Angående Bibeln (3)

Allt i Bibeln är inte en uppteckning av de ord som Gud själv har talat. Bibeln dokumenterar helt enkelt de tidigare två stadierna av Guds verk, varav en del är en redogörelse för profeternas förutsägelser och en del utgörs av erfarenheter och kunskap som skrivits ner av människor som Gud använt genom tiderna. Mänskliga erfarenheter är färgade av människors åsikter och kunskap, något som är oundvikligt. I många av Bibelns böcker finns mänskliga föreställningar, mänskliga fördomar och människors orimliga uppfattningar. Visserligen är de flesta av orden ett resultat av den helige Andes insikt och upplysning och förståelsen är korrekt – men ändå kan man inte säga att de är ett helt och hållet riktigt uttryck för sanningen. Deras syn på vissa ting är inget annat än kunskap hämtad ur personlig erfarenhet eller den helige Andes upplysning. Profeternas förutsägelser var instruktioner som kom direkt från Gud själv: Profetiorna hos sådana som Jesaja, Daniel, Esra, Jeremia och Hesekiel kom från den helige Andes direkta tilltal; dessa människor var siare, de hade tagit emot profetians ande och de var alla profeter i Gamla testamentet. Under lagens tidsålder uttalade dessa människor, som hade tagit emot inspiration från Jehova, många profetior som var direkt instruerade av Jehova. Och varför verkade Jehova i dem? Därför att Israels folk var Guds utvalda folk och profeternas verksamhet måste ske bland dem; det var därför profeterna kunde ta emot sådana uppenbarelser. Faktum är att de själva inte förstod det som Gud uppenbarade för dem. Den helige Ande talade dessa ord genom deras munnar för att framtidens människor skulle kunna förstå dessa ting och se att de verkligen var Guds Andes, den helige Andes, verk och inte kom från människan, och för att ge dem bekräftelse på den helige Andes verk. Under nådens tidsålder gjorde Jesus själv allt detta arbete i deras ställe, och därför profeterade människor inte längre. Var då Jesus en profet? Jesus var naturligtvis en profet, men han kunde också utföra apostlarnas arbete – han kunde både profetera, predika och undervisa människor i hela landet. Men det verk han utförde och den identitet han representerade var inte samma sak. Han kom för att återlösa hela mänskligheten, för att återlösa människan från synden; han var en profet och en apostel, men i än högre grad var han Kristus. En profet kan uttala profetior, men man kan inte säga att en sådan profet är Kristus. Vid den tiden uttalade Jesus många profetior, så man kan säga att han var en profet, men man kan inte säga att eftersom han var en profet så var han inte var Kristus. Det beror på att han representerade Gud själv när han genomförde ett stadium av verket, och hans identitet skilde sig från Jesajas: Han kom för att fullända återlösningsverket, och han sörjde även för människans liv, och Guds ande kom direkt till honom. I det verk han utförde fanns ingen inspiration från Guds ande eller några instruktioner från Jehova. I stället verkade anden direkt – vilket är tillräckligt för att bevisa att Jesus inte var detsamma som en profet. Det verk han utförde var återlösningsverket; att profetera kom i andra hand. Han var profet och apostel, men först och främst var han Återlösaren. Siarna kunde däremot bara profetera och var oförmögna att representera Guds ande på något annat sätt. Eftersom Jesus gjorde mycket som människan aldrig tidigare gjort och utförde verket att återlösa människan, var han således annorlunda än sådana som Jesaja. Att en del människor inte accepterar dagens ström beror på att detta har skapat ett hinder för dem. De säger: ”I Gamla testamentet talade många profeter också många ord – så varför var inte de Gud som blivit kött? Dagens Gud talar ord – är det tillräckligt för att bevisa att han är den inkarnerade Guden? Du förhärligar inte Bibeln och du studerar den inte heller – så vad har du för grund till att säga att han är Guds inkarnation? Du säger att de instrueras av den helige Ande och du tror att Gud personligen utför detta stadium av verket – men vad grundar du det på? Du fokuserar din uppmärksamhet på Guds ord i dag, och det verkar som om du har förnekat Bibeln och lagt den åt sidan.” Och därför säger man att du tror på kätteri och irrläror.

Om du vill vittna om Guds verk under de sista dagarna måste du förstå Bibelns bakgrundshistoria, Bibelns struktur och Bibelns huvudinnehåll. I dag tror människor att Bibeln är Gud och att Gud är Bibeln. Därför tror de också att alla Bibelns ord var de enda som Gud talade och att de alla yttrades av Gud. De som tror på Gud tror till och med att fastän alla Gamla och Nya testamentets sextiosex böcker skrevs av människor var alla inspirerade av Gud och är en nedteckning av den helige Andes yttranden. Detta är en mänsklig missuppfattning och den stämmer inte helt med verkligheten. I själva verket är det mesta i Gamla testamentet, bortsett från profetböckerna, en historisk urkund. En del av breven i Nya testamentet härrör från människors erfarenheter och en del kommer av den helige Andes upplysning; Paulus brev var till exempel en människas verk, de var alla resultatet av den helige Andes upplysning, de skrevs till församlingarna och var förmanande och uppmuntrande ord till bröderna och systrarna i församlingarna. Det var inte några ord som uttalades av den helige Ande – Paulus kunde inte tala för den helige Andes räkning, inte heller var han någon profet och än mindre såg han de visioner som Johannes skådade. Hans brev skrevs till församlingarna i Efesos, Filadelfia, Galatien och andra församlingar. Paulus brev i Nya testamentet är alltså brev som Paulus skrev till församlingarna och inte något som inspirerades av den helige Ande eller dikterades av den helige Ande. De är bara uppmaningar och tröstande och uppmuntrande ord som han skrev till församlingarna under sin verksamhet. På så sätt är de också en redogörelse för mycket av Paulus arbete under den tiden. De skrevs för alla som är bröder och systrar i Herren så att bröderna och systrarna i den tidens församlingar skulle följa hans råd och hålla fast vid den omvändelsens väg som Herren Jesus visat. Paulus sade absolut inte att alla, vare sig dåtida eller framtida församlingar, måste äta och dricka det han skrev, och inte heller sa han att alla hans ord kom från Gud. Med utgångspunkt från de då aktuella förhållandena i kyrkan delade han helt enkelt gemenskap med bröderna och systrarna, förmanade dem och inspirerade dem till tro; han predikade helt enkelt och påminde och förmanade folk. Hans ord grundades på hans eget ansvar, och han stödde människorna genom dessa ord. Han var verksam som en apostel till den tidens församlingar, han var en arbetare som användes av Herren Jesus, och därför måste han ta på sig ansvaret för församlingarna, utföra församlingarnas arbete och ta reda på hur det stod till med bröderna och systrarna – och på grund av detta skrev han brev till alla bröderna och systrarna i Herren. Allt han sa som var uppbyggligt och positivt för människor var riktigt, men det var inte den helige Andes yttranden och det kunde inte representera Gud. Det är en förfärlig uppfattning och en enorm hädelse om folk behandlar redogörelserna för en mans erfarenheter och en mans brev som om de vore ord som den helige Ande talat till kyrkorna! Det här gäller i synnerhet de brev som Paulus skrev till församlingarna, för han skrev breven till bröderna och systrarna med utgångspunkt från de förhållanden och den situation som rådde i respektive församling just då, och syftet var att förmana bröderna och systrarna i Herren, så att de kunde ta emot Herren Jesu nåd. Hans brev syftade till att väcka den tidens bröder och systrar. Man kan säga att detta var hans eget ansvar, och det var även det ansvar som den helige Ande gett honom; när allt kommer omkring var han en apostel som ledde den tidens församlingar, som skrev brev till församlingarna och förmanade dem – det var hans ansvar. Hans identitet var bara en arbetande apostels, han var bara en apostel som var sänd av Gud; han var varken en profet eller en siare. För honom var hans eget arbete och bröderna och systrarnas liv av yttersta vikt. Således kunde han inte uttala sig å den helige Andes vägnar. Hans ord var inte den helige Andes ord och än mindre kunde de sägas vara Guds ord, för Paulus var bara en Guds skapelse och absolut inte en inkarnation av Gud. Han hade inte samma identitet som Jesus. Jesu ord var den helige Andes ord, de var Guds ord, för han var Kristus – Guds son. Hur skulle Paulus kunna vara hans like? Om människor ser breven eller exempelvis Paulus ord som yttranden av den helige Ande och dyrkar dem som Gud, så kan man bara säga att de är alltför okritiska. För att uttrycka sig mer bryskt — är inte detta ren och skär hädelse? Hur skulle en människa kunna tala å Guds vägnar? Och hur skulle människor kunna böja knä inför uppteckningarna av Paulus brev och de ord han talade som om de vore en helig eller himmelsk bok? Skulle en människa lättvindigt kunna yttra Guds ord? Hur skulle en människa kunna tala å Guds vägnar? Så vad säger du – skulle inte de brev han skrev till församlingarna kunna vara färgade av hans egna idéer? Hur skulle de kunna vara opåverkade av mänskliga idéer? Han skrev brev till församlingarna med utgångspunkt från sina personliga erfarenheter och egen kunskap. Paulus skrev exempelvis ett brev till församlingarna i Galatien som innehöll en viss åsikt, medan Petrus skrev ett annat som innehöll en annan uppfattning. Vilket av dem kom från den helige Ande? Ingen kan veta säkert. Därför kan man bara säga att båda hade ett ansvar för församlingarna, men deras brev återspeglar deras mognad och utgör deras försörjning och stöd till bröderna och systrarna liksom deras ansvar gentemot församlingarna och är bara ett uttryck för mänskligt arbete – de kom inte helt och hållet från den helige Ande. Om du säger att hans brev är den helige Andes ord så är du dåraktig och begår hädelse! De paulinska breven liksom de andra breven i Nya testamentet är av samma typ som nyare tiders andliga gestalters memoarer: De är jämbördiga med Watchman Nees böcker eller Lawrences erfarenheter och så vidare. Skillnaden är bara att sentida andliga gestalters böcker inte finns med i Nya testamentet, men de här människornas väsen var detsamma: De var människor som användes av den helige Ande under en viss tidsperiod, men de kunde inte representera Gud direkt.

Matteusevangeliet i Nya testamentet redogör för Jesu stamtavla. I början står det att Jesus var ättling till Abraham och David och son till Josef; sedan står det att Jesus avlades av den helige Ande och föddes av en jungfru – vilket skulle betyda att han inte var Josefs son eller ättling till Abraham och David. Men stamtavlan håller fast vid att knyta Jesus till Josef. Sedan börjar den redovisa den process varigenom Jesus föddes. Det står att Jesus avlades av den helige Ande, att han föddes av en jungfru och att han inte var Josefs son. Likväl står det klart och tydligt i stamtavlan att Jesus var Josefs son, och eftersom den är skriven för Jesus redovisar den fyrtiotvå generationer. När den kommer till Josefs generation, påpekar den skyndsamt att Josef var Marias make, ord som ska bevisa att Jesus var ättling till Abraham. Är inte detta motsägelsefullt? Stamtavlan dokumenterar klart och tydligt Josefs förfäder, den är uppenbarligen Josefs stamtavla, men Matteus vidhåller att det rör sig om Jesu stamtavla. Är inte detta att förneka det faktum att Jesus avlades av den helige Ande? Är alltså inte Matteus stamtavla en mänsklig idé? Det är löjligt! På det här viset kan du se att denna bok inte kom helt och fullt från den helige Ande. Det finns kanske en del människor som tror att Gud måste ha en jordisk stamtavla och följaktligen hänför de Jesus till den fyrtioandra generationen efter Abraham. Detta är verkligen löjligt! Hur skulle Gud kunna ha en stamtavla sedan han anlänt till jorden? Räknar du inte Gud till en av hans egna skapade varelser om du säger att han har en stamtavla? För Gud är inte av jorden, han är skapelsens Herre, och även om han är av kött så är han inte av samma väsen som människan. Hur skulle du kunna räkna Gud som en som är av samma slag som en varelse som skapats av Gud? Abraham kan inte representera Gud; han var föremål för Jehovas verksamhet på den tiden, han var bara en trogen tjänare som Jehova godkänt och han var en israelit. Hur skulle han kunna vara en förfader till Jesus?

Vem skrev Jesu stamtavla? Skrev Jesus den själv? Sa Jesus personligen till dem: ”Skriv ner min stamtavla”? Den nedtecknades av Matteus sedan Jesus hade spikats fast på korset. Vid det laget hade Jesus gjort mycket som var obegripligt för hans lärjungar och han hade inte gett dem någon förklaring. Sedan han lämnat lärjungarna började de predika och verka överallt, och de började skriva breven och evangelierna för att användas i det stadiet av verket. Nya testamentets evangelier nedtecknades tjugo till trettio år efter att Jesus korsfästes. Dessförinnan läste Israels folk bara Gamla testamentet. I början av nådens tidsålder läste människorna alltså Gamla testamentet. Nya testamentet kom först under nådens tidsålder. Nya testamentet fanns inte när Jesus verkade; efter det att han uppstått och stigit upp till himlen dokumenterade man hans verk. Först då fanns de fyra evangelierna liksom Paulus och Petrus brev samt Uppenbarelseboken. Drygt trehundra år efter Jesu himmelsfärd samlade senare generationer dessa dokument och först då fanns Bibelns Nya testamente. Först sedan detta arbete hade slutförts fanns Nya testamentet; det hade inte funnits tidigare. Gud hade gjort allt detta arbete, och Paulus och de andra apostlarna hade skrivit så många brev till församlingarna på olika platser. Senare sammanställde folk deras brev och slutligen infogades den största visionen som Johannes nedtecknade på ön Patmos och som innehöll profetior om Guds verk i den yttersta tiden. Det var människor som skapade ordningsföljden som skiljer sig från yttrandena idag. Det som upptecknas i dag sker enligt stegen i Guds verk; det som människor sysselsätter sig med i dag är det verk som Gud personligen utför och de ord som han själv yttrar. Du – mänskligheten – behöver inte ingripa; de ord som kommer direkt från Anden har sammanställts steg för steg och skiljer sig från ordningen i människornas uppteckningar. Man kan säga att människorna skrev i enlighet med sin utbildningsnivå och mänskliga kaliber. De skrev ner människors upplevelser och var och en hade sitt eget sätt att skriva och sin egen kunskap och alla skrifter var olika. Därför är du extremt okunnig och dum om du dyrkar Bibeln som Gud! Varför söker du inte det verk som utförs av Gud av i dag? Endast Guds verk kan rädda människan. Bibeln kan inte rädda människan, människor skulle kunna läsa den i tusentals år och ändå inte förändras det allra minsta, och om du dyrkar Bibeln kommer du aldrig att vinna den helige Andes verk. De båda stadierna av Guds verk i Israel redovisas i Bibeln, och därför hör alla namn i dessa uppteckningar till Israel och alla händelser är förknippade med Israel; till och med namnet ”Jesus” är ett israelitiskt namn. Om du fortsätter att läsa Bibeln i dag, innebär inte det att du klamrar dig fast vid gamla seder? Det som berättas i Bibelns nya testamente är sådant som hör hemma i Judéen. Den ursprungliga texten fanns både på grekiska och hebreiska och både Jesu namn och det han sa tillhör människans språk. När han spikats fast på korset sade Jesus: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” Är inte det hebreiska? Det beror helt enkelt på att Jesus blev kött i Judéen, men det bevisar inte att Gud är judisk. I dag har Gud blivit kött i Kina och därför är allt han säger utan tvivel på kinesiska. Men det kan inte jämföras med den kinesiska som är översatt från Bibeln, för orden har olika ursprung: Det ena kommer från hebreiska och har upptecknats av människor, medan det andra kommer direkt från Andens yttranden. Är det då inte oundvikligt att de skiljer sig åt?

Föregående: Angående Bibeln (2)

Nästa: Angående Bibeln (4)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger