Angående Bibeln (4)

Många människor tror att det är samma sak att förstå och kunna tolka Bibeln som att finna den sanna vägen – men är det verkligen så enkelt? Ingen känner till Bibelns verklighet: Att den inte är något mer än en historisk redogörelse för Guds verk och ett vittnesbörd om de två tidigare stadierna av Guds verk samt att den inte ger dig någon förståelse av målen för Guds verk. Alla som har läst Bibeln vet att den dokumenterar de två stadierna av Guds verk under lagens tidsålder och nådens tidsålder. Gamla testamentet skildrar Israels historia och Jehovas verk från tiden för skapelsen till slutet av lagens tidsålder. Nya testamentet dokumenterar Jesu verk på jorden i de fyra evangelierna och dessutom Paulus verksamhet – är inte detta historiska berättelser? När man tar upp saker från det förgångna i dag blir de historia, och det spelar ingen roll hur sanna eller verkliga de än må vara så är de ändå historia – och historien kan inte säga något om nutiden, för Gud ser inte tillbaka på historien! Så om du bara förstår Bibeln och inte förstår något om det verk som Gud har för avsikt att göra i dag, och om du tror på Gud men inte söker den helige Andes verk, då förstår du inte vad det innebär att söka Gud. Om du läser Bibeln för att studera Israels historia, för att utforska historien om hur Gud skapade alla himlar och jorden, då tror du inte på Gud. Men eftersom du i dag tror på Gud och strävar efter liv, eftersom du söker kunskap om Gud och inte håller fast vid döda bokstäver och lärosatser eller försöker förstå historien, måste du söka Guds vilja av i dag och inriktningen i den helige Andes verk. Om du hade varit arkeolog hade du kunnat läsa Bibeln – men det är du inte, du är en av dem som tror på Gud och du behöver söka Guds vilja i dag. Genom att läsa Bibeln kan du i bästa fall förstå lite av Israels historia, du lär dig om Abrahams, Davids och Moses liv och hur de dyrkade Jehova, hur Jehova brände dem som motsatte sig honom och hur han talade till den tidsålderns människor. Du kommer bara att lära dig om Guds verk i det förgångna. Bibelns berättelser handlar om hur de tidiga människorna i Israel vördade Gud och levde under Jehovas ledning. Eftersom israeliterna var Guds utvalda folk kan du i Gamla testamentet se hela det israelitiska folkets lojalitet mot Jehova och hur han tog hand om och välsignade alla dessa som lydde honom; du kan se att när Gud verkade i Israel var han fylld av nåd och kärlek men också av uppslukande lågor och att alla israeliter från de enkla till de mäktiga vördade honom, och därför välsignade Gud hela landet. Sådan är Israels historia som finns nedtecknad i Gamla testamentet.

Bibeln är en historisk beskrivning av Guds verk i Israel och den dokumenterar många forntida profeters förutsägelser liksom en del av Jehovas yttranden under hans verksamhet på den tiden. Därför betraktar alla människor denna bok som helig (för Gud är helig och stor). Detta är naturligtvis ett resultat av deras vördnad för Jehova och deras tillbedjan av Gud. Man ser på denna bok på detta sätt bara på grund av att Guds skapade varelser vördar och dyrkar sin Skapare så djupt, och det finns till och med de som kallar denna bok en himmelsk bok. Men faktum är att det endast är en mänsklig skrift. Den har inte namngivits av Jehova själv, och Jehova har inte personligen styrt dess skapelse. Författare till denna bok är med andra ord inte Gud utan människor. Den heliga Bibeln är bara den respektfulla titel som människan gett den. Titeln har inte bestämts av Jehova och Jesus efter en diskussion dem emellan; den är inget annat än en mänsklig idé. För denna bok skrevs inte av Jehova och än mindre av Jesus. Den utgörs i stället av redogörelser som lämnats av många forntida profeter, apostlar och siare och sedan sammanställts av senare generationer till en bok med gamla texter som folk betraktar som särskilt heliga, en bok som man tror innehåller många outgrundliga och djupa hemligheter som väntar på att uttolkas av kommande generationer. Det gör folk ännu mer benägna att tro att detta är en himmelsk bok. Med tillägg av de fyra evangelierna och Uppenbarelseboken blir folks inställning till den helt annorlunda än till någon annan bok, och ingen vågar därför skärskåda denna ”himmelska bok”, eftersom den är för ”helig”.

Hur kan folk så fort de läser Bibeln finna ett rätt sätt att utöva sin tro i den? Hur lyckas de få ut så mycket som var obegripligt för dem? I dag skärskådar jag Bibeln på det här viset och det betyder inte att jag avskyr den eller förnekar dess värde som referens. Jag förklarar och klargör Bibelns inneboende värde och ursprung för dig så att du inte ska bli kvar i mörkret. Folk har nämligen så många åsikter om Bibeln och de flesta av dem är felaktiga; att läsa Bibeln på detta sätt hindrar dem inte bara från att uppnå det de borde, utan vad som är viktigare är att det hindrar det arbete jag avser att göra. Det är oerhört störande för framtidens arbete och orsakar bara nackdelar och inga fördelar. Därför är det jag lär dig helt enkelt Bibelns andemening och bakgrundshistoria. Jag begär inte att du ska låta bli att läsa Bibeln eller gå omkring och säga att den saknar värde, utan jag vill bara att du ska ha korrekt kunskap och åsikt om Bibeln. Var inte för enkelspårig! Även om Bibeln är en historiebok som skrevs av människor, så dokumenterar den även många av de principer gamla tiders heliga och profeter följde i sin gudsdyrkan liksom senare apostlars erfarenheter av att tjäna Gud; allt detta var sådant som dessa människor verkligen såg och upplevde och som kan tjäna som referens för vår tids människor då de söker den sanna vägen. Så genom att läsa Bibeln kan folk alltså finna många nya sätt att leva som inte går att hitta i andra böcker. Dessa sätt är de levnadssätt som följer av den helige Andes verk och som profeter och apostlar i gångna tider upplevde, och många av orden är värdefulla och kan ge människor vad de behöver. Därför tycker alla om att läsa Bibeln. Eftersom det finns så mycket dolt i Bibeln skiljer sig folks syn på den från den syn man har på verk av stora andliga personligheter. Bibeln är en beskrivning och sammanställning av de upplevelser och kunskaper de människor som tjänade Jehova och Jesus hade under den gamla och nya tidsåldern, och därför har den gett senare generationer stora insikter och upplysning och sätt att leva. Anledningen till att Bibeln står över alla andra stora andliga personers skrifter är att alla deras skrifter bygger på Bibeln, alla deras erfarenheter kommer från Bibeln och alla förklarar de Bibeln. Så även om människor kan få näring från böcker av stora andliga personer vördar de fortfarande Bibeln, eftersom den framstår som så mäktig och djup för dem! Fastän Bibeln samlar några av böckerna om livets ord, såsom Paulus brev och Petrus brev, och fastän folk kan få näring och hjälp av dessa böcker, så är de likväl föråldrade, de tillhör en gången tid, och hur bra de än är så passar de bara för en tidsperiod och varar inte för evigt. Guds verk utvecklas nämligen ständigt och kan helt enkelt inte bara stanna upp vid den tid då Paulus och Petrus levde eller för alltid vara kvar i nådens tidsålder då Jesus korsfästes. Därför är dessa böcker endast lämpliga för nådens tidsålder, inte för rikets tidsålder i de sista dagarna. De kan endast sörja för de troende under nådens tidsålder, inte för de heliga under rikets tidsålder, och hur bra de än är så är de ändå föråldrade. Det är samma sak med Jehovas skapelseverk eller hans verk i Israel. Det spelar ingen roll hur stort verket var, det skulle ändå bli föråldrat och den tid skulle trots allt komma då det var förbi. Det är likadant med Guds verk. Det är stort, men det kommer en tid när det tar slut; det kan inte alltid förbli mitt i skapelseverket eller korsfästelseverket. Det spelar ingen roll hur övertygande korsfästelsens verk var och hur effektivt det besegrade Satan — ett verk är trots allt fortfarande ett verk och tidsåldrarna är trots allt fortfarande tidsåldrar; verket kan inte alltid vila på samma grund och tiderna kan inte förbli desamma för evigt, för skapelsen inträffade och de sista dagarna måste komma. Detta är oundvikligt! I dag har följaktligen livets ord i Nya testamentet – apostlarnas brev och de fyra evangelierna – blivit historiska böcker, de har blivit gamla almanackor, och hur skulle de gamla almanackorna kunna ta människorna in i den nya tidsåldern? Oavsett hur väl dessa almanackor kan förse människorna med liv, och oavsett hur väl de kan leda människor till korset — är de inte föråldrade? Har de inte förlorat sitt värde? Därför säger jag att du inte ska tro blint på dessa almanackor. De är för gamla, de kan inte föra dig in i det nya verket och de kan endast vara en börda för dig. Inte nog med att de saknar kraft att föra dig in i det nya verket och till ett nytt inträde, utan de leder in dig i de gamla religiösa kyrkorna – och i så fall går du väl bakåt i din tro på Gud?

Det som Bibeln dokumenterar är Guds verk i Israel samt en del av det som det utvalda israelitiska folket gjorde. Trots att det gjordes ett visst urval av de delar som skulle ingå respektive uteslutas, så klandrade den helige Ande inte någon för detta även om han inte gillade det. Bibeln är uteslutande en historia över Israel och därmed också en historia om Guds verk. Det folk, de förhållanden och saker som den berättar om var alla verkliga och ingenting av detta hade symbolisk betydelse – naturligtvis bortsett från Jesajas, Daniels och andra profeters profetior och Johannes bok med visioner. De tidiga israeliterna var kunniga och kultiverade och deras forntida kunskap och kultur var ganska avancerad, så vad de skrev stod på en högre nivå än det som människorna av i dag skriver. Därför borde det inte komma som någon överraskning att de kunde skriva dessa böcker, för Jehova hade gjort så mycket bland dem och de hade sett så mycket. David skådade Jehovas gärningar med egna ögon, han upplevde dem personligen och såg många av tecknen och undren och skrev alla dessa psalmer som lovprisade Jehovas gärningar. Att de kunde skriva dessa böcker under vissa omständigheter berodde inte på att de var exceptionellt begåvade. De prisade Jehova därför att de hade sett honom. Om ni inte har sett något av Jehova och är okunniga om hans existens, hur skulle ni då kunna lovprisa honom? Om ni inte har skådat Jehova så vet ni inte att lovprisa eller dyrka honom, än mindre kan ni skriva sånger till hans lov, och även om ni ombads att hitta på några gärningar som Jehova gjort skulle ni inte kunna göra det. Att ni i dag kan lovprisa och älska Gud beror också på att ni har sett honom och upplevt hans verk – och om er kaliber förbättras, kommer då inte ni också att kunna skriva dikter som prisar Gud precis som David gjorde?

Att förstå Bibeln och att förstå historien utan att förstå vad den helige Ande gör i dag – det är fel! Du har lyckats mycket bra då du studerat historia, du har gjort ett fantastiskt jobb, men du förstår ingenting av det arbete som den helige Ande gör i dag. Är inte det dåraktigt? Andra frågar dig: ”Vad gör Gud i dag? Vad bör du träda in i i dag? Hur går det med din strävan i livet? Förstår du Guds vilja?” Du kommer inte att ha något svar på deras frågor – så vad vet du? Du kommer att säga: ”Jag vet bara att jag måste vända köttet ryggen och lära känna mig själv.” Och om de då frågar: ”Vad vet du mer?”, så kommer du att säga att du vet att du ska följa alla Guds arrangemang och att du förstår lite grand av Bibelns historia och detta är allt. Är det allt du har fått ut av din tro på Gud under alla dessa år? Om det är allt du förstår så saknar du så mycket. Er mognad i dag gör er totalt oförmögna att uppnå vad jag begär av er, de sanningar ni förstår är alltför få och ert omdöme alltför ringa – er tro är med andra ord alltför ytlig! Ni måste förses med fler sanningar, ni behöver mer kunskap, ni måste förstå mer — först då kommer ni att kunna sprida evangeliet, för detta är vad ni behöver uppnå!

Föregående: Angående Bibeln (3)

Nästa: Trosutövning (1)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger