kommer jag aldrig att kunna känna mig lugn angående er, och ni kommer alltid vara föremål för min motvilja. Om ni alla kan följa ert samvete och ge allt för mig, inte bespara er någon möda för mitt verk och ägna en livstid av ansträngning åt mitt evangelieverk, kommer då inte mitt hjärta ofta att hoppa till av glädje för er? Kommer jag inte att kunna känna mig helt lugn angående er?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Om slutmål

616. Kan du förmedla det sinnelag som Gud uttryckt i varje tidsålder på ett konkret sätt med ett språk som på ett lämpligt sätt återger tidsålderns betydelse? Kan du, som upplever Guds arbete i de sista dagarna, beskriva Guds rättfärdiga sinnelag i detalj? Kan du vittna om Guds sinnelag på ett tydligt och passande sätt? Hur kommer du att föra vidare det du har sett och upplevt till de ömkliga, fattiga och de hängivna religiösa troende som hungrar och törstar efter rättfärdighet och väntar på att du ska leda dem? Vilka människor väntar på att du ska leda dem? Kan du föreställa dig det? Är du medveten om den börda som du bär på dina axlar, ditt uppdrag och det ansvar du har? Hur föreställer du dig att din uppgift ser ut, historiskt sett? Hur kommer du att tjäna som en bra mästarenledare inför nästa tidsålder? Har du god känsla för att vara läromästare? Hur skulle du förklara mästaren över allting? Är det verkligen mästaren över alla levande varelser och allt annat som finns på jorden? Vilken plan har du för hur nästa steg i arbetet ska förlöpa? Hur många människor väntar på att du ska bli deras herde? Är din uppgift betungande? De är fattiga, ömkansvärda, blinda och förlorade och gråter i mörkret ”Var är vägen?” Så som de längtar efter att ljuset, likt ett stjärnfall, plötsligt ska sänka sig ner och skingra mörkrets kraft som har förtryckt mänskligheten i så många år. Vem vet hur ängsligt de hoppas och hur de dag och natt längtar efter detta? Dessa djupt lidande människor som förblir fängslade i mörkrets fängelsehålor, utan hopp om frigörelse, inte ens på den dag då ljuset blixtrar till; då de inte skall behöva gråta mer? Dessa bräckliga själar som aldrig får vila lider sannerligen i denna misär. De har sedan länge avskärmats av hänsynslösa rep och historien som är fastfrusen. Vem har någonsin hört ljudet av deras klagorop? Vem har någonsin sett deras olyckliga anleten? Har du någonsin tänkt på hur sorgset och bekymrat Guds hjärta är? Hur kan han stå ut med att se den oskyldiga människan, som han skapade med sina egna händer, och som lider sådana kval? När allt kommer omkring är ju mänskligheten de olyckliga som har förgiftats. Trots det har de överlevt till denna dag, men vem skulle ha trott att de för länge sedan hade blivit förgiftade av den onde? Har du glömt att du är ett av offren? Är du inte villig att på grund av din kärlek till Gud sträva efter att rädda dem som har överlevt? Är du inte villig att använda all din kraft för att återgälda den Gud som älskar människan som sitt eget kött och blod? Hur tolkar du att du ska användas av Gud för att leva ditt extraordinära liv? Besitter du verkligen den beslutsamhet och den självkänsla som behövs för att leva ett meningsfullt liv som en from person som tjänar Gud?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Hur ska du sköta din framtida uppgift?

617. Du är en skapad varelse – du borde naturligtvis tillbe Gud och sträva efter ett liv med mening. Om du inte tillber Gud utan lever i ditt smutsiga kött, är du då inte bara ett djur i mänsklig klädnad? Eftersom du är en människa bör du göra dig tillgänglig för Gud och uthärda allt lidande! Du bör bestämt och med glädje acceptera det lilla lidande som du är utsatt för i dag och leva ett meningsfullt liv, som Job, och som Petrus. I den här världen bär människan djävulens kläder, äter mat från djävulen och arbetar och tjänar under djävulens tumme och blir fullständigt nedtrampad i hans smuts. Om du inte förstår meningen med livet eller det sanna levnadssättet, vilken betydelse har då ditt liv? Ni är människor som följer den rätta vägen och söker förbättring. Ni är människor som reser er upp i den stora röda drakens nation, de som Gud kallar rättfärdiga. Är det inte det mest meningsfulla livet?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Trosutövning (2)

618. Ni måste sträva efter att göra ert bästa för att älska Gud i denna fridfulla miljö. Ni kommer inte att få några fler tillfällen att älska Gud i framtiden, för folk har bara tillfälle att älska Gud i köttet; när de lever i en annan värld kommer ingen att tala om att älska Gud. Är inte detta vad en skapad varelse är skyldig att göra? Så hur ska ni då älska Gud under ert livs dagar? Har du någonsin funderat över det? Väntar du med att älska Gud tills du har dött? Är inte det tomt prat? Varför strävar du inte efter att älska Gud i dag? Att älska Gud samtidigt som man fortsätter att vara fullt sysselsatt, kan det vara sann kärlek till Gud? Att det sägs att detta steg i Guds verk snart ska nå sitt slut beror på att Gud redan har vittnesbörd inför Satan. Därför finns det inget behov av att människan gör någonting; människan ombeds bara sträva efter att älska Gud de år hon lever – det är nyckeln. Eftersom Guds krav inte är höga och eftersom det finns en brinnande iver i hans hjärta, har han uppenbarat en sammanfattning av nästa steg i verket innan det nuvarande steget har avslutats, och det visar tydligt hur mycket tid som återstår; skulle Gud tala dessa ord så tidigt om han inte var ivrig i sitt hjärta? Att Gud arbetar på detta sätt beror på att tiden är kort. Förhoppningen är att ni ska kunna älska Gud av hela ert hjärta, av hela er själ och av all er kraft, precis så som ni älskar ert eget liv. Är inte detta ett ytterst meningsfullt liv? Var annars skulle du kunna finna livets mening?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Tolkningar av hemligheterna i “Guds ord till hela universum”, Kapitel 42

619. Människan måste sträva efter att leva ut ett meningsfullt liv, och borde inte vara nöjd med sina nuvarande omständigheter. För att leva ut Petrus avbild måste hon inneha Petrus kunskap och upplevelser. Människan måste eftersträva sådant som är högre och mer djupgående. Hon måste eftersträva en djupare, renare kärlek till Gud, och ett liv som har värde och mening. Endast detta är liv; endast då blir människan likadan som Petrus. Du måste fokusera på att vara proaktiv inför ditt inträde på den positiva sidan, och får inte underdånigt låta dig glida bakåt för det tillfälliga välbehagets skull samtidigt som du ignorerar mer djupgående, mer specifika och mer praktiska sanningar. Din kärlek måste vara praktisk, och du måste hitta sätt att frigöra dig från detta lastbara, lättsinniga liv som inte skiljer sig från ett djurs. Du måste leva ut ett meningsfullt liv, ett värdefullt liv, och du får inte lura dig själv eller behandla ditt liv som en leksak att leka med. För alla som siktar på att älska Gud, finns det inga oåtkomliga sanningar, och ingen rättvisa som de inte kan stå upp för. Hur borde du leva ditt liv? Hur borde du älska Gud, och använda denna kärlek för att tillfredsställa hans önskan? Det finns ingen större fråga i ditt liv. Framför allt måste du ha sådana ambitioner och sådan uthållighet, och borde inte vara som de där ryggradslösa veklingarna. Du måste lära dig hur man upplever ett meningsfullt liv, och upplever meningsfulla sanningar, och bör inte behandla dig själv slentrianmässigt på det sättet. Utan att du inser det kommer ditt liv att gå dig förbi; och kommer du att få ett annat tillfälle att älska Gud efter det? Kan människan älska Gud efter att hon har dött? Du måste ha samma ambitioner och samvete som Petrus; ditt liv måste vara meningsfullt, och du får inte leka lekar med dig själv. Som mänsklig varelse, och som en person som strävar efter Gud, måste du noggrant kunna överväga hur du behandlar ditt liv, hur du borde erbjuda dig själv åt Gud, hur du borde ha en mer meningsfull tro på Gud, och eftersom du älskar Gud, hur du borde älska honom på ett sätt som är renare, vackrare och godare.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

620. Det här är Guds korrekta krav på mänskligheten och dem som följer honom. Han ställer fem krav på dem som följer honom: sann tro, trogen efterföljelse, absolut underkastelse, genuin kunskap och innerlig vördnad.

När det gäller de här fem punkterna fordrar Gud att folk inte längre ifrågasätter honom eller följer honom med hjälp av sina fantasier eller diffusa och abstrakta synvinklar; de får inte följa Gud med några fantasier eller föreställningar som grundval. Han kräver att alla som följer honom gör det troget, inte halvhjärtat eller oengagerat. När Gud ställer krav på dig, prövar dig, dömer dig, hanterar och beskär dig eller fostrar och slår dig, då ska du underkasta dig obetingat. Du ska inte fråga varför eller ställa villkor, än mindre ska du tala om skäl. Din lydnad måste vara total. Kunskap om Gud är det som folk lider mest brist på. Ofta tvingar de på Gud talesätt, yttranden och ord som inte har med honom att göra och tror att dessa ord uttrycker kunskapen om Gud bäst. De inser inte att de här talesätten, som har sitt ursprung i människors fantasi, deras eget förnuft och deras egen kunskap, inte har det minsta med Guds väsen att göra. Därför vill jag tala om för er att när det gäller vilken kunskap Gud vill att folk ska ha, så begär han inte bara att du ska erkänna honom och hans ord, utan också att din kunskap om honom ska vara korrekt. Även om du bara kan säga en enda mening eller bara känner till lite grand, så ska denna lilla gnutta kunskap vara korrekt och sann och förenlig med Guds väsen. Gud avskyr nämligen all lovprisning och allt beröm som är orealistiskt eller mindre välbetänkt. Vad han avskyr ännu mer är när folk behandlar honom som luft. Han hatar när folk under diskussioner som berör honom talar utan att bry sig om fakta, pratar som det passar dem utan minsta tvekan och säger precis vad de behagar; vidare hatar han dessa som tror att de känner Gud, skrävlar om sin kunskap om honom och utan hämningar och förbehåll diskuterar ämnen som rör honom. Det sista av de fem kraven jag nämnde var innerlig vördnad: Det här är Guds ultimata krav på alla dessa som följer honom. När en människa har korrekt och sann kunskap om Gud kan hon verkligen vörda honom och sky det onda. Denna vördnad kommer från djupet av hennes hjärta; denna vördnad ges med glädje och är inte resultatet av påtryckningar från Gud. Gud begär inte att du ska ha en trevlig attityd mot honom, uppföra dig trevligt eller ge honom ett trevligt bemötande; vad han begär är att du vördar honom och fruktar honom i djupet av ditt hjärta. Denna vördnad uppnår du genom att ditt livssinnelag förändras, genom att du vinner kunskap om Gud och förståelse av hans gärningar, genom att du lär känna Guds väsen och erkänner det faktum att du är en av Guds varelser. Att jag använde ordet ”innerlig” för att definiera vördnad var för att människorna ska förstå att de måste vörda Gud av hela sitt hjärta.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Gud själv, den unike X

621. Nu ska ni alla så snart som möjligt granska er själva för att se hur mycket svek mot mig som finns kvar i er. Jag väntar otåligt på ert svar. Var inte oengagerade när ni har med mig att göra. Jag leker aldrig med människor. Om jag säger något kommer jag absolut att göra det. Jag hoppas att ni alla kan vara människor som tar mina ord på allvar och inte tror att de bara är en science fiction-roman. Vad jag vill ha från er är konkret handling, inte era fantasier. Sedan måste ni svara på de här frågorna från mig: 1. Om du verkligen är en tjänstgörare, kan du då tjäna mig lojalt utan några oengagerade eller negativa inslag? 2. Om du får reda på att jag aldrig har uppskattat dig, kommer du ändå att kunna stanna och tjäna mig resten av livet? 3. Om du har gjort stora ansträngningar och jag ändå är väldigt kylig mot dig, kommer du att kunna fortsätta arbeta för mig i oklarhet? 4. Om jag inte har tillfredsställt dina småaktiga krav efter att du har gjort något för mig, kommer du att bli nedslagen och besviken på mig eller till och med bli rasande och ropa skällsord? 5. Om du alltid har varit mycket lojal och kärleksfull mot mig och likväl lider av sjukdom, fattigdom och att du blir övergiven av dina vänner och släktingar eller måste uthärda andra motgångar i livet, kommer då din lojalitet och kärlek till mig ändå att bestå? 6. Om inget av det du har föreställt dig i ditt hjärta överensstämmer med vad jag har gjort, hur kommer du då att vandra din framtida väg? 7. Om du inte får något som du hoppades få, kan du då fortsätta att vara min anhängare? 8. Om du aldrig har förstått syftet och betydelsen av mitt verk, kan du då vara en lydig person som inte gör bedömningar och drar slutsatser på ett godtyckligt sätt? 9. Kan du värdesätta alla de ord jag uttalat och allt de arbete jag utfört när jag är tillsammans med mänskligheten? 10. Kan du vara min lojala anhängare, beredd att lida för mig resten av livet även om du inte får något i gengäld? 11. Kan du för min skull låta bli att överväga, planera eller förbereda din framtida överlevnadsväg? De här frågorna är mina sista krav på er och jag hoppas att ni allesamman kan svara mig.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Ett mycket allvarligt problem: Svek (2)

622. Vad jag vill ha är din lojalitet och lydnad, just nu, din kärlek och ditt vittnesbörd, just nu. Även om du just nu inte vet vad vittnesbörd är eller vad kärlek är, bör du föra ditt allt till mig, och överlämna de enda skatter du har till mig: din lojalitet och lydnad. Du bör veta att beviset på min seger över Satan finns i människans lojalitet och lydnad, precis som beviset på min fullständiga erövring av människan. Din tro på mig förpliktigar dig att vittna om mig, att vara lojal mot mig och ingen annan, och att vara lydig till slutet. Innan jag börjar nästa steg i mitt verk, hur skall du vittna om mig? Hur skall du vara lojal och lydig mot mig? Fokuserar du hela din lojalitet på din uppgift eller kommer du bara att ge upp? Vill du hellre överlämna dig till vad jag än ordnar (även om det innebär död eller undergång) eller fly halvvägs för att försöka undkomma min tuktan? Jag tuktar dig så att du skall vittna om mig och vara lojal och lydig mot mig. Dessutom kommer den nuvarande tukten att avslöja nästa steg i mitt verk och låta det fortskrida obehindrat. Därför uppmanar jag dig att vara klok och inte behandla ditt liv eller betydelsen av din existens som värdelös sand. Kan du veta exakt vad mitt verk kommer att vara? Vet du hur jag kommer att verka i framtiden och hur mitt verk kommer att utspela sig? Du bör känna till betydelsen av din erfarenhet av mitt verk, och dessutom betydelsen av din tro på mig. Jag har gjort så mycket; hur skulle jag kunna ge upp halvvägs som du föreställer dig? Jag har utfört ett så omfattande verk; hur skulle jag kunna förstöra det? Jag har verkligen kommit för att avsluta denna tidsålder. Det är sant, men dessutom måste du veta att jag skall inleda en ny tidsålder, inleda ett nytt verk och, framför allt, sprida evangeliet om riket. Du ska alltså veta att det nuvarande verket endast består av att inleda en tidsålder, lägga grunden för evangeliets utbredning i den kommande tiden och i framtiden avsluta tidsåldern. Mitt verk är inte så enkelt som du tror, inte heller så värdelöst eller meningslöst som du kan tro. Därför måste jag fortfarande säga till dig: Du borde ägna ditt liv åt mitt verk, och dessutom borde du hänge dig själv till min ära. Vidare är ditt vittnesbörd om mig det som jag länge har väntat på, och än mer har jag längtat efter att du skall sprida mitt evangelium. Du borde förstå vad som finns i mitt hjärta.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Vad vet du om tro?

Föregående: XIII. Om Guds krav, uppmaningar, tröstande ord och varningar

Nästa: B. Guds uppmaningar och tröstande ord till människan

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger