Varför stormar Österns blixt framåt med ohejdbar framgång

02 08 2019

Herren Jesus sade: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara.” (Matt 24:27) Sedan Österns blixt — Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus — framträdde i Kina för att utföra sitt verk har hans evangelium om riket spridit sig över hela Fastlandskina på bara drygt tio år. Nu har det spridit sig till många västerländska länder och regioner, och det har skakat de olika samfunden i deras grundvalar och påverkat hela världen. Men den mest förbryllande frågan för den religiösa världens ledare är denna: Varför är det så att en efter en av de troende från olika samfund, som är goda medmänniskor och som verkligen tror på Herren, accepterar och följer Allsmäktige Gud, trots att pastorer och äldste i den religiösa världen har gjort sitt yttersta för att motsätta sig, förtala och fördöma Österns blixt, stävjar sina församlingar och till och med har gått så långt som att samarbeta med KKP:s ledning för att arrestera och förfölja de kristna i Allsmäktige Guds kyrka? Varför är det så att Österns blixt, fastän den ställts inför frenetiskt motstånd och förföljelse av de två delarna av Satans styrkor — KKP:s ledning och den religiösa världen — inte bara har undgått att knäckas eller brytas ned, utan tvärtom har fortsatt att blomstra och gå från styrka till styrka, likt skott som växer efter regn, och obevekligen och oemotståndligt har stormat framåt?

I själva verket är det inte svårt att hitta anledningen. Det skulle vara bra att först ta en titt på Herrens Jesu verk innan man tar itu med den här frågan och vi kommer naturligtvis att finna svaret. När Herren Jesus framträdde och utförde sitt verk utsattes han för frenetiskt motstånd och fördömande från de judiska översteprästerna, skriftlärda och fariseerna, till den grad att de till och med samarbetade med de romerska myndigheterna för att spika fast Jesus på korset, och därmed hoppades de förgäves kunna förbjuda Herren Jesu verk. Varför spred sig då Herren Jesu evangelium över hela den judiska världen och nådde till och med hedningarnas öron? De romerska myndigheterna förföljde och massakrerade kristna på ett brutalt sätt under tre hundra år, så hur kunde antalet kristna inte bara undgå att minska, utan tvärtom växa och utvecklas genom den här förföljelsen, och sprida sig till varje hörn av det romerska imperiet och över hela världen? Det berodde på att Herren Jesus var Gud inkarnerad i köttet, han var Guds framträdande och Herren Jesu verk och ord var Guds verk och ord. Därför kunde ingen hindra eller förstöra utvidgningen av Herren Jesu evangelium. Bibeln säger: ”För om detta är människors råd eller verk kommer det att gå om intet, men om det är av Gud kan du inte omstörta det. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud.” (Apg 5:38‒39) Det vill säga, det som kommer från Gud kommer att frodas och det som kommer från människan kommer säkerligen att förfalla. Allsmäktige Guds ord säger: ”Vi litar på att inget land och ingen makt kan stå i vägen för det som Gud vill uppnå” (”Gud styr över hela mänsklighetens öde” i ”Ordet framträder i köttet”). På samma sätt är det med Österns blixt; om den inte var den ende sanne Gudens framträdande och verk skulle den ha kunnat bryta igenom lager på lager av hinder, motstånd och förföljelse som den religiösa världen och den ateistiska KKP-ledningen kastat upp, som en bastion med järnmurar, och spridas snabbt i hela Kina och även i resten av världen? Om den inte vägleddes av den Helige Andes verk, skulle den ha myndigheten och makten att få alla folk att strömma till det här berget och få alla religioner bli en? Om den inte vore Guds framträdande och verk, skulle den ha kunnat uttrycka sanningen och verkställa domen för att erövra så många sanna troende från de olika samfunden, dessa goda och ledande får, och förmå dem att följa med beslutsamma hjärtan? Det finns nog med fakta för att bevisa att de sista dagarnas Kristus, den Allsmäktige Gud som Österns blixt vittnar om, är Herren Jesus som återvänt, och verkligen är den Gud som har framträtt och verkar i de sista dagarna. Därför kan Österns blixt storma framåt med ohejdbar framgång samtidigt som den möter KKP-ledningens och den religiösa världens frenetiska förföljelse och grymma förtryck!

Vi bör också se att lärjungarna under nådens tidsålder kunde följa Herren, samtidigt som de brutalt förföljdes av både judendomen och de romerska myndigheterna, främst därför att Herren Jesus hade uttryckt så många sanningar och hade avslöjat himmelrikets hemligheter, och att människor hörde Guds röst i hans ord och erkände att Herren Jesus var Kristus, den Messias som skulle komma, så de kunde följa honom med beslutsamma hjärtan och sprida sitt vittnesbörd om honom, precis som Petrus sade: ”Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord.” (Joh 6:68) I de sista dagarna har Allsmäktige Gud uttryckt hela sanningen som kommer att låta människor uppnå rening och bli räddade, och han har utfört sitt domsverk med början i Guds hus. De här orden är vad den Helige Ande säger till församlingarna och de är skriftrullen och de sju sigillen som brutits av Lammet, som det profeterades i Uppenbarelseboken (se Upp 5:2‒10). De sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud, har utfärdat miljontals ord som inte bara avslöjar alla hemligheter i Guds sextusenåriga förvaltningsplan, avslöjar Guds syfte med sitt verks tre stadier för att frälsa mänskligheten, avslöjar bakgrunden, information från bakom kulisserna, och kärnan hos varje stadium av hans verk, liksom insidesberättelsen om Bibeln och hemligheten med Guds inkarnation. Men de behandlar också otaliga sanningar, som hur Satan fördärvar mänskligheten, hur Gud räddar mänskligheten, hur Gud utför det dömande verket, hur alla människor delas in efter deras slag, mänsklighetens utgång och slutmål, och hur Kristi rike förverkligas. De här orden är inte bara en fröjd för mänsklighetens ögon och låter människor vidga sina horisonter, utan de låter också människor förstå Guds verk, sinnelag och väsen. Hans ord låter oss dessutom uppnå en förändring av sinnelag och bli renade, och hans ord innehåller verkligen alla de sanningar som vi fördärvade människor behöver för att bli räddade och fulländade. Guds får hör hans röst och de troende som ödmjukt underkastar sig och törstar efter Guds framträdande har grundligt erövrats av Allsmäktige Guds ord när de söker och studerar den sanna vägen. De har blivit säkra på att verkets tre stadier i lagens, nådens och rikets tidsåldrar är en enda Guds verk; de har tydligt och i sanning sett att Guds riktiga verk och ord är enastående och inte kan ersättas av några teorier eller någon kunskap som mänskligheten har åstadkommit. Hans ord är sanningens uttryck och de bekräftar att den inkarnerade Allsmäktige Gud är just Människosonen som återvänder i de sista dagarna och den ende sanne Gudens framträdande. Därför faller alla människor ned inför Allsmäktige Gud och erkänner honom som sin Fader, och de svär att följa honom till slutet. Det är därför det finns fler och fler verkligt trofasta människor som inte längre fruktar svårigheter och umbäranden och som följer Allsmäktige Gud.

Nyckeln till att förstå varför Österns blixt kan storma framåt med ohejdbar framgång, trots den brutala förföljelsen och grymma förtrycket från KKP och den religiösa världen, är att känna Gud och hans verk. Om vi kan söka och studera Allsmäktige Guds verk med ett stilla hjärta, läsa de ord som han uttrycker och om vi förstår verkets tre stadier i Guds hela sextusenåriga förvaltningsplan, då är det lätt att se att det domsverk som utförs av de sista dagarnas Kristus — Allsmäktige Gud — har byggts på grundval av Jehova Guds verk i lagens tidsålder och Herren Jesu verk i nådens tidsålder. Det finns ingen motsättning till de två tidigare stadierna av Guds verk, utan de följer snarare på varandra, vart och ett har sin egen roll att spela, oupplösligt förbundna och framskridande steg för steg. Verkets tre stadier är en enda Guds verk; Jehova, Jesus och Allsmäktige Gud är en enda Gud, den Gud själv som skapade himlen, jorden och alla ting.

Ta lagens tidsålder som exempel: Gud använde Mose för att förkunna sina lagar och bud, för att vägleda människans liv på jorden, så att de visste vad synden var och hur de skulle tillbe Gud. Under en senare period, lagens tidsålder, blev mänskligheten alltmer djupt fördärvad av Satan, mot sin vilja fortsatte de alla att synda och de var oförmögna att hålla lagarna. När människornas synder dag för dag ökade förrättade de allt färre syndoffer och föll i en syndens fälla som de inte kunde undvika. Gradvis förlorade mänskligheten sin vördnad för Gud och de gick så långt som att offra blinda och lama boskap på Jehova Guds heliga altare, och så drabbades de av faran att dö under lagens förbannelse. Det var mot denna bakgrund som ett nytt stadium av verket blev nödvändigt för att Gud skulle frälsa människan, eftersom bara Gud själv — Skaparen — kunde rädda den fördärvade och fallna mänskligheten. Därför blev Gud kött och framträdde som Herren Jesus för att påbörja nådens tidsålders återlösande verk. Han tog på sig människornas synder och korsfästes som ett syndoffer för mänskligheten, och därmed förlät han människornas alla synder en gång för alla. Herren Jesus lärde sina anhängare att de skulle förlåta och vara tålmodiga, älska sin nästa som sig själv och bära korset för att kunna följa honom. Han lärde också människor att göra sådana saker som att bryta bröd, dricka vin, tvätta andras fötter och täcka sina huvuden. Herren Jesus bad människor att omsätta fler sanningar i praktisk handling, han krävde mer av mänskligheten än vad som hade varit fallet under lagens tidsålder och han gav människan en riktning att följa i den nya tidsåldern. Så länge människor trodde på Herren Jesus, bekände för honom och ångrade sig fick de åtnjuta Herrens rikliga nåd och ta emot hans återlösning. Herren Jesus förde med sig verket i nådens tidsålder och avslutade lagens tidsålder som sträckte sig mer än 2000 år bakåt i tiden. Det var ett nyare och högre verk som utfördes på grundval av Guds verk i lagens tidsålder.

När vi börjat tro på Herren innebär det bara, trots att vi är förlåtna för våra synder, rättfärdigade genom vår tro och frälsta, att vi inte tillhör synden och att Gud inte ser oss som syndare. Ändå begår vi fortfarande ofta synder och lever i en ond cirkel av ständig synd och bekännelse och ånger. Vi bryter inte riktigt syndens bojor och så snart de rätta omständigheterna uppstår kommer våra fördärvade sataniska sinnelag, som arrogans och högmod, tävlande om berömmelse och rikedom, förvrängdhet och svek, liksom lögn och fusk, att exponeras trots oss själva. Vi kan inte låta bli att synda och förolämpa Herren, precis som Paulus sade: ”Viljan finns hos mig, men jag förmår inte göra det goda.” (Rom 7:18) Det är uppenbart att vår tro på Herren Jesus och att vi har fått våra synder förlåtna inte bevisar att vi fullt ut har vunnits av Gud. Det beror på att den bakomliggande orsaken till dessa synder, nämligen vår sataniska natur som motsätter sig och förråder Gud, inte har lösts. Även om Gud inte minns våra synder och inte behandlar oss utifrån dem, lever vi därmed ändå i köttet och saknar ett sätt att göra oss av med vår syndiga natur. Även om våra synder skulle förlåtas tusen eller tio tusen gånger och även om nådens tids ålder fortskred i ytterligare två tusen år, skulle vi fortfarande begå synd och vi skulle fortfarande trotsa och förråda Gud, och vara oförmögna att bryta vår syndiga naturs bojor. För att den fördärvade mänskligheten helt ska kunna räddas från Satans inflytande måste därför Gud personligen utföra ett annat av verkets stadier, ett som är mer djupgående och genomgripande, för att rädda mänskligheten. Det kommer helt att lösa människans sataniska sinnelag och syndiga natur och på så vis möjliggöra för människan att fullständigt göra sig av med Satans inflytande och fullt ut vinnas av Gud. Därför lovade Herren Jesus att han skulle återvända och profeterade att han skulle bereda en mer fullständig frälsning för människan.

Bibelns innehåller i själva verket profetior om Guds frälsning i de sista dagarna; Petrus första brev, kapitel 1 vers 5, säger: ”Som bevaras av Guds makt genom tron till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.” Denna vers i Skriften förutsäger det tydligt: åt oss som följer Herren Jesus har Gud förberett frälsning i de sista dagarna. Så hur kommer denna frälsning i de sista dagarna faktiskt att vara? Bibeln säger: ”För tiden är inne att domen måste börja med Guds hus.” (1 Pet 4:17) ”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen.” (Joh 12:48) ”Och jag såg en annan ängel flyga mitt på himlen med det eviga evangeliet att predika för dem som bor på jorden, för varje land, stam, språk och folk. Och han sa med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, för timmen för hans dom har kommit-” (Upp 14:6‒7) Utifrån de här skriftställena kan vi se att det ”eviga evangeliet” hänvisar till det domsverk som börjar med Guds hus, där Gud använder ord skarpa som svärd för att döma och rena människan. Detta är just den dom inför den stora vita tronen som nämns i Uppenbarelseboken och det är verket med att separera fåren från getterna och vetet från agnarna, med att separera var och en efter sitt slag och att bestämma människors utgång och slutmål. Allsmäktige Gud säger: ”När det gäller ordet ’dom’ kommer du att tänka på de ord som Jehova talade överallt och de tillrättavisande ord som Jesus sade till fariséerna. Hur stränga de än är, utgör de orden inte Guds dom över människan, endast ord som Gud har talat i olika sammanhang, det vill säga olika miljöer. De orden skiljer sig från de ord som Kristus talar när han dömer människan de sista dagarna. Under de sista dagarna använder Kristus många olika sanningar för att undervisa människan, blotta människans väsen och dissekera hennes ord och gärningar. De orden inkluderar olika sanningar såsom människans plikt, hur människan ska lyda Gud, hur människan ska vara lojal mot Gud, hur människan bör leva ut den vanliga mänskligheten, liksom Guds visdom och sinnelag och så vidare. Alla de orden är riktade mot människans väsen och hennes fördärvade sinnelag. I synnerhet talas de ord som blottar hur människan avvisar Gud om hur människan är ett förkroppsligande av Satan och en fientlig kraft mot Gud. När Gud tar sig an domens verk klarlägger han inte bara människans natur med ett fåtal ord, utan han blottar, åtgärdar och beskär den under en längre tid. Sådana metoder för blottläggande, åtgärd och beskärning kan inte ersättas med vanliga ord, utan med den sanning som människan inte alls besitter. Endast den sortens metoder kan kallas dom, endast genom dom av det slaget kan människan kuvas och grundligt övertygas att underkasta sig under Gud och dessutom vinna sann kunskap om Gud. Vad domens verk ger upphov till är människans förståelse av Guds sanna ansikte och sanningen om sin egen upproriskhet. Domens verk låter människan vinna stor förståelse av Guds vilja, syftet med Guds verk och de hemligheter som är obegripliga för henne. Det låter också människan känna igen och bli medveten om sitt eget fördärvade inre väsen och rötterna till detta fördärv och även upptäcka människans uselhet. Domens verk ger upphov till alla dessa effekter, för substansen i detta verk är i själva verket arbetet med att öppna upp Guds sanning, väg och liv för alla dem som tror på honom. Detta arbete är domens verk som utförs av Gud” (”Kristus utför domens verk med sanningen” i ”Ordet framträder i köttet”). Utifrån Guds ord kan vi förstå att Gud, i de sista dagarna, utför domens verk och uttrycker alla de sanningar som dömer, renar och räddar mänskligheten. Han gör sitt verk, sitt sinnelag, och vad han har och är känt för alla människor. Dessutom avslöjar och dömer han människans alla fördärvade sinnelag från deras sataniska fördärv, liksom sanningen om deras fördärv, så att mänskligheten bättre kan förstå hans vilja, ha sann kunskap om honom och verkligen förstå källan till och kärnan i Satans fördärvande av människan. Domens verk låter också mänskligheten verkligen få den sanning, den väg och det liv som de sista dagarnas Kristus skänkte, och därigenom förändrar det deras gamla idéer och sinnelag, renar dem fullständigt från deras syndiga natur och gör dem till människor som äger sanning och mänsklighet, som verkligen lyder Gud, som lever ut en sann mänsklig likhet och som grundligt uppnår Guds frälsning och vinns av Gud. Allsmäktige Guds dömande verk är en mer genomgripande frälsning som bygger på grundvalen i Herren Jesu återlösande verk och det är också Guds sista stadium av det verk som avslutar hans sextusenåriga förvaltningsplan, verket att erövra och fullända människan. Det är sannerligen den fullständiga frälsningen som uppenbarats i de sista dagarna, som Gud har förberett för oss.

Bröder och systrar, det är nog med gemenskap för nu och jag litar på att ni har fått en viss förståelse för varför Österns blixt fortfarande stormar framåt med ohejdbar framgång, trots den frenetiska förföljelsen från KKP:s ledning och den religiösa världen. Det beror just på att Österns blixt är Guds framträdande och verk i de sista dagarna. Allsmäktige Gud är Frälsarens — de sista dagarnas Kristus — ankomst; hans domsverk är den frälsning som framträder i de sista dagarna, som alla sanna troende har längtat efter så länge. Därför har Allsmäktige Guds evangelium om riket kunnat spridas med blixtrande hastighet över hela Fastlandskina och till och med expandera till världens alla länder och områden. Kära bröder och systrar, vilket val måste ni göra när ni nu står inför Guds framträdande och verk? Herren Jesus sade: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” (Joh 10:27) Om ni förstår, vad väntar ni på?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Kontakta oss via Messenger