Rikets tidsålder är ordens tidsålder

Under rikets tidsålder använder Gud ord för att inleda en ny tidsålder, för att ändra sin arbetsmetod och för att utföra hela tidsålders verk. Det är utifrån denna princip som Gud verkar i ordens tidsålder. Han blev kött för att tala ur olika perspektiv, så att människan verkligen skulle kunna se Gud, som är Ordet som framträder i köttet, och skåda hans vishet och förunderlighet. Det här verket utförs för att bättre kunna uppnå målen att erövra människan, fullkomna människan och kasta ut människan, vilket är det sanna syftet med att använda ord för att verka under ordens tidsålder. Genom dessa ord lär människan känna Guds verk, Guds sinnelag, människans väsen och vad människan bör träda in i. Genom ord realiseras det verk som Gud vill utföra under ordens tidsålder i dess helhet. Genom dessa ord avslöjas, förkastas och prövas folk. Folk har sett Guds ord, hört dessa ord och blivit medvetna om dessa ords existens. Därför har de kommit att tro på Guds existens, Guds allmakt och Guds vishet, liksom på Guds kärlek till människan och hans önskan att rädda henne. Även om ordet ”ord” är enkelt och vardagligt, skakar orden ur den inkarnerade Gudens mun hela universum, förvandlar människans hjärta, förvandlar hennes uppfattningar och gamla sinnelag, och förvandlar hur hela världen brukade framstå. I alla tider är det bara Gud av idag som har verkat på detta sätt, och det är bara han som talar så och kommer för att rädda människan så här. I fortsättningen lever människan under vägledning av Guds ord, vallad och försörjd av hans ord. Folk lever i Guds ords värld, mitt i Guds ords förbannelser och välsignelser, och det finns ännu fler människor som har kommit att leva under hans ords dom och tuktan. Syftet med dessa ord och detta verk är att människan ska bli räddad, att Guds vilja skall fullbordas, att ändra den gamla skapelsens världs ursprungliga utseende. Gud skapade världen med hjälp av ord, han leder människor i hela universum med hjälp av ord, och han erövrar och räddar dem med hjälp av ord. Till sist skall han använda ord för att föra hela den gamla världen till dess slut och därmed fullborda hela sin förvaltningsplan. Under hela rikets tidsålder använder Gud ord för att utföra sitt verk och uppnå resultat av sitt arbete; han gör inga kraftgärningar och utför inga mirakel, utan arbetar med hjälp av ord. Genom dessa ord får människan näring och försörjning och vinner kunskap och verklig erfarenhet. Människan har blivit synnerligen välsignad i ordens tidsålder. Hon lider ingen fysisk smärta utan njuter bara av den överflödande tillgången på Guds ord; utan att behöva söka i blindo eller färdas i blindo, kan hon sitta bekvämt och se Guds framträdande, höra honom tala med sin egen mun, ta emot det han ger och se på då han personligen utför sitt verk. Det här är sådant som inte folk förr i tiden kunde glädjas åt, välsignelser som de aldrig kunde få.

Gud har beslutat att fullända människan och oavsett ur vilket perspektiv han talar så gör han det i syfte att fullkomna människor. Ord som talas ur Andens perspektiv är svåra för folk att förstå; de vet inte hur de ska hitta ett sätt att omsätta dem i praktiken, för deras förståelseförmåga är begränsad. Guds verk uppnår olika effekter, och han har ett syfte med varje steg i verket. Dessutom är det absolut nödvändigt att han talar ur olika perspektiv, för det är bara på det viset han kan fullkomna människan. Om han enbart talade ur Andens perspektiv, skulle det inte finnas någon möjlighet att fullborda detta stadium av Guds verk. Man kan se av hans tonfall när han talar att han är fast besluten att göra denna skara människor komplett. Vad är då första steget för var och en av dessa som vill bli fullkomliggjorda? Först och främst måste man lära känna Guds verk. Idag har en ny metod införts i Guds verk; en ny tidsålder har börjat och Guds sätt att arbeta hr också förändrats, liksom den metod Gud använder då han talar. Idag har inte bara hans arbetsmetod förändrats, utan det har också tidsåldern. Nu är det rikets tidsålder och det är också gudskärlekens tid. Det är en försmak av tusenårsrikets tidsålder – som också är ordens tidsålder då Gud använder många olika sätt att tala för att fullkomna människan och talar ur olika perspektiv för att försörja människan. Vid inträdet i tusenårsrikets tidsålder kommer Gud att börja använda ord för att fullkomna människan, låta henne träda in i livets verklighet och leda henne på rätt väg. Människan har upplevt så många steg av hans verk och sett att det inte förblir oförändrat utan oavbrutet utvecklas och fördjupas. När folk har upplevt det så länge har verket svängt upprepade gånger och förändrats om och om igen. Men hur mycket det än förändras avviker det aldrig från Guds syfte att bringa mänskligheten frälsning. Även efter tiotusen förändringar irrar det aldrig bort från sitt ursprungliga syfte. Oavsett hur Guds arbetsmetod må förändras, avviker det här verket aldrig från sanningen eller livet. Förändringar av arbetsmetoden medför bara en förändring i arbetets format och det perspektiv ur vilket Gud talar; det sker ingen förändring i det centrala syftet med Guds verk. Förändringar i Guds tonfall och arbetsmetod sker för att uppnå en viss effekt. En förändring i tonfall innebär inte någon förändring i fråga om målsättningen eller principen bakom arbetet. Folk tror på Gud främst i syfte att söka liv; om man tror på Gud och inte söker liv eller strävar efter sanning eller kunskap om Gud, då är det inte tro på Gud! Är det realistiskt att fortfarande försöka träda in i riket för att bli kung? Att uppnå sann kärlek till Gud genom att söka liv; strävan efter och utövandet av sanningen – dessa är verkligheten. Upplev Guds ord medan du läser hans ord: På så sätt kommer du att förstå Guds kunskap genom verklig erfarenhet. Detta är vad som menas med att verkligen sträva.

Nu är rikets tidsålder. Huruvida du har trätt in i denna nya tid beror på om du har trätt in i Guds ords verklighet, om hans ord har blivit verklighet i ditt liv. Guds ord tillkännages för alla människor så att alla människor till sist kommer att leva i Guds ords värld, och hans ord kommer att upplysa och belysa varje människa inifrån. Om du under den här perioden slarvar med att läsa Guds ord, och inte har något intresse av hans ord, så visar det att ditt tillstånd är felaktigt. Om du inte kan träda in i ordens tidsålder så är inte den helige Ande verksam i dig; om du har trätt in i den här tidsåldern kommer han att utföra sitt verk. Vad kan du göra när ordens tidsålder börjar för att kunna få den Helige Andes verk? I denna tidsålder, och bland er, kommer Gud att åstadkomma följande: att varje människa skall leva ut Guds ord, kunna omsätta sanningen i praktisk handling och älska Gud innerligt; att alla människor skall använda Guds ord som en grundval och som sin verklighet, och ha hjärtan som vördar Gud; samt att människan sedan, genom att praktisera Guds ord, skall utöva kunglig makt tillsammans med honom. Det är det verk som Gud ska åstadkomma. Kan du leva utan att läsa Guds ord? Idag finns det många som känner att de inte kan leva ens en dag eller två utan att läsa hans ord. De måste läsa hans ord varje dag, och om tiden inte räcker till går det bra att lyssna till hans ord. Det här är den känsla som den helige Ande ger folk, och det är så den börjar röra dem. Han styr alltså människor med hjälp av ord, så att de kan träda in i Guds ords verklighet. Om du redan efter en dag då du inte ätit och druckit av Guds ord känner mörker och törst och inte står ut med det, så visar det att du har blivit rörd av den helige Ande och att han inte har vänt sig bort från dig. Du är då en som befinner sig i denna ström. Men om du inte känner någonting efter att inte ha ätit eller druckit av Guds ord under en eller två dagar, om du inte är törstig och inte det minsta påverkad, då visar det att den helige Ande har vänt sig bort från dig. Det betyder i sin tur att det är något fel med tillståndet i ditt inre; du har inte trätt in i ordets tidsålder utan du är en som har halkat efter. Gud använder ord för att styra människan; du mår bra när du äter och dricker Guds ord, och om du inte gör det har du ingen väg att följa. Guds ord blir människans föda och den kraft som driver henne. Bibeln säger: ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.” Idag kommer Gud att fullborda detta verk och genomföra denna sanning i dig. Hur kommer det sig att människor förr i tiden kunde gå flera dagar utan att läsa Guds ord och ändå klarade av att äta och arbeta som vanligt, när så inte är fallet idag? I denna tidsålder använder Gud framför allt ord för att styra alla. Genom Guds ord döms och fullkomnas människan innan hon slutligen förs in i riket. Endast Guds ord kan förse människan med liv, och endast Guds ord kan ge henne ljus och ett sätt att utöva sin tro, i synnerhet under rikets tidsålder. Så länge som du äter och dricker Guds ord varje dag och inte avviker från hans ords verklighet, kommer Gud att kunna göra dig fullkomlig.

Strävan efter liv är någon man inte kan skynda på; tillväxt i livet sker inte på en dag eller två. Guds verk är normalt och praktiskt och de genomgår av nödvändighet en viss process. Det tog den inkarnerade Jesus trettiotre och ett halvt år att fullborda sitt korsfästelseverk – så hur lång tid tar det då inte att rena människan och förvandla hennes liv, något som är synnerligen svårt! Det är ingen lätt uppgift att forma en normal människa som manifesterar Gud. Detta gäller särskilt folk som är födda i den stora röda drakens land, som är av dålig kaliber och kräver Guds ord och verk under lång tid. Så var inte otålig om resultaten dröjer. Du måste vara proaktiv genom att äta och dricka Guds ord och anstränga dig mer med Guds ord. När du har läst färdigt hans ord, måste du kunna omsätta dem i praktiken och växa i kunskap, insikt, omdöme och vishet vad gäller Guds ord. På så sätt kommer du att förändras utan att du är medveten om det. Om du klarar att ha som princip att äta och dricka av Guds ord, läsa dem, lära känna dem, uppleva dem och utöva dem, kommer du att mogna utan att märka det. Det finns de som säger att de inte klarar att omsätta Guds ord i praktiken ens efter att ha läst dem. Varför så bråttom? När du når en viss mognad, kommer du att kunna omsätta hans ord i praktiken. Skulle en fyra- eller femåring säga att han inte kan försörja eller hedra sina föräldrar? Du måste vara medveten om din nuvarande mognad. Omsätt i praktiken det du klarar av att omsätta i praktiken och undvika att vara en sådan som stör Guds förvaltning. Bara ät och drick Guds ord och ha det som din princip i fortsättningen. Oroa dig inte just nu över huruvida Gud kan fullända dig. Vänta med att grubbla över det. Bara ät och drick av Guds ord när de kommer till dig, så kommer Gud säkerligen att fullända dig. Men det finns en princip du måste följa när du äter och dricker hans ord. Gör det inte i blindo. När du äter och dricker Guds ord ska du dels leta upp de ord du bör känna till – alltså de som har att göra med visioner – och dels leta upp det som du ska omsätta i praktisk handling – alltså vad du ska träda in i. Den ena aspekten har med kunskap att göra, och den andra med inträde. När du har förstått båda aspekterna – när du förstår vad du ska veta och vad du ska utöva – kommer du att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord.

I fortsättningen ska tal om Guds ord vara den princip du följer då du pratar. När ni samlas ska ni samtala om Guds ord, ha Guds ord som temat i er samvaro, samtala om vad ni vet om de här orden, hur ni omsätter dem i praktiken och hur den helige Ande verkar. Så länge du delar gemenskap kring Guds ord så kommer den helige Ande att upplysa dig. Att förverkliga en värld av Guds ord kräver människans medverkan. Om du inte träder in i detta har Gud ingen möjlighet att arbeta. Om du håller tyst och inte talar om hans ord, finns det ingen möjlighet för honom att upplysa dig. När du inte upptagen med annat, tala då om Guds ord och tala ägna dig inte åt meningslöst pladder. Låt ditt liv fyllas av Guds ord – först då kommer du att vara en uppriktig troende. Det spelar ingen roll om samkvämen är ytliga. Utan det ytliga kan det inte finnas något djup. Det måste ske en process. Genom den undervisning du får kommer du att förstå den upplysning den helige Ande ger dig och hur du ska äta och dricka Guds ord så det får effekt. Efter en tid av sondering kommer du att träda in i Guds ords verklighet. Du måste vara fast besluten att samarbeta om du ska kunna ta emot den Helige Andes verk.

Principerna för hur man ska äta och dricka Guds ord handlar dels om kunskap, dels om inträde. Vilka ord bör du lära känna? Du bör lära känna de ord som har att göra med visioner (exempelvis de som har att göra med vilken tidsålder Gud nu har trätt in i, vad Gud vill uppnå idag, vad inkarnationen är, och så vidare; allt detta har med visioner att göra). Vad menas med den väg som människan måste börja gå? Detta syftar på de Guds ord som människan måste utöva och träda in i. Det här är de två aspekterna av ätandet och drickandet av Guds ord. I fortsättningen ska du äta och dricka Guds ord på detta sätt. Om du har en klar uppfattning om hans ord rörande visioner, då finns det ingen anledning att hålla på att läsa hela tiden. Det viktigaste är att äta och dricka mer av orden om hur man träder in, exempelvis hur man vänder sitt hjärta mot Gud, hur man stillar sitt hjärta inför Gud och hur man försakar köttet. Det här är de saker du ska omsätta i praktiken. Utan att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord är sann gemenskap inte möjlig. När du väl vet hur du skall äta och dricka av hans ord, när du har insett vad som är viktigast, kommer samtalet att löpa fritt och vilka frågor som än tas upp kommer du att kunna dela gemenskap kring dem och förstå verkligheten. Om du inte har någon verklighet när ni delar gemenskap kring Guds ord, då har du inte förstått vad som är viktigast och det visar att du inte vet hur man ska äta och dricka hans ord. En del människor kan tycka att det är tröttsamt att läsa Guds ord och det är inte ett normalt tillstånd. Det normala är att aldrig tröttna på att läsa Guds ord, att alltid törsta efter dem och att alltid finna att Guds ord är bra. Det är på det sättet en person som verkligen har trätt in äter och dricker av Guds ord. När du upplever att Guds ord är oerhört praktiska och exakt vad människan bör ta del av; när du känner att hans ord är till stor hjälp och nytta för människan, och att de är människolivets försörjning – då är det den helige Ande som ger dig denna känsla och det är den helige Ande som rör dig. Detta visar att den helige Ande verkar i dig och att Gud inte har vänt sig bort från dig. Vissa människor tröttnar på Guds ord, när de konstaterar att han alltid pratar, och tycker att det inte spelar någon roll om de läser hans ord eller inte – det är inte ett normalt tillstånd. De saknar ett hjärta som törstar efter att träda in i verkligheten, och sådana människor varken törstar efter eller lägger någon vikt vid att fullkomnas. Om du upptäcker att du inte törstar efter Guds ord så visar det att ditt tillstånd inte är normalt. Förr kunde man avgöra om Gud hade vänt sig bort från en utifrån om man kände frid inombords och om man upplevde glädje. Nu är nyckeln huruvida man törstar efter Guds ord, huruvida hans ord är ens verklighet, huruvida man är trofast och huruvida man förmår göra allt man kan för Gud. Människan döms med andra ord utifrån Guds ords verklighet. Gud riktar sina ord till hela mänskligheten. Om du är villig att läsa dem kommer han att upplysa dig, men om du inte är det kommer han inte att göra det. Gud upplyser dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet, och dem som söker honom. Vissa säger att Gud inte upplyste dem ens sedan de läst hans ord. Men på vilket sätt läste du de här orden? Om du läste hans ord på samma sätt som en person till häst tittar på blommor och inte lade någon vikt vid verkligheten, hur skulle Gud kunna upplysa dig? Hur kan den som inte värdesätter Guds ord fullkomnas av honom? Om du inte sätter värde på Guds ord kommer du varken att ha sanning eller verklighet. Om du värdesätter hans ord kommer du att kunna omsätta sanningen i praktiken, och först då kommer du att besitta verkligheten. Det är därför du hela tiden måste äta och dricka av Guds ord, även om du är upptagen, även om omständigheterna är ogynnsamma och även om du prövas. I slutändan är Guds ord grunden för människans tillvaro. Ingen kan vända sig bort från hans ord, utan måste äta av hans ord på samma sätt som de måste äta tre mål mat om dagen. Kan det vara så enkelt att fullkomnas och vinnas av Gud? Oavsett om du för tillfället förstår eller inte, och oavsett om du har insikt i Guds arbete eller inte, måste du äta och dricka Guds ord så mycket som möjligt. Det är att träda in på ett proaktivt sätt. Efter att ha läst Guds ord ska du skynda dig att omsätta i praktiken det som du kan träda in i, och för stunden lägga åt sidan det som du inte kan träda in i. Det kanske är många av Guds ord som du till att börja med inte kan förstå, men efter två eller tre månader, kanske ett år, kommer du att kunna det. Hur kommer det sig? Det beror på att Gud inte kan fullkomna människor på en eller två dagar. Oftast kanske du inte förstår direkt när du läser hans ord. Det kanske bara ser ut som en massa text; du måste erfara dem en tid innan du kan förstå dem. Eftersom Gud har sagt så mycket ska du göra ditt yttersta för att äta och dricka av hans ord, och sedan kommer du utan att du inser det att förstå, och utan att du inser det kommer den helige Ande att upplysa dig. När den Helige Ande upplyser människan sker det ofta utan att hon är medveten om det. Han upplyser och vägleder dig när du törstar och söker. Den helige Andes arbetsprincip fokuserar på Guds ord som du äter och dricker. Alla dessa som inte fäster någon vikt vid Guds ord och alltid har en annan attityd mot hans ord – människor som i sin förvirring tycker att det kvittar om de läser hans ord eller inte – det är de som inte besitter verkligheten. Varken den helige Andes verksamhet eller hans upplysning är synlig i en sådan person. Sådana personer driver bara omkring, hycklare utan verkliga kvalifikationer, precis som liknelsens Nan Guo.[a]

Om inte Guds ord är din verklighet är du inte verkligt mogen. När det är dags att prövas, kommer du helt säkert falla och då kommer din sanna mognad att avslöjas. Men när dessa som regelbundet försöka träda in i verkligheten drabbas av prövningar, kommer de att förstå syftet med Guds verk. Den som har samvete och törstar efter Gud måste vidta praktiska åtgärder för att återgälda Gud för hans kärlek. De som inte har verkligheten kan inte stå fasta ens inför obetydliga frågor. Detta är skillnaden mellan de med verklig mognad och de som saknar mognad. Hur kommer det sig att fastän båda äter och dricker Guds ord, så kan en del stå orubbliga i prövningarna medan andra flyr? Den uppenbara skillnaden är att somliga saknar verklig mognad; de har inte Guds ord som sin verklighet, och hans ord har inte slagit rot i dem. Så snart de prövas når de slutet av sin väg. Hur kommer det sig då att somliga kan stå orubbliga under prövningar? Det beror på att de förstår sanningen och har en vision, att de förstår Guds vilja och hans krav, och därför kan de stå stadigt under prövningar. Det här är verklig mognad, och det här är också liv. En del kan också läsa Guds ord men tar dem inte på allvar och omsätter dem inte i praktiken. De som inte tar dem på allvar lägger inte någon vikt vid att omsätta dem i praktiken. De som inte har Guds ord som sin verklighet saknar riktig mognad och sådana personer kan inte stå stadigt under prövningar.

När Guds ord kommer ut ska du genast ta emot dem och äta och dricka dem. Det spelar ingen roll hur mycket du förstår, en sak du måste hålla fast vid är att äta, att lära känna och att utöva hans ord. Det är något du måste kunna göra. Bry dig inte om hur stor din mognad kan bli; bara fokusera på att äta och dricka hans ord. Detta är vad människan måste samarbeta med. Ditt andliga liv handlar framför allt om att försöka träda in i verkligheten av att äta och dricka Guds ord och omsätta dem i praktiken. Det är inte din sak att fokusera på något annat. Kyrkliga ledare ska kunna vägleda alla sina bröder och systrar så att de vet hur de ska äta och dricka Guds ord. Detta är varje enskild kyrkoledares ansvar. Oavsett om de är unga och gamla ska alla betrakta ätandet och drickandet av Guds ord som något mycket viktigt och de ska ha hans ord i sitt hjärta. Att träda in i denna verklighet innebär att man träder in i rikets tidsålder. Idag känner de flesta människor att de inte kan leva utan att äta och dricka Guds ord, och oavsett tidpunkt anser de att hans ord är uppfriskande. Det betyder att de börjar komma in på rätt spår. Gud använder ord för att utföra sitt verk och sörja för människan. När alla längtar och törstar efter Guds ord, kommer mänskligheten att träda in i hans ords värld.

Gud har talat en hel del. Hur mycket känner du till? Hur mycket har du trätt in i? Om en kyrkoledare inte har väglett sina bröder och systrar in i Guds ords verklighet, då har han varit försumlig i sin plikt och underlåtit att fullgöra sina förpliktelser! Oavsett om din förståelse är grundlig eller ytlig, oavsett hur mycket du förstår, måste du veta hur du ska äta och dricka hans ord; du måste fästa stor uppmärksamhet vid hans ord och förstå vikten och nödvändigheten av att äta och dricka det. Eftersom Gud har sagt så mycket, kan det inte kallas att tro på Gud om du inte äter och dricker av hans ord, försöker att söka eller omsätter hans ord i praktiken. Eftersom du tror på Gud, måste du äta och dricka av hans ord, uppleva hans ord och leva ut hans ord. Endast detta kan kallas tro på Gud! Om du med din mun säger att du tror på Gud och ändå inte kan omsätta några av hans ord i praktiken eller frambringa någon verklighet, kallas inte det att tro på Gud. Det är snarare ”att söka bröd för att mätta hungern.” Att endast tala om triviala vittnesbörd, meningslösa saker och ytliga frågor utan att ha ens det minsta stycke verklighet, det är inte att tro på Gud, och då har man helt enkelt inte förstått det rätta sättet att tro på Gud. Varför måste du äta och dricka så mycket som möjligt av Guds ord? Om du inte äter och dricker av hans ord, utan bara försöker stiga upp till himlen, är det att tro på Gud? Vad är det första steget som en som tror på Gud måste ta? Längs vilken väg fullkomnar Gud människan? Kan du fulländas utan att äta och dricka Guds ord? Kan du anses vara en person som tillhör riket utan att ha Guds ord som din verklighet? Exakt vad innebär det att tro på Gud? De som tror på Gud måste åtminstone uppföra sig väl; viktigast av allt är att besitta Guds ord. Oavsett vilket kan du aldrig vända dig bort från hans ord. Att känna Gud och fullgöra hans intentioner uppnås med hjälp av hans ord. I framtiden kommer varje nation, samfund, religion och område att erövras med hjälp av Guds ord. Gud kommer att tala direkt, alla människor kommer att hålla Guds ord i sina händer, och på så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. Inombords och utanpå, Guds ord genomsyrar allt: Människorna kommer att tala Guds ord med sina munnar, handla i enlighet med Guds ord och bära Guds ord i sitt inre och förbli genomsyrade av Guds ord. På så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. De som fullgör Guds intensioner och är i stånd att vittna om honom, det är de människor som har Guds ord som sin verklighet.

Inträde i ordens tidsålder – tusenårsrikets tidsålder – är det verk som håller på att genomföras idag. Från och med nu ska du öva att hålla samkväm kring Guds ord. Endast genom att äta och dricka, liksom genom att uppleva, Guds ord kommer du att kunna leva ut Guds ord. Du måste presentera några praktiska erfarenheter för att kunna övertyga andra. Om du inte kan leva ut Guds ord, kommer ingen att bli övertygad! Alla de som används av Gud kan leva ut Guds ords verklighet. Om du inte kan presentera denna verklighet och vittna om Gud visar det att den helige Ande inte har verkat i dig och att du inte har blivit fullkomnad. Detta är det viktiga med Guds ord. Har du ett hjärta som törstat efter Guds ord? De som törstar efter Guds ord törstar efter sanning, och endast sådana personer har Guds välsignelse. I framtiden kommer Gud att tala många fler ord till alla religioner och alla samfund. Först talar han och låter sin röst höras bland er för att fullända er innan han går vidare med att tala och låta sin röst höras bland hedningarna för att erövra dem. Genom hans ord kommer alla att bli uppriktigt och fullständigt övertygade. Genom Guds ord och hans uppenbarelser försvagas människans fördärvade sinnelag, hon framträder som människa och hennes upproriska sinnelag mildras. Orden verkar på människan med kraft och erövrar människan i Guds ljus. Det arbete som Gud utför i den nuvarande tidsåldern, liksom hans verks vändpunkter, står alla att finna i hans ord. Om du inte läser hans ord kommer du inte att förstå någonting. Genom att själv äta och dricka hans ord, och genom att dela gemenskap med dina bröder och systrar, samt genom dina faktiska erfarenheter, kommer din kunskap om Guds ord att bli fullständig. Endast då kommer du att verkligen kunna leva ut deras realitet.

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten innehåller inte ordet ”liknelsens”.

Föregående: De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

Nästa: Allt uppnås genom Guds ord

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger