Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår

Ni ska nu sträva efter att bli Guds folk och påbörja det fullständiga inträdet på det rätta spåret. Att bli Guds folk betyder att träda in i rikets tidsålder. I dag börjar ni officiellt träda in i rikets utbildning och era framtida liv ska sluta vara så slöa och slappa som de var förut; om man lever på det viset är det omöjligt att leva upp till de normer Gud kräver. Om du inte känner någon brådska visar det att du inte har någon önskan att bättra dig, att din strävan är rörig och förvirrad och att du är oförmögen att uppfylla Guds vilja. Inträdet i rikets utbildning innebär att man börjar Guds folks liv – är du villig att acceptera en sådan utbildning? Är du villig att känna att det brådskar? Är du villig att bli fostrad av Gud? Är du villig att bli tuktad av Gud? Hur kommer du att agera när Guds ord kommer över dig och prövar dig? Och vad kommer du att göra när du ställs inför alla möjliga sorters sakförhållanden? Tidigare var ditt fokus inte på livet: i dag måste du träda in i livets verklighet och sträva efter förändringar i ditt livssinnelag. Det är detta som rikets folk måste uppnå. Alla dessa som utgör Guds folk måste ha liv, de måste acceptera rikets utbildning och eftersträva förändringar i sitt livssinnelag. Det är vad Gud fordrar av rikets folk.

Guds fordringar på rikets folk är följande:

1. De måste acceptera Guds uppdrag. Det vill säga, de måste acceptera alla de ord som uttalats i Guds verk i de sista dagarna.

2. De måste träda in i rikets utbildning.

3. De måste sträva efter att få sina hjärtan vidrörda av Gud. När ditt hjärta har vänt sig helt till Gud och du har ett normalt andligt liv, lever du i frihetens sfär, vilket innebär att du lever med Guds kärleks omsorg och beskydd. Det är bara när du lever med Guds omsorg och beskydd som du tillhör Gud.

4. De måste vinnas av Gud.

5. De måste bli en yttring av Guds härlighet på jorden.

De här fem punkterna är mitt uppdrag till er. Mina ord har talats till Guds folk och om du är ovillig att acceptera de här uppdragen tänker jag inte tvinga dig – men om du verkligen accepterar dem kommer du att kunna göra Guds vilja. I dag börjar ni acceptera Guds uppdrag och sträva efter att bli rikets folk och uppnå de normer som krävs för att vara rikets folk. Det här är det första steget i inträdet. Om du vill göra Guds vilja helt och hållet måste du acceptera de här fem uppdragen, och om du klarar att utföra dem kommer du att vara enligt Guds hjärta och Gud kommer helt visst att ha stor användning av dig. Vad som är avgörande i dag är att träda in i rikets utbildning. Inträde i rikets utbildning omfattar det andliga livet. Förr var det inget tal om det andliga livet, men nu, när du börjar träda in i rikets utbildning, träder du officiellt in i det andliga livet.

Vad för slags liv är det andliga livet? Det andliga livet är ett liv där ditt hjärta helt och hållet har vänt sig till Gud och är kapabelt att vara uppmärksamt på Guds kärlek. Det är ett liv där du lever i Guds ord, där inget annat upptar ditt hjärta, där du är i stånd att begripa Guds vilja i dag och leds av den helige Andes ljus i dag för att kunna fullgöra din plikt. Ett sådant liv mellan människa och Gud är det andliga livet. Om du är oförmögen att följa dagens ljus, då har det uppstått ett avstånd i din relation till Gud – den kan till och med ha skurits av – och du saknar ett normalt andligt liv. En normal relation med Gud baserar sig på accepterandet av hans ord i dag. Har du ett normalt andligt liv? Har du en normal relation till Gud? Är du en person som följer den helige Andes verk? Om du är kapabel att följa den helige Andes ljus i dag, om du kan begripa Guds vilja i hans ord och träda in i de här orden, då är du en person som följer den helige Andes ström. Om du inte följer den helige Andes ström är du utan tvekan en person som inte strävar efter sanningen. Den helige Ande har ingen möjlighet att verka i dem som inte har någon önskan att bättra sig, och följden blir att sådana människor aldrig kan uppbåda sin styrka utan alltid är passiva. Följer du den helige Andes ström i dag? Befinner du dig i den helige Andes ström? Har du tagit dig ur ett passivt tillstånd? Alla som tror på Guds ord, som har hans verk som sin grundval och följer den helige Andes ljus i dag – de befinner sig alla i den helige Andes ström. Om du tror att Guds ord är otvetydigt sanna och riktiga och om du tror på hans ord oavsett vad han säger, då är du en person som strävar efter att träda in i Guds verk och på det viset uppfyller du Guds vilja.

För att träda in i den helige Andes ström måste du ha en normal relation med Gud och du måste först befria dig från ditt passiva tillstånd. Vissa människor följer alltid den stora massan och deras hjärtan irrar alltför långt bort från Gud; sådana människor har ingen önskan att bättra sig och de normer de strävar efter är alltför låga. Guds vilja är att man enbart strävar efter att älska honom och bli vunnen av honom. Det finns människor som bara använder sitt samvete till att betala tillbaka Guds kärlek, men det räcker inte för att uppfylla Guds vilja; ju högre normer du eftersträvar, desto mer kommer det att vara i harmoni med Guds vilja. Eftersom ni är normala och strävar efter att älska Gud, är inträdet i riket för att bli en del av Guds folk er sanna framtid och ett liv som är ytterst värdefullt och betydelsefullt; ingen är mer välsignad än vad ni är. Varför säger jag så? Därför att de som inte tror på Gud lever för köttet och Satan, men i dag lever ni för Gud och lever för att göra Guds vilja. Det är därför jag säger att era liv är ytterst betydelsefulla. Enbart den här gruppen människor, som har blivit utvalda av Gud, kan leva ut ett ytterst betydelsefullt liv. Ingen annan på jorden kan leva ut ett lika värdefullt och meningsfullt liv. Eftersom ni har blivit utvalda av Gud och han reser er upp, och dessutom tack vare hans kärlek till er, har ni begripit det sanna livet och vet hur ni ska leva ett liv som är av yttersta värde. Det här beror inte på att er strävan är god utan på Guds nåd; det var Gud som öppnade er andes ögon och det var Guds Ande som vidrörde ert hjärta och gav er den stora lyckan att komma inför honom. Om Guds ande inte hade upplyst er skulle ni varit oförmögna att se vad som är ljuvligt med Gud, och ni skulle inte heller kunnat älska Gud. Det är helt och håller på grund av att Guds ande har vidrört människornas hjärtan som deras hjärtan har vänt sig till Gud. Ibland när du åtnjuter Guds ord blir din ande berörd och det känns som om du inte kan annat än älska Gud, att det finns en stor styrka inom dig och att det inte finns något som du inte kan lägga åt sidan. Om det känns så, har du blivit vidrörd av Guds ande och ditt hjärta har vänt sig helt till Gud, och du kommer att be till honom och säga: ”O, Gud! Vi har verkligen blivit förutbestämda och utvalda av dig. Din härlighet gör mig stolt och det känns underbart att tillhöra ditt folk. Jag ska offra allt och ge vad som helst för att göra din vilja och jag ska ägna alla mina år och en hel livstid av ansträngningar åt dig.” När du ber på det viset kommer det att finnas en oändlig kärlek och sann lydnad mot Gud i ditt hjärta. Har du någonsin upplevt något liknande? Om människor ofta berörs av Guds ande blir de särskilt villiga att hänge sig åt Gud i sina böner: ”O, Gud! Jag vill skåda din härlighets dag och jag vill leva för dig – inget har större värde eller mening än att leva för dig och jag har inte den minsta önskan att leva för Satan och köttet. Du lyfter mig genom att göra det möjligt för mig att leva för dig i dag.” När du har bett på det här viset kommer du att känna att du inte kan göra annat än att ge ditt hjärta till Gud, att du måste vinna honom och att du skulle avsky att dö utan att ha vunnit honom medan du levde. När du har uttalat en sådan bön kommer det att finnas en outsinlig styrka inom dig och du kommer inte att veta varifrån den kommer; det kommer att finnas en gränslös kraft i ditt hjärta och du kommer att känna att Gud är så ljuvlig och värd att älska. Det sker när du har blivit vidrörd av Gud. Alla som har haft en sådan upplevelse har blivit vidrörda av Gud. När människor ofta berörs av Gud sker förändringar i deras liv, de är i stånd att fatta sitt beslut och är villiga att vinna Gud helt och hållet, kärleken till Gud i deras hjärtan är starkare, deras hjärtan har vänt sig helt och hållet till honom, de tar ingen hänsyn till släkten, världen, förvecklingar eller framtiden och de är villiga att ägna en livstid av ansträngningar åt Gud. Alla som har vidrörts av Guds ande är människor som strävar efter sanningen och som har hopp om att bli fullkomliggjorda av Gud.

Har du vänt ditt hjärta till Gud? Har Guds ande vidrört ditt hjärta? Om du aldrig har haft en sådan upplevelse och om du aldrig har bett på det sättet, visar det att Gud inte har någon plats i ditt hjärta. Alla som vägleds av Guds ande och som Guds ande har vidrört är uppfyllda av Guds verk, vilket visar att Guds ord och kärlek har slagit rot i dem. Somliga säger: ”Jag är inte lika innerlig i mina böner som du är, och jag är inte heller lika berörd av Gud; ibland – när jag mediterar och ber – känner jag att Gud är ljuvlig och mitt hjärta berörs av Gud.” Inget är viktigare än en människas hjärta. När ditt hjärta har vänt sig till Gud kommer hela din varelse att ha vänt sig till honom och då kommer ditt hjärta att ha blivit vidrört av Guds ande. De flesta av er har haft en sådan upplevelse – det är bara det att djupet av era upplevelser inte är desamma. Somliga säger: ”Jag uttalar inte många ord i bön, utan jag bara lyssnar på andras samtal, så växer styrkan inom mig.” Det här visar att du har blivit vidrörd av Gud i ditt inre. Människor som har blivit vidrörda av Gud i sitt inre blir inspirerade när de hör andras samtal; om en människas hjärta förblir helt oberört när hon hör inspirerande ord, bevisar det att den helige Ande inte är verksam i henne. Det finns ingen längtan inom henne, vilket bevisar att hon inte har någon beslutsamhet och sålunda är hon utan den helige Andes verk. Om en person har blivit vidrörd av Gud reagerar han när han hör Guds ord; om han inte har blivit vidrörd av Gud har han inte engagerat sig i Guds ord, han relaterar inte till dem och kan inte bli upplyst. De som har hört Guds ord och inte upplevt någon reaktion är människor som inte har blivit berörda av Gud – de är människor som saknar den helige Andes verk. Alla som kan acceptera det nya ljuset blir berörda och uppfyllda av den helige Andes verk.

Bedöm dig själv:

1. Befinner du dig mitt i den helige Andes nuvarande verk?

2. Har ditt hjärta vänt sig till Gud? Har du blivit vidrörd av Gud?

3. Har Guds ord slagit rot i dig?

4. Bygger din trosutövning på grunden av Guds krav?

5. Lever du vägledd av den helige Andes nuvarande ljus?

6. Styrs ditt hjärta av gamla uppfattningar, eller styrs det av Guds ord i dag?

Hur reagerar ni när ni hör de här orden? Efter att ha trott i alla dessa år, har ni Guds ord som ert liv? Har det skett någon förändring i ditt tidigare fördärvade sinnelag? Vet du, i enlighet med Guds ord i dag, vad det innebär att ha liv och vad det innebär att inte ha liv? Står det här klart för er? Det allra viktigaste med att följa Gud är att allt ska vara enligt hans ord i dag: Vare sig du strävar efter att träda in i livet eller uppfylla Guds vilja måste allting vara centrerat kring Guds ord i dag. Om det du samtalar om och strävar efter inte är centrerat kring Guds ord i dag är hans ord främmande för dig och du är helt berövad den helige Andes verk. Vad Gud vill ha är människor som följer i hans fotspår. Det spelar ingen roll hur underbart och rent det du förstod förut är, Gud vill inte ha det och om du inte kan lägga bort sådana ting kommer de att bli ett kolossalt hinder för ditt inträde i framtiden. Alla som kan följa den helige Andes nuvarande ljus är välsignade. Människorna i gångna tider följde också i Guds fotspår, men de kunde inte följa fram till idag; det här är välsignelsen för människorna i de sista dagarna. De som kan följa den helige Andes nuvarande verk och som kan följa i Guds fotspår, så att de följer honom varthelst han leder dem – det är människor som är välsignade av Gud. De som inte följer den helige Andes nuvarande verk har inte trätt in i Guds ords verk, och hur mycket de än arbetar, hur svårt de än lider och hur mycket de än springer omkring betyder det ingenting för Gud och han kommer inte att berömma dem. I dag befinner sig alla de som följer Guds nuvarande ord i den helige Andes ström; de som är främmande för Guds ord i dag befinner sig utanför den helige Andes ström och sådana människor får inte Guds beröm. Tjänande som är åtskilt från den helige Andes nuvarande yttranden är ett köttets och föreställningarnas tjänande och det kan omöjligt vara enligt Guds vilja. Om människor lever bland religiösa föreställningar är de oförmögna att göra något som passar Guds vilja och även om de tjänar Gud, tjänar de mitt bland sina inbillningar och föreställningar och är helt oförmögna att tjäna enligt Guds vilja. De som inte kan följa den helige Andes verk förstår inte Guds vilja, och de som inte förstår Guds vilja kan inte tjäna honom. Gud vill ha ett tjänande efter sitt eget hjärta; han vill inte ha ett föreställningarnas och köttets tjänande. Om människor är oförmögna att följa stegen i den helige Andes verk lever de i föreställningar. Sådana människors tjänande avbryter och stör, och en sådan tjänst går Gud emot. De som inte kan följa i Guds fotspår är därför oförmögna att tjäna honom; de som är oförmögna att följa i Guds fotspår gör helt klart motstånd mot honom och kan inte vara förenliga med honom. ”Att följa den helige Andes verk” är lika med att förstå Guds vilja i dag, att kunna agera enligt hans nuvarande krav, att kunna lyda och följa dagens Gud och att träda in enligt hans senaste yttranden. Bara en sådan människa följer den helige Andes verk och befinner sig i den helige Andes ström. Sådana människor är inte bara kapabla att få Guds lovord och att se honom, utan de kan också lära känna Guds sinnelag utifrån hans senaste verk, och känna till människans föreställningar och olydnad, liksom hennes natur och väsen, utifrån Guds senaste verk; vidare är de i stånd att succesivt uppnå förändringar i sinnelaget under sin tjänst. Dessa människor är de enda som kan vinna Gud och som verkligen hittat den sanna vägen. De som kastas ut genom den helige Andes verk är människor som är oförmögna att följa Guds senaste verk och som gör uppror mot det. Att dessa människor öppet motsätter sig Gud beror på att han har gjort ett nytt verk och att hans bild inte stämmer med deras föreställning – till följd av det sätter de sig öppet upp mot Gud och kritiserar honom, vilket leder till att han avskyr och förkastar dem. Att ha kunskap om Guds senaste verk är ingen lätt sak, men om människorna har lust att lyda och söka hans verk kommer de att få möjlighet att se honom och vinna den helige Andes senaste vägledning. De som avsiktligt motsätter sig Guds verk kan varken få den helige Andes upplysning eller Guds vägledning. Huruvida människorna kan ta emot Guds senaste verk eller ej beror därför på Guds nåd, på deras strävan och avsikter.

Alla som kan lyda den helige Andes yttranden blir välsignade. Det spelar ingen roll hur de en gång var eller hur den helige Ande brukade verka i deras inre – de som har vunnit Guds senaste verk är de mest välsignade, och de som är oförmögna att följa det senaste verket i dag blir utkastade. Gud vill ha dem som kan ta emot det nya ljuset och som accepterar och har kunskap om hans senaste verk. Varför är det sagt man måste vara en kysk jungfru? En kysk jungfru kan söka den helige Andes verk och förstå det nya och dessutom lägga bort gamla föreställningar samt lyda Guds verk i dag. Denna skara människor, som accepterar dagens nyaste verk, var förutbestämda av Gud före tidsåldrarna och är de mest välsignade av alla människor. Ni hör genast Guds röst och skådar hans framträdande, och därför har ingen i himlen eller på jorden eller i tidens historia någonsin varit mer välsignad än vad ni – denna skara människor – är. Allt detta är på grund av Guds verk, hans förutbestämmelse och urval och nåd; Skulle era omständigheter kunnat vara som de är i dag om Gud inte talade och yttrade sina ord? Må därför all ära och allt pris tillägnas Gud, för allt det här beror på att han reser dig upp. Kan du fortfarande förbli passiv vid tanken på det här? Kan din styrka fortfarande vara ur stånd att växa?

Det förutbestämdes av Gud före tidsåldrarna att du skulle kunna acceptera domen, tuktan, slagen och förädlingen genom Guds ord och dessutom att du skulle kunna acceptera Guds uppdrag, så därför får du inte bli alltför olycklig när du tuktas. Ingen kan ta ifrån er det arbete som har utförts i ert inre eller de välsignelser som har skänkts er och ingen kan ta bort allt som har givits er. Religiösa människor kan inte tåla att mäta sig med er. Ni har ingen stor expertkunskap om Bibeln och är inte utrustade med religiösa teorier, men eftersom Gud har verkat i er har ni fått mer än någon genom alla tider – och detta är således er största välsignelse. Därför måste ni vara ännu mer hängivna och lojala mot Gud. Eftersom Gud reser dig upp måste du anstränga dig mer så att du är mogen och redo att acceptera Guds uppdrag. Du måste stå stadigt på den plats som Gud har tilldelat dig, sträva efter att tillhöra Guds folk, acceptera rikets utbildning, vinnas av Gud och slutligen bli ett härligt vittnesbörd om honom. Är du uppfylld av dessa föresatser? Om du är uppfylld av sådana föresatser är det helt säkert att du slutligen kommer att vinnas av Gud och bli ett härligt vittnesbörd om honom. Du måste förstå att det viktigaste uppdraget är att vinnas av Gud och bli ett härligt vittnesbörd om honom. Detta är Guds vilja.

Den helige Andes ord i dag är dynamiken i den helige Andes verk, och den helige Andes ständiga upplysning av människan under den här perioden är trenden för den helige Andes verk. Och vad är trenden för den helige Andes verk i dag? Den är att leda in människorna i Guds verk i dag och i ett normalt andligt liv. Det finns flera steg för att träda in i ett normalt andligt liv:

1. För det första måste du ägna dig helhjärtat åt Guds ord. Du ska inte följa Guds ord från förr och du ska varken studera eller jämföra dem med dagens ord. I stället måste du utgjuta ditt hjärta fullständigt i Guds nuvarande ord. Om det finns människor som ändå vill läsa Guds ord, andliga böcker eller andra redogörelser för forna tiders förkunnelse och som inte följer den helige Andes ord i dag, så är de synnerligen dåraktiga; Gud avskyr sådana människor. Om du är villig att acceptera den helige Andes ljus i dag, ägna dig då helhjärtat åt Guds yttranden i dag. Det här är det första du måste uppnå.

2. Du måste be på grundval av de ord som Gud talar i dag, träda in i hans ord, samtala med honom, och fatta dina beslut inför honom genom att fastställa vilka normer du önskar sträva efter att uppfylla.

3. Du måste sträva efter att träda djupt in i sanningen som bygger på den helige Andes verk i dag. Håll inte fast vid föråldrade yttranden och teorier från förr.

4. Du måste söka efter att bli berörd av den helige Ande och träda in i Guds ord.

5. Du måste sträva efter inträde på stigen som den helige Ande går på i dag.

Och hur söker du efter att bli berörd av den helige Ande? Det som är avgörande är att du lever i Guds nuvarande ord och ber på grundval av Guds krav. När du har bett på det sättet kommer den helige Ande helt visst att vidröra dig. Om ditt sökande inte grundar sig på de ord Gud talar i dag är det fruktlöst. Du borde be och säga: ”O, Gud! Jag sätter mig upp mot dig och är skyldig dig så mycket; jag är så olydig och förmår aldrig behaga dig. O Gud, jag önskar att du ska rädda mig, jag önskar tjäna dig ända till slutet, jag önskar dö för dig. Du dömer mig och tuktar mig och jag klagar inte; jag sätter mig upp mot dig och förtjänar att dö, så att alla människor får skåda ditt rättfärdiga sinnelag i min död.” När du ber ur hjärtat på det här sättet kommer Gud att höra dig och vägleda dig; om du inte ber på grundval av den helige Andes ord i dag finns det ingen möjlighet att den helige Ande vidrör dig. Om du ber enligt Guds vilja och enligt det som Gud önskar göra i dag, ska du säga: ”O, Gud! Jag önskar acceptera dina uppdrag och vara trofast mot dem och jag är villig att ägna hela mitt liv åt din härlighet så att allt jag gör kan nå upp till Guds folks normer. Må du röra vid mitt hjärta. Jag önskar att din Ande alltid ska upplysa mig, att allt jag gör ska dra skam över Satan så att jag slutligen kan vinnas av dig.” Om du ber på det viset, på ett sätt som är centrerat kring Guds vilja, kommer den helige Ande oundvikligen att verka i dig. Det spelar ingen roll hur många ord dina böner har – nyckeln är huruvida du begriper Guds vilja eller ej. Ni kanske alla har upplevt följande: Ibland när man ber under en sammankomst når den helige Andes verks dynamik sin höjdpunkt och får allas styrka att växa. En del personer gråter bittra tårar medan de ber, helt överväldigade av ånger inför Gud, och en del visar sin beslutsamhet och avger löften. Sådan är effekten som uppnås av den helige Andes verk. I dag är det avgörande att alla människor ägnar sig med all kraft åt Guds ord. Fokusera inte på de ord som uttalades förut; om du fortfarande håller fast vid det som kom förut, kommer den helige Ande inte att verka i dig. Förstår du hur viktigt det här är?

Känner ni till den stig som den helige Ande går på i dag? Punkterna ovan är vad den helige Ande ska åstadkomma i dag och i framtiden; de är den stig som den helige Ande tar och det inträde som människan borde sträva efter. I ditt inträde i livet måste du åtminstone gå in helhjärtat för Guds ord och kunna acceptera Guds ords dom och tuktan; ditt hjärta måste längta efter Gud, du måste sträva efter att träda in grundligt i sanningen och de mål Gud kräver. När du är uppfylld av denna styrka visar det att du har blivit vidrörd av Gud och att ditt hjärta har börjat vända sig till honom.

Det första steget av inträdet i livet är att ägna sig helhjärtat åt Guds ord, och det andra steget är att acceptera att bli berörd av den helige Ande. Vilken effekt kan uppnås av att man accepterar den helige Andes beröring? Effekten blir att man kan längta efter, söka och utforska en djupare sanning och vara kapabel att samarbeta med Gud på ett positivt sätt. I dag samarbetar du med Gud, vilket med andra ord innebär att det finns ett mål med din strävan, dina böner och din gemenskap med Guds ord, och att du utför din plikt enligt Guds krav – endast detta är att samarbeta med Gud. Om man bara talar om att låta Gud agera men inte agerar själv och varken ber eller söker, kan man då kalla det ett samarbete? Om man inte har ett spår av samarbete inom sig och saknar utbildning inför ett inträde med ett mål, då samarbetar man inte. Somliga säger: ”Allt beror på Guds förutbestämmelse, allt utförs av honom personligen; om Gud inte gjorde det, hur skulle då människan kunna göra det?” Guds verk är normalt och inte ett dugg övernaturligt och det är bara genom ditt aktiva sökande som den helige Ande verkar, för Gud tvingar inte människan – du måste ge Gud möjlighet att arbeta, och om du inte strävar eller träder in och det inte finns ett uns av längtan i ditt hjärta har Gud ingen chans att verka. Längs vilken stig kan du söka att bli vidrörd av Gud? Genom att be och närma dig Gud. Men kom ihåg, det viktigaste av allt är att det måste grunda sig på de ord Gud uttalar. När Gud ofta vidrör dig är du inte förslavad av köttet: Man, hustru, barn och pengar – inget av detta kan fjättra dig och allt du önskar är att följa sanningen och leva inför Gud. Då kommer du att vara en person som lever i frihetens sfär.

Föregående: Angående praktiserandet av bön

Nästa: Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger