Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Allt uppnås genom Guds ord

Gud säger sina ord och utför sitt verk utifrån olika tidsåldrar, och han säger olika ord under olika tidsåldrar. Gud följer inte regler, eller upprepar samma verk eller känner nostalgi för saker i det förflutna; han är en Gud som alltid är ny och aldrig gammal, och varje dag säger han nya ord. Du bör följa det som bör följas i dag; detta är människans ansvar och plikt. Det är viktigt att utövandet fokuserar på Guds ljus och ord i dag. Gud inte följa regler och kunna tala ur många olika perspektiv att göra vanligt hans visdom och allsmäktighet. Det spelar ingen roll om han talar ur Andens perspektiv, eller ur människans, eller ur en tredje persons – Gud är alltid gud och du kan inte säga att han inte är Gud på grund av det perspektiv på människan från vilket han talar. Bland vissa människor har det uppkommit föreställningar som ett resultat av de olika perspektiv från vilka Gud talar. Sådana människor har ingen kunskap om Gud, och ingen kunskap om hans verk. Om Gud alltid talade ur ett enda perspektiv, skulle inte människan fastställa regler om Gud? Kan Gud tillåta människor att agera på ett sådant sätt? Oavsett från vilket perspektiv Gud talar, har han sina mål för varje. Om Gud alltid skulle tala från Andens perspektiv, skulle du kunna samtala med honom? Därför talar han i tredje person för att förse dig med sina ord och vägleda dig in i verkligheten. Allt som Gud gör är passande. Kort sagt, allt utförs av Gud, och du bör inte tveka om detta. Förutsatt att han är Gud, så oavsett från vilket perspektiv han talar, är han fortfarande Gud. Detta är en oföränderlig sanning. Hur han är verkar, är han fortfarande Gud, och hans substans kommer inte att förändras! Petrus älskade Gud så och var en man efter Guds eget hjärta, men Gud omvittnade inte honom som Herren eller Kristus, för en varelses substans är vad den är och kan aldrig förändras. I sitt verk följer inte Gud regler, utan använder olika metoder för att göra sitt verk effektivt och öka människans kunskap om honom. Verje metod han använder hjälper människan att lära känna honom, och finns för att fullända människan. Oavsett vilken metod han tillämpar, finns var och en för att uppbygga människan och fullända människor. Trots att en av hans metoder kan ha bestått under en mycket lång tid, är det för att härda människans tro på honom. Därför bör ni inte tveka. Dessa är alla steg i Guds verk, som ni måste lyda.

Vad man talar om idag är inträde i verkligheten. Det talas inte om att stiga upp till himlen, eller styra som kungar; allt man talar om är strävan efter att träda in i verkligheten. Det finns inget mer praktisk strävan än denna, och att tala om att styra som kungar är inte praktiskt. Människan har stor nyfikenhet, och hon bedömer fortfarande Guds verk i dag utifrån sina religiösa föreställningar. Efter att ha upplevt så många av Guds arbetsmetoder, känner människan fortfarande inte Guds verk, hon söker fortfarande tecken och under, och undersöker fortfarande om Guds ord har uppfyllts. Är inte det stor blindhet? Utan Guds ords uppfyllelse, skulle du fortfarande tro att han är Gud? Idag väntar många sådana människor i kyrkan på att se tecken och under. De säger att om Guds ord uppfylls, är han Gud; om Guds ord inte uppfylls, då är han inte Gud. Tror på alltså på Gud på grund av uppfyllelsen av hans ord, eller på grund av att han är Gud själv? Människans syn på tron på Gud måste rättas till! När du ser att Guds ord inte har uppfyllts, du sticker du – är det tro på Gud? När du tror på Gud, måste du överlämna allt till Guds nåd och lyda alla Guds verk. Gud talade så många ord i Gamla testamentet – vilket av dem kunde du se uppfylld med dina egna ögon? Kan du säga att Jehova inte är Gud eftersom du inte har sett det? När de ser att Guds ord inte har uppfyllts, vill somliga ge sig av. Vem som än vill det bör gå; ingen hindrar dem! Försök, se om du kan ge dig av. Fastän du har gett dig av, kommer du ändå att komma tillbaka. Gud styr dig med sitt ord, och om du lämnar kyrkan och Guds ord, kommer du inte att ha något sätt att leva. Om du inte tror det, prova själv – tror du att du bara kan smita? Guds Ande styr dig, och du kan inte smita. Detta är en administrativ förordning från Gud! Om vissa människor vill försöka, nåväl, låt dem! Du säger att den här personen inte är Gud, så begå en synd mot honom och se vad han gör. Det är möjligt att ditt kött inte kommer att dö och du fortfarande kommer att kunna mata och klä dig, men mentalt kommer det att vara outhärdligt; du kommer att känna dig stressad och plågad, ingenting kommer att vara mer smärtsamt. Människan står inte ut med att vara mentalt plågad och härjad – kanske kan du uthärda köttets lidande, men du är helt oförmögen att uthärda varaktig mental stress och långvarig plåga. Idag kan du inte se några tecken och under, och likväl kan inte någon ge sig av, för Gud använder sitt ord för att styra människan. Vag, osynlig, utan ankomsten av fakta, likväl kan inte människan fly. Är inte dessa Guds handlingar? Idag har Gud kommit till jorden för att förse människan med liv. Han har inte, som folk tror, övertalat dig genom att visa tecken och under för att säkerställa en fredlig relation mellan Gud och människa. Alla de vars fokus inte riktas mot livet, och som i stället koncentrerar sig på att få Gud att visa tecken och under, är fariseer! På den tiden var det fariseer som spikade fast Jesus på korset. Om du bedömer Gud utifrån din egen bild av tron på Gud, och tror på Gud om hans ord är uppfyllda, men tvekar och till och med hädar mot Gud om de inte är det, spikar du då inte fast honom på korset? Människor som dessa är försumliga i sina plikter, och frossar begärligt i välbefinnande!

Å ena sidan är det största problemet med människan att hon inte känner till Guds verk. Fastän människans attityd inte är ett förnekande, är det ett av tvekan; hon förnekar inte, men hon bekräftar inte heller helt. Om människor har en grundlig kunskap om Gud, då kommer de inte att ge sig av. Å andra sidan är det faktum att människan inte känner verkligheten. Idag är det Guds ord som varje person har sysselsatt sig med; i framtiden ska du sannerligen inte tro att du kommer att få se tecken och under. Jag säger det till dig rättframt: Under den nuvarande fasen är allt du kan se Guds ord, och fastän det inte finns några fakta, kan Guds liv fortfarande åstadkommas i människan. Det är detta verk som är tusenårsrikets viktigaste verk, och om du inte kan uppfattar detta verk kommer du att bli svag och falla ihop, du kommer att sjunka i prövningar och, än mer sorgligt, du kommer att bli tillfångatagen av Satan. Gud har framför allt kommit till jorden för att tala sina ord; det du umgås med är Guds ord, vad du ser är Guds ord, vad du hör är Guds ord, vad du håller dig till är Guds ord, vad du upplever är Guds ord, och detta förkroppsligande av Gud använder huvudsakligen ordet för att fullända människan. Han visar inte tecken och under, och utför i synnerhet inte det verk som Jesus utförde i det förflutna. Trots att de är Gud, och båda är kött, är deras pastorala verksamhet inte densamma. När Jesus kom, utförde han också en del av Guds verk och talade några ord, men vilket var den huvudsakliga verk han utförde? Vad han främst åstadkom var korsfästelsens verk. Han blev till det yttre lik syndigt kött för att slutföra korsfästelsens verk och friköpa mänskligheten, och det var för hela mänsklighetens synd han tjänade som ett syndoffer. Detta är det huvudsakliga verk han utförde. I slutändan beredde han korsets väg som en vägvisare för dem som kom senare. När Jesus kom var det främst för att fullborda friköpandets verk. Han friköpte hela mänskligheten, och kom med himmelrikets evangelium till människan, och kom dessutom med himmelriket. Därför sade alla som kom efter: ”Vi skall gå korsets väg, och offra oss själva för korset.” Naturligtvis utförde Jesus till en början också vissa andra verk och talade några ord för att få människan att ångra sig och bekänna sina synder. Men korsfästelsen utgjorde ändå hans pastorala verksamhet, och de tre och ett halvt år han tillbringade med att predika vägen var en förberedelse för korsfästelsen som kom efter. Att Jesus bad flera gånger var också på grund av korsfästelsen. Det normala mänskliga liv som han levde och de trettiotre och ett halvt år som han bodde på jorden var främst till för att slutföra korsfästelsens verk. De skulle ge honom styrka och göra honom kapabel att utföra detta verk, vilket ledde till att Gud anförtrodde korsfästelsens verk till honom. Vad kommer Gud förkroppsligad att åstadkomma för verk idag? Gud har idag blivit kött, framför allt i syfte att fullborda verket ”Ordet framträder i köttet”, att använda ordet för att fullända människan och få människan att acceptera ordets hantering och ordets förfining. Med sina ord får han dig att vinna försörjning och vinna liv; i hans ord ser de hans verk och gärningar. Gud använder ordet för att tukta och förfina dig, och om du därmed utstår svårigheter är det också på grund av Guds ord. Idag verkar inte Gud med fakta, utan med ord. Först efter hans ord har kommit över dig kan den Helige Ande verka inom dig och få dig att lida smärta eller att smaka på sötman. Det är bara Guds ord som kan föra dig in i verkligheten, och endast Guds ord kan fullända dig. Därmed måste du åtminstone förstå att det verk som Gud utför under den sista tiden främst består av att använda sitt ord för att fullända varje person och vägleda människan. Allt verk som han utför sker genom ordet; han använder inte fakta för att tukta dig. Det finns tillfällen när vissa människor gör motstånd mot Gud. Gud orsakar inte stora besvär för dig, ditt kött tuktas inte och utstår inte heller svårigheter, men så snart hans ord kommer över dig, och förfinar dig, är det outhärdligt för dig. Är det inte så? Under tjänst-görarnas tid, sade Gud till om att kasta människan i avgrunden. Kom verkligen människan till avgrunden? Helt enkelt genom att använda orden för att förfina människan, hamnade människan in i avgrunden. Och därmed använder Gud, i den sista tiden, när Gud blir kött, främst ordet för att åstadkomma allt och göra allt tydligt. Endast i hans ord kan du se vad han är; endast i hans ord kan du se att han är Gud själv. När Gud förkroppsligad kommer till jorden, utför han inget annat verk än att tala om orden. Det finns alltså inget behov av fakta; ord räcker. Det beror på att han framför allt har kommit för att utföra detta verk, att låta människan skåda hans makt och överhöghet i hans ord, att i hans ord låta människan se hur han ödmjukt döljer sig själv, och att låta människan känna hans helhet i hans ord. Allt som han har och är finns i hans ord; hans vishet och förunderlighet finns i hans ord. Genom detta gör han så att du set de många metoder med vilka Gud talar sina ord. Det mesta av Guds verk under hela denna tid har bestått av försörjning, uppenbarelse och hantering. Han förbannar inte en människa lättvindigt, och till och med när han gör det, är det genom ordet. Och försök därmed inte, i denna tidsåldern då Gud blir kött, att få se Gud bota sjuka och driva ut onda andar igen, försök inte alltid se tecken – det är ingen idé! De tecknen kan fullända människan! För att tala klarspråk: Idag talar bara själva den verkliga Guden av köttet, och han agerar inte. Detta är sanningen! Han använder ord för att fullända dig och använder ord för att förse dig med föda och vatten. Han använder också ord för att verka, och han använder ord i stället för fakta för att få dig att lära känna hans verklighet. Om du klarar att uppfatta denna aspekt av Guds verk, då det är svårt att vara passiv. Istället för att fokusera på saker som är negativa, bör du enbart fokusera på det som är positivt – det vill säga, oavsett om Guds ord är uppfyllda eller ej, eller om det är ankomsten av fakta eller ej, gör Gud så att människan får liv från hans ord, och det är den största av alla tecken, och än mer än så är det ett ovedersägligt faktum. Detta är det bästa beviset genom vilket man har kunskap om Gud, och det är ett ännu större tecken än tecken. Endast dessa ord göra människan fulländad.

Så snart som rikets tidsålder inleddes, började Gud offentliggöra sitt ord. I framtiden kommer dessa ord gradvis att uppfyllas och vid den tiden kommer människan att växa in i livet. Gud användande av ordet för att avslöja människans fördärvade sinnelag är mer äkta, och mer nödvändigt, och han använder inte något annat än ordet för att utföra sitt verk med att fullända människans tro, för idag är det ordets tidsålder, och den kräver människans tro, beslutsamhet och samarbete. Det verk som Gud förkroppsligad utför i den sista tiden består av att han använder sitt ord för att tjäna och förse. Först efter att Gud förkroppsligad har talat färdigt kommer hans ord att börja uppfyllas. Under tiden som han talar, är hans ord inte uppfyllda, eftersom hans ord inte kan uppfyllas medan han är i köttets steg, och det är så för att människan skall se att Gud är kött och icke Ande, så att människan kan skåda Guds verklighet med sina egna ögon. På den dag då hans verk är fullbordat, när alla ord som borde talas av honom på jorden har talats, kommer hans ord att börja uppfyllas. Nu är inte uppfyllelsens tidsålder, eftersom han inte har talat färdigt sina ord. Så när du ser att Gud fortfarande talar sina ord på jorden, vänta inte på uppfyllelsen av hans ord; när Gud slutar tala sina ord, och när hans verk på jorden har fullbordats, kommer det att vara den tid då hans ord börjar uppfyllas. I de ord han talar på jorden finns, i ett avseende, ombesörjandet av liv, och i ett annat, finns det profetia – profetian om kommande saker, om saker som kommer att ske och om saker som ännu inte har åstadkommits. Det fanns också en profetia i Jesu ord. I ett avseende tillhandahöll han liv, och i ett annat avseende profeterade han. Idag är det inte tal om att utföra ord och fakta på samma gång, eftersom skillnaden mellan vad som kan ses med människans egna ögon och vad som utförs av Gud är för stor. Det kan endast sägas att när Gud verk har slutförts, kommer hans ord att uppfyllas, och fakta kommer att komma efter orden. På jorden utför den sista tidens Gud förkroppsligad den pastorala verksamheten med ordet, och i utförandet av den pastorala verksamheten med ordet talar han bara ord, och bryr sig inte om andra frågor. När Guds verk förändras, kommer hans ord att börja uppfyllas. Idag används ord först och främst för att fullända dig; när han vinner ära över hela universum, kommer det att vara den tid då hans verk är fullbordad, när alla ord som ska talas har talats, och alla ord har blivit fakta. Gud har kommit till jorden under den sista tiden för att utföra den pastorala verksamheten med ordet så att människan kan lära känna honom, så att människan kan se vad han är, och se hans vishet och alla hans förunderliga gärningar från hans ord. Under rikets tidsålder använder Gud framför allt ordet för att erövra alla människor. I framtiden, kommer hans ord också komma över varje religion, grupp, nation och samfund; Gud använder ordet för att erövra, för att alla människor skall se att hans ord bär på myndighet och kraft – så idag möter du endast Guds ord.

De ord som talas av Gud i denna tidsålder skiljer sig från dem som talades under lagens tidsålder, och därmed skiljer de sig också från de ord som talades under nådens tidsålder. Under nådens tidsålder utförde inte Gud ordets verk, utan beskrev bara korsfästelsen för att friköpa hela mänskligheten. Bibeln beskriver endast varför Jesus skulle korsfästas, och de lidanden han utsattes för på korset, och hur människan bör vara korsfäst för Gud. Under den tidsåldern centrerades allt verk som utfördes av Gud kring korsfästelsen. Under rikets tidsålder talar Gud förkroppsligad ord för att erövra alla dem som tror på honom. Detta är ”Ordet som uppenbaras i köttet”; Gud har kommit under den sista tiden för att utföra detta verk, det vill säga, han har kommit för att åstadkomma den faktiska betydelsen av Ordet som uppenbaras i köttet. Han talar bara ord, och det är sällan är det tillkommer fakta. Detta är själva substansen hos Ordet som uppenbaras i köttet, och när Gud förkroppsligad talar sina ord, är det uppenbarelsen av Ordet i köttet, och det är Ordet som kommer i köttet. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud, och Ordet blev kött.” Detta (verket med uppenbarelsen av Ordet i köttet) är det verk som Gud kommer att åstadkomma under den sista tiden, och det är det sista kapitlet i hela hans förvaltningsplan, och Gud måste därmed komma till jorden och ge uttryck för sitt ord i köttet. Det som görs idag, det som kommer att göras i framtiden, det som kommer att åstadkommas av Gud, människans slutdestination, de som kommer att räddas, de som kommer att förstöras, och så vidare ‒ detta verk som bör uppnås i slutet har blivit tydligt uttryckt och är helt i sin ordning för att åstadkomma den faktiska betydelsen av Ordet som uppenbaras i köttet. De administrativa förordningarna och författningen som tidigare utfärdades ‒ de som kommer att förstöras, de som kommer att hamna i vila ‒ dessa ord måste alla uppfyllas. Detta är det verk som främst åstadkoms av Gud förkroppsligad under den sista tiden. Han får människor att förstå var de som är förutbestämda av Gud hör hemma och var de som inte är förutbestämda av Gud hör hemma, hur hans folk och söner kommer att bli klassificerade, vad som kommer att hända med Israel, vad som kommer att hända med Egypten – i framtiden kommer vart och ett av dessa ord att åstadkommas. Stegen i Guds verk ökar hastigheten. Gud använder ordet som ett sätt att avslöja för människan vad som ska göras i varje tidsålder, vad som kommer att göras av Gud förkroppsligad under den sista tiden, och hans pastorala verksamhet som skall utföras, och alla dessa ord har syftet att åstadkomma den faktiska betydelsen hos Ordet som uppenbaras i köttet.

Jag har tidigare sagt att ”Alla som försöker se tecken och under kommer att bli övergivna; de är inte de som blir fulländade.” Jag har talat så många ord, men du har inte har den minsta kunskap om detta verk, och när du har kommit fram till den här punkten, begär du fortfarande tecken och under. Är din tro på Gud strävan efter att se tecken och under, eller är den för att vinna livet? Jesus talade också många ord som ännu i dag inte har uppfyllts. Kan du säga att Jesus inte är Gud? Gud vittnade om att han var Messias och Guds älskade Son. Kan du förneka detta? Idag talar Gud bara ord, och om ni är oförmögna att grundligt veta, då kan ni inte stå fasta. Tror ni på honom på grund av att han är Gud, eller tror ni på honom baserat på huruvida hans ord är uppfyllda eller inte? Tror ni på tecken och under, eller tror ni på Gud? I dag visar han inte tecken och under – är han verkligen Gud? Om orden han talar inte är uppfyllda, är han verkligen Gud? Bestäms Guds substans av huruvida de ord han talar är uppfyllda eller inte? Varför är det så att vissa människor alltid väntar på uppfyllelsen av Guds ord innan de tror på honom? Innebär inte att de inte känner honom? Alla som har sådana föreställningar är människor som förnekar Gud. De använder föreställningar för att bedöma Gud; om Guds ord är uppfyllda tror de på Gud, och om de inte är det tror de inte på Gud – och de jagar alltid efter tecken och under. Är de inte moderna tiders fariseer? Huruvida ni kan stå fasta eller inte beror på om ni känner den verkliga Guden eller inte – det är avgörande! Ju mer verkliga Guds ord är i er, desto större är er kunskap om Guds verklighet, och desto mer kan ni stå fasta under prövningar. Ju mer ni ser efter tecken och under, desto mer oförmögna är ni att stå fasta, och ni kommer att falla under prövningarna. Tecken och under utgör inte grundvalen; endast Guds verklighet är liv. Vissa människor känner inte till vilka effekter som skall uppnås genom Guds verk. De tillbringar sina dagar i förvirring, och strävar inte efter kunskapen om Guds verk. Deras strävan är alltid att få Gud att uppfylla deras önskningar; först därefter är de seriösa i sin tro. De säger att de kommer att sträva efter livet om Guds ord uppfylls, men om hans ord inte uppfylls, då finns det ingen möjlighet att de kommer att sträva efter livet. Människan anser att tro på Gud är strävan att se tecken och under, och strävan att stiga upp till himlen och den tredje himlen. Det finns ingen som säger att deras tro på Gud är strävan att träda in i verkligheten, strävan efter livet och strävan att vinnas av Gud. Vilket värde har en sådan strävan? De som inte strävar efter Guds kunskap och att göra Gud belåten är människor som inte tror på Gud; de är människor som hädar Gud!

Förstår du nu vad tro på Gud är? Är tro på Gud att se tecken och under? Är den att stiga upp till himlen? Att tro på Gud är inte lätt. I dag bör den sortens religiösa bruk rensas ut; att sträva efter att Guds mirakel skall framträda, att sträva efter Guds helande och hans utdrivande av demoner, att sträva efter att Gud skall skänka fred och rikligt med nådegåvor, att sträva efter att få köttets möjligheter och bekvämligheter – dessa är religiös bruk och sådana religiösa bruk är en vag och abstrakt form av tro. Vad är verklig tro på Gud idag? Det är ett erkännande av att Guds ord är verkligheten i ditt liv och att kunskapen om Gud från hans ord är till för att åstadkomma en sann kärlek till honom. För att vara tydlig: Det är tron på Gud som leder till att du kan lyda Gud, älska Gud och fullgöra den plikt som bör fullgöras av en som skapats av Gud. Detta är syftet med att tro på Gud. Du måste uppnå kunskap om Gud ljuvlighet, om hur vördnadsvärd Gud är, om hur Gud utför frälsningens verk i sina skapade varelser och fulländar dem – detta är det minsta som du bör ha i din tro på Gud. Tron på Gud är huvudsakligen ett skifte från ett liv i köttet till ett liv av att älska Gud, från ett liv inom det naturliga till ett liv inom Guds väsen, det är att komma ur Satans besittning och att leva under Guds omvårdnad och beskydd, det är att vara i stånd att lyda Gud och att inte lyda köttet, det är att låta Gud få hela ditt hjärta, att låta Gud fullkomna dig, och att befria dig själv från det fördärvade sataniska sinnelaget. Tron på Gud finns huvudsakligen för att Guds kraft och härlighet skall kunna framträda i dig, så att du kan följa Guds vilja, utföra Guds plan och vara i stånd att vittna om Gud inför Satan. Tron på Gud bör inte handla om att se tecken och under, och den bör inte heller existera för ditt eget kötts skull. Den bör vara en strävan efter att lära känna Gud och att kunna lyda Gud, och – som Petrus – lyda honom till döden. Detta är vad den främst skall åstadkomma. Att äta och dricka Guds ord handlar om att känna Gud och om att göra Gud belåten. Att äta och dricka Guds ord ger dig en större kunskap om Gud, och först därefter kan du lyda Gud. Bara om ni känner Gud kan ni älska honom, och att uppnå detta syfte är det enda syfte människan bör ha i sin tro på Gud. Om ni, i er tro på Gud, alltid försöker se tecken och under, då är perspektivet hos denna tro på Gud fel. Tron på Gud är huvudsakligen ett erkännande av att Guds ord är livets verklighet. Endast att omsätta Guds ord från hans mun i praktiken och att utföra dem inom er själva är att uppnå Guds syfte. I sin tro på Gud bör människan sträva efter att fulländas av Gud, att kunna underkasta sig Gud, och en fullständig lydnad inför Gud. Om ni kan lyda Gud utan klagomål, vara medvetna om Guds önskemål, uppnå Petrus betydelse, och ha Petrus stil, som omtalas av Gud, då kommer det att vara punkten då ni har nått framgång i tron på Gud, och det kommer att vara ett tecken på att ni har vunnits av Gud.

Gud utför sitt verk i hela universum. Alla de som tror på honom måste acceptera hans ord, och äta och dricka hans ord; ingen kan vinnas av Gud genom att se tecken och under som visas av Gud. Genom tidsåldrarna har Gud alltid använt ordet för att fullända människan, så ni bör inte ägna all er uppmärksamhet åt tecken och under, utan bör sträva efter att fulländas av Gud. Under Gamla testamentets tid, lagens tidsålder, talade Gud några ord, och i nådens tidsålder talade också Jesus många ord. När Jesus hade slutat tala dessa många ord, fick apostlarna och profeterna, som kom senare, människorna att utöva enligt de lagar och bud som Jesus fastlade, och de fick dem att uppleva enligt de principer som Jesus hade talat om. Guds under den sista tiden använder huvudsakligen ordet för att fullända människan. Han använder inte tecken och under för att förtrycka människan, eller för att övertyga människan; det kan inte klargöra Guds kraft. Om Gud bara visade tecken och under, då skulle det vara omöjligt att klargöra Guds verklighet, och därmed omöjligt att fullända människan. Gud fulländar inte människan genom tecken och under, utan använder ordet för att vattna och valla människan, och därefter uppnås människans fullständiga lydnad och människans kunskap om Gud. Detta är syftet med det verk han utför och de ord han talar. Gud använder inte metoden att visa tecken och under för att fullända människan; han använder ord – och han använder många olika metoder för att fullända människan. Oavsett om det gäller förfining, hantering, beskärning eller tillhandahållande av ord, talar Gud från många olika perspektiv för att fullända människan och för att ge människan en större kunskap om Guds verk, vishet och förunderlighet. När människan är fullkomnad, vid den tid då Gud avslutar den sista tidens ålder, kommer hon att vara kompetent att skåda tecken och under. När du har kunskap om Gud och kan lyda Gud oavsett vad han gör, kommer du att se tecken och under, för du har ingen föreställning om Guds verklighet. För närvarande är du fördärvad och oförmögen att fullborda lydnaden mot Gud. Är du kompetent att se tecken och under? Den tid då Gud visar tecken och under är när Gud straffar människan, liksom när tidsåldern förändras, och dessutom när tidsåldern avslutas. När Guds verk utförs normalt, visar han inte tecken och under. Att visa tecken och under är synnerligen lätt, men det är inte principen för Guds verk och inte syftet med Guds ledning av människan. Om människan såg tecken och under, och om Guds andliga kropp skulle framträda för människan, skulle inte alla människor tro på Gud? Jag har tidigare sagt att en grupp av övervinnare har anskaffats från öster, övervinnare som kommer från den stora vedermödans mitt. Vad är innebörden av sådana ord? De innebär att dessa personer som har vunnits, verkligen började lyda först efter att de hade genomgått dom och tukt, hantering och beskärning, och varje slags förfining. Sådana människors tro är inte vag och abstrakt, utan faktisk. De har inte sett några tecken och under, eller några mirakel; de talar inte om svårtolkade brev och dogmer, eller om djupa insikter, utan de har verkligheten, och Guds ord och en sann kunskap om Guds verklighet. Är inte en sådan grupp mer kapabel att tydliggöra Guds makt? Guds verk under den sista tiden är ett faktiskt verk. Under Jesu tidsålder kom han inte för att fullända människan, utan för att friköpa människan, och därför uppvisade han några mirakel för att få folk att följa honom. För han kom huvudsakligen för att slutföra korsfästelsens verk, och att visa tecken var inte en del av hans pastorala verksamhets verk. Sådana tecken och under utgjorde verk som utfördes i syfte att göra hans verk effektivt; de utgjorde extra verk, och representerar inte hela tidsålders verk. Under Gamla testamentets tid, lagens tidsålder, visade Gud också några tecken och under, men det verk Gud utför idag är ett faktiskt verk, och han skulle definitivt inte visa tecken och under nu. Så snart han visade tecken och under, skulle hans faktiska verk komma i rubbning, och han skulle inte ha kunnat utföra något mer verk. Om Gud sade att ordet skall användas för att fullända människor, men också visade tecken och under, kunde då huruvida man verkligen tror på honom eller inte bli klargjort? Alltså gör inte Gud sådana saker. Det finns för mycket religion inom människan; Gud har kommit under den sista tiden för att driva ut alla religiösa föreställningar och övernaturliga saker ur människans inre, och för att få människan att lära känna Guds verklighet. Han har kommit för att ta bort en bild av en Gud som är abstrakt och fantasifull - en bild av en Gud som, med andra ord, inte alls existerar. Och därmed är det enda som är värdefullt för dig att ha kunskap om verkligheten! Sanningen överträffar allt. Hur mycket sanning besitter du idag? Är alla som visar tecken och under Gud? Onda andar kan också visa tecken och under; är de alla Gud? Det människan söker efter, i sin tro på Gud, är sanningen; det hon strävar efter är liv, snarare än tecken och under. Sådant bör målet vara för alla dem som tror på Gud.

Föregående:Rikets tidsålder är ordets tidsålder

Nästa:Endast genom att uppleva smärtsamma prövningar kan ni lära känna Guds skönhet

Related Content