Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet

Den väg som den Helige Ande tar i människor är att först dra bort deras hjärta från alla människor, händelser och företeelser och in i Guds ord, så att de alla i sina hjärtan kommer att tro på att Guds ord är helt otvivelaktigt och fullständigt sant. Om du tror på Gud måste du tro på hans ord; om du, efter att ha trott på Gud i många år, fortfarande inte känner till den väg som den Helige Ande tagit, är du då verkligen en troende? För att leva som en normal person och samtidigt leva med en rätt relation till Gud, måste du först tro på hans ord. Om du inte har nått det första steget i det verk som den Helige Ande avser att utföra i människor, då har du ingen grund. Om du inte har kunnat begripa den mest väsentliga principen, hur ska du gå vägen framåt? Att komma in på det rätta spår på vilket Gud fullkomnar människan betyder att komma in på rätt spår av den Helige Andes nuvarande verk; det betyder också att komma in på den väg som den Helige Ande tagit. Just nu är Guds nuvarande ord den väg den Helige Ande tagit. Så den som önskar gå på den väg den Helige Ande tagit måste såväl lyda som äta och dricka av den inkarnerade Gudens ord. Han gör ordets verk, allting börjar med hans ord, och allting upprättas med utgångspunkt från hans ord, hans nuvarande ord. Vare sig det gäller att göra slut på alla tvivel rörande den inkarnerade Guden eller att känna honom, bör man lägga ner mer möda på hans ord. Annars kommer mänskligheten inte att åstadkomma någonting och slutligen inte ha någonting. Endast genom att bygga på den grund som ätandet och drickandet av Guds ord utgör – och därigenom lära känna honom och tillfredsställa honom, kan man successivt bygga upp en rätt relation till honom. Att äta och dricka Guds ord och omsätta det i praktiken är det bästa sättet för människan att samarbeta med Gud, och det är i den sortens praktik som de bäst kan stå fasta i sitt vittnesbörd som hans folk. När man förstår och är i stånd att lyda andemeningen i Guds nuvarande ord, då lever man på den väg där man vägleds av den Helige Ande och då har man trätt in på det rätta spåret genom vilket Gud fullkomnar människan. Förr var det så att folk kunde vinna Guds verk då de sökte nåd eller frid och glädje. Nu är det annorlunda. Om de inte har den inkarnerade Gudens ord, om de inte har hans ords verklighet, kommer de inte att kunna få Guds godkännande och de kommer att kastas ut av Gud. För att uppnå ett rätt andligt liv måste man först äta och dricka Guds ord och omsätta det i praktiken, och sedan upprätta en rätt relation mellan människa och Gud på denna grund. Hur samarbetar du? Hur står du fast i ditt vittnesbörd som hans folk? Hur bygger du en rätt relation till Gud?

Så här kan du se om du har en rätt relation till Gud i ditt dagliga liv:

1. Tror du på Guds eget vittnesbörd?

2. Tror du i ditt hjärta att Guds ord är sant och ofelbart?

3. Är du en person som omsätter hans ord i praktiken?

4. Är du hängiven det han anförtror dig? Hur beter du dig i syfte att ge din hängivenhet till det som Gud anförtror dig?

5. Är syftet med allt du gör att tillfredsställa Gud och visa din hängivenhet till honom?

Med hjälp av punkterna här ovan kan du bedöma huruvida du har en rätt relation till Gud i det nuvarande stadiet.

Om du är i stånd att acceptera vad Gud anförtror dig, acceptera hans löfte och följa den väg som den Helige Ande tagit, är detta att göra Guds vilja. Har du inre klarhet rörande den Helige Andes väg? Är dina nuvarande handlingar i överensstämmelse med den väg som den Helige Ande tagit? Närmar sig ditt hjärta Gud? Är du villig att hålla jämna steg med det nyaste ljuset från den Helige Ande? Är du villig att bli vunnen av Gud? Är du villig att bli en manifestation av Guds härlighet på jorden? Har du beslutsamheten att uppnå vad Gud kräver av dig? Om du, så snart Gud talar, har beslutsamheten att samarbeta med honom och tillfredsställa honom, om detta är ditt inre psykologiska tillstånd, betyder det att Guds ord har burit frukt i ditt hjärta. Om du inte har denna sorts beslutsamhet och inte heller strävar efter något mål, betyder det att du inte har blivit påverkad i ditt hjärta av Gud.

När människor väl har trätt in i rikets träning officiellt, kommer de krav som Gud ställer på dem att stiga till en högre nivå. På vilket sätt kan man se detta? Det sades tidigare att människor inte hade liv, men nu söker de liv, söker att bli Guds folk och att bli vunna och fullkomnade av Gud. Är inte detta en högre nivå? Faktum är att de krav som Gud ställer på folk är enklare än de var förr. Det krävs inte av människor att de ska vara tjänstgörare eller att de ska dö – allt som krävs av dem är att de ska bli Guds folk. Är inte det enklare? Allt du behöver göra är att offra ditt hjärta till Gud och underkasta dig hans vägledning, och allt kommer att förverkligas. Varför tycker du att det är så svårt? Vad som nu sägs angående att träda in i livet är klarare än förr; folk brukade vara osäkra och visste inte vad livets realitet handlade om. Alla som reagerar på Guds ord när de hör det, upplever den Helige Andes upplysning och ljus eller i Guds närvaro vinner hans fullkomning och en förvandling av sinnelaget – alla dessa människor har liv. Vad Gud vill ha är levande varelser, inte döda ting. Om du är död, då har du inte liv, och Gud kommer inte att tala till dig och än mindre kommer han att resa upp dig för att bli en i hans folk. Eftersom ni har lyfts upp av Gud och mottagit en så stor välsignelse från honom, betyder detta att ni alla är människor med liv, och människor med liv kommer från Gud.

Om man eftersträvar en förändring av sitt livs sinnelag är praktikens väg enkel. Om du kan följa den Helige Andes nuvarande ord i din praktiska erfarenhet, då är ditt sinnelag i stånd att bli förvandlat. Om du följer vadhelst den Helige Ande säger, och söker vadhelst den Helige Ande säger, då är du någon som lyder honom och är i stånd att bli förvandlad i ditt sinnelag. Människans sinnelag förändras jämsides med den Helige Andes nuvarande ord; om du ständigt håller fast vid dina tidigare erfarenheter och gångna tiders regler, då är ditt sinnelag oförmöget att förvandlas. Om den Helige Ande i dag skulle ta till orda för att uppmana alla människor att träda in i ett liv av normal mänsklighet, men du förblir fixerad vid yttre former och är förvirrad angående verkligheten och underlåter att ta den på allvar, då är du en som har misslyckats att hålla jämna steg med hans verk, en som inte har trätt in på den väg där den Helige Ande vägleder dig. Huruvida ditt sinnelag kan förvandlas beror på om du håller jämna steg med den Helige Andes nuvarande ord eller inte och om du har äkta förståelse eller inte. Det här är annorlunda än vad ni förstod förut. Så som du förstod det tidigare innebar förvandlingen i ditt sinnelag att du, som är snabb att döma, har slutat att tala tanklöst om Guds fostran; men detta är bara en aspekt av förändringen. Just nu är den mest kritiska punkten att följa den Helige Andes vägledning. Följa vadhelst Gud säger och lyda vadhelst han säger. Människor kan inte förändra sitt eget sinnelag; de måste genomgå Guds ords dom och tuktan, lidande och förfining, eller åtgärdas, fostras och beskäras av hans ord. Först därefter kan de uppnå lydnad och hängivenhet mot Gud och inte längre försöka behandla honom slentrianmässigt. Det är under Guds ords förfining som människor förvandlas i sitt sinnelag. Endast de som genomgår hans ords blottläggning och dom, och som fostras och åtgärdas av hans ord, kommer inte längre att våga göra saker tanklöst utan blir i stället stadiga och samlade. Den viktigaste punkten är att de är i stånd att underkasta sig Guds nuvarande ord och hans verk, och även om det inte är i linje med mänskliga föreställningar är de i stånd att lägga dessa föreställningar åt sidan och villigt underkasta sig. När man förr talat om en förändring i sinnelag har det huvudsakligen syftat på att vara i stånd att försaka sig själv, låta köttet lida, bemästra sin kropp och göra sig av med köttsliga preferenser – detta är en form av förändring i sinnelag. Människor nuförtiden vet att det verkliga uttrycket för en förändring i sinnelag är att lyda Guds nuvarande ord samt att vara i stånd att ha en äkta förståelse för hans nya verk. På detta sätt kan folk bli av med sin tidigare förståelse av Gud, som var färgad av deras egna uppfattningar, och uppnå verklig förståelse av och lydnad mot honom – endast detta är ett äkta uttryck för en förändring i sinnelag.

Guds ord bildar den grundval på vilken människor strävar efter inträde i livet; det har sagts tidigare att allt genomförs på grund av hans ord, men ingen har sett fakta. I dag, om du träder in i och upplever i detta steg, kommer allt att stå klart för dig – du kommer att bygga en bra grund för framtida prövningar. Vad Gud än säger är allt du behöver göra att träda in i hans ord. När Gud säger att han kommer att börja tukta folk, acceptera hans tuktan. När Gud ber folk att dö, acceptera den prövningen. Om du alltid lever i hans senaste yttranden kommer Guds ord slutligen att göra dig fullkomlig. Ju mer du träder in i Guds ord, desto snabbare kommer du att bli fullkomliggjord. Varför uppmanar jag er, när jag om och om igen deltar i gemenskap, att förstå och träda in i Guds ord? Det är endast genom att du vänder dig till Guds ord i din strävan och din erfarenhet, och genom att du träder in i hans ords verklighet, som den Helige Ande kommer att ha möjligheten att verka i dig. Därför är ni alla deltagare i varje enskilt förfaringssätt i Guds verk, och oavsett hur mycket ni lidit kommer ni alla till slut att erhålla en ”souvenir”. För att uppnå er slutliga fullkomlighet måste ni träda in i alla Guds ord. Den Helige Ande verkar inte ensidigt för att fullkomliggöra människor. Han kräver människors samarbete; han fordrar att alla samarbetar med honom med medvetet uppsåt. Vadhelst Gud säger, bara träd in i hans ord – det kommer att vara mer välgörande för ert liv. Allting syftar till att åstadkomma en förändring i ert sinnelag. När du träder in i Guds ord kommer ditt hjärta att beröras av honom och du kommer att kunna förstå allt som Gud vill uträtta i det här steget av hans verk, och även ha beslutsamheten att uträtta det. I tiderna av tuktan fanns det somliga som tänkte att detta var en arbetsmetod och inte trodde på Guds ord. Som resultat genomgick de inte förfining och kom ut ur tuktans tider utan att ha vunnit eller förstått någonting. Det fanns en del som verkligen trädde in i dessa ord utan en skymt av tvivel och sa att Guds ord är den ofelbara sanningen och att mänskligheten borde tuktas. De kämpade däri under en tid, de struntade i sin framtid och sitt öde och när de kom ut hade deras sinnelag förändrats avsevärt och de hade fått en ännu djupare förståelse av Gud. Dessa som kom ut ur tuktan kände all Guds ljuvlighet och insåg att det steget i verket förkroppsligade Guds stora kärlek som sänkte sig ner i dem, att det var Gud som erövrade och gav frälsning av kärlek. De sa också att Guds tankar alltid är goda och att allt Gud gör i människan kommer från kärlek, inte hat. Dessa som inte trodde på Guds ord eller lade vikt vid det genomgick inte förfining under tiderna av tuktan, och som resultat åtföljde inte den Helige Ande dem och de vann ingenting. Vad det gäller dem som trädde in i tiderna av tuktan, även om de genomgick förfining verkade den Helige Ande i dem på ett dolt sätt och som resultat blev de förvandlade i sitt livssinnelag. Somliga verkade efter utseendet att döma mycket positiva, fulla av gott mod hela långa dagen, men de trädde inte in i tillståndet av Guds ords förfining och därför förändrades de inte alls, vilket var konsekvensen av att de inte trodde på Guds ord. Om du inte tror på Guds ord kommer inte den Helige Ande att verka i dig. Gud framträder för alla dem som tror på hans ord, och de som tror på och accepterar hans ord kommer att kunna vinna hans kärlek!

För att träda in i Guds ords verklighet måste du finna utövandets väg och veta hur du ska omsätta Guds ord i praktiken. Endast på det sättet kommer det att ske en förändring i ditt livssinnelag, endast genom denna väg kan du bli fullkomnad av Gud, och det är endast människor som har blivit fullkomnade av Gud på detta sätt som kan vara i linje med hans vilja. För att ta emot nytt ljus måste du leva inuti hans ord. Det räcker inte om du bara har blivit påverkad av den Helige Ande en gång – du måste gå djupare. När det gäller dessa som endast blivit påverkade en gång – deras inre entusiasm är väckt och de blir villiga att söka, men detta kan inte upprätthållas i längden och de behöver oavbrutet påverkas av den Helige Ande. Många gånger i det förflutna har jag tagit upp min förhoppning att Guds ande ska påverka människors ande, så att de ska efterträva en förändring i sitt livs sinnelag, att de medan de söker efter att bli berörda av Gud ska förstå sina egna brister, och att de under det att de erfar hans ord ska kunna befria sig från orenheterna i sig själva (självrättfärdighet, arrogans, föreställningar och så vidare). Tro inte att det räcker att bara vara proaktiv genom att ta emot nytt ljus – du måste också kasta av dig allt som är negativt. Å ena sidan behöver ni träda in från en positiv aspekt, och å andra sidan behöver ni befria er själva från allt som är orent från en negativ aspekt. Du måste oavbrutet rannsaka dig själv för att se vilka orenheter som fortfarande existerar inuti dig. Mänsklighetens religiösa föreställningar, avsikter, förhoppningar, självrättfärdighet och arrogans, allt detta är orent. Blicka in i dig själv, placera allt sida vid sida med alla Guds uppenbarelseord för att se vilka religiösa föreställningar du håller fast vid. Endast då du verkligen erkänner dem kan du kasta av dig dem. Somliga människor säger: ”Nu räcker det att bara följa ljuset från den Helige Andes nuvarande verk utan att bry sig om någonting annat.” Men sedan, när dina religiösa föreställningar träder fram, hur ska du bli kvitt dem? Tror du att det är en så enkel sak att följa Guds ord? I ditt verkliga liv kan det fortfarande uppkomma söndringar på grund av saker som har med religion att göra, och när dessa saker kommer upp kan de störa din förmåga att acceptera nya ting. Allt det här är problem som faktiskt existerar. Om du bara strävar efter den Helige Andes nuvarande ord kan du inte uppfylla Guds vilja. Samtidigt som du strävar efter den Helige Andes nuvarande ljus bör du erkänna vilka föreställningar och föresatser du fortfarande håller fast vid, vilken mänsklig självrättfärdighet du hyser och vilka beteenden som innebär olydnad mot Gud. Och när du har erkänt alla dessa saker behöver du göra dig av med dem. Syftet med att få dig att försaka dina tidigare handlingar och beteenden är uteslutande att göra det möjligt för dig att följa det ord som den Helige Ande talar i dag. En förändring i sinnelag uppnås å ena sidan genom Guds ord men kräver å andra sidan samarbete från mänsklighetens sida. Det vill säga, Guds verk och mänsklig praktik är båda oundgängliga.

Hur kan du uppfylla Guds vilja på din framtida tjänandets väg? En avgörande punkt är att sträva efter att träda in i livet, sträva efter en förändring i sinnelag och sträva efter att träda djupare in i sanningen – detta är vägen till att bli fullkomnad och vinnas av Gud. Ni är alla förutbestämda att motta Guds uppdrag, men vilken sorts uppdrag? Detta är relaterat till verkets nästa steg som kommer att bli ett större verk som genomförs i hela universum. Av denna anledning bör ni nu eftersträva en förändring i ert livs sinnelag så att ni i framtiden verkligen kan bli beviset för att Gud vinner ära genom sitt verk och utgöra provexemplar för hans framtida verk. Dagens strävan syftar helt och hållet till att lägga grunden för framtida verk, så att du kan användas av Gud och bli i stånd att vittna om honom. Om du låter detta vara målet för din strävan kommer du att kunna vinna den Helige Andes närvaro. Ju högre du sätter målet för din strävan, desto mer kommer du att vara i stånd att bli fullkomliggjorda. Ju mer du eftersträvar sanningen, desto mer kommer den Helige Ande att verka. Ju mer energi du lägger ner i din strävan, desto större kommer din vinst att bli. Den Helige Ande fullkomnar människor i enlighet med deras inre tillstånd. En del människor säger att de inte är villiga att användas av Gud eller att bli fullkomnade av honom, och att det ordnar sig så länge deras kött förblir tryggt och helt och de inte drabbas av något missöde. En del människor är ovilliga att träda in i riket men villiga att stiga ner i den bottenlösa avgrunden. Om så är fallet kommer Gud också att uppfylla denna önskan för dig. Oavsett vad du strävar efter kommer Gud att åstadkomma det för dig. Så vad strävar du efter för närvarande? Är det att bli fullkomliggjord? Syftar dina nuvarande handlingar och beteenden till att bli fullkomnad av Gud och bli vunnen av honom? Du måste oupphörligt mönstra dig själv på detta sätt i ditt dagliga liv. Om du fokuserar hela ditt hjärta på att sträva efter ett enda mål kommer Gud absolut att göra dig fullkomlig. Detta är den väg den Helige Ande tagit. Den väg på vilken den Helige Ande vägleder människorna uppnås genom deras strävan. Ju mer du törstar efter att bli fullkomnad och vunnen av Gud, desto mer kommer den Helige Ande att verka i ditt inre. Ju mer du underlåter att söka, och ju mer negativ du är och ju mer du backar undan, desto mer berövar du den Helige Ande möjligheter att verka, och med tiden kommer den Helige Ande att överge dig. Är du villig att bli fullkomnad av Gud? Är du villig att bli vunnen av Gud? Är du villig att användas av Gud? Ni bör sträva efter att göra allt för att fullkomnas, vinnas och användas av Gud, så att allt som finns i universum ser Guds handlingar uppenbaras i er. Bland alla ting är det ni som är deras herrar, och mitt bland allt som finns kommer ni att låta Gud njuta av att bli omvittnad och förhärligad genom er – detta bevisar att ni är den mest välsignade av alla generationer!

Föregående: Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår

Nästa: Om att stilla sitt hjärta inför Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger