Om beteckningar och identitet

Om du vill vara lämplig att användas av Gud måste du känna till Guds verk; du måste känna till det verk han gjorde tidigare (i Nya och Gamla testamentet), och dessutom måste du känna till hans verk idag. Det vill säga, du måste känna till de tre stadierna av Guds verk under de 6000 åren. Om du ombeds att sprida evangeliet, kommer du inte att kunna göra det om du inte känner till Guds verk. Någon kanske frågar dig vad din Gud har sagt om Bibeln, Gamla testamentet och Jesu verksamhet och undervisning på den tiden. Om du inte kan berätta vad som egentligen hände i Bibeln blir de inte övertygade. I början talade Jesus mycket om Gamla testamentet med sina lärjungar. Allt de läste var från Gamla testamentet; Nya Testamentet skrevs först flera decennier efter att Jesus korsfästes. För att sprida evangeliet bör ni i första hand förstå Bibelns inre sanning och Guds verk i Israel, det vill säga det verk som Jehova utförde. Och ni måste också förstå det verk som utfördes av Jesus. Det här är de frågor som alla människor är mest bekymrade över, och bakgrunden till dessa två stadier av verket är vad de inte har hört talas om. När ni sprider evangeliet, lägg först talet om den Helige Andes verk idag åt sidan. Det här stadiet av verket är utom räckhåll för dem, eftersom det ni eftersträvar är det som är mest upphöjt av allt: en kunskap om Gud och en kunskap om den Helige Andes verk, och ingenting är mer upphöjt än dessa två. Om du börjar med att tala om det som är upphöjt blir det för mycket för dem, för ingen har upplevt sådant verk av den Helige Ande; det saknar förebild och är inte lätt för människor att acceptera. Deras erfarenheter är gamla saker från förr och något enstaka verk av den Helige Ande. Vad de upplever är inte den Helige Andes verk idag eller Guds vilja idag. De agerar fortfarande utifrån de gamla ritualerna, utan något nytt ljus eller nya saker.

På Jesu tid utförde den Helige Ande huvudsakligen sitt verk i Jesus, samtidigt som de som klädda i prästerliga dräkter tjänade Jehova i templet gjorde det med orubblig lojalitet. De hade också den Helige Andes verk men var oförmögna att förstå Guds aktuella vilja och förblev bara trogna mot Jehova i enlighet med de gamla ritualerna, utan ny vägledning. Jesus kom och förde med sig nytt verk. De här människorna som tjänstgjorde i templet hade inte ny vägledning och hade inte heller nytt verk. Så länge de tjänstgjorde i templet kunde de bara upprätthålla de gamla riterna; utan att lämna templet, kunde de inte ha något nytt inträde. Det nya verket medfördes av Jesus, och Jesus gick inte in i templet för att utföra sitt verk. Han verkade bara utanför templet, för omfattningen av Guds verk hade förändrats för länge sedan. Han verkade inte i templet, och när människan tjänade honom där kunde det bara bevara saker som de var och kunde inte åstadkomma något nytt verk. På samma sätt dyrkar religiösa människor idag fortfarande Bibeln. Om du sprider evangeliet till dem, kommer de att slänga till dig struntdetaljer om Bibelns ord och de kommer att hitta en mängd bevis så att ni blir alldeles häpna och mållösa; sedan kommer de att sätta en etikett på er och mena att ni är dåraktiga som tror som ni gör. De kommer att säga: ”Du kan inte ens Bibeln, Guds ord. Hur kan du då säga att du tror på Gud?” Sedan kommer de att se ner på dig och säga: ”Om den ni tror på är Gud, varför berättar han inte allt om Gamla och Nya testamentet för er? Om han har fört sin härlighet från Israel till Östern, varför känner han inte till det verk som utfördes i Israel? Varför känner han inte till Jesu verk? Om ni inte vet, bevisar det att ni inte har fått det berättat för er; om han är Jesu andra inkarnation, hur kan han då vara okunnig om dessa ting? Jesus kände till det verk som Jehova utförd; hur skulle han inte kunna det?” När tiden är inne kommer de alla att ställa sådana frågor till dig. Deras huvuden är fulla av sådana saker; hur skulle de kunna låta bli att fråga? De som befinner sig inom denna ström fokuserar inte på Bibeln, för ni har hållit er à jour med det stegvisa verk som Gud utför idag, ni har bevittnat detta stegvisa verk med era egna ögon, ni har tydligt skådat verkets tre stadier och därför har ni blivit tvungna att lägga ner Bibeln och sluta att studera den. Men de kan inte låta bli att studera den, för de har ingen kunskap om detta stegvisa verk. Vissa människor kommer att fråga: ”Vad är det för skillnad mellan det verk som utförs av den inkarnerade Guden och det som gångna tiders profeter och apostlar utförde? David kallades också för Herren, och det gjorde även Jesus; trots att det verk de utförde var olika, kallades de för samma sak. Förklara då varför inte deras identiteter var desamma? Vad Johannes bevittnade var en vision, en som också kom från den Helige Ande, och han kunde säga de ord som den Helige Ande avsåg att säga; varför är Johannes identitet en annan än Jesu identitet?” De ord som Jesus talade kunde helt representera Gud, och de representerade helt Guds verk. Vad Johannes såg var en vision, och han var oförmögen att helt representera Guds verk. Hur kommer det sig att Johannes, Petrus och Paulus talade många ord – liksom Jesus – men ändå inte hade samma identitet som Jesus? Det beror främst på att de verk de utförde var olika. Jesus representerade Guds Ande och var Guds Ande som verkade direkt. Han utförde den nya tidsålderns verk, det verk som ingen tidigare hade utfört. Han öppnade upp en ny väg, han representerade Jehova och han representerade Gud själv. Petrus, Paulus och David, oavsett vad de kallades, representerade däremot endast identiteten hos en varelse skapad av Gud och var utsända av Jesus eller Jehova. Så oavsett hur mycket verk de utförde, oavsett hur stora underverk de gjorde, var de fortfarande bara Guds skapade varelser och oförmögna att representera Guds Ande. De verkade i Guds namn eller efter att ha sänts ut av Gud; dessutom verkade de under de tidsåldrar som inleddes av Jesus eller Jehova, och de verk de utförde var inte åtskilda. De var, trots allt, bara Guds skapade varelser. I Gamla testamentet uttalade många profeter förutsägelser eller skrev böcker med profetior. Ingen sade att de var Gud, men så snart Jesus inledde sin verksamhet vittnade Guds Ande om honom som Gud. Varför är det så? Vid det här laget bör du redan veta det! Tidigare hade apostlarna och profeterna författat olika brev och uttalat många profetior. Senare valde människor ut några av dem för att låta dem ingå i Bibeln medan andra gick förlorade. Eftersom det finns människor som säger att allt de sa kom från den Helige Ande, varför anses då en del av det vara bra och en del vara dåligt? Och varför valdes några ut och andra inte? Om de verkligen var den Helige Andes ord, var det då nödvändigt att välja ut dem? Varför är redogörelserna för de ord som Jesus talade och det verk han utförde olika i vart och ett av de fyra evangelierna? Bär inte de som skrev ner dem skulden för det? Vissa människor kommer att fråga: ”Eftersom breven som skrevs av Paulus och de andra författarna till Nya testamentet och det verk de utförde delvis kom från människans vilja och blandades med människans föreställningar, finns det då inte någon mänsklig orenhet i de ord som du (Gud) talar idag? Innehåller de verkligen inte några mänskliga föreställningar?” Detta stadium av det verk som Gud utför skiljer sig helt från det som utfördes av Paulus och de många apostlarna och profeterna. Det är inte bara en skillnad i identitet, utan det är framför allt en skillnad i det verk som utförs. Efter att Paulus slogs till marken och föll ned inför Herren, leddes han till verket av en Helige Ande, och han blev en utsänd. Och därefter skrev han brev till kyrkorna, och alla dessa brev följde Jesu läror. Paulus sändes ut av Herren för att verka i Herren Jesu namn, men när Gud själv kom verkade han inte i något namn och i sitt verk representerade han inte någon utom Guds Ande. Gud kom för att utföra sitt verk direkt: han hade inte fullkomnats av människan och hans verk utfördes inte utifrån någon människas läror. I detta stadium av verket leder inte Gud genom att tala om sina personliga upplevelser, utan han utför istället sitt verk direkt, i enlighet med vad han har. Han utför, till exempel, tjänstgörarnas prövning, tuktans tider, dödens prövning, gudskärlekens tider … Alltsamman är verk som aldrig tidigare utförts, verk som tillhör den nuvarande tidsåldern, snarare än människors erfarenheter. Vad är mänskliga erfarenheter i de ord som jag har talat? Kommer de inte alla direkt från Anden, och utfärdas de inte av Anden? Det är bara det att din kaliber är så dålig att du inte kan se igenom till sanningen! Det praktiska livssätt som jag talar om syftar till att visa vägen och ingen har tidigare talat om den; ingen har heller någonsin upplevt denna väg eller känt till denna verklighet. Innan jag yttrade dessa ord hade ingen någonsin sagt dem. Ingen hade någonsin talat om sådana upplevelser, inte heller hade de någonsin talat om sådana detaljer, och vidare hade ingen någonsin anvisat sådana tillstånd för att uppenbara dessa ting. Ingen hade någonsin gått först och visat den väg jag visar idag, och om människan gick före och visade vägen skulle det inte vara en ny väg. Ta exempelvis Paulus och Petrus. De hade inga egna personliga upplevelser innan Jesus visade dem vägen. Det var först efter att Jesus visat vägen som de upplevde de ord som Jesus talade och den väg han visade; de fick många erfarenheter genom detta, och de skrev breven. Därmed är inte människans erfarenheter detsamma som Guds verk, och Guds verk är inte detsamma som den kunskap som beskrivs av människans föreställningar och erfarenheter. Jag har gång på gång sagt att jag i dag går före och visar en ny väg och utför nytt verk, och mitt verk och mina uttalanden skiljer sig från Johannes och alla de andra profeternas. Det är aldrig så att jag först får erfarenheter och sedan säger dem till er – så är det inte alls. Om det varit så, skulle inte det ha fördröjt er för länge sedan? Den kunskap som många talade om i gångna tider var också upphöjd, men allt de sa var enbart baserat på vad dessa så kallade andliga gestalter sagt. De visade inte vägen utan härrörde från deras erfarenheter, från vad de sett och från deras kunskap. En del var deras uppfattningar och en del var erfarenhet som de hade sammanfattat. Mitt verks natur i dag skiljer sig helt från deras. Jag har inte upplevt att vägledas av andra, inte heller har jag accepterat att bli fullkomnad av andra. Dessutom är allt som jag har sagt och delat gemenskap kring annorlunda än någon annans, och har aldrig sagts av någon annan. Oavsett vilka ni är, utförs ert verk idag på grundval av de ord jag talar. Utan dessa uttalanden och verk, vem skulle kunna uppleva dessa saker (tjänstgörarnas prövning, tuktans tider…), och vem skulle kunna tala om sådan kunskap? Är du verkligen oförmögen att se detta? Oavsett vilket stadium av verk, så snart mina ord uttalas börjar ni dela gemenskap i enlighet med mina ord och verka i enlighet med dem, och det är inte en väg som någon av er har tänkt på. Är du oförmögen att se en sådan tydlig och enkel fråga efter att ha kommit så här långt? Det är inte en väg som någon har tänkt ut, och den är inte heller baserad på någon andlig persons väg. Det är en ny väg, och till och med många av orden som Jesus en gång talade gäller inte längre. Vad jag säger är verket med att öppna upp en ny epok, och det är verk som är fristående; det verk som jag utför, och de ord som jag talar, är alla nya. Är inte detta dagens nya verk? Jesu verk var också av det slaget. Hans verk skiljde sig från det verk som människorna i templet utförde, det skiljde sig också från fariséernas verk och det hade inte heller några likheter med det verk som utfördes av hela Israels folk. Efter att ha bevittnat det kunde människor inte bestämma sig: ”Var det verkligen Gud som gjorde det?” Jesus höll inte fast vid Jehovas lag; när han kom för att undervisa människan var allt han talade om nytt och annorlunda jämfört med det som Gamla testamentets forna heliga och profeter sagt, och det gjorde att människor förblev osäkra. Det är det här som gör människor så svårhanterliga. Den väg som de flesta av er vandrade, innan ni accepterade detta nya stadium av verk, bestod av att praktisera och träda in på den grundval som dessa andliga figurernas utgjorde. Men idag är det verk som jag utför mycket annorlunda, och därför kan ni inte avgöra om det är rätt eller inte. Jag bryr mig inte vilken väg du vandrade förut, och jag är inte heller intresserad av vems ”föda” du åt eller vem du såg som din ”fader”. Eftersom jag har kommit och fört med mig nytt verk för att vägleda människan, måste alla som följer mig agera i enlighet med vad jag säger. Oavsett hur mäktig ”familj” du stammar från så måste du följa mig, du får inte agera enligt dina tidigare bruk, din ”fosterfar” bör dra sig tillbaka och du bör komma inför din Gud för att söka din rättmätiga andel. Hela du är i mina händer, och du ska inte ägna din fosterfar för mycket blind tro; han får inte styra dig helt. Dagens verk är fristående. Det är helt uppenbart att allt det jag säger i dag inte är baserat på en grundval från det förflutna; det är en ny början, och om du säger att den är skapad av människan, då är du en som är så blind att du är bortom all räddning!

Jesaja, Hesekiel, Mose, David, Abraham och Daniel var ledare eller profeter bland det utvalda folket Israel. Varför kallades de inte för Gud? Varför vittnade inte den Helige Ande om dem? Varför vittnade den Helige Ande om Jesus så snart han började sitt verk och började tala sina ord? Och varför vittnade inte den Helige Ande om andra? De – män av kött – kallades alla ”Herre”. Oavsett vad de kallades representerar deras verk deras vara och essens, och deras vara och essens representerar deras identitet. Deras essens har inget med deras beteckningar att göra; den representeras av vad de uttryckte och vad de levde ut. I Gamla testamentet var det inget konstigt med att kallas Herre, och en person kan kallas för vad som helst, men hans väsen och inneboende identitet var oföränderliga. Finns det inte bland dessa falska kristusgestalter, falska profeter och bedragare, även de som kallas ”Gud”? Och varför är de inte Gud? Därför att de är oförmögna att utföra Guds verk. I själva verket är de människor, människor som bedrar folk, och inte Gud, och följaktligen har de inte Guds identitet. Kallades inte även David Herre bland de tolv stammarna? Jesus kallades också Herre; varför kallades bara Jesus för Gud i köttet? Var inte Jeremia också känd som Människosonen? Och var inte Jesus också känd som Människosonen? Varför blev Jesus korsfäst å Guds vägnar? Beror inte det på att hans essens var annorlunda? Beror inte det på att det verk han utförde var annorlunda? Spelar en titel någon roll? Trots att Jesus också kallades Människosonen var han Guds första inkarnation; han hade kommit för att ta makt och utföra friköpandets verk. Detta bevisar att Jesu identitet och essens skilde sig från andras, som också kallades Människosonen. Vilka av er vågar idag säga att alla de ord som talades av dem som användes av den Helige Ande kom från den Helige Ande? Vågar någon säga sådana saker? Om du säger sådana saker, varför förkastades då Esras profetiska bok, och varför hände samma sak med dessa forna heligas och profeters böcker? Hur vågar ni göra sådana godtyckliga val om de alla kom från den Helige Ande? Är du kvalificerad att välja ut den Helige Andes verk? Många berättelser från Israel avfärdades också. Om du menar att alla dessa gamla skrifter kom från den Helige Ande, varför förkastades då några av böckerna? Om allesamman kom från den Helige Ande borde alla bevaras och skickas ut för att läsas av bröderna och systrarna i församlingarna. De bör inte väljas ut eller förkastas beroende på människors vilja; att göra så är fel. Att säga att Paulus och Johannes erfarenheter blandades med deras personliga syner betyder inte att deras erfarenheter och kunskap kom från Satan, utan endast att de hade sådant som härrörde från deras personliga upplevelser och syner. Deras kunskap var i enlighet med den bakgrund som den tidens faktiska erfarenheter utgjorde, och vem kan säga med säkerhet att allt kom från den Helige Ande? Om alla de fyra evangelierna kom från den Helige Ande, hur kommer det sig då att Matteus, Markus, Lukas och Johannes sa olika saker om Jesu verksamhet? Om du inte tror det, se då på redogörelserna i Bibeln för hur Petrus förnekar Herren tre gånger: Allesamman är olika, och var och en har sina egna karaktärsdrag. Många som är okunniga säger: ”Den inkarnerade Guden är även en människa, så kan då de ord han talar komma uteslutande från den Helige Ande? Om Paulus och Johannes ord blandades med mänsklig vilja, är då verkligen inte de ord Gud talar uppblandade med mänsklig vilja?” Människor som säger på det viset är blinda och okunniga! Läs de fyra evangelierna noga; läs vad de rapporterar om de saker som Jesus gjorde och de ord han talade. Alla redogörelserna var helt enkelt olika, och var och en hade sitt eget perspektiv. Om allt det som skrevs av författarna till dessa böcker kom från den Helige Ande, borde allt vara likadant och konsekvent. Varför finns det då skiljaktigheter? Är inte människan extremt dåraktig som inte förstår det? Om du blir ombedd att bära vittnesbörd om Gud, vad för slags vittnesbörd kan du då tillhandahålla? Kan ett sådant sätt att känna Gud bära vittnesbörd om honom? Om andra frågar dig, ”Om Johannes och Lukas redogörelser blandades med mänsklig vilja, är då inte de ord er Gud talade blandade med mänsklig vilja?”, skulle du kunna ge ett klart svar? Efter att Lukas och Matteus hade hört Jesu ord och sett hans verksamhet talade de utifrån sin egen kunskap, i form av minnen som redogjorde för en del av de saker Jesus gjorde. Kan du säga att all deras kunskap uppenbarats av den Helige Ande? Det fanns många andliga figurer utanför Bibeln med högre kunskap än de; varför har inte deras ord tagits upp av senare generationer? Användes inte även de av den Helige Ande? Ni skall veta att i dagens verk talar jag inte om min egen syn med Jesu verk som grundval, och inte heller talar jag om min egen kunskap mot bakgrund av Jesu verk. Vad var det för verk Jesus utförde på den tiden? Och vad är det för verk jag utför idag? Vad jag gör och säger saknar förebild. Den väg jag vandrar idag har aldrig tidigare beträtts; den vandrades aldrig av tidigare tidsåldrars och generationers människor. Idag har den öppnats, och är inte det Andens verk? Fastän det var den Helige Andes verk, utförde alla ledare i det förflutna sitt verk på en grund som andra lagt, men det verk Gud själv utför är annorlunda. Det var samma sak med Jesu stadium av verket: Han öppnade upp en ny väg. När han kom förkunnade han evangeliet om himmelriket, och sade att människan skulle ångra sig och bekänna. När Jesus avslutat sitt verk, började Petrus och Paulus och andra att föra hans verk vidare. När Jesus spikats fast på korset och stigit upp till himlen, sände Anden dem att sprida korsets väg. Även om Paulus ord var upphöjda, byggde även de på den grundval som Jesu ord lagt, såsom tålamod, kärlek, lidande, täckande av huvudet, dop eller andra lärosatser som skulle följas. Allt detta var grundat på Jesu ord. De var oförmögna att öppna en ny väg, för de var allesamman män som användes av Gud.

Jesu uttalanden och verk vid den aktuella tiden följde inte någon lärosats, och han utförde inte sitt verk i enlighet med den gammaltestamentliga lagens verk. Det var i enlighet med det verk som skulle utföras under nådens tidsålder. Han arbetade i enlighet med det verk som han hade fört fram, enligt sin egen plan och enligt sitt ämbete; han verkade inte enligt Gamla testamentets lag. Inget han gjorde var i enlighet med Gamla testamentets lag, och han kom inte för att verka så att profeternas ord skulle uppfyllas. Varje stadium av Guds verk var inte uttryckligen till för att uppfylla forntida profeters förutsägelser, och han kom inte för att följa någon dogm eller avsiktligt förverkliga de forntida profeternas förutsägelser. Men hans handlingar rubbade inte de forntida profeternas förutsägelser, och de störde inte heller det verk som han tidigare hade utfört. Den viktigaste punkten i hans verk var att inte följa någon lärosats utan att utföra det verk som han själv skulle göra. Han var inte någon profet eller siare, utan en görare, som faktiskt kom för att utföra det verk han var tänkt att göra och för att öppna sin nya era och utföra sitt nya verk. När Jesus kom för att utföra sitt verk uppfyllde han naturligtvis också många av de ord som de forntida profeterna i Gamla testamentet hade talat. På samma sätt har dagens verk uppfyllt de gammaltestamentliga profeternas förutsägelser. Det är bara det att jag inte håller upp den där ” gamla almanackan”, det är allt. För det finns mer verk som jag måste utföra, det finns fler ord som jag måste säga till er, och detta verk och dessa ord är mycket viktigare än att förklara stycken i Bibeln, eftersom den sortens verk inte har någon stor betydelse eller något värde för er och inte kan hjälpa er eller förändra er. Det är inte för att uppfylla något stycke i Bibeln som jag tänker utföra nya verk. Om Gud kom till jorden enbart för att uppfylla de forntida bibliska profeternas ord, vem vore då störst, Gud i köttet eller dessa forntida profeter? När allt kommer omkring, är det profeterna som har ansvaret för Gud eller är det Gud som har ansvaret för profeterna? Hur förklarar du dessa ord?

I början, när Jesus ännu inte utfört sin verksamhet officiellt, deltog också han – liksom lärjungarna som följde honom – ibland i sammankomster och sjöng psalmer, lovprisade och läste Gamla testamentet i templet. Efter att han hade blivit döpt och reste sig upp, sänkte sig Anden officiellt ned över honom och började verka, uppenbarade hans identitet och den verksamhet han skulle bedriva. Dessförinnan kände ingen till hans identitet, och förutom Maria visste inte ens Johannes vem han var. Jesus var tjugonio år när han döptes. När dopet var över öppnades himlen och en röst sade: ”Detta är min älskade Son, i vilken jag har stor glädje.” Så snart Jesus hade blivit döpt började den helige Ande vittna om honom på detta sätt. Innan han döptes vid tjugonio års ålder hade han levt som en normal person, ätit när han skulle äta, sovit och klätt sig normalt, och inget hos honom hade skiljt sig från andra människor. Det gällde förstås bara för människans köttsliga ögon. Ibland var även han svag och ibland kunde inte heller han särskilja saker, precis som det står skrivet i Bibeln: Hans intelligens växte med hans ålder. Dessa ord visar endast att han hade en vanlig och normal mänsklig natur och inte var särskilt annorlunda än andra normala människor. Han hade också vuxit upp som en normal människa, och det var inget speciellt med honom. Men han var under Guds omvårdnad och beskydd. Efter att ha blivit döpt började han bli frestad och sedan började han bedriva sin verksamhet och verka, och han kom att besitta makt, visdom och myndighet. Det innebär inte att den helige Ande inte verkade i honom eller fanns i honom innan han döptes. Den helige Ande bodde i honom också före hans dop men hade inte börjat verka officiellt, för det finns gränser för när Gud utför sitt verk och dessutom har normala människor en normal uppväxtprocess. Den helige Ande hade alltid bott i honom. När Jesus föddes var han annorlunda än andra, och en morgonstjärna visade sig; innan hans födelse framträdde en ängel för Josef i en dröm och sade till honom att Maria skulle föda en liten pojke och att barnet hade avlats av den helige Ande. När Jesus döpts påbörjade den helige Ande sitt verk, men det betyder inte att den helige Ande först då hade sänkt sig ner över honom. Det som sägs om att den helige Ande sänkte sig ned över honom som en duva syftar på den officiella starten på hans verksamhet. Guds Ande hade funnits inom honom dessförinnan, men han hade inte börjat verka än eftersom tiden inte var inne och Anden började inte arbeta förhastat. Anden vittnade om honom genom dopet. När han steg upp ur vattnet började Anden officiellt att verka i honom, vilket innebar att Guds inkarnerade kött hade börjat bedriva sin verksamhet och inlett återlösningsverket, det vill säga att nådens tidsålder hade inletts officiellt. Det finns alltså en tid för Guds verk, oavsett vilket verk han utför. Efter dopet skedde inga särskilda förändringar i Jesus; han var fortfarande i sitt ursprungliga kött. Det enda som hände var att han påbörjade sin verksamhet och avslöjade sin identitet, och han var full av auktoritet och makt. I det avseendet var han annorlunda än tidigare. Hans identitet var annorlunda, det vill säga det fanns en betydande förändring i hans ställning; detta var den helige Andes vittnesbörd och inte det verk som utfördes av människan. I början visste inte människor, och de kom bara att få veta lite grand så snart den helige Ande vittnade om Jesus på ett sådant sätt. Om Jesus hade utfört ett stort verk innan den helige Ande vittnade om honom, och utan vittnesbörd från Gud själv, då skulle människor aldrig ha lärt känna hans identitet oavsett hur stort hans verk var, för det mänskliga ögat skulle inte ha kunnat se det. Utan steget med den helige Andes vittnesbörd skulle ingen ha känt igen honom som Gud inkarnerad. Om Jesus hade fortsatt att verka på samma sätt, utan någon skillnad, efter att den helige Ande hade vittnat om honom, skulle det inte ha fått den effekten. Och häri uppvisas huvudsakligen även den helige Andes verk. Efter att den helige Ande hade vittnat måste den helige Ande visa sig själv, så att man tydligt kunde se att han var Gud, att han hade Guds ande i sig; Guds vittnesbörd var inte fel och det här kunde bevisa att hans vittnesbörd var riktigt. Om hans verk hade varit detsamma före och efter den helige Andes vittnesbörd skulle inte hans inkarnerade verksamhet och den helige Andes verk ha framhävts, och då skulle människan inte ha kunnat känna igen den helige Andes verk eftersom det inte fanns någon tydlig skillnad. Efter att ha vittnat var den helige Ande tvungen att upprätthålla detta vittnesbörd, och därmed var han tvungen att ge uttryck för sin vishet och myndighet i Jesus, vilket var annorlunda än i gångna tider. Det var naturligtvis inte effekten av dopet – dopet är enbart en ceremoni – men dopet var sättet att visa att det var dags för honom att utföra sin verksamhet. Detta verk utfördes för att tydliggöra Guds stora makt, för att tydliggöra den helige Andes vittnesbörd, och den helige Ande skulle ta ansvar för detta vittnesbörd ända till slutet. Innan Jesus inledde sin verksamhet, lyssnade även han på predikningar och talade och spred evangeliet på olika platser. Han gjorde inte något stort verk eftersom tiden inte var inne för honom att bedriva sin verksamhet, och även på grund av att Gud själv ödmjukt dolde sig i köttet, och inte utförde något verk förrän tiden var mogen. Han utförde inte något verk innan dopet av två skäl: För det första, därför att den helige Ande inte officiellt hade nedstigit över honom för att verka (den helige Ande hade alltså inte skänkt Jesus makten och myndigheten att utföra detta arbete), och även om Jesus hade känt till sin identitet skulle han inte ha kunnat utföra det verk han avsåg att göra senare utan tvingats vänta tills den dag då han döptes. Detta var Guds tid, och ingen var kapabel att överträda den, inte ens Jesus själv; Jesus kunde inte avbryta sitt eget verk. Detta var naturligtvis Guds ödmjukhet och dessutom Guds verks lag; om Guds ande inte var verksam kunde ingen utföra hans verk. För det andra, därför att Jesus bara var en helt alldaglig och vanlig människa som inte skilde sig från andra normala och vanliga människor innan han döptes; detta är en aspekt av hur den inkarnerade Guden inte var övernaturlig. Gud i köttet överträdde inte Guds andes arrangemang; han verkade på ett ordnat och väldigt normalt sätt. Det var först efter dopet som hans verk hade myndighet och makt. Trots att han var Gud inkarnerad, utförde han alltså inte några övernaturliga handlingar, och han växte upp på samma sätt som andra normala människor. Om Jesus redan hade känt till sin egen identitet, om han hade utfört stora verk i hela landet före sitt dop och varit annorlunda än normala människor, visat sig vara exceptionell, då hade det inte bara varit omöjligt för Johannes att utföra sitt verk, utan det hade inte heller funnits något sätt för Gud att påbörja nästa steg i sitt verk. Det skulle därmed ha bevisat att vad Gud gjorde hade misslyckats, och i människans ögon skulle det ha sett ut som att Guds ande och Guds inkarnerade kött inte kom från samma källa. Jesu verk som nedtecknats i Bibeln är alltså den verksamhet som utfördes efter att han blivit döpt, ett arbete som utfördes under loppet av tre år. Bibeln redogör inte för vad han gjorde innan han blev döpt eftersom han inte utförde detta verk innan han blev döpt. Han var bara en vanlig människa och representerade en vanlig människa; innan Jesus inledde sin verksamhet skilde han sig inte från normala människor, och andra kunde inte se något annorlunda hos honom. Det var först när Jesus nått tjugonio års ålder som han visste att han hade kommit för att fullborda ett stadium i Guds verk; dessförinnan hade han själv inte vetat det, för det verk som Gud utförde var inte övernaturligt. När han deltog i ett möte i synagogan vid tolv års ålder, letade Maria efter honom, och han sade bara en mening på samma sätt som vilket annat barn som helst: ”Mamma! Vet du inte att jag måste sätta min faders vilja framför allt annat?” Eftersom han avlats av den helige Ande, kunde Jesus naturligtvis inte undgå att vara speciell på något sätt. Men hans särprägel betydde inte att han var övernaturlig, utan bara att han älskade Gud mer än något annat barn. Även om han var människa till det yttre, var hans innersta väsen fortfarande speciellt och skilde sig från andras. Men det var först efter dopet som han verkligen kände hur den helige Ande var verksam i honom och kände att han var Gud själv. Det var först när han nått trettiotre års ålder som han verkligen insåg att den helige Ande avsåg att utföra korsfästelseverket genom honom. Vid trettiotvå års ålder hade han lärt känna en del inre sanningar, precis som det står skrivet i Matteusevangeliet: ”Simon Petrus svarade och sade: ’Du är Messias, den levande Gudens Son’” (Matteus 16:16), och ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem, lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, dödas och på tredje dagen bli uppväckt” (Matteus 16:21). Han visste inte i förväg vilket verk han skulle utföra, utan bara när det skulle ske. Han var inte fullt medveten om det så snart han föddes; den helige Ande verkade gradvis i honom, och verket följde en process. Om han redan från första början hade vetat att han var Gud, Kristus och den inkarnerade Människosonen, och att han skulle utföra korsfästelsens verk, varför började han då inte verka tidigare? Varför var det först efter att han hade berättat om sin uppgift för sina lärjungar som Jesus kände sig bedrövad och bad enträget om detta? Varför öppnade Johannes vägen för honom och döpte honom innan han kommit att förstå mycket som han inte förstått? Vad detta bevisar är att det var den inkarnerade Gudens verk, och därför var det en process för honom att förstå och genomföra, för han var Guds inkarnerade kött vars verk var annorlunda än det som utfördes direkt av Anden.

Varje steg av Guds verk följer en och samma ström, och därmed har varje steg i Guds sextusenåriga förvaltningsplan tätt följts av nästa, från världens begynnelse fram till idag. Om det inte fanns någon som kunde bana vägen, skulle ingen kunna komma efter; eftersom det finns de som kommer efter, finns det sådana som banar vägen. På detta sätt har verket förts vidare, steg för steg. Ett steg följer det andra, och utan någon som öppnar vägen, skulle det vara omöjligt att påbörja verket, och Gud skulle inte ha någon möjlighet att föra sitt verk framåt. Inget steg motsäger det andra, och vart och ett följer på det andra i ordningsföljd så att de bildar en ström; allt detta utförs av samme Ande. Men oavsett om någon öppnar vägen, eller för någon annans verk vidare, avgör inte det deras identitet. Stämmer inte det? Johannes öppnade vägen, och Jesus förde hans verk vidare; bevisar det därmed att Jesu identitet är lägre än Johannes? Jehova utförde sitt verk före Jesus; kan man därför säga att Jehova är större än Jesus? Huruvida de banade vägen eller förde andras verk vidare är inte viktigt; det viktigaste är essensen i deras verk och den identitet som den representerar. Stämmer inte det? Eftersom Gud avsåg att verka bland människor, var han tvungen att upphöja dem som kunde utföra verket med att bana vägen. När Johannes just hade börjat predika, sade han: ”Bered väg för Herren, gör hans stigar raka.” ”Omvänd er, för himmelriket är nära.” Så talade han ända från allra första början, och varför kunde han tala dessa ord? Vad det gäller ordningen i vilken dessa ord uttalades var det Johannes som först förkunnade himmelrikets evangelium och Jesus som talade efter honom. Enligt människans föreställningar var det Johannes som öppnade upp den nya vägen, och Johannes var naturligtvis större än Jesus. Men Johannes sade inte att han var Kristus, och Gud vittnade inte om honom som Guds älskade Son, utan använde honom bara för att öppna upp vägen och bereda vägen för Herren. Han banade vägen för Jesus, men kunde inte verka å Jesu vägnar. Allt mänskligt verk upprätthölls också av den Helige Ande.

På Gamla testamentets tid var det Jehova som visade vägen, och Jehovas verk representerade hela Gamla testamentets tid och allt verk som utfördes i Israel. Mose upprätthöll bara detta verk på jorden, och hans ansträngningar anses vara det samarbete som människan tillhandahöll. På den tiden var det Jehova som talade, kallade på Mose och upphöjde honom bland Israels folk, och han fick Mose att leda dem ut i vildmarken och vidare till Kanaan. Detta var inte Moses eget verk, utan det styrdes personligen av Jehova, och därför kan Mose inte kallas Gud. Mose fastställde också lagen, men denna lag förordnades personligen av Jehova. Han lät bara Mose uttala den. Jesus gav också budord, avskaffade den gammaltestamentliga lagen och lade fram buden för den nya tidsåldern. Varför är Jesus Gud själv? Därför att det inte är samma sak med dessa båda. Det verk som Mose utförde på den tiden representerade inte tidsåldern och öppnade inte heller en ny väg; han styrdes framåt av Jehova och var bara en som användes av Gud. När Jesus kom hade Johannes genomfört ett steg i verket med att bana vägen och börjat sprida himmelrikets evangelium (den Helige Ande hade påbörjat detta). När Jesus kom utförde han genast sitt eget verk, men det var stor skillnad mellan hans verk och Moses verk. Jesaja uttalade också många profetior, men varför var han inte Gud själv? Jesus uttalade inte så många profetior, men varför var han Gud själv? Ingen vågade säga att det verk som Jesus utförde vid den tiden kom helt och hållet från den Helige Ande, och de vågade inte heller säga att det kom helt och hållet från människans vilja, eller att det alltigenom var ett verk av Gud själv. Människan hade inget sätt att analysera sådana saker. Man kan säga att Jesaja utförde sådant verk och uttalade sådana profetior, och alltsamman kom från den Helige Ande; de kom inte direkt från Jesaja själv utan var uppenbarelser från Jehova. Jesus utförde inte en stor mängd verk och sa inte många ord, och han uttalade inte heller många profetior. För människan framstod inte hans förkunnelse som särskilt upphöjd, och likväl var han Gud själv, och detta är oförklarligt för människan. Ingen har någonsin trott på Johannes, Jesaja eller David, och ingen har heller någonsin kallat dem Gud eller David Gud eller Johannes Gud; ingen har någonsin talat på det sättet, och endast Jesus har någonsin kallats Kristus. Denna indelning görs enligt Guds vittnesbörd, det verk han åtog sig, och den verksamhet han utförde. Vad det gäller Bibelns stora män – Abraham, David, Josua, Daniel, Jesaja, Johannes och Jesus – kan du, genom det verk de utförde, avgöra vem som är Gud själv, vilka slags människor som är profeter och vilka som är apostlar. Vem som användes av Gud och vem som var Gud själv särskiljs och bestäms av essensen och det slags verk de utförde. Om du inte kan avgöra skillnaden bevisar det att du inte vet vad det innebär att tro på Gud. Jesus är Gud därför att han talade så många ord och utförde så mycket verk, i synnerhet att han uppvisade många underverk. På samma sätt utförde också Johannes mycket verk och talade många ord, och det gjorde även Mose; varför kallades inte de Gud? Adam skapades direkt av Gud; varför kallades inte han Gud i stället för att bara kallas en skapad varelse? Om någon säger till dig: ”Idag har Gud utfört så mycket verk och talat så många ord; han är Gud själv. Eftersom Mose talade så många ord, måste han således också vara Gud själv!”, då bör du i din tur fråga dem: ”Varför vittnade Gud på den tiden om Jesus och inte Johannes som Gud själv? Kom inte Johannes före Jesus? Vilket var störst, Johannes eller Jesu verk? För människan tycks Johannes verk vara större än Jesu verk, men varför vittnade den Helige Ande om Jesus och inte om Johannes?” Samma sak händer idag! I början, när Mose ledde Israels folk, talade Jehova till honom ur molnen. Mose talade inte direkt, utan leddes istället direkt av Jehova. Detta var det gammaltestamentliga Israels verk. Anden, eller Guds vara, fanns inte i Mose. Han kunde inte utföra det verket, och därför är det stor skillnad mellan det verk han gjorde och det Jesus gjorde. Och det beror på att det verk de utförde är annorlunda! Huruvida någon används av Gud eller är en profet, apostel, eller Gud själv, kan avgöras utifrån hans verks natur, och detta kommer att göra slut på dina tvivel. I Bibeln står det skrivet att endast Lammet kan öppna de sju sigillen. Genom tiderna har det funnits många utläggare av skrifterna bland de stora figurerna; kan du därför säga att de alla är Lammet? Kan du säga att alla deras förklaringar kommer från Gud? De är bara utläggare; de har inte Lammets identitet. Hur skulle de kunna vara värdiga att öppna de sju sigillen? Det är sant att ”endast Lammet kan öppna de sju sigillen”, men han kommer inte bara för att öppna de sju sigillen; det här verket är inte nödvändigt – det utförs i förbigående. Han är fullständigt klar över sitt eget verk; är det nödvändigt för honom att ägna mycket tid åt att tolka skrifterna? Måste ”tidsåldern då Lammet tolkar skrifterna” läggas till de sex tusen åren av verk? Han kommer för att utföra nytt verk, men han tillhandahåller också vissa uppenbarelser om svunna tiders verk och får människor att förstå sanningen med sex tusen år av verk. Det finns ingen anledning att förklara alltför många ställen i Bibeln; det är dagens verk som är nyckeln, som är viktigt. Du bör veta att Gud inte kommer för att enbart bryta sju sigill, utan för att utföra frälsningens verk.

Du vet bara att Jesus skall nedstiga under de sista dagarna, men exakt hur kommer han att nedstiga? En syndare som ni, som just har blivit friköpta och inte har förändrats eller fullkomnats av Gud, kan du vara efter Guds hjärta? För dig, du som fortfarande är ditt gamla jag, är det sant att du frälstes av Jesus och att du inte räknas som en syndare på grund av Guds frälsning, men det bevisar inte att du inte är syndig och att du inte är oren. Hur kan du vara helig om du inte har förändrats? I ditt inre är du ansatt av orenhet, självisk och elak, men du vill ändå stiga ner med Jesus – det kan du ju drömma om! Du har missat ett steg i din tro på Gud: Du har bara blivit friköpt, du har inte förändrats. För att du skall vara efter Guds hjärta måste Gud personligen utföra verket med att förändra och rena dig; om du bara är friköpt kommer du att vara oförmögen att uppnå helighet. På så sätt kommer du inte att vara kvalificerad att ta del av Guds goda välsignelser, för du har missat ett steg i Guds verk med att förvalta människan, nämligen det avgörande steget – att förändras och fullkomnas. Och därmed är du, en syndare som just har blivit friköpt, oförmögen att direkt ärva Guds arvedel.

Vem vet hur långt ni evangelister, predikanter, utläggare och så kallade stora andliga män skulle gå om inte detta nya stadium av verket påbörjades! Utan starten av detta nya stadium av verket är det ni talar om föråldrat! Det är antingen att uppstiga till tronen eller att förbereda sig att växa till kung; antingen att förneka sig själv eller kuva sin kropp; antingen att vara tålmodig eller dra lärdomar från alla ting; ödmjukhet eller kärlek. Är inte detta att sjunga samma gamla låt? Det handlar bara om att ge samma sak ett annat namn! Antingen täcka sitt huvud och bryta bröd eller lägga händerna på någon och be, att bota sjuka och driva ut demoner. Kan det finnas något nytt verk? Kan det finnas någon möjlighet till utveckling? Om du fortsätter att leda på det här sättet, kommer du att blint följa lärosatser eller hålla fast vid konventioner. Ni tror att ert verk är så storslaget, men vet ni inte att allt det fördes vidare och undervisades av dessa forna tiders ”gamla män”? Är inte allt som ni säger och gör dessa gamla mäns sista ord? Är det inte dessa gamla mäns anklagelser innan de gick bort? Tycker du att era handlingar överträffar gångna generationers apostlars och profeters och till och med överträffar allt? Början på detta stadium av verket har inneburit slutet på er vördnad för Witness Lees arbete för att försöka bli en kung och bestiga tronen, och det stoppade er arrogans och ert skrävel så att ni inte kan blanda er i detta stadium av verket. Utan detta stadium av verket skulle ni sjunka ännu djupare ner i oförbätterlighet. Det finns alltför mycket som är gammalt bland er! Lyckligtvis har dagens verk fört er tillbaka; vem vet vilken riktning ni annars skulle ta! Eftersom Gud är en Gud som alltid är ny och aldrig gammal, varför söker du inte nya ting? Varför håller du alltid fast vid det gamla? Därför är det av största betydelse att känna till det den Helige Andes verk i dag!

Föregående: Ni bör veta hur hela mänskligheten har utvecklats fram till i dag

Nästa: Endast de som fullkomnats kan leva ett meningsfullt liv

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger