Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Rikets tidsålder är ordets tidsålder

Under rikets tidsålder använder Gud ordet för att inleda en ny tidsålder, för att ändra metoden för sitt verk, och för att utföra hela tidsålders verk. Det är utifrån denna princip som Guds verkar i ordets tidsålder. Han blev kött för att tala från olika perspektiv, vilket gör det möjligt för människan att verkligen se Gud, som är Ordet som uppenbaras i köttet, och hans vishet och förunderlighet. Sådant verk utförs för att bättre kunna uppnå målen att erövra människan, fullända människan och göra slut på människan. Detta är den sanna innebörden av att använda ordet för att verka under ordets tidsålder. Genom ordet lär människan känna Guds verk, Guds sinnelag, människans väsen och vad människan borde träda in i. Genom ordet förverkligas, i sin helhet, det verk som Gud vill utföra under ordets tidsålder. Genom ordet avslöjas, elimineras och prövas människan. Människan har sett ordet, hört ordet och blivit medveten om ordets existens. Som ett resultat, tror han på Guds existens, på Guds allmakt och Guds vishet, liksom på Guds kärlek till människan och hans önskan att rädda människan. Även om ordet ”ord” är enkelt och vardagligt, skakar ordet ur den förkroppsligade Gudens mun om hela universum; det förändrar människans hjärta, uppfattningar och gamla sinnelag, och hur hela världen brukade framstå. Genom tidsåldrarna är det bara Gud i dag som verkar på detta sätt, och endast han talar så och kommer att rädda människan på det sättet. Från och med denna tid lever människan under vägledning av ordet, vallad och försörjd av ordet. Hela mänskligheten lever i ordets värld, inom Guds ords förbannelser och välsignelser, och det finns ännu fler människor som lever under ordets dom och tuktan. Dessa ord och detta verk finns för människans frälsning, för att Guds vilja skall uppfyllas, och för att det ursprungliga framträdandet av den gamla skapelsens värld skall ändras. Gud skapade världen med ord, leder människor från hela universum med ordet, och erövrar och räddar dem återigen med ordet. Till sist skall han använda ordet för att göra slut på hela den gamla världen. Först då är förvaltningsplanen helt genomförd. Genom hela rikets tidsålder använder Gud ordet för att utföra sitt verk och uppnå sitt verks resultat; han gör inte underverk eller utför mirakel; han utför bara sitt verk genom ordet. På grund av ordet närs och försörjs människan; på grund av ordet får människan kunskap och verklig erfarenhet. Människan har verkligen fått enastående välsignelser under ordets tidsålder. Hon lider inte någon fysisk smärta och gläder sig helt enkelt åt Guds ords rikliga försörjning. Från sin bekväma position, utan att behöva söka eller ge sig av på en resa, ser hon Guds uppenbarelse, hör hans tal från hans egen mun, tar emot vad han förser och ser hur han själv utför sitt verk. Detta är saker som människor under förgångna tidsåldrar inte kunde glädja sig åt, och detta är välsignelser som de aldrig kunde få.

Gud är fast besluten att fullkomna människan. ‌Oavsett från vilket perspektiv han talar, gör han det för att fullända dessa människor. ‌Ord som talas från Andens perspektiv är svåra att förstå för människan, och människan kan inte finna en väg för sitt utövande, för hennes förmåga att förstå är begränsad. ‌Guds verk uppnår olika effekter, och han har sitt syfte med att ta varje steg i verket. ‌Det är dessutom absolut nödvändigt att han talar från olika perspektiv, för endast på så sätt kan han fullända människan. ‌Om han enbart använde sin röst från Andens perspektiv, skulle det vara inte någon möjlighet att fullborda detta stadium av Guds verk. ‌Utifrån vilket tonfall han använder när han talar, kan du se att han är fast besluten att fullkomna denna grupp av människor. ‌För var och en av dem som vill bli fulländad av Gud, vad skulle vara det första steget man skall ta? ‌Först måste du lära känna Guds verk. ‌Vartefter nya metoder har använts och tidsåldern har skiftat från det ena till det andra, har också det sätt på vilket Gud verkar förändrats, liksom det sätt på vilket Gud talar. ‌Nu har inte bara metoden för hans verk ändrats, utan också tidsåldern. ‌Tidigare var det rikets tidsålder, en tidsperiod av verk då man skulle älska Gud. ‌Nu är det tusenårsrikets tidsålder – ordets tidsålder – det vill säga, en tidsålder då Gud använder många olika sätt att tala för att fullända människan och talar från olika perspektiv för att försörja människan. ‌Så snart vi övergick till tusenårsrikets tidsålder, började Gud använda ordet för att fullända människor, vilket möjliggör för människan att träda in i livets verklighet och leder människan på rätt väg. ‌Människan har upplevt så många steg av hans verk och har sett att Guds verk inte förblir oförändrat. ‌Snarare utvecklas och fördjupas det utan avbrott. ‌Efter en sådan utdragen lärdom, har verket svängt upprepade gånger, och förändrats om och om igen, men hur mycket det än förändras, avviker det aldrig från Guds mål att verka i människan. ‌Även efter tio tusen förändringar avviker det aldrig från sitt ursprungliga ändamål, och det avviker inte heller någonsin från sanning eller liv. ‌Förändringar av metoden med vilket verket utförs innebär endast en förändring av verkets form och det perspektiv från vilken det talas, inte en förändring av det huvudsakliga målet för hans verk. ‌Förändringar i tonfall och verkets metod görs för att uppnå en effekt. ‌En förändring i tonfall innebär inte en förändring av ändamålet eller principen bakom verket. ‌I tron på Gud är människans främsta syfte att söka liv. ‌Om du tror på Gud och inte söker liv eller strävar efter sanning eller kunskap om Gud, då är det inte tro på Gud! Är det fortfarande realistiskt att försöka träda in i riket för att bli kung? ‌Endast detta utgör verkligheten: att uppnå sann kärlek till Gud genom att söka liv; strävan efter och utövandet av sanningen – dessa är verkligheten. ‌Upplev Guds ord medan du läser hans ord: ‌På så sätt kommer du att förstå Guds kunskap genom verklig erfarenhet. ‌Detta är en verklig strävan.

Under tusenårsrikets tidsålder, avgörs frågan om du har trätt in i denna nya tidsålder av huruvida du har trätt in i Guds ords verklighet, och huruvida hans ord fungerar som ditt livs verklighet. ‌Guds ord tillkännages för alla människor så att alla människor till sist kommer att leva i ordets värld och Guds ord kommer att upplysa och belysa varje människa inifrån. ‌Om du under denna tidsperiod är förhastad och slarvig i din läsning av Guds ord, och inte har något intresse av hans ord, visar det att det är något fel med ditt tillstånd. Om du inte kan träda in i ordets tidsålder, då verkar inte den Helige Ande i dig; om du har trätt in i den här tidsåldern, kommer den att utföra sitt verk. ‌Vad kan du göra vid den tidpunkt då denna ordets tidsålder börjar för att kunna få den Helige Andes verk? ‌I denna tidsålder kommer Gud att åstadkomma denna verklighet bland er: att varje människa skall leva ut Guds ord, skall kunna utöva sanningen i praktiken, och skall innerligt älska Gud; att alla människor skall använda Guds ord som en grundval och som sin verklighet, och ha hjärtan som vördar Gud; och att människan, genom utövandet av Guds ord, sedan skall utöva kunglig makt tillsammans med Gud. ‌Det är det verk som Gud kommer att åstadkomma. ‌Kan du leva utan att läsa Guds ord? ‌Nu finns det många som känner att de inte ens kan leva en dag eller två utan att läsa Guds ord. ‌De måste läsa hans ord varje dag, och om tiden inte tillåter, räcker det att lyssna till hans ord. ‌Det är den känsla som den Helige Ande ger människan, och det är så den börjar röra människan. ‌Det är den som styr människan med ord så att människan kan träda in i Guds ords verklighet. ‌Om du, efter bara en dag utan att äta och dricka av Guds ord, känner mörker och törst och inte kan acceptera det, visar det att du har blivit rörd av den Helige Ande, och att den inte har vänt sig bort från dig. ‌Du är då en som finns i denna ström. ‌Om du emellertid, efter en dag eller två utan att äta och dricka av Guds ord, inte känner något, inte är törstig och inte heller över huvud taget är rörd, visar det att den Helige Ande har vänt sig bort från dig. ‌Detta innebär alltså att det är något fel med ditt inre tillstånd; du har inte trätt in i ordets tidsålder, och du är en som har halkat efter. ‌Gud använder ordet för att styra människan; du mår bra när du äter och dricker av Guds ord, och om du inte gör det, kommer du inte att ha någon väg att följa. ‌Guds ord blir människans föda och den kraft som driver henne. Bibeln säger att ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.” ‌Det är detta verk som Gud kommer att fullborda idag. ‌Han kommer att realisera denna sanning inom dig. ‌Hur kommer det sig att människan tidigare kunde stå ut i flera dagar utan att läsa Guds ord och ändå kunde äta och arbeta som vanligt? ‌Och varför är inte så fallet nu? ‌I denna tidsålder, använder Gud framför allt ordet för att styra allt. ‌Genom Guds ord, döms och fulländas människan, innan hon slutligen förs in i riket. ‌Endast Guds ord kan ge uppehålla människans liv, och endast Guds ord kan ge människan ljus och en väg för utövande, i synnerhet under rikets tidsålder. ‌Så länge som du dagligen äter och dricker hans ord utan att avvika från Guds ord verklighet, skall Gud kunna fullända dig.

Man kan inte ha bråttom med att nå framgång när man söker liv; tillväxt i livet sker inte bara på en dag eller två. ‌Guds verk är normalt och praktiskt, och det finns en process som det nödvändigtvis genomgår. ‌Det tog den förkroppsligade Jesus trettiotre och ett halvt år att slutföra korsfästelsens verk: ‌Hur mycket mer skulle inte det vara sant i fråga om människans liv! ‌Det är inte heller någon lätt uppgift att forma en normal människa som ger uttryck för Gud. ‌Detta gäller särskilt för människor som tillhör den stora röda drakens nation, vilka är av dålig kvalitet och behöver en lång period med Guds ord och verk. ‌Så ha inte för bråttom med att se resultat. ‌Du måste vara förutseende genom att äta och dricka av Guds ord och anstränga dig mer med Guds ord. ‌När du läst färdigt hans ord, måste du kunna omsätta dem i praktiken och så växa i kunskap, insikt, omdöme och vishet vad det gäller Guds ord. Genom detta kommer du att ändras utan att inse det. ‌Om du klarar att ha som princip att äta och dricka av Guds ord, läsa det, lära känna det, upplev det och utöva det, kommer du att mogna utan att inse det. ‌Det finns de som säger att de inte kan omsätta Guds ord i praktiken ens efter att de har läst det. ‌Vad handlar din brådska om? ‌När du når en viss dignitet, kommer du att kunna omsätta hans ord i praktiken. ‌Skulle en fyra- eller femåring säga att han inte kan stötta eller ära sina föräldrar? ‌Du borde kunna känna till din nuvarande dignitet. ‌Omsätt i praktiken det du klarar av att omsätta i praktiken, och undvika att vara någon som stör Guds hantering. ‌Bara ät och drick av Guds ord, och ha det som din princip från och med nu. ‌Oroa dig inte för närvarande om Gud kan fullkomna dig. ‌Gräva inte i det än så länge. ‌Bara ät och drick av Guds ord när de kommer till dig, så kommer Gud säkerligen att fullkomna dig. ‌Men det finns en princip om att du måste äta och dricka av hans ord. ‌Gör inte det i blindo. ‌Leta istället upp de ord du borde lära känna, det vill säga, de som har att göra med visioner. ‌En annan aspekt som du måste söka upp handlar om faktisk tillämpning, det som du borde träda in i. En aspekt har med kunskap att göra, och den andra med att träda in. ‌När du har förstått båda, det vill säga, när du förstår vad du borde veta och vad du borde utöva, kommer du att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord.

I fortsättningen är talet om Guds ord den princip med vilken du borde yttra dig. ‌När ni samlas, borde ni normalt kunna dela gemenskap kring Guds ord, använda Guds ord som innehållet i ert samarbete, tala om vad ni vet om Guds ord, hur ni omsätter hans ord i praktiken, och hur den Helige Ande verkar. ‌Allt du behöver göra är att dela gemenskap kring Guds ord, så kommer den Helige Ande att upplysa dig. För att åstadkomma en värld med Guds ord krävs också människans samarbete. ‌Om du inte träder in i detta, då har Gud inget sätt att verka på. ‌Om du håller tyst och inte talar om hans ord, finns det inget sätt för Gud att upplysa dig. ‌När du inte upptagen med annat, tala om Guds ord, och tala inte lojt! ‌Låt ditt liv fyllas av Guds ord – först då är du en uppriktig troende. ‌Till och med om din gemenskap är ytlig, är det helt i sin ordning. ‌Utan det ytliga, skulle det inte finnas något djup. ‌Det finns en process som måste genomgås. ‌Genom ditt lärande, får du insikt i den Helige Andes upplysning av dig, och hur man effektivt äter och dricker av Guds ord. ‌Efter en tid av noggrann undersökning, kommer du att träda in i Guds ords verklighet. ‌Endast om du har viljekraften att samarbeta kommer du att kunna ta emot den Helige Andes verk.

Principen om att äta och dricka Guds ord har två aspekter: En handlar om kunskap, och den andra om att träda in. ‌Vilka ord borde du lära känna? ‌Du borde lära känna de ord som relaterar till visioner (det vill säga, de som relaterar till vilken tidsålder Gud nu har trätt in i, vad Gud nu vill uppnå, vad inkarnation är, och så vidare; alla dessa är relaterade till visioner). ‌Vad menas med den väg som människan bör slå in på? ‌Detta hänvisar till de Guds ord som man bör utöva och träda in i. ‌De som nämnts ovan är de två aspekterna av att äta och dricka Guds ord. ‌Från och med nu, ät och drick av Guds ord på detta sätt. ‌Om du har en klar uppfattning om de ord som rör visioner, då behöver du inte läsa något mer. ‌Det är av primär betydelse att äta och dricka mer av orden om att träda in, så som hur man vänder sitt hjärta mot Gud, hur man lugnar sitt hjärta inför Gud och hur man försakar köttet. ‌Det är dessa saker du bör omsätta i praktiken. ‌Utan att veta hur du skall äta och dricka av Guds ord, är sann gemenskap inte möjlig. ‌När du väl vet hur du skall äta och dricka av hans ord, och har insett vad som är centralt, kommer gemenskapen att vara fri. ‌Vilka frågor som än tas upp, kommer du att kunna dela gemenskap kring dem och förstå verkligheten. ‌Att dela gemenskap kring Guds ord utan att besitta verkligheten innebär att du inte kan förstå vad som är viktigt, och detta visar att du inte vet hur du skall äta och dricka av hans ord. Vissa kan känna sig trötta när de läser Guds ord, vilket inte är ett normalt tillstånd. ‌Vad som är normalt är att aldrig bli trött på att läsa Guds ord, att alltid törsta efter det, och att alltid tycka att Guds ord är bra. ‌Det är på det sättet som en som verkligen har trätt in äter och dricker av Guds ord. ‌När du känner att Guds ord är oerhört praktiskt och är precis vad människan borde träda in i, när du känner att hans ord är till stor hjälp och nytta för människan, och att det är människolivets försörjning, då är det den Helige Ande som ger dig denna känsla, och det är den Helige Ande som rör dig. Detta bevisar att den Helige Ande verkar i dig och att Gud inte har vänt sig bort från dig. ‌När vissa människor upptäcker att Gud alltid pratar, blir de trötta på hans ord och tycker att det är oväsentligt huruvida de läser hans ord eller inte. ‌Det är inte ett normalt tillstånd. ‌De saknar ett hjärta som törstar efter att träder in i verkligheten, och sådana människor varken törstar efter eller lägga vikt vid att fullkomnas. ‌När du upptäcker att du inte törstar efter Guds ord, visar det att du inte befinner dig i ett normalt tillstånd. ‌I det förflutna kunde du fastställa om Gud hade vänt sig bort från dig utifrån om du kände frid inombords och om du upplevde glädje. ‌Detta är nyckeln: huruvida du törstar efter Guds ord, huruvida hans ord är din verklighet, huruvida du är trofast, och huruvida du förmår göra allt vad du kan för Gud. ‌Med andra ord, människan döms av Guds ords verklighet. ‌Gud riktar sina ord till hela mänskligheten. ‌Om du är villiga att läsa det, kommer han att upplysa dig, men om du inte är det, kommer han inte att göra det. ‌Gud upplyser de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, och de som söker honom. ‌Vissa säger att Gud inte upplyste dem ens efter att de läste hans ord. ‌Men på vilket sätt läste du orden? ‌Om du läste hans ord på det sätt som en person till häst ser på blommor, utan att lägga någon vikt vid verkligheten, hur skulle Gud kunna upplysa dig? ‌Hur kan den som inte värdesätter Guds ord fulländas av honom? ‌Om du inte uppskattar Guds ord, då kommer du varken att ha sanning eller verklighet. ‌Om du uppskattar hans ord, då kommer du att kunna omsätta sanningen i praktiken; först då kommer du att besitta verkligheten. ‌Det är därför du hela tiden måste äta och dricka av Guds ord, oavsett om du är upptagen eller inte, oavsett om omständigheterna är ogynnsamma eller inte, och oavsett om du prövas eller inte. ‌I slutändan är Guds ord grunden för människans existens. ‌Ingen kan vända sig bort från hans ord, utan man måste äta av hans ord på samma sätt som de gör med de tre målen mat om dagen. ‌Kan det vara en enkel sak att fulländas och vinnas av Gud? ‌Oavsett om du för tillfället förstår eller inte, och oavsett om du har insikt i Guds verk eller inte, måste du äta och dricka av Guds ord så mycket som möjligt. ‌Detta är att träda in på ett förutseende sätt. ‌Efter att ha läst Guds ord, skynda dig att utöva det som du kan träda in i, och lägg för stunden undan det som du inte kan träda in i. ‌Det kan finnas mycket av Guds ord som du till att börja med inte kan förstå, men efter två eller tre månader, kanske ett år, kommer du att kunna det. ‌Hur är det möjligt? ‌Det beror på att Gud inte kan fullkomna människan på en dag eller två. ‌För det mesta kanske du inte förstår direkt när du läser hans ord. ‌Vid det tillfället kan det verka som om det inte är något mer än bara text, och först efter att du har tagit dig igenom en tids upplevelser kommer du att kunna förstå det. ‌Eftersom Gud har sagt så mycket, bör du göra ditt yttersta för att äta och dricka av hans ord, och därefter kommer du ‒ omedvetet ‒ att förstå, och den Helige Ande kommer att upplysa dig utan att du är medveten om det. ‌När den Helige Ande upplyser människan, sker det ofta utan människans kännedom. ‌Den upplyser och vägleder dig när du törstar och söker. ‌Den princip utifrån vilken den Helige Ande verkar fokuserar på Guds ord, som du äter och dricker av. ‌Alla de som inte fäster någon vikt vid Guds ord och som alltid har en annan slags attityd mot hans or, som i sin förvirring tycker att det kvittar om de läser hans ord eller inte, utgör de som inte besitter verkligheten. ‌Varken den Helige Andes verk eller dess upplysning är synlig i en sådan person. ‌Sådana personer, hycklare utan verkliga kvalifikationer, driver vind för våg, som liknelsens Nan Guo.[a]

Utan Guds ord som din verklighet, har du ingen riktig dignitet. ‌När det är dags att dömas, kommer du helt säkert falla och därefter kommer din sanna dignitet att avslöjas. Men de som regelbundet försöka träda in i verkligheten, i en prövningarnas tid, kommer att förstå syftet med Guds verk. Den som har samvete och törst efter Gud bör vidta praktiska åtgärder för att återbetala Gud för hans kärlek. ‌De som inte har verkligheten kan inte ens stå fasta inför obetydliga frågor. Det finns helt enkelt en skillnad mellan de med verklig dignitet och de utan. ‌Varför är det så, även om vissa, liksom i fråga om att äta och dricka av Guds ord, kan stå fasta vid en prövning medan andra flyr från den? Den uppenbara skillnaden är att somliga saknar verklig dignitet; ‌de har inte Guds ord som sin verklighet, och hans ord har inte slagit rot inom dem. ‌Så snart de prövas befinner de i slutet av sin bana. Varför är det då så att andra kan stå fasta i detta hänseende? Det beror på att de har en stor vision, eller att Guds ord inom dem har förvandlats till deras erfarenhet och deras praktiska insikter har blivit grundvalen för deras existens. ‌På detta sätt kan de stå fasta genom prövningar. ‌Det här är verklig dignitet, och det är också liv. ‌Vissa kan också läsa Guds ord utan att omsätta det i praktiken eller utan att vara uppriktiga med det. ‌De som inte är uppriktiga lägger inte någon vikt vid utövande. ‌De som inte har Guds ord som sin verklighet är de som saknar verklig dignitet. ‌Sådana personer kan inte stå fasta genom prövningar.

Så snart som Guds ord kommer ut, bör du omedelbart ta emot och äta av det. ‌Oavsett hur mycket du förstår, är det enda perspektiv som du måste hålla fast vid att äta, att känna och att utöva hans ord. ‌Detta är något du bör kunna göra. Det kvittar hur stor din dignitet skulle kunna bli; fokusera helt enkelt på att äta av hans ord. ‌Detta är vad människan bör samarbeta med. ‌Ditt andliga liv handlar framför allt om att försöka träda in i verkligheten av att äta och dricka av Guds ord och omsätta dem i praktiken. ‌Det är inte din sak att fokusera på något annat. ‌Kyrkliga ledare bör kunna vägleda alla sina bröder och systrar så att de vet hur man äter och dricker Guds ord. ‌Detta är ett ansvar för varje enskild kyrkoledare. ‌Oavsett om de är unga och gamla, bör alla se på ätandet och drickandet av Guds ord som något viktigt och bevara hans ord i sitt hjärta. ‌Att träda in i denna verklighet innebär att träda in i rikets tidsålder. ‌Numera anser de flesta att de inte kan leva utan att äta och dricka av Guds ord, och oavsett tidsålder anser de att hans ord är uppfriskande. ‌Detta innebär att människan börjar slå in på rätt spår. ‌Gud använder ordet för att utföra sitt verk och för att försörja människan. ‌När alla längtar och törstar efter Guds ord, kommer mänskligheten att träda in i hans ords värld.

Gud har sagt en hel del. ‌Hur mycket känner du till? ‌Hur mycket har du trätt in i? ‌Om en kyrkoledare inte har väglett sina bröder och systrar in i Guds ords verklighet, då han har varit försumlig i sin plikt och underlåtit att fullgöra sina förpliktelser! ‌Oavsett omfattningen av ditt ätande och drickande, eller i vilken utsträckning du kan förstå, måste du känna till hur du skall äta och dricka av hans ord; du måste betrakta hans ord som något viktigt och förstå vikten och nödvändigheten av att äta och dricka av det. ‌Eftersom Gud har sagt så mycket, kan det inte kallas att tro på Gud om du inte äter och dricker av hans ord, eller söker, eller omsätter hans ord i praktiken. ‌Eftersom du tror på Gud, måste du äta och dricka av hans ord, uppleva hans ord och leva ut hans ord. ‌Endast detta kan kallas tro på Gud! ‌Om du med din mun säger att du tror på Gud och ändå inte kan uttrycka några av hans ord eller omsätta dem i praktiken, kallas inte det tro på Gud. ‌Det är snarare ”att söka bröd för att mätta hungern.” ‌Att endast tala om obetydliga vittnesbörd, onyttiga saker och ytliga frågor, utan att ha ens det minsta stycke verklighet, utgör inte en tro på Gud, och du har då helt enkelt inte förstått det rätta sättet att tro på Gud. ‌Varför måste du äta och dricka så mycket som möjligt av Guds ord? ‌Om du inte äter och dricker av hans ord, utan bara försöker stiga upp till himlen, är det att tro på Gud? ‌Vad är det första steget som en som tror på Gud ska ta? ‌Längs vilken väg fulländar Gud människan? ‌Kan du fulländas utan att äta och dricka av Guds ord? ‌Kan du anses vara en person som tillhör riket utan att ha Guds ord som din verklighet? ‌Exakt vad innebär tro på Gud? ‌De som tror på Gud måste åtminstone ha ett gott uppförande till det yttre; viktigast av allt är att besitta Guds ord. ‌Oavsett vilket, kan du aldrig vända dig bort från hans ord. ‌Att känna Gud och uppfylla hans vilja är något som uppnås med hjälp av hans ord. ‌I framtiden kommer varje nation, samfund, religion och område att erövras med hjälp av ordet. ‌Gud kommer att tala direkt, och alla människor kommer att hålla Guds ord i sina händer; på så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. ‌Inombords och utanpå; Guds ord genomsyrar en alltigenom: ‌Mänskligheten kommer att tala Guds ord med sina munnar, utöva i enlighet med Guds ord och inombords hålla Guds ord, samtidigt som de genomsyras av Guds ord både inombords och utanpå. Därmed kommer mänskligheten att bli fulländad. ‌De som uppfyller Guds vilja och kan vittna om honom, dessa är de människor som har Guds ord som sin verklighet.

Det verk som fullbordas just nu är inträdet i ordets tidsålder, det vill säga tusenårsrikets tidsålder. ‌Öva från och med nu på att dela gemenskap kring Guds ord. ‌Endast genom att äta och dricka, liksom genom att uppleva, Guds ord, kommer du att kunna ge uttryck för Guds ord. ‌Bara genom att berätta om dina erfarenheter kan du övertala andra. ‌Om du inte har Guds ord, kommer inte någon att bli övertygad! ‌Alla de som används av Gud kan tala Guds ord. ‌Om du inte kan det, visar det att den Helige Ande inte har verkat i dig och att du inte har blivit fulländad. ‌Detta är betydelsen av Guds ord. ‌Har du ett hjärta som törstat efter Guds ord? ‌De som törstar efter Guds ord törstar efter sanning, och endast sådana personer är välsignade av Gud. ‌I framtiden kommer Gud att tala ännu fler ord till alla religioner och alla samfund. ‌Först talar han och låter sin röst höras bland er för att fullkomna er innan han går vidare med att tala och låta sin röst höras bland hedningarna, för att erövra dem. ‌Genom ordet kommer alla att bli uppriktigt och fullständigt övertygade. ‌Genom Guds ord och hans uppenbarelser försvagas människans fördärvade sinnelag; hon har en människas yttre, och även hennes upproriska sinnelag mildras. ‌Ordet verkar på människan med myndighet och det erövrar människan i ljuset av Gud. ‌Det verk som Gud kommer att utföra i den nuvarande tidsålder, liksom hans verks vändpunkter, återfinns i hans ord. ‌Om du inte läser hans ord, kommer du inte att förstå någonting. ‌Genom ditt eget ätande och drickande av hans ord, och genom att dela gemenskap med dina bröder och systrar, samt dina verkliga erfarenheter, kommer din kunskap om Guds ord att bli allt mer omfattande. ‌Endast på detta sätt kan du faktiskt leva ut det i verkligheten.

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten utelämnar ”liknelsens”.

Föregående:De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

Nästa:Allt uppnås genom Guds ord

Related Content

 • Arbetet med att sprida evangeliet är också arbetet med att frälsa människorna

  Alla människor behöver förstå syftet med mitt verk på jorden, det vill säga det slutliga målet med mitt verk och vilken nivå jag måste uppnå i det här…

 • Allt uppnås genom Guds ord

  Gud säger sina ord och utför sitt verk utifrån olika tidsåldrar, och han säger olika ord under olika tidsåldrar. Gud följer inte regler, eller upprepa…

 • Om slutmål

  Närhelst slutmål nämns, behandlar ni det med särskilt allvar; ni är alla särskilt känsliga när det gäller denna fråga. Vissa människor kan inte vänta …

 • Vägen … (2)

  Kanske har våra bröder och systrar fått ett slags skiss av händelseförloppet, stegen och metoderna i Guds verk i Fastlandskina, men jag upplever a…