Vad är frälsning? Är frälsning allt som behövs för att träda in i himmelriket?

Av Shen Qingqing, Sydkorea

Många människor ser fram emot att bli frälsta av Herren när han anländer och att bli uppryckta till himmelriket. Idag är det endast Allsmäktige Guds kyrka som öppet har vittnat om att Herren Jesus har återvänt, och att han utför sitt domsverk med början i Guds hus för att frälsa och rena människor. En del kanske blir förvirrade när de hör dessa nyheter. De läser följande verser: EXCLUDE: ”Den som tror och blir döpt ska bli räddad, men den som inte tror ska bli fördömd” (Mark 16:16). ”Ty med hjärtat tror människan och blir rättfärdig, och munnens bekännelse leder till frälsning” (Rom 10:10), och tror att eftersom Herren Jesus korsfästes för att sona hela mänsklighetens synder så innebär det att de kommer att bli frälsta – att om de bara tror på Herren så kommer de att bli frälsta, och när de blivit frälsta så är de frälsta för evigt. De tror att om de bara aktar Herrens namn och håller ut till slutet, så kommer de att bli uppryckta till himmelriket när Herren återvänder utan att de behöver acceptera Guds domsverk och renande i de sista dagarna. Är den här sortens tro riktig?

Låt oss tänka efter: Har Herren någonsin sagt att så snart en person har blivit frälst så kan han träda in i himmelriket? Står det så i Bibeln? Svaret på båda dessa frågor är uppenbarligen nej. Herren Jesus sade: ”Inte alla som sade ’Herre, Herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt 7:21). Om vi utgår från Guds ord vet vi att endast de som gör den himmelske Faderns vilja kommer att kunna träda in i himmelriket. Att göra den himmelske Faderns vilja innebär att man kan omsätta Guds ord i praktiken, underkasta sig Gud och är i stånd att leva efter Guds ord oavsett vad man hamnar i för situation, och att man aldrig mer syndar eller motsätter sig Gud. Ändå fortsätter vi att ljuga och synda trots våra föresatser, och vi lyckas inte ens omsätta Herrens läror i praktisk handling, så hur skulle en person som fortfarande kan synda och motsätta sig Herren på det här viset träda in i himmelriket? Tyvärr är vår tro att ”en gång frälst, alltid frälst” felaktig. När det gäller den viktiga frågan om att träda in i Guds rike, måste vi följa Herrens ord. Vi kan inte utgå från människans föreställningar och fantasier! Så vad är den sanna innebörden i ”frälsning” i skrifterna? Hur träder man i själva verket in i himmelriket? Det här är de frågor vi nu ska diskutera och utforska tillsammans.

Den sanna innebörden av Frälsning

Vi vet alla att i slutet av lagens tidsålder blev mänskligheten allt djupare fördärvad av Satan. Israels folk bröt ofta mot lagar och budord och syndade mer och mer – så till den grad att inga offer var nog, och allesamman stod inför risken att fördömas och bli bestraffade med döden enligt lagen. För att frälsa mänskligheten från dödshotet kom Gud ner till jorden i köttet som Herren Jesus för att utföra återlösningsverket, korsfästas för människans skull, bli hela mänsklighetens syndoffer och förlåta människan för hennes synder en gång för alltid. Ända sedan dess kommer hon att få sina synder förlåtna och kan njuta av alla de välsignelser och den nåd hon får sig till del av Herren Jesus, om hon bara tror på honom, bekänner sina synder för Herren och vänder om. För folk som levde under lagen var detta ”frälsning”. Den ”frälsning” som Herren Jesus talade om är därför inte som vi föreställer oss, att om vi bara tror på Herren Jesus så blir vi frälsta en gång för alla; tvärtom betyder det att människor som syndar inte längre kommer att fördömas och dömas till döden enligt lagen, utan att människans synder blir förlåtna. Låt oss titta på ett stycke från Allsmäktige Guds ord: ”Även om människan må ha blivit återlöst och förlåten sina synder, så innebär det bara att Gud inte längre minns hennes överträdelser och inte behandlar henne i enlighet med hennes överträdelser. Men eftersom människan, som lever i en köttslig kropp, inte har blivit befriad från synd, kan hon bara fortsätta att synda och blotta sitt fördärvade sataniska sinnelag i all oändlighet. Det här är det liv människan lever — en oändlig kretsgång av att synda och bli förlåten. De flesta människor syndar på dagen bara för att sedan bekänna sina synder på kvällen. Så även om syndoffret är evigt verksamt för människan kan det inte rädda henne från synden. Endast halva frälsningsverket har genomförts, för människan har fortfarande ett fördärvat sinnelag. … Det är inte lätt för människan att bli medveten om sina synder; hon har ingen möjlighet att upptäcka sin egen djupt rotade natur, utan för att uppnå det resultatet måste hon förlita sig på ordets dom. Endast på så sätt kan människan förändras successivt från denna punkt och framåt” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Inkarnationens hemlighet (4)).

Även om vi får frälsningens gåva och våra synder blir förlåtna när vi tror på Herren, så blir vi inte fria från syndens bojor utan fortsätter att leva i synd. Några exempel på detta är: Vi kan vara otroligt arroganta, alltid vilja ha sista ordet i alla gruppsituationer och få andra människor att acceptera det vi säger, och om någon inte håller med oss kan vi bli uppjagade och förmana dem, och i ännu allvarligare fall kan vi bestraffa dem eller behandla dem illa på något sätt. Vi kan vara otroligt själviska och utgå från våra egna intressen i allt, och även försöka kohandla med Gud i vår tro på honom; när det är lugnt och allt går bra tackar vi honom, men när vi möter motgångar och misslyckanden blir vi fulla av missförstånd och klagomål mot honom, och vi går till och med så långt att vi sviker honom och överge honom. Vi kan vara otroligt bedrägliga, så att vi ljuger och fuskar mot bättre vetande när våra personliga intressen är inblandade. Det här är bara några få exempel på hur vi fortsätter att leva i synd. Bibeln säger: ”För om vi avsiktligt fortsätter att synda efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan en fruktansvärd väntan på dom och förtärande harm, som skall förinta motståndarna” (Heb 10:26). ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som begår synd är syndens slav. Slaven blir inte kvar i huset för alltid, men sonen blir kvar för alltid” (Joh 8:34-35). Gud är helig. Även efter att vi fått kunskap om den sanna vägen, kan vi fortfarande synda och motarbeta Gud trots att vi inte vill. Det betyder att vi är syndens tjänare och inte kan lovordas av Gud. Bibeln säger: ”Och helgelse, utan vilken ingen människa skall se Herren” (Hebr 12:14). Om en person inte har renats från sina synder, och han ofta syndar och motsätter sig Gud, kan han då vara frälst för evigt? Kan denna person vara värdig att träda in i himmelriket? Det är självklart att han inte är det. Det är först när att vi har blivit grundligt renade från våra synder som vi kan bli heliga och komma in i himmelriket. Och nu kanske en del frågar sig: Hur kan vi bli renade så att vi kan träda in i himmelriket? 

Hur kan vi få frälsning och träda in i himmelriket?

Allsmäktige Gud säger: ”Även om Jesus utförde mycket arbete bland människorna, fullbordade han bara hela mänsklighetens återlösning och blev människans syndoffer; han befriade inte människan från hela hennes fördärvade sinnelag. Att rädda människan helt och hållet från Satans inflytande krävde inte bara att Jesus blev syndoffret och tog på sig människans synder, utan det krävde också att Gud utförde ännu större verk för att befria människan fullständigt från hennes sataniskt fördärvade sinnelag. Därför har Gud nu, när människan fått sina synders förlåtelse, återvänt i köttet för att leda henne in i den nya tidsåldern och påbörjat arbetet med tuktan och dom. Det här arbetet har fört människan in i en högre sfär” (Förord till ”Ordet framträder i köttet”). Av detta kan vi förstå att för att råda bot på människans djupt rotade sataniska sinnelag och helt befria henne från synens bojor, är det nödvändigt för Herren att återvända i de sista dagarna för att utföra det dömande verket med början i Guds hus, och att förmedla sanningarna för att rena och frälsa mänskligheten. Herren profeterade faktiskt detta redan för länge sedan, såsom det står i Bibeln: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13) ”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen” (Joh 12: 48) ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Pet 4:17).

På grundval av Herren Jesu återlösningsverk utför Allsmäktige Gud idag det dömande verket med början i Guds hus, och förmedlar alla sanningar för att rena och frälsa mänskligheten och komma till rätta med människans syndiga natur en gång för alla, lösa henne från syndens bojor och rena henne tills hon slutligen vinns av Gud och leds in i Guds rike. Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna uppfyller dessa profetior till fullo. Alla de som accepterar Guds verk i de sista dagarna kommer att erhålla Guds rening och frälsning. De kommer alla att få möjlighet att göras till övervinnare innan de stora katastroferna anländer, att bli förhärligade tillsammans med Gud och att bli uppryckta till himmelriket. Så hur dömer och renar då Allsmäktige Gud människor och frigör dem från syndens bojor?

Allsmäktige Guds ord säger: ”Under de sista dagarna använder Kristus många olika sanningar för att undervisa människan, blotta människans väsen och dissekera hennes ord och gärningar. De orden inkluderar olika sanningar såsom människans plikt, hur människan ska lyda Gud, hur människan ska vara lojal mot Gud, hur människan bör leva ut den vanliga mänskligheten, liksom Guds visdom och sinnelag och så vidare. Alla de orden är riktade mot människans väsen och hennes fördärvade sinnelag. I synnerhet talas de ord som blottar hur människan avvisar Gud om hur människan är ett förkroppsligande av Satan och en fientlig kraft mot Gud. När Gud tar sig an domens verk klarlägger han inte bara människans natur med ett fåtal ord, utan han blottar, åtgärdar och beskär den under en längre tid. Sådana metoder för blottläggande, åtgärd och beskärning kan inte ersättas med vanliga ord, utan med den sanning som människan inte alls besitter. Endast den sortens metoder kan kallas dom, endast genom dom av det slaget kan människan kuvas och grundligt övertygas att underkasta sig under Gud och dessutom vinna sann kunskap om Gud” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristus utför domens verk med sanningen)

Av detta kan man se att Gud använder många sanningar för att döma och blotta människans sataniska benägenhet att göra uppror mot och motsätter sig Gud. När vi upplever domen genom Allsmäktige Guds ord, upplever vi personligen att Guds rättfärdiga sinnelag inte tolererar några överträdelser. Vartenda ett av Guds ord tränger in i våra hjärtan och blottlägger alla möjliga slags manifestationer av fördärv, liksom de orättfärdiga tankar och idéer, besudlade motiv och föreställningar och fantasier som finns i djupet av våra hjärtan, liksom den sataniska naturen bakom detta, vilket får oss att känna oss fulla av skam och djupt ångerfulla så att vi faller ned inför Gud och verkligen visar honom vår ånger. Samtidigt visar Gud oss också sätt att utöva vår tro, såsom vilket synsätt vi bör ha i vår tro på Gud, hur man blir en ärlig person, hur man upphöjer och vittnar om Gud, hur man undviker att gå antikrists väg, hur man uppnår sann lydnad mot Gud och sann kärlek till honom, och så vidare. Det är först när vi har upplevt Guds dömande verk och praktiserar vår tro i enlighet med Guds ord som vi kan leva ut bilden av en normal person. Detta är helt och hållet resultatet av Guds dom.

Idag har vittnesbörd om erfarenheter av alla de slag från många bröder och systrar i Allsmäktige Guds kyrka som har upplevt domen publicerats på internet. Av dessa verkliga upplevelser och vittnesbörd kan man se att det bara är genom att uppleva det verk av tuktan och dom som Gud utför i de sista dagarna som man kan bli renad och fullständigt vunnen av Gud – det är det enda sättet för oss att nå himmelriket. Idag har många människor från hela världen som verkligen tror på Gud funnit vägen in i himmelriket genom Allsmäktige Guds ord och återvänt till honom. Om vi fortsätter att klamra oss fast vid idén ”en gång frälst, alltid frälst” och inte accepterar Guds dömande verk i de sista dagarna, kommer inte våra fördärvade sinnelag att renas och omvandlas, och då kommer vi aldrig att få möjlighet att träda in i himmelriket. Så vad väntar ni på?

Föregående: Kan vi välkomna Herren om vi blint skyddar oss mot falska profeter och falska kristusgestalter?

Nästa: Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger