En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina

05 01 2019

Kina är det land där den stora röda draken vistas, och det är den plats som hårdast har motstått och fördömt Gud under historiens lopp. Kina är som en massiv och ogenomtränglig fästning fylld av demoner och ett fängelse kontrollerat av djävulen. Dessutom står den röda drakens regim vakt på alla nivåer och har inrättat försvar i vartenda hushåll. Som ett resultat av detta är det inte någonstans så svårt att sprida Guds evangelium och utföra Guds verk. När det kinesiska kommunistpartiet kom till makten 1949, blev religiös tro fullständigt förtryckt och förbjudet i Fastlandskina. Miljoner kristna drabbades av offentlig förnedring, tortyr och fängelsestraff. Alla kyrkor förseglades och röjdes ut fullständigt. Man till och med förbjöd möten i hemmen. De som upptäcktes delta i en församling kunde hamna i fängelse och till och med halshuggas. Vid den tidpunkten försvann religiösa aktiviteter nästan spårlöst. Endast ett fåtal kristna fortsatte att tro på Gud, men de kunde bara tyst be till Gud och sjunga lovsånger till Gud i sina hjärtan och bönfalla Gud att återuppliva kyrkan. Till sist återupplivades kyrkan i sanning 1981, och den Helige Ande påbörjade sitt verk i stor skala i Kina. Kyrkorna sköt upp som bambuskott efter ett vårregn, och fler och fler människor började tro på Gud. När kyrkans nyväckelse nådde sin kulmen 1983 började det kinesiska kommunistpartiet ånyo med sitt grymma förtryck. Miljontals människor greps, fängslades och indoktrinerades i arbetsläger. Den stora röda drakens regim lät bara Gudstroende ansluta sig till den patriotiska tre-självkyrkan som instiftats av staten. KKP-regimen instiftade den patriotiska Tre-självkyrkan i ett försök att bli grundligt kvitt de underjordiska huskyrkorna och få de som tror på Herren strikt under statens kontroll. Partiet trodde att det var det enda sättet genom viket det kunde uppnå sitt mål att förbjuda tron och förvandla Kina till ett Gudlöst land. Men den Helige Ande fortsatte utföra mycket av sitt verk i huskyrkan och i dem som verkligen trodde på Gud, vilket KKP-regimen inte på något vis kunde stoppa. Kristus av de sista dagarna framträdde i hemlighet vid denna tidpunkt i den huskyrka där den Helige Ande verkade för att själv verka och han började uttrycka sanningen och utföra domens verk med början i Guds hus.

I början av februari 1991 verkade det som någon i kyrkan tog emot den Helige Andes upplysning och började tala och vittna om Guds namn och Guds ankomst. Dessa ord sändes ut till kyrkorna, och efter att ha läst dem blev alla eld och lågor, överlyckliga och trodde att detta säkerligen var den Helige Andes upplysning och ord. Därefter började Kristus tala. Ibland gjorde Kristus ett uttalande om dagen, ibland ett varannan dag, och uttalandena blev mer och mer frekventa. Alla spred dessa uttalanden vidare och kände sig oerhört begeistrade, mötena var fulla av glädje och alla hängav sig i sin lycka. När Kristus uttryckte allt fler ord, ägnade sig alla människor åt att njuta av Guds ord, och deras hjärtan greps helt och fullt av Guds ord. Så de började officiellt njuta av den Helige Andes aktuella ord under sammankomsterna. Vid den tiden hade människor ännu inte insett att Gud hade inkarnerats och att detta var Kristi framträdande. De betraktade bara Kristi uttryck som den Helige Andes upplysning mottaget av en vanlig människa, för han hade inte i Kristi uttryck formellt vittnat om Guds inkarnation. Ingen förstod vad inkarnationen handlade om, de visste bara att dessa ord var den Helige Andes upplysning. De behandlade därför fortfarande Kristus som en helt vanlig människa. Först när Kristi uttalanden nådde sin höjdpunkt, började Gud vittna om Guds inkarnation och förklarade skillnaderna mellan den Helige Andes nedstigande till människan och den Helige Andes verk i människan och avslöjade mysteriet med Andens förverkligande i köttet. Först då förstod folk att denna vanliga person som levde bland dem och gav uttryck åt orden för att valla och förse kyrkorna var Gud inkarnerad, Kristus och Gud som hade framträtt. När de alla insåg detta hatade de hur blinda, dåraktiga och okunniga de hade varit, och kastade sig gråtande ned inför Kristus i ånger, deras hjärtan sönderslitna av djup sorg och deras klagorop hördes överallt. Vid den tidpunkten fylldes människornas hjärtan med blandade känslor av sorg och glädje, som inte kunde beskrivas. När de skådade Kristus visste de bara att de skulle kasta sig ned på marken inför honom; om de inte gjorde det, kände de oro i sina hjärtan. När de kastade sig ned inför Kristus kände de glädje och att de i sanning hade återvänt inför Gud och var sådana som tillhörde Gud. Efter att Kristus framträtt, gav han uttryck för fler och fler ord och trädde gradvis in på rätt spår för Guds verk och inledde domen med början i Guds hus. Guds ord erövrade helt människor. Genom Kristi avslöjande av innebörden hos Guds namn, kom Allsmäktige Guds namn till. Så människor bad direkt till Allsmäktige Guds namn, och under sammankomster gladde de sig åt Allsmäktige Guds ord. Det beror på att dessa ord (det vill säga, alla ord i Ordet framträder i köttet) är Guds nuvarande verk, Guds ord i den nya tidsåldern, och människors nuvarande behov. Eftersom Guds nya verk och ord fanns, blev Bibeln förstås föråldrad så ingen ägnade någon uppmärksamhet åt de olika uttalanden och teorierna från Nådens Tidsålder. De erövrades alla av Guds nuvarande ord, som om de sett himlen öppnas. Det beror på att Gud avslöjade alla slags mysterier, folks ögon öppnades, och de såg att de flesta av de uttalanden som människor tidigare hade klamrat sig fast vid under Nådens Tidsålder var föreställningar och innehöll avvikelser och felaktiga ting. Tack vare Guds framträdande, slog människor in på rätt väg att tro på Gud. Först efter att människor erövrats av Guds ord upptäckte de att denna vanliga och normala person som uttryckte Guds ord var Kristus och Guds inkarnerade kött.

Kristus föddes i en vanlig familj i norra Kina. Från barndomen hade han trott på Gud av hela sitt hjärta. Han växte successivt upp som en vanlig människa gör. Just när den Helige Ande 1989 verkade i stor skala i huskyrkan upphörde Kristus med sina studier och gick officiellt med i huskyrkan. Vid den tiden var Kristus brinnande i sitt hjärta och han längtade efter att tjäna Gud och utföra sin plikt. Två år senare började Kristus uttrycka ord, skriva ner orden i sitt hjärta och ge dem till kyrkorna. Efteråt, när Kristus uttryckte fler och fler sanningar, lockades människor av Kristi ord, och hungrade efter att läsa vad han hade uttryckt. I synnerhet genomborrade de av hans ord som uppenbarade och dömde substansen hos den fördärvade mänsklighetens natur och den fördärvade mänsklighetens sataniska sinnelag människors hjärtan som ett tveeggat svärd. Först då erövrades de helt av Guds ord, och knäböjde inför Gud, först då blev Kristus accepterad, känd och upphöjd av människor, och blev den praktiske Guden som vördas, älskas och aktas av mänskligheten. Kristus besitter både normal mänsklighet och full gudomlighet. Han kan uttrycka sanningen när som helst och var som helst, och avslöja substansen i mänsklighetens fördärv. Hans ord och sätt att se är fulla av sanning och visdom, precis som Herren Jesus. Vad Kristus talar och har lärs inte från böcker, utan kommer helt och hållet från den gudomliga substans han besitter. Kristus var född av Gud. Människor ser i hans liv hans helt normala mänsklighet. Från hans verk och hans tålamod med mänskligheten, kan människor se hans gudomliga substans och hans sinnelag som är intolerant mot människans brott. Trots att Kristus, liksom Herren Jesus, har människans svagheter, har han också substansen i lydnaden gentemot Guds Ande. Han är full av sanning och visdom och inger fullkomlig övertygelse i både människors hjärtan och ord. Kristus är sanningen, vägen och livet, i namn och i realitet! Gud har inkarnerats som en enkel människa, och verkar hemligt och ödmjukt bland människor, erövrar mänskligheten och besegrar fiender genom att uttrycka sanningen. Han har sedan länge helt segrat, blivit omvittnad och förkunnad. Detta är Guds allmakt, visdom och härlighet. Som ett resultat av Kristi framträdande och verk kom Allsmäktige Guds Kyrka till. Sedan började bröderna och systrarna i Allsmäktige Guds Kyrka vittna om Guds verk och inledde verket att sprida evangeliet om Kristi rike. Detta är en kort introduktion till bakgrunden till Guds inkarnation och hans hemliga ankomst för att verka. För att göra det enkelt, den inkarnerade Kristus har kommit till landet där den stora röda draken befinner sig, och uttryckt domens och tuktans ord, och erövrat och räddat Guds utvalda folk i Kina. Det vill säga, den inkarnerade Guden strider mot Satan i den stora röda drakens håla, och har gett allt för att väcka mänskligheten, och få mänskligheten att höra och känna igen Guds röst, och på så sätt återvända inför Gud och räddas av Gud. Detta är något som är utomordentligt sällsynt, och har oerhört djupgående innebörd. I denna inkarnation verkar Gud för att rädda människan, vilket innebär att Gud har kommit för att arrangera mänsklighetens slutmål och föra denna tidsålder till sitt slut. Gud har kommit till Fastlandskina, det land som bebos av den stora röda draken, och han har anlänt i hemlighet för att verka, erövra och rädda den djupt fördärvade mänskligheten och fullkomliggöra en grupp människor till vinnare. Detta har inlett den stora vita tronens dom i de sista dagarna, och har öppnat vägen för Guds offentliga framträdande i varenda nation och plats i världen under nästa steg.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Kontakta oss via Messenger