Allt uppnås genom Guds ord

Gud säger sina ord och utför sitt verk utifrån olika tidsåldrar, och han säger olika ord under olika tidsåldrar. Gud följer inte regler, eller upprepar samma verk eller känner nostalgi för det som varit; han är en Gud som alltid är ny och aldrig gammal, och varje dag talar han nya ord. Du ska följa det som ska följas i dag; det är människans ansvar och skyldighet. Det är helt avgörande att utövandet av tron fokuserar på Guds ljus och ord i dag. Gud följer inga regler och han kan tala ur många olika perspektiv för att tydliggöra sin visdom och allmakt. Det spelar ingen roll om han talar ur Andens perspektiv, ur människans eller ur en tredje persons perspektiv – Gud är alltid Gud och du kan inte säga att han inte är Gud därför att han talar ur mänskligt perspektiv. Bland vissa människor har det uppkommit föreställningar som resultat av att Gud talar ur olika perspektiv. Sådana människor har ingen kunskap om Gud och ingen kunskap om hans verk. Om Gud alltid talade ur ett enda perspektiv, skulle inte människan fastställa regler om Gud då? Skulle Gud kunna tillåta människor att agera på ett sådant sätt? Oavsett ur vilket perspektiv Gud talar har han sina syften med att göra det. Skulle du kunna samtala med Gud om han alltid talade ur Andens perspektiv? Därför talar han ibland i tredje person för att förse dig med sina ord och vägleda dig in i verkligheten. Allt som Gud gör är anpassat. Kort sagt, allt utförs av Gud och det ska du inte hysa något tvivel om. Han är Gud, så oavsett ur vilket perspektiv han talar kommer han alltid att vara Gud. Detta är en oföränderlig sanning. Hur han än arbetar är han fortfarande Gud, och hans substans kommer inte att förändras! Petrus älskade Gud så mycket och var en människa efter Guds hjärta, men Gud vittnade inte om honom som Herren eller Kristus, för en varelses väsen är vad det är och det kan aldrig förändras. I sitt arbete följer inte Gud några regler utan använder olika metoder för att hans verksamhet ska få effekt och fördjupa människans kunskap om honom. Alla metoder han använder hjälper människan att lära känna honom och syftar till att fullkomna henne. Oavsett vilken arbetsmetod han tillämpar syftar den till att uppbygga människan och fullkomna henne. En av hans arbetsmetoder må ha varat under väldigt lång tid, men det är för att härda människans tro på honom. Därför ska det inte finnas något tvivel i ert hjärta. Allt detta är steg i Guds verk och ni måste lyda dem.

Vad man talar om idag är inträde i verkligheten. Det talas inte om att stiga upp till himlen eller styra som kungar, utan allt man talar om är strävandet efter att träda in i verkligheten. Det finns ingen mer funktionell strävan än denna, och att tala om att styra som kungar är inte funktionellt. Människan är mycket nyfiken och hon bedömer fortfarande Guds verk i dag utifrån sina religiösa föreställningar. Fastän människan har upplevt så många av Guds arbetsmetoder, känner hon fortfarande inte Guds verk, hon söker fortfarande tecken och under och tittar fortfarande för att se om Guds ord har gått i uppfyllelse. Är inte det en häpnadsväckande okunskap? Skulle du tro att Gud är Gud även om inte hans ord gick i uppfyllelse? Idag finns det många sådana människor i kyrkan som väntar på att få se tecken och under. De säger att om Guds ord går i uppfyllelse, då är han Gud; om Guds ord inte går i uppfyllelse, då är han inte Gud. Tror du då på Gud därför att hans ord har gått i uppfyllelse, eller därför att han är Gud själv? Människans syn på gudstro måste rättas till! När du konstaterar att Guds ord inte har besannats, då kutar du iväg – är det att tro på Gud? När man tror på Gud, måste man överlämna allt till Guds nåd och lyda allt Gud gör. Gud talade så många ord i Gamla testamentet – vilka av dem såg du med egna ögon gå i uppfyllelse? Kan du säga att Jehova inte är den sanne Guden eftersom du inte såg det? Även om många ord må ha gått i uppfyllelse är människan oförmögen att se det klart, för människan har inte sanningen och förstår ingenting. Somliga vill ge sig av när de känner att Guds ord inte har gått i uppfyllelse. Pröva. Se om du kan ge dig av. Även om du ger dig av, kommer du ändå tillbaka. Gud kontrollerar dig med sitt ord, och om du lämnar kyrkan och Guds ord har du ingen möjlighet att leva vidare. Om du inte tror det, pröva själv – tror du att du bara kan ge dig iväg? Guds Ande kontrollerar dig. Du kan inte ge dig av. Detta är en administrativ förordning från Gud! Om vissa människor vill försöka, så kan de göra det! Du säger att den här individen inte är Gud, men begå då en synd mot honom och se vad han gör. Det är möjligt att ditt kött inte kommer att dö och att du fortfarande kommer att kunna äta och klä dig, men mentalt kommer det att vara outhärdligt; du kommer att känna dig stressad och plågad, ingenting kommer att vara mer smärtsamt. Människan står inte ut med den själsliga pinan och utmattningen – köttets lidande kanske du kan uthärda, men du är helt oförmögen att utstå varaktig psykisk stress och långvarig plåga. Idag blir vissa människor negativa därför att de inte har kunnat se några tecken och under, men oavsett hur negativa de blir vågar ingen ge sig iväg, för Gud kontrollerar människan med sitt ord. Inga fakta har infunnit sig, men ändå kan ingen fly. Är inte det här Guds åtgärder? Idag har Gud kommit till jorden för att förse människan med liv. I motsats till vad folk tror lirkar han inte med tecken och under för att säkra en fridfull relation mellan Gud och människa. Alla de som inte koncentrerar sig på livet, utan istället fokuserar på att få Gud att visa tecken och under, är fariséer! Och det var fariséerna som spikade fast Jesus på korset. Om du bedömer Gud utifrån din egen uppfattning om gudstro och tror på honom om hans ord går i uppfyllelse men tvivlar och till och med hädar honom om de inte gör det — spikar du då inte fast honom på korset? Sådana människor försummar sina plikter och frossar girigt i välbefinnande!

Å ena sidan är det största problemet med människan att hon inte känner till Guds verk. Människan kanske inte intar en förnekande hållning, men den är tvekande; hon förnekar inte, men hon erkänner inte heller helt. Om folk har en grundlig kunskap om Guds verk kommer de inte att ge sig av. Det andra problemet är att människan inte är medveten om verkligheten. Idag är det Guds ord som varje människa har sysselsatt sig med; i framtiden ska du sannerligen inte tro att du kommer att få se tecken och under. Jag säger dig rent ut: Under den nuvarande fasen kan du inte se annat än Guds ord, och trots att det inte finns några fakta kan Guds liv fortfarande arbetas in i människan. Det är detta som är tusenårsrikets huvudsakliga verk, och om du inte kan uppfatta detta verk kommer du att bli svag och falla ihop; du kommer att sjunka i prövningar och, ännu sorgligare, tas tillfånga av Satan. Gud har kommit till jorden i första hand för att tala sina ord; vad du har kontakt med är Guds ord, vad du ser är Guds ord, vad du hör är Guds ord, vad du håller dig till är Guds ord och vad du upplever är Guds ord. Denna Guds inkarnation använder huvudsakligen ordet för att fullkomna människan. Han gör inte tecken och under, och i synnerhet utför han inte det verk som Jesus utförde i en gången tid. Trots att båda är Gud och båda är kött, är deras verksamhet inte densamma. När Jesus kom, utförde han också en del av Guds verk och talade en del ord, men vad var hans viktigaste gärning? Vad han i första hand genomförde var korsfästelsens verk. Han blev till det yttre lik en syndfull människa för att fullborda korsfästelsens verk och återlösa hela mänskligheten, och han tjänade som ett syndoffer för hela mänsklighetens synd. Detta är det huvudsakliga verk han utförde. Slutligen beredde han korsets väg som en vägvisare för dem som kom senare. När Jesus kom var det främst för att fullborda återlösandets verk. Han friköpte hela mänskligheten och kom med himmelrikets evangelium till människan, och dessutom förklarade han vägen till himmelriket. Därför sade alla som kom efter: ”Vi skall gå korsets väg och offra oss själva för korset.” Naturligtvis utförde Jesus till en början också en del andra gärningar och talade en del ord för att få människan att ångra sig och bekänna sina synder. Men hans främsta gärning var ändå korsfästelsen, och de tre och ett halvt år han ägnade åt att förkunna vägen utgjorde en förberedelse för korsfästelsen som följde. Att Jesus bad åtskilliga gånger var också på grund av korsfästelsen. Det normala mänskliga liv som han levde och de trettiotre och ett halvt år som han bodde på jorden var främst till för att slutföra korsfästelsens verk. Det skulle ge honom styrka att ta itu med detta verk, och det var därför Gud anförtrodde honom korsfästelsens verk. Vad för verksamhet kommer Guds inkarnation att utföra idag? Idag har Gud blivit människa framför allt i syfte att fullborda det verk som innebär att ”Ordet framträder i köttet”, att använda ordet för att fullkomna människan och få henne att acceptera ordets åtgärder och ordets förädling. Genom sina ord får han dig att vinna försörjning och vinna liv; i hans ord ser du hans verk och gärningar. Gud använder ordet för att tukta och förädla dig, så om du drabbas av umbäranden beror det också på Guds ord. Idag arbetar inte Gud med fakta utan med ord. Först efter det att hans ord har kommit över dig kan den helige Ande verka i ditt inre och få dig att lida smärta eller känna ljuvhet. Det är bara Guds ord som kan föra dig in i verkligheten, och endast Guds ord kan göra dig fullkomlig. Därför måste du åtminstone förstå detta: Det verk som Gud utför i den yttersta tiden består främst i att han använder sitt ord för att göra varje individ fullkomlig och för att vägleda människan. Allt arbete han utför sker genom ordet; han använder sig inte av fakta för att tukta dig. Det finns tillfällen när en del människor gör motstånd mot Gud. Gud orsakar inte något stort obehag, han tuktar inte ditt kött och du drabbas inte heller av några umbäranden, men så snart hans ord kommer över dig och förädlar dig så är det outhärdligt för dig. Är det inte så? På tjänstgörarnas tid sade Gud att människan skulle kastas i den bottenlösa avgrunden. Hamnade hon verkligen i den bottenlösa avgrunden? Helt enkelt genom användningen av ord för att förädla människan, hamnade människan i den bottenlösa avgrunden. Därför använder Gud, när han blir kött i den yttersta tiden, huvudsakligen ordet för att åstadkomma allt och tydliggöra allt. Det är bara i hans ord du kan se vad han är; det är bara i hans ord du kan se att han är Gud själv. När Gud inkarneras på jorden utför han inget annat verk än att uttala ord — det finns alltså inget behov av konkreta handlingar; ord räcker. Det beror på att han framför allt har kommit för att utföra detta verk, för att låta människan skåda hans makt och överhöghet i hans ord, för att i hans ord låta människan se hur han ödmjukt döljer sig själv, och för att i hans ord låta människan lära känna honom i hans helhet. Allt som han har och är finns i hans ord; hans vishet och förunderlighet finns i hans ord. Därigenom låter han dig se de många sätt på vilka Gud talar sina ord. Det mesta av Guds verk under hela denna tid har bestått av försörjning, uppenbarelse och åtgärdande av människan. Han förbannar inte en människa lättvindigt, och även när han gör det är det genom ordet. Så hoppas inte på att få se Gud bota sjuka och driva ut onda andar igen då han i denna tidsålder blivit kött, och sluta att ständigt titta efter tecken – det är ingen idé! De här tecknen kan inte göra människan fullkomlig! För att tala klarspråk: Idag agerar inte den verkliga inkarnerade Guden; han talar bara. Detta är sanningen! Han använder ord för att fullkomna dig och han använder ord för att förse dig med föda och vatten. Han använder också ord för att verka, och han använder ord i stället för fakta för att få dig att lära känna hans realitet. Om du är i stånd att uppfatta denna aspekt av Guds verk är det svårt att vara negativ. Istället för att fokusera på sådant som är negativt ska du fokusera enbart på det som är positivt – det vill säga, oavsett om Guds ord har gått i uppfyllelse eller ej, oavsett om det har skett någonting faktiskt eller ej, så gör Gud så att hans ord ger människan liv och det är det största av alla tecken, och dessutom är det ett ovedersägligt faktum. Detta är det bästa beviset genom vilket du kan lära känna om Gud, och det är ett ännu större tecken än tecken. Endast dessa ord göra människan fullkomlig.

Så snart rikets tidsålder inleddes började Gud offentliggöra sina ord. I framtiden kommer dessa ord gradvis att gå i uppfyllelse och då kommer människan att växa in i livet. Guds användning av ordet för att avslöja människans fördärvade sinnelag är mer äkta och mer nödvändigt, och han använder inget annat än ordet för att utföra sitt verk med att fullkomna människans tro, för nu är det ordets tidsålder och den kräver människans tro, beslutsamhet och samarbete. Det verk som Guds inkarnation utför i den yttersta tiden består i att han använder sitt ord för att tjäna och sörja för människan. Först efter det att den inkarnerade Guden har talat färdigt kommer hans ord att börja gå i uppfyllelse. Under tiden som han talar uppfylls inte hans ord, eftersom hans ord inte kan gå i uppfyllelse medan han är i köttets stadium. Det är så för att människan skall se att Gud är kött och inte ande; för att människan ska kunna skåda Guds verklighet med sina egna ögon. Den dag då hans verk är fullbordat, när alla ord han har att tala på jorden har talats, kommer hans ord att börja gå i uppfyllelse. Det här är inte den tid då Guds ord ska uppfyllas eftersom han inte har slutat att tala sina ord. Så när du ser att Gud fortfarande talar sina ord på jorden, vänta inte på uppfyllelsen av hans ord; när Gud slutar tala sina ord, och när hans verk på jorden har fullbordats, då kommer hans ord att börja gå i uppfyllelse. I de ord han talar på jorden finns dels livsförsörjning, dels profetia – profetian om kommande ting, om sådant som kommer att ske och sådant som ännu inte har åstadkommits. Det fanns profetia även i Jesu ord. Dels tillhandahöll han liv, dels uttalade han profetia. Idag är det inte tal om att utföra ord och konkreta handlingar på samma gång, eftersom det är alltför stor skillnad mellan det som människan kan se med sina ögon och det som Gud gör. Man kan bara säga att när Gud verk har slutförts kommer hans ord att uppfyllas, och de faktiska skeendena kommer att komma efter orden. I den yttersta tiden utför Guds inkarnation ordets verksamhet på jorden, och när han utför ordets verksamhet talar han bara ord och bryr sig inte om något annat. Så snart Guds verk förändras kommer hans ord att börja gå i uppfyllelse. Idag används ord först för att fullkomna dig; när han vinner ära i hela universum, kommer hans verk att vara fullbordat — alla ord som skulle talas kommer att vara sagda, och alla ord kommer att ha blivit faktisk verklighet. Gud har kommit till jorden i den sista tiden för att utföra ordets verksamhet så att människan kan lära känna honom, så att hon kan se vad han är och se hans vishet och alla hans förunderliga gärningar genom hans ord. Under rikets tidsålder använder Gud framför allt ordet för att erövra alla människor. I framtiden, kommer hans ord också att komma över varje religion, grupp, nation och samfund; Gud använder ordet för att erövra, för att få alla människor att se att hans ord bär på makt och myndighet – och därför möter du idag endast Guds ord.

De ord som Gud talar i denna tidsålder skiljer sig från dem som talades under lagens tidsålder och även från de ord som talades under nådens tidsålder. Under nådens tidsålder utförde inte Gud ordets verk, utan nämnde bara att han skulle bli korsfäst för att återlösa hela mänskligheten. Bibeln beskriver endast varför Jesus skulle korsfästas, de lidanden han utsattes för på korset och hur människan ska korsfästas för Gud. Under den tidsåldern centrerades hela det arbete som Gud utförde kring korsfästelsen. Under rikets tidsålder talar Guds inkarnation ord för att erövra alla dem som tror på honom. Detta är ”Ordet som framträder i köttet”; Gud har kommit i den yttersta tiden för att utföra denna verksamhet, han har alltså kommit för att genomföra den faktiska innebörden i att Ordet framträder i köttet. Han talar bara ord, och det är sällan det sker någonting faktiskt. Detta är själva substansen hos Ordet som framträder i köttet, och när Guds inkarnation talar sina ord, är det Ordet som framträder i köttet, Ordet som kommer i köttet. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud, och Ordet blev kött.” Detta (verket som består i att Ordet framträder i köttet) är den verksamhet som Gud kommer att genomföra i ändens tid. Detta är det sista kapitlet i hela hans förvaltningsplan och därför måste han komma till jorden och uttrycka sitt ord i köttet. Det som görs idag, det som kommer att göras i framtiden, det som kommer att genomföras av Gud, människans slutliga destination, vilka som kommer att räddas, vilka som kommer att förgöras och så vidare ‒ allt detta som ska uppnås i slutet har uttryckts tydligt och klart och syftar allt till att åstadkomma den faktiska innebörden i att Ordet framträder i köttet. De administrativa förordningarna och författningen som tidigare utfärdades, vilka som kommer att förgöras och vilka som kommer att träda in i vila ‒ alla dessa ord måste gå i fullbordan. Detta är det verk som huvudsakligen genomförs av den inkarnerade Guden i den yttersta tiden. Han får människor att förstå var de som är förutbestämda av Gud hör hemma och var de som inte är förutbestämda av Gud hör hemma, hur hans folk och söner kommer att klassificeras, vad som kommer att hända med Israel och vad som kommer att hända med Egypten – i framtiden kommer vartenda ett av dessa ord att bli verklighet. Guds verk går allt snabbare framåt. Gud använder ordet för att uppenbara för människan vad som ska ske i varje tidsålder, vad den inkarnerade Guden ska göra i den sista tiden och hans verksamhet som skall utföras, och alla dessa ord syftar till att åstadkomma den faktiska meningen med att Ordet framträder i köttet.

Jag har tidigare sagt att ”alla som försöker se tecken och under kommer att bli övergivna; det är inte de som kommer att bli fullkomliggjorda”. Jag har talat så många ord och ändå har människan inte den minsta kunskap om detta verk, och fortfarande frågar folk efter tecken och under. Är din tro på Gud inget annat än en jakt på tecken och under, eller är den en strävan efter att vinna livet? Jesus talade också många ord, och en del av dem har inte gått i uppfyllelse än. Kan du säga att Jesus inte är Gud? Gud vittnade om att han var Kristus och Guds älskade Son. Kan du förneka det? Idag talar Gud bara ord, och om du inte är absolut medveten om det kan du inte stå fast. Tror du på honom därför att han är Gud, eller tror du på honom beroende på huruvida hans ord har gått i uppfyllelse eller inte? Tror du på tecken och under, eller tror du på Gud? I dag visar han inte tecken och under – är han verkligen Gud då? Om orden han talar inte går i uppfyllelse, är han verkligen Gud då? Bestäms Guds substans av huruvida de ord han talar går i uppfyllelse eller inte? Hur kommer det sig att vissa människor alltid väntar på att Guds ord ska gå i uppfyllelse innan de tror på honom? Innebär inte det att de inte känner honom? Alla som har sådana uppfattningar är människor som förnekar Gud. De bedömer Gud utifrån sina föreställningar; om Guds ord besannas tror de på honom, och om de inte besannas tror de inte på honom – och de jagar ständigt efter tecken och under. Är de inte moderna tiders fariséer? Huruvida du kan stå fast eller inte beror på om du känner den verkliga Guden eller inte – det är helt avgörande! Ju mer verkliga Guds ord är i dig, desto större är din kunskap om Guds verklighet och desto mer kan du stå fast under prövningar. Ju mer du fokuserar på att få se tecken och under, desto mer oförmögen är du att stå fast och du kommer att falla under prövningarna. Tecken och under utgör inte grundvalen; endast Guds verklighet är liv. Vissa människor vet inte vilka effekter som ska Guds verksamhet ska få. De tillbringar sina dagar i förvirring och strävar inte efter kunskapen om Guds verk. Målet för deras strävan är alltid bara att få Gud att uppfylla deras önskningar; först då kommer de att vara seriösa i sin tro. De säger att de kommer att sträva efter livet om Guds ord besannas, men om hans ord inte besannas är det uteslutet att de kommer att sträva efter livet. Människan tror att gudstro är längtan efter att skåda tecken och under och längtan efter att stiga upp till himlen och den tredje himlen. Det finns ingen som säger att deras tro på Gud är en strävan efter att träda in i verkligheten, strävan efter livet och strävan att vinnas av Gud. Vad har en sådan strävan för värde? De som inte strävar efter att lära känna Gud och att behaga honom är människor som inte tror på Gud; de är människor som hädar Gud!

Förstår du nu vad tro på Gud är? Är tro på Gud att skåda tecken och under? Är det att stiga upp till himlen? Att tro på Gud är absolut inte lätt. De där religiösa riterna ska rensas ut; att sträva efter att sjuka ska botas och onda andar drivas ut, att fokusera på tecken och under, att trakta efter mer av Guds nåd, fred och glädje, att sträva efter köttsliga framtidsutsikter och bekvämligheter – det här är religiösa seder och bruk och sådana religiösa bruk är uttryck för en vag och abstrakt typ av tro. Vad är verklig tro på Gud idag? Det är att acceptera Guds ord som verkligheten i ditt liv och att känna Gud utifrån hans ord i syfte att uppnå en sann kärlek till honom. För att vara tydlig: Det är tron på Gud som gör att du kan lyda Gud, älska Gud och fullgöra den plikt som åligger dig i egenskap av en Guds skapelse. Detta är målet för gudstron. Du måste förstå Guds ljuvlighet, hur vördnadsvärd Gud är och hur Gud utför frälsningens verk i sina skapade varelser och fullkomnar dem – detta är själva kärnan i din tro på Gud. Gudstro är huvudsakligen övergången från ett köttsligt liv till ett liv av kärlek till Gud; från att leva i fördärv till att leva i Guds ords liv; det är att komma ut ur Satans herravälde och leva under Guds omvårdnad och beskydd; det är att kunna lyda Gud och inte lyda köttet; det är att överlåta ditt hela hjärta till Gud, att låta honom fullkomna dig och att frigöra dig själv från det fördärvade sataniska sinnelaget. Gudstron syftar huvudsakligen till att Guds kraft och härlighet ska kunna uppenbaras i dig, så att du kan göra Guds vilja, verkställa Guds plan och vara i stånd att vittna om Gud inför Satan. Tron på Gud ska inte kretsa kring att skåda tecken och under, och den ska inte heller finnas för ditt eget kötts skull. Den ska utgöras av en strävan efter att lära känna Gud, att kunna lyda Gud och att likt Petrus lyda honom intill döden. Detta är de främsta målsättningarna med att tro på Gud. Man äter och dricker Guds ord för att lära känna Gud och behaga honom. Att äta och dricka Guds ord ger dig mer kunskap om Gud och först därefter kan du lyda honom. Du måste känna Gud för att kunna älska honom, och att uppnå detta mål är den enda målsättning människan ska ha i sin tro på Gud. Om din tro på Gud innebär att du alltid försöker se tecken och under, då är utgångspunkten i denna gudstro felaktig. Tron på Gud är huvudsakligen ett accepterande av att Guds ord är livets realitet. Guds mål kan bara uppnås genom att du omsätter orden från hans mun i praktisk handling och utföra dem i ditt inre. Människans gudstro ska innebära en strävan efter att fullkomnas av Gud, att kunna underkasta sig Gud, och att lyda honom fullständigt. Om ni kan lyda Gud utan att knorra, vara uppmärksamma på Guds önskemål, uppnå Petrus mognad och äga Petrus hållning som Gud talar om, då kommer ni att ha uppnått framgång i tron på Gud, och det kommer att vara tecknet på att ni har vunnits av honom.

Gud utför sitt verk i hela universum. Alla dessa som tror på honom måste acceptera hans ord och äta och dricka hans ord; ingen kan bli vunnen av Gud genom att se de tecken och under som Gud visar. Gud har i alla tider använt sig av ordet för att fullkomna människan. Därför ska ni inte ägna all er uppmärksamhet åt tecken och under, utan sträva efter att bli fullkomliggjorda av Gud. I lagens tidsålder, på Gamla testamentets tid, talade Gud några ord, och i nådens tidsålder talade Jesus också många ord. När Jesus hade sagt många ord fick apostlarna och lärjungarna, som kom senare, folk att handla enligt de bud som Jesus gett och upplevde enligt de ord och principer som Jesus hade talat. I den yttersta tiden använder Gud i första hand ordet för att fullkomna människan. Han använder inte tecken och under för att förtrycka människan eller övertyga henne; sådant kan inte tydliggöra Guds kraft. Om Gud bara visade tecken och under skulle det vara omöjligt att tydliggöra Guds verklighet och därmed omöjligt att fullända människan. Gud fullkomnar inte människan med hjälp av tecken och under, utan använder ord för att vattna och valla människan, och därefter uppnås människans fullständiga lydnad och människans kunskap om Gud. Det här är målsättningen med det verk han utför och de ord han talar. Gud använder inte metoden att visa tecken och under för att fullkomna människan — han använder ord och många olika arbetsmetoder för att fullkomna människan. Oavsett om det handlar om förädling, hantering, beskärning eller tillhandahållande av ord, talar Gud ur många olika perspektiv för att fullkomna människan och ge henne större kunskap om Guds verk, vishet och förunderlighet. När Gud i den yttersta tiden avslutar tidsåldern och människan fullkomnas, kommer hon att vara kvalificerad att skåda tecken och under. När du har lärt känna Gud och kan lyda honom oavsett vad han gör, då kommer du inte längre att ha några föreställningar om honom när du ser tecken och under. För närvarande är du fördärvad och oförmögen att lyda Gud helt och fullt — tror du att du då är kvalificerad att se tecken och under i det tillståndet? När Gud visar tecken och under är när han straffar människan, när tidsåldern skiftar samt när tidsåldern avslutas. När Guds verk utförs normalt visar han inte tecken och under. Att göra tecken och under är skrattretande enkelt för honom, men det är inte så Gud arbetar och det är inte heller målet med hans förvaltning av människan. Om människan såg tecken och under, och om Guds andliga kropp skulle visa sig för människan, skulle inte alla tro på Gud då? Jag har tidigare sagt att en skara segrare har vunnits i Östern, segrare som kommit ut ur den stora vedermödan. Vad innebär detta? Det innebär att dessa personer som har vunnits inte började lyda på allvar förrän de genomgått dom och tuktan, hantering och beskärning och alla slags förädling. De här människornas tro är inte vag och abstrakt, utan konkret. De har inte sett några tecken och under, eller några mirakel; de talar inte om svårtolkade bibelord och dogmer eller om djupa insikter; istället har de verkligheten, Guds ord och en sann kunskap om Guds realitet. Är inte en sådan skara mer kapabel att tydliggöra Guds makt? Guds verk i den yttersta tiden är ett sant verk. Under Jesu tidsålder kom han inte för att fullkomna människan utan för att återlösa henne, och därför gjorde han några under för att få folk att följa honom. I huvudsak kom han nämligen för att utföra korsfästelsens verk, och att göra tecken ingick inte i hans verksamhet. De här tecknen och undren var sådant han utförde för att effektivisera sin gärning; de var extra verk och representerade inte hela tidsålders verk. Under den gammaltestamentliga lagens tidsålder gjorde Gud också en del tecken och under, men det verk Gud utför idag är ett faktiskt verk, och han skulle definitivt inte göra några tecken och under nu. Om han gjorde tecken och under, skulle hans riktiga verksamhet komma i rubbning, och han skulle inte kunna utföra något mer verk. Om Gud sade att ordet skulle användas för att fullkomliggöra människor, men även visade tecken och under, skulle man då kunna avgöra om människan verkligen tror på honom? Därför gör inte Gud sådana saker. Det finns för mycket religion i människan; Gud har kommit i den yttersta tiden för att driva ut alla religiösa föreställningar och övernaturligheter ur människan och få henne att lära känna Guds realitet. Han har kommit för att radera ut bilden av en Gud som är abstrakt och fantasifull — en bild av en Gud som med andra ord inte existerar över huvud taget. Så det enda som är värdefullt för dig är att ha kunskap om verkligheten! Sanningen överträffar allt. Hur mycket sanning äger du idag? Är allt som visar tecken och under Gud? Onda andar kan också visa tecken och under; är de Gud? Vad människan söker efter i sin tro på Gud är sanningen; vad hon strävar efter är liv snarare än tecken och under. Detta bör vara målet för alla dem som tror på Gud.

Föregående: Rikets tidsålder är ordens tidsålder

Nästa: De som ska göras fullkomliga måste genomgå förädling

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger