Ni måste förstå verket: Följ inte förvirringens väg!

För närvarande är det många som tror på ett förvirrat sätt. Ni är för nyfikna, ni har för mycket begär efter välsignelser och för lite längtan efter att söka livet. Människor idag är fulla av entusiasm i sin tro på Jesus. Jesus ska ta dem tillbaka till det himmelska hemmet, så hur kan de inte tro? Vissa människor är troende hela livet; även om de varit troende i fyrtio eller femtio år tröttnar de aldrig på att läsa Bibeln. Detta beror på att de tänker att så länge de har tro så kommer de till himlen, oavsett vad som händer. Ni har följt Gud på den här vägen i bara några få år, ändå har ni redan vacklat; ni har tappat er uthållighet, eftersom ert begär efter att få välsignelser är för starkt. Er vandring på den sanna vägen styrs av ert begär efter att få välsignelser och av er nyfikenhet. Ni har inte mycket förståelse alls för det här stadiet av verket. Mycket av det jag säger idag riktar sig inte till dem som tror på Jesus, och jag säger det inte bara för att bemöta deras uppfattningar. Dessa uppfattningar som blivit avslöjade är egentligen just de som finns i er, för ni förstår inte varför Bibeln har lagts åt sidan, varför jag säger att Jehovas verk har blivit föråldrat eller varför jag säger att Jesu verk har blivit föråldrat. Faktum är att ni har många föreställningar som ni inte har gett uttryck åt, och ni har även många uppfattningar inneslutna djupt i era hjärtan, och ni följer bara massan. Tror ni verkligen att ni inte har många föreställningar? Det beror helt enkelt på att ni inte talar om dem! Egentligen följer ni bara Gud mekaniskt, ni söker inte alls den sanna vägen och ni har inte kommit med avsikten att vinna liv. Er inställning är att ni bara vill se vad som ska hända. Eftersom ni inte har släppt många av era gamla uppfattningar, finns det inte någon bland er som har kunnat offra sig helt. När ni har kommit till denna punkt i livet fortsätter ni att oroa er för ert öde, och era tankar snurrar dag och natt, och ni kan inte släppa det. Tror du att när jag talar om fariséerna så avser jag religionens ”gamla män”? Är ni inte företrädare för de mest framskjutna fariséerna som finns numera? Tror du att när jag nämner dem som mäter mig mot Bibeln att jag då enbart avser bibelexperterna i de religiösa kretsarna? Tror du att när jag talar om dem som återigen spikar upp Gud på korset att jag då talar om ledarna i de religiösa kretsarna? Är det inte ni som skulle spela den här rollen bäst av alla? Tror du att alla de ord jag yttrar för att bemöta människors uppfattningar bara är ett hån mot religionens pastorer och äldste? Har ni inte också haft en del i allt detta? Är du övertygad om att ni bara har några få uppfattningar? Det beror helt enkelt på att ni alla har lärt er att vara så kloka nu. Ni pratar inte om sådant ni inte förstår eller blottar era känslor gentemot dem, men inom er finns inga hjärtan fulla av vördnad och underkastelse. Ni tycker att det bästa ni kan göra idag är att studera, observera och vänta. Ni har lärt er att vara för smarta. Men förstår ni att detta är en slags psykologisk slughet? Tror ni att ett litet ögonblick av smarthet från er sida kommer att hjälpa er att undkomma evig tuktan? Ni har lärt er att vara så ”kloka”! Dessutom ställer vissa människor mig sådana frågor som denna: ”När människor i religiösa kretsar en dag frågar mig: ’Varför har er Gud inte utfört ett enda mirakel?’ vad ska jag då svara?” Idag är detta inte bara något som människor i religiösa kretsar skulle fråga; det är också så att du inte förstår dagens verk, och du är fången i för många uppfattningar. Vet du fortfarande inte vilka jag syftar på när jag nämner religiösa tjänstemän? Vet du inte för vilka jag förklarar Bibeln? Vet du inte för vilka jag talar när jag illustrerar de tre stadierna av Guds verk? Om jag inte skulle säga dessa saker, skulle ni vara så lättövertygade då? Skulle ni böja huvudet så lätt? Skulle ni så snabbt lägga de gamla uppfattningarna åt sidan? Särskilt de ”manliga män” som aldrig har underkastat sig någon – skulle de underkasta sig så lätt? Jag vet att även om er mänskliga natur är av lägre rang och ni är av mycket låg kvalitet, har mindre utvecklade hjärnor och inte alls har en lång historia av gudstro, har ni ändå ganska många föreställningar, och er inneboende natur är att ni inte underkastar er någon så lätt. Men nu kan ni underkasta er eftersom ni är tvungna att göra det och är hjälplösa; ni är tigrar i en järnbur, oförmögna att ge fritt spelrum åt era förmågor. Även om ni hade vingar skulle ni haft svårt för att flyga. Trots att ni inte har fått några välsignelser är ni fortfarande villiga att följa efter. Detta är dock inte vad ni duger till som ”goda män”; snarare är det att ni blir ordentligt slagna till marken och varken vet ut eller in. Hela detta verk har slagit er till marken. Om det fanns något som ni kunde uppnå skulle ni inte vara så lydiga som ni är idag, för tidigare var ni alla vilda åsnor i vildmarken. Det som sägs idag är alltså inte bara riktat mot människor av olika religioner och samfund, inte heller sägs det för att bemöta deras uppfattningar; det sägs för att bemöta era uppfattningar.

Rättfärdighetens dom har börjat. Kommer Gud fortfarande att tjäna som ett syndoffer för människor? Kommer han att agera som den store läkaren för dem igen? Har Gud ingen myndighet större än detta? En grupp människor har redan blivit fulländade och blivit uppryckta inför tronen; kommer han fortfarande att kasta ut demoner och bota sjuka? Är det inte alltför föråldrat? Kommer vittnesmål att vara möjligt om detta fortsätter? Kan det att Gud spikades upp på korset en gång göra honom korsfäst för evigt? Kan han kasta ut demoner en gång och fortsätta kasta ut dem för evigt? Räknas inte detta som förnedring? Först när detta stadium av verket är högre än det föregående kommer tidsåldern att utvecklas framåt, och sedan kommer de sista dagarna att vara här, och tiden är inne för denna tidsålder att upphöra. Människor som strävar efter sanningen måste därför vara uppmärksamma på att utforska och förstå visioner; detta är grundvalen. Varje gång jag samarbetar med er när det gäller visioner, ser jag alltid några som nickar till med sjunkna ögonlock, de vill inte lyssna. Andra frågar: ”Varför lyssnar du inte?” De svarar: ”Det här hjälper inte mig i mitt liv eller mitt inträde i verkligheten. Det vi vill ha är övningsvägar.” Varje gång jag talar om verket snarare än om övningsvägar, säger de: ”Så fort du talar om verket börjar jag somna.” När jag övergår till att prata om övningsvägar börjar de lyssna, men när jag återgår till att förklara verket slutar de lyssna igen. Vet ni vad ni behöver vara utrustade med just nu? En aspekt av det inbegriper visioner om verket, och den andra aspekten är din övning. Du måste förstå båda dessa aspekter. Om du inte har visioner i din strävan efter att göra framsteg i livet, då har du ingen grund. Om du bara har övningsvägar utan minsta lilla vision och inte har någon förståelse alls för verket förknippat med den övergripande förvaltningsplanen, då är du en odugling. Du måste förstå sanningarna som inbegriper visioner, och när det gäller sanningarna som rör övning måste du hitta lämpliga övningsvägar när du har förstått dem; du måste öva i enlighet med orden och träda in i enlighet med dina villkor. Visioner är grunden, och om du inte uppmärksammar detta faktum kommer du inte att kunna följa med till slutet; sådana upplevelser kommer antingen att leda dig vilse eller få dig att falla och misslyckas. Det kommer inte att finnas något sätt för dig att lyckas! Människor som inte har stora visioner som sina grundvalar kan bara misslyckas, de kan inte lyckas. Du kan inte stå fast! Vet du vad tron på Gud inbegriper? Vet du vad det innebär att följa Gud? Vilken väg skulle du gå om du inte hade visioner? I dagens verk kommer du inte alls att kunna bli fulländad om du inte har några visioner. Vem tror du på? Varför tror du på honom? Varför följer du honom? Tycker du att din tro är någon slags lek? Hanterar du ditt liv som en leksak? Dagens Gud är den största visionen. Hur mycket av honom känner du till? Hur mycket av honom har du sett? Om du har sett dagens Gud, är då grunden för din tro på honom stadig? Tror du att du kommer att uppnå frälsning genom att gå på denna förvirrade väg? Tror du att du kan fånga fisk i grumligt vatten? Är det så enkelt? Hur många uppfattningar om de ord som Gud yttrar idag har du förkastat? Har du en vision av dagens Gud? Var hämtar du din förståelse av dagens Gud? Du tror hela tiden att du kan nå honom[b] bara genom att följa honom eller bara genom att se honom och att ingen kommer att kunna göra sig av med dig. Tro inte att det är så lätt att följa Gud. Nyckeln är att du måste känna honom, du måste känna till hans verk och du måste ha viljan att uthärda svårigheter för hans skull, att offra ditt liv för honom och att göras fullkomlig av honom. Det är denna vision du bör ha. Det kommer inte att gå om du hela tiden har en tendens att tänka på utsikten att få nåd. Tro inte att Gud bara är här för människors nöjes skull eller bara för att skänka dem nåd. Då misstar du dig! Om man inte kan riskera sitt liv för att följa honom, och om man inte kan överge alla världsliga ägodelar för att följa honom, då kommer man med säkerhet inte att kunna följa honom ända till slutet! Du måste ha visioner som din grundval. Om olyckan kommer över dig en dag, vad bör du göra då? Skulle du fortfarande kunna följa honom? Svara inte lättsinnigt på frågan om du skulle kunna följa honom till slutet. Det är bäst att du först öppnar ögonen helt så att du kan se exakt vilken tid vi lever i nu. Även om ni just nu kan vara som pelare till ett tempel, kommer det en tid när alla sådana pelare kommer att gnagas sönder av maskar, så att templet rasar, för idag finns det så många visioner som ni saknar. Ni tänker bara på era egna små världar, och ni vet inte hur man söker på det mest pålitliga och lämpliga sättet. Ni följer inte visionen om dagens verk, inte heller bevarar ni detta i era hjärtan. Har ni tänkt på att er Gud en dag kommer att ta er till en helt okänd plats? Kan ni föreställa er vad det skulle bli av er den dag när jag kanske rycker allt ifrån er? Skulle er energi på den dagen vara som den är nu? Skulle er tro framträda på nytt? När ni följer Gud måste ni känna till den största visionen som är ”Gud”: Det här är viktigast av allt. Tro inte heller att ni automatiskt blir en del av Guds familj bara för att ni slutar umgås med världsliga människor för att bli helgade. I dessa tider är det Gud själv som verkar i skapelsen, det är han som har kommit in bland folket för att utföra sitt eget verk – inte för att genomföra kampanjer. Inte ens en handfull av er kan förstå att dagens verk är ett verk av himlens Gud som har blivit kött. Det här handlar inte om att ni ska göras till enastående talangfulla personer, utan det handlar om att hjälpa er att lära känna människolivets betydelse, lära känna människans slutmål och lära känna Gud och hans helhet. Du bör inse att du är ett skapat föremål i Skaparens händer. Vad du bör förstå, vad du bör göra och hur du ska följa Gud – är det inte dessa sanningar som du måste begripa? Är det inte dessa visioner som du bör se?

När människor väl har haft visioner har de en grund. När du lever ditt liv utifrån denna grund blir det mycket lättare att träda in. När du väl har en grund för att träda in kommer du inte att ha några farhågor, och det blir väldigt lätt för dig att träda in. Denna aspekt av att förstå visioner och känna till Guds verk är avgörande, ni måste ha den i ert förråd. Om du inte är utrustad med denna aspekt av sanningen och bara vet hur man pratar om olika levnadsbanor, kommer du att vara enormt bristfällig. Jag har upptäckt att många av er inte framhåller denna aspekt av sanningen, och när ni lyssnar på den verkar det som om ni bara lyssnar på ord och trosfrågor. En dag kommer du att misslyckas. Det finns några yttranden nuförtiden som du inte helt förstår och inte accepterar. När det händer borde du söka tålmodigt, och till slut kommer den dag när du förstår. Utrusta dig gradvis med fler och fler visioner. Även om du bara förstår några få andliga läror är det trots allt bättre än att inte alls ägna uppmärksamhet åt visionerna och bättre än att inte förstå någon lära över huvud taget. Allt detta hjälper dig att träda in, och det rensar bort dina tvivel. Det är bättre än att du är fylld med åsikter. Du kommer att klara dig mycket bättre om du har dessa visioner som grund. Du kommer inte att känna några farhågor över huvud taget och du kommer att kunna träda in med en känsla av frimodighet och trygghet. Varför bry sig om att alltid följa Gud på ett så förvirrat och tvekande sätt? Är det inte detsamma som att begrava sitt huvud i sanden? Hur trevligt det skulle vara att skrida in i riket med en stoltserande och svassande gång! Varför vara så full av farhågor? Förpassar du inte bara dig själv till ett rent helvete? När du väl har fått förståelse av Jehovas verk, av Jesu verk och om detta skede av verket, har du en grund. Just nu kanske du tror att detta är ganska enkelt. Vissa människor säger: ”När tiden är inne och den Helige Ande börjar det stora verket, då kommer jag att kunna prata om allt detta. Att jag inte riktigt förstår just nu beror på att den Helige Ande inte har upplyst mig tillräckligt mycket.” Det är inte så lätt. Det är inte som att du är villig att acceptera sanningen[c] nu och sedan kommer att använda den på ett mästerligt sätt när tiden är inne. Det är inte nödvändigtvis så! Du tror att du för närvarande är mycket välutrustad, och du skulle inte ha några problem att bemöta dessa religiösa människor och de största teoretikerna och till och med motbevisa dem. Skulle du verkligen kunna göra det? Vilken insikt kan du tala om när du bara har en sådan ytlig upplevelse? Att bli utrustad med sanningen, att utkämpa sanningens strid och att vittna om Guds namn är inte vad du tror – att så länge som Gud verkar kommer alla att fulländas. Då kanske någon fråga gör dig ställd, och du blir helt mållös. Nyckeln är huruvida du har en klar förståelse av detta skede av verket eller inte, och hur mycket du faktiskt känner till om det. Om du inte kan besegra fiendens styrkor eller besegra religionens styrkor, kommer du då inte att vara värdelös? Du har upplevt dagens verk, sett det med dina egna ögon och hört det med dina egna öron, men om du i slutändan inte kan vittna om det, kommer du då fortfarande att ha fräckheten att fortsätta att leva? Vem skulle du kunna möta? Tro nu inte att det kommer att bli så enkelt. Framtidens verk kommer inte att vara så enkelt som du föreställer dig, att slåss för sanningen är inte så enkelt, inte så okomplicerat. Just nu måste du vara utrustad. Om du inte är utrustad med sanningen kommer du att vara rådlös när tiden är inne och den Helige Ande inte verkar på ett övernaturligt sätt.

Fotnoter:

a. Originaltexten innehåller inte orden ”de tänker”.

b. Originaltexten innehåller inte ordet ”honom”.

c. Originaltexten innehåller inte ordet ”sanningen”.

Föregående: Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

Nästa: Hur du bör vandra den sista sträckan av vägen

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger