Vad är ursprunget till Österns blixt?

08 08 2019

Vi är nu i de sista dagarna, profetiorna om Herrens återkomst har i princip uppfyllts och tusentals och åter tusentals fromma troende hoppas innerligt på Herren Jesu återkomst. Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen liksom alla dem som uppriktigt tror på Gud och törstar efter sanningen. Många människor bekräftar, genom att söka och utforska Allsmäktige Guds ord och verk, att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt, och en efter en kommer de inför Allsmäktige Gud. Det har orsakat panik bland pastorer och äldste i den religiösa världen liksom inom KKP:s styre; de konspirerar tillsammans för att undertrycka och förbjuda Österns blixt. De fabricerar många rykten och fördömer och baktalar på ett rabiat sätt Österns blixt som kätteri. De gör allt de kan för att hindra och trakassera uppriktiga troende som vill söka och utforska Allsmäktige Guds framträdande och verk i de sista dagarna. Den historiska tragedin att den judiska religiösa världen förenade sig med den romerska makten för att på ett brutalt sätt förtrycka Herren Jesus utspelas på nytt. Åsikterna varierar om huruvida Österns blixt är Herren Jesu återkomst eller inte och huruvida den är Guds verk eller inte. Vissa människor följer den religiösa världens pastorer och äldste i deras förnekelse och fördömande, men det finns också några som tror att Österns blixt är relaterad till Bibelns profetia av Herren Jesus när han säger: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara.(Matt 24:27) De tror att den är relaterad till Människosonens ankomst i de sista dagarna. Så vad är egentligen ursprunget till Österns blixt? Är den Guds verk och vilken typ av hemligheter ruvar den på?

Alla som förstår Guds verk vet att det ständigt är nytt och oupphörligt i sin fortlöpande utveckling. I lagens tidsålder verkade exempelvis Gud genom Anden och utfärdade de lagar som skulle vägleda människans liv på jorden. Därefter, i nådens tidsålder, inkarnerades Gud och framträdde som Människosonen för att utföra sitt verk, bota de sjuka och driva ut demoner. Han utförde många underverk och uttryckte den här vägen: ”Omvänd er, för himmelriket är nära.(Matt 4:17) Han spikades sedan upp på korset och fullbordade sitt verk med att återlösa hela mänskligheten. Men människor känner inte till Guds verk och har därutöver en arrogant satanisk natur, och de är alla mycket självgoda, rigida och envisa. De klamrar sig också fast vid föreställningar och idéer, till den grad att de till och med tröttnar på och hatar sanningen. Det är därför Gud måste lida den religiösa världens och de styrande makternas vildsinta hädelse, förföljelse och fördömande varje gång han utför ett nytt verk. De som sprider och vittnar om Guds nya verk kan också drabbas av alla slags anklagelser och nedsättande villkor, samt bli förföljda. Detta faktum är nedtecknat i Nya Testamentet: för att rädda människosläktet från faran av att bli bestraffad för att ha brutit mot lagar det inte kunde hålla inkarnerades Gud i Herren Jesu skepnad och inledde det återlösande verket i nådens tidsålder. När Herren Jesus utförde sitt verk i Judeen utförde han många underverk, botade de sjuka och drev ut demoner, skänkte människan ett överflöd av nåd och uttryckte många sanningar. Detta är tillräckligt för att bevisa att Herren Jesus var Gud själv och att han var den Messias israeliterna hade så längtat efter. Men de judiska översteprästerna, skriftlärde och fariseerna klamrade sig envist fast vid religiösa föreställningar och vägrade helt enkelt tro att Jesus var den Messias de hade längtat efter så länge. Tvärtom genomsökte de Bibeln för saker att använda mot Jesus, de förtalade, dömde och fördömde Herren Jesu verk som kätteri (se Apg 24:14) och Jesus själv som ”ledaren för nasareernas sekt” (se Apg 24:5). De lurade och hetsade det judiska folket att fördöma Herren Jesus och allierade sig med den romerska makten för att korsfästa honom. Det är därför hela den judiska nationen förolämpade Guds sinnelag och drabbades av en exempellös förgörelse. Det är uppenbart att något som fördöms och motarbetas av den religiösa världen och de som har makten inte nödvändigtvis är fel, att det är mycket troligt att det kommer från Gud och är Guds verk. När man därför undersöker huruvida något är Guds verk eller inte kan man inte göra en sådan bedömning utifrån om den religiösa världen och de som har makten erkänner eller accepterar den. Av alla gärningar som utfördes under lagens och nådens tidsålder kan vi alla se att huruvida något är Guds verk eller inte främst beror på om det som uttrycks på detta sätt utgör sanningen eller inte, om det är något som mänskligheten för närvarande absolut behöver eller inte, och om det är den Helige Andes verk eller inte. Endast på detta sätt kan man urskilja huruvida det till sitt väsen är Guds verk eller inte – det är av avgörande betydelse.

Mänsklighetens fördärv växer allt djupare i de sista dagarna. Människor är helt under sin sataniska, fördärvade naturs kontroll, de syndar ofta ofrivilligt, lever syndigt om dagen och biktar sig om natten – de lever i outhärdlig smärta. Mänskligheten blir alltmer avlägsen från Gud och dess hopp om att uppnå frälsning blir alltmer avlägset. För att rädda människan från denna svåra belägenhet av att synd och bikt, bikt och synd, så att de grundligt kan kasta av sig sina sataniska, fördärvade sinnelag liksom syndens begränsningar och bojor så att de renas och uppnår Guds frälsning, har Gud än en gång blivit kött för att uttrycka sanningen och döma den fördärvade mänskligheten, och han utför ett nytt stadium av verket för att fullständigt rena och rädda mänskligheten. Den här gången inkarnerades Gud i fjärran Östern – i Kina – där han framträder och utför sitt verk. Han har avslutat nådens tidsålder och inlett rikets tidsålder, han har fört med sig högre, mer överflödande sanningar än någonsin tidigare, han har avslöjat hemligheterna om alla Guds verk från världens skapelse och han har skänkt människan alla sanningar för att rena och rädda henne. De som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna har insett många sanningar utifrån de ord som Allsmäktige Gud talat, de har tydligt sett att Allsmäktige Gud – som uttrycker sanningen i de sista dagarna – verkligen är den återvände Herren Jesus, de har fått klara kunskaper om sin egen fördärvade natur och de bakomliggande orsakerna till sina synder, de har funnit vägen till att upplösa sina sataniska och fördärvade sinnelag och deras hjärtan är ljusa och klara. Genom att uppleva Guds ords dom, tuktan, prövningar och förädling, förändras ständigt deras livs sinnelag, de ser hoppet om frälsning och de har sann kunskap om Guds goda och heliga väsen samt hans rättfärdiga och okränkbara sinnelag. De har en mer praktisk förståelse och kunskap om vad Gud har och är, så som hans allmakt, visdom och auktoritet, och de kan alla erfara att deras tro på Gud inte längre är tom eller vag, utan snarare blir mer och mer verklig. De upplever verkligen Gud som så kär och ljuvlig, vilket ger upphov till ett gudfruktigt hjärta. De har utvecklat sann lydnad och omtanke om Gud, och de förstår alla tydligt att Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna verkligen kan rena och rädda människan. I de sista dagarna är tiden för Allsmäktige Guds dömande och renande verk kort och det rör sig mycket snabbt, som en åskvigg. På bara drygt två korta decennier har Guds evangelium om riket spridit sig över hela det kinesiska fastlandet och format en grupp segrare. Nu expanderar evangeliet snabbt till alla länder, till alla världens hörn. Detta uppfyller Herren Jesu profetia till punkt och pricka: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara.(Matt 24:27) Icke desto mindre håller den religiösa världens pastorer och äldste envist fast vid religiösa föreställningar. När de ställs inför Guds nya verk, som strider mot människans föreställningar, underlåter de inte bara att söka eller utforska det, utan de viftar med Bibeln och jagar efter misstag som de kan använda mot Gud, dömer och fördömer hänsynslöst Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och baktalar Allsmäktige Guds kyrka som ”sekten Österns blixt” och som kätteri. Deras handlingar och gärningar är av samma slag som när de judiska översteprästerna, skriftlärda och fariseerna fördömde Herren Jesus. Det faktum att de så kan trotsa och angripa Guds verk i de sista dagarna, och hindra människor från att undersöka och följa i Guds fotspår och lyda Guds verk, gör inte det dem i sanning till nutida fariseer som trotsar och fördömer Kristus? Är inte kärnan i deras handlingar att de hatar sanningen och hädar mot den Helige Ande? Det rabiata fördömandet av Allsmäktige Guds framträdande och verk från den religiösa världens ledare uppfyller också helt Herren Jesu ord när han profeterade sin återkomst: ”Ty liksom blixten, som flammar till från en del under himlen och lyser till den andra, så skall också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte.(Luk 17:24–25).

Om Allsmäktige Gud inte talade sitt ord och avslöjade hemligheter, då skulle vi aldrig förstå vad som verkligen menas med profetian ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster.” Allsmäktige Gud säger: ”När alla människor lyssnar uppmärksamt, när allt är förnyat och återupplivat, när varje person underkastar sig Gud utan betänkligheter och är villig att axla Guds bördas tunga ansvar — det är då österns blixt ljungar och lyser upp allt från öst till väst och förfärar hela jorden med ankomsten av detta ljus. Och i detta ögonblick börjar Gud åter sitt nya liv. ... Det vill säga, i världens öster, från den stund då vittnesbördet om Gud själv börjar till dess han inleder sitt verk och till dess att det gudomliga börjar utöva suverän makt över hela jorden — detta är den lysande strålen från österns blixt som alltid har lyst ut till hela universum. När länderna på jorden blir Kristi rike är när hela universum är upplyst. Nu är den stund då österns blixt ljungar: den inkarnerade Guden börjar verka och talar dessutom direkt i gudomlighet. Man kan säga att när Gud börjar tala på jorden, det är då österns blixt ljungar. Mer exakt, när levande vatten strömmar från tronen — när yttrandena från tronen börjar — det är just då som de sju Andarnas yttranden formellt börjar(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Tolkningar av hemligheterna i “Guds ord till hela universum”, Kapitel 12). ”Över hela universum utför jag mitt verk, och i öster väller dundrande skrällar oavbrutet fram, som ruskar om alla nationer och samfund. Det är min röst som har lett alla människor in i nuet. Jag skall låta alla människor erövras av min röst, falla in i denna ström och underkasta sig mig, för jag har sedan länge återtagit min härlighet från hela jorden och sänt ut den på nytt i öster. Vem längtar inte efter att se min härlighet? Vem väntar inte spänt på min återkomst? Vem törstar inte efter att jag ska visa mig igen? Vem längtar inte efter min ljuvlighet? Vem skulle inte vilja komma till ljuset? Vem skulle inte vilja skåda Kanaans rikedomar? Vem längtar inte efter Försonarens återkomst? Vem dyrkar inte den store Allsmäktige? Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Alla människor är glada och upprymda och firar min ankomst, som om ett litet barn just har fötts. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ”Olivberget” i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum). Vi kan se utifrån Allsmäktige Guds ord att Guds verk och ord i de sista dagarna är blixten som skiner från Östern. ”Blixten” är det stora ljuset, alltså Guds ord, Guds sätt att döma och straffa i de sista dagarna. Frasen ”kommer från öster” betyder att det kommer från Kina, och ”lyser ända till väster” betyder att det sprids till västvärlden. Till sist refererar ”Människosonens ankomst” till att Gud blir kött och först uppenbarar sig och inleder sitt verk i Östern, i Kina. Där fulländar han en grupp människor som verkligen känner Gud och de är segrarna som profeteras i Uppenbarelseboken. Genom dem sprids sedan de sista dagarnas evangelium till västvärlden, så att alla kan ta emot Guds frälsning i de sista dagarna. De här orden har nu uppfyllts – det är ett faktum som kan ses av alla! Blixten från Östern (Guds domsverk under de sista dagarna i Kina) kan låta oss ta emot all den kärlek och frälsning som Gud skänker till människan, kan låta oss känna Guds sanna ansikte och den ger i oss upphov till sann vördnad och tillbedjan av Gud. Precis som en åskvigg ger Guds ord människan ljus och hopp. Alla de som tar emot blixten från Östern – Guds verk i de sista dagarna – kan vittna om detta.

Vid det här laget tror jag att ni alla har ett tydligt svar på frågan om vad ursprunget till Österns blixt är. Gud är Skaparen av himmel och jord och alla ting. Gud påbörjade sitt frälsningsverk eftersom människan var fördärvad av Satan. Gud önskar att alla människor i universum ska se hans gärningar, att alla trosriktningar ska bli en och tillbe Skaparen, och att alla de som verkligen söker Guds framträdande och följer hans fotspår ska uppnå renhet och förtjäna frälsning. Han kommer att föra dessa människor, som är förenliga med Guds vilja, in i riket för att vila med honom. Var och en av våra bröder och systrar som verkligen tror på Gud och ivrigt väntar på Herren Jesu återkomst bör därför lägga undan sina religiösa föreställningar och studera den sanna vägen. Lyssna inte på rykten och motsätt er inte blint den sanna vägen; det kommer att sluta i förlusten av Guds frälsning i de sista dagarna. Vi måste hålla takten med Guds verks steg, noga följa i Guds fotspår. Det är bara så vi slutligen kan uppnå Guds frälsning och föras av honom in i hans rike.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Kontakta oss via Messenger