Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

20 12 2018

Under nådens tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara(Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara(Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, reningens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus. Därmed har Bibelns profetior om att domen måste börja i Guds hus (1 Pet 4:17) och att ”en som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna(Upp 2:7). också uppfyllts. Guds verk i de sista dagarna har avslutat nådens tidsålder och inlett Rikets Tidsålder. I och med att evangeliet om Allsmäktige Guds rike spreds snabbt i Fastlandskina läste människor av alla religioner och samfund, som älskar sanningen och längtar efter Guds framträdande, Allsmäktige Guds ord och insåg att de var sanningen, att de var Guds ord. De blev övertygade om att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt och en efter en accepterade de Allsmäktige Gud. Så kom Allsmäktige Guds Kyrka till. Fakta har bevisat att Allsmäktige Guds Kyrka kom till helt och hållet som ett resultat av Allsmäktige Guds framträdande och verk och inte grundades av någon människa. Detta beror på att det utvalda folket i Allsmäktige Guds Kyrka ber i Allsmäktige Guds namn, lyder hans verk och accepterar alla de sanningar som uttrycks av honom. Alltså är det uppenbart att dessa utvalda människor tror på Kristus som inkarneras under de sista dagarna, den praktiske Guden som är Anden förverkligad i köttet, i stället för att tro på en människa. Utåt sett är Allsmäktige Gud inget mer än en vanlig Människoson, men till sin substans är han förkroppsligandet av Guds Ande och sanningen, vägen och livet. Hans verk och ord är det direkta uttrycket av Guds Ande och framträdandet av Gud personligen. Därför är han den praktiske Guden som är inkarnerad.

1991 började Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna, att officiellt utföra sitt ämbete i Kina. Sedan uttryckte han miljontals ord och påbörjade domens verk på den stora vita tronen i de sista dagarna. Precis som Allsmäktige Guds ord säger: ”Domens verk är Guds eget verk, så det bör naturligtvis utföras av Gud själv; det kan inte utföras av människan i hans ställe. Eftersom domen är erövrandet av människosläktet med hjälp av sanningen, är det utan tvekan så att Gud fortfarande framträder som den inkarnerade avbilden för att utföra sitt verk bland människor. Det innebär att Kristus i de sista dagarna ska använda sanningen till att undervisa människor runt om på jorden och göra alla sanningar kända för dem. Det är domens verk av Gud(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristus utför domens verk med sanningen). ”Gud utför ordets verk i de sista dagarna, och sådana ord tillhör den Helige Ande, ty Gud är den Helige Ande och kan också bli kött; därför är den Helige Andes ord, som tidigare omtalades, den inkarnerade Gudens ord av idag. ... För att Gud skall framföra sina yttranden för att utföra verk, måste han bli kött, annars kan inte hans verk åstadkomma hans mål(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Hur kan människan som har begränsat Gud i sina uppfattningar få Guds uppenbarelser?). Tack vare Kristus av de sista dagarnas uppenbarelse och yttranden har ännu fler människor som törstar och söker sanningen blivit erövrade och renade av Allsmäktige Guds ord, och har i Guds dom och tuktan sett Guds framträdande och Försonarens återkomst.

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka. Vem som än används av den inkarnerade Guden är förutbestämd av Gud och personligt utsedd och omvittnad av Gud, precis som Jesus personligen valde och utsåg de tolv lärjungarna. De som används av Gud samarbetar bara med hans verk och kan aldrig utföra Guds verk i hans ställe. Eftersom den fördärvade mänskligheten saknar sanningen och aldrig kan uttrycka sanningen, än mindre grunda en kyrka, grundades inte kyrkan av dem som används av Gud, och Guds utvalda folk tror inte på eller följer dem. Kyrkorna under nådens tidsålder grundades inte av Paulus och andra apostlar, utan var produkten av Herren Jesu verk och grundades av Herren Jesus själv. På samma sätt har Allsmäktige Guds Kyrka i de sista dagarna inte grundats av människan som används av Gud, utan den är en produkt av Allsmäktige Guds verk. Människan som används av Gud vattnar, försörjer och leder kyrkorna och gör människans plikt. Även om Guds utvalda folk leds, vattnas och försörjs av människan som används av Gud, tror de inte på och följer de ingen annan än Allsmäktige Gud, och de accepterar och lyder hans ord och verk. Det här är ett faktum som ingen kan förneka. Tack vare den inkarnerade Gudens framträdande och verk i de sista dagarna har många sanna troende på Herren inom alla religiösa samfund till sist hört Guds röst, sett att Herren Jesus redan har kommit och utfört domens verk med början i Guds hus, och de har alla bekräftat att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som har återvänt – och som en följd av detta har de accepterat hans verk i de sista dagarna. Alla som erövras av Allsmäktige Guds ord underordnas hans namn, och hela det utvalda folket i Allsmäktige Guds Kyrka ber till Allsmäktige Gud och följer, lyder och tillber honom. Det utvalda folket i Kina var de första att uppleva Guds verk av dom och tuktan, uppskatta hans rättfärdiga sinnelag och se hans majestät och vrede. Därför har de erövrats helt av Guds ord och fallit ner på marken inför Allsmäktige Gud och är villiga att lyda och acceptera Guds ords dom och tuktan. De har verkligen omvänt sig och förändrats, och på så vis har de vunnit Guds frälsning.

Just för att orden som uttrycks av Allsmäktige Gud avslöjar mysterierna med Guds förvaltningsplan för att frälsa mänskligheten börjar Guds utvalda folk, vid avslöjandet av Guds ord, att förstå att Gud har ett nytt namn i varje tidsålder och att hans nya namn symboliserar att Gud utför nytt verk och än mer att Gud avslutar en gammal tidsålder och inleder en ny tidsålder. Betydelsen av att Gud antar ett nytt namn är så stor och outgrundlig! I det finns betydelsen hos Guds verk. Gud använder sitt namn för att förändra tidsåldern och representera sitt verk under den tidsåldern liksom det sinnelag han uttrycker i den tidsåldern. Under Lagens Tidsålder använde han namnet Jehova för att utfärda lagar och bud och leda mänsklighetens liv på jorden. Namnet Jehova representerade Guds sinnelag som är majestätiskt och förbittrat, och som både kunde visa människan barmhärtighet och förbanna henne. Under nådens tidsålder använde han Jesu namn för att utföra verket med mänsklighetens försoning och uttrycka sitt sinnelag av barmhärtighet och kärlek. I och med rikets Tidsålders ankomst har han använt Allsmäktige Guds namn för att utföra domens verk med början i Guds hus för att rena människan, förändra människan, frälsa människan och uttrycka sin rättfärdighet och sitt majestätiska sinnelag som inte tolererar några kränkningar från människans sida. Guds nya namn är ingenting som människan kallade honom godtyckligt, utan som Gud själv antog på grund av sitt verks behov. Det namn som Gud antar i varje stadium av sitt verk har sina rötter i Bibeln och namnet som Herren Jesus skulle ta när han återvände i de sista dagarna profeterades för länge sedan i Uppenbarelseboken i Bibeln: ”Den som övervinner kommer jag att göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det igen; och jag kommer att skriva min Guds namn på honom, och namnet på min Guds stad, vilken är nya Jerusalem, som kommer ned från himlen, från min Gud; och jag kommer att skriva mitt nya namn på honom(Upp 3:12). ”Jag är alfa och omega, början och slutet, säger Herren, som är och som var och som kommer, den Allsmäktige(Upp 1:8).”Och jag hörde såsom rösten av en stor skara, och så- som rösten av stora vatten, och såsom rösten av mäktig åska, en röst som sade: ’Halleluja, för Herren Gud allsmäktig regerar’(Upp 19:6). Namnet Allsmäktige Gud uppfyller exakt Uppenbarelsebokens profetior i Rikets Tidsålder. Gud är allsmäktig, han skapade och regerar över allt och han är den första och den sista; i de sista dagarna använder Gud namnet Allsmäktige Gud för att uttrycka sanningen och utföra domsverket med början i Guds hus. Sedan dess har folk kallat den inkarnerade Guden Allsmäktige Gud och de har också kallat den inkarnerade Kristus den praktiske Guden. Och Allsmäktige Guds Kyrka har fått sitt namn därifrån.

När evangeliet om riket spreds i Fastlandskina återtog Gud allt Andens verk i hela universum och fokuserade det på den här gruppen av människor som accepterade Guds verk i de sista dagarna, och på dem som var förutbestämda och utvalda av Gud och som uppriktigt sökte den sanna vägen. Eftersom den Helige Andens verk överfördes förlorade alla samfund den Helige Andens verk och blev en ödemark, så att folk inte hade något annat än att söka den sanna vägen. Med detta har Bibelns profetia uppfyllts helt och hållet: ”Se, dagarna kommer … då jag ska sända en hungersnöd över landet; inte en hunger efter bröd, icke en törst efter vatten, utan efter att höra Jehovas ord(Amos 8:11). Under den Helige Andes vägledning bröt folk från olika samfund som strävade efter sanningen och verkligen trodde på Gud igenom antikristernas och de ondskefulla tjänarnas begränsningar och hinder, och hörde och kände till sist igen Guds röst, och fler och fler människor återvände inför Guds tron. Överallt framträdde scenerna av hur alla religioner blev till en och alla folk strömmade till det här berget. När de från alla samfund som verkligen trodde på Gud återvände i stort antal kollapsade de flesta av samfunden och de har sedan länge endast existerat till namnet. Vem skulle kunna stoppa Guds verks fotsteg? Vem skulle kunna hindra Guds utvalda folk från att återvända till Gud? Det var som om hela den religiösa gemenskapen hade rättats till. Strömmen av återvändande påminde om mäktigt svallande vågor – ingen kraft kunde stå i vägen för Guds verk! Men KKP-regimen har varit obeveklig i sin förföljelse av Allsmäktige Guds Kyrka sedan Allsmäktige Gud framträdde och inledde sitt verk. Den har febrilt jagat Kristus av de sista dagarna och dem som följer Gud och vittnar om Gud, och på ett grymt sätt plågat Guds utvalda folk och försökt utplåna Guds verk under de sista dagarna. Den har sammankallat flera krismöten för att planera hur Allsmäktige Guds Kyrka skall utplånas. Den har skapat och utfärdat många hemliga dokument och utfört olika åtgärder som är låga och diaboliska, som att sätta upp meddelanden överallt, utfärda kungörelser till allmänheten, använda tv, radio, tidningar, internet och andra media för att ohämmat hitta på rykten och förtal, och snärja och skymfa den Allsmäktige Guds Kyrka, med tvång indoktrinera människor med ondskefulla läror och villfarelser, hjärntvätta och assimilera, utnyttja Tre-självkyrkan för att övervaka och kontrollera, skicka ut spioner för att öppet utreda och i hemlighet höra sig för, använda sig av gräsrotskontroll, beordra övervakning av grannar och uppmuntra folk att anmäla varandra genom att utlova en stor belöning, genomföra godtyckliga husrannsakningar av folks hem, genomsöka deras hus och konfiskera deras egendom, utpressa människor på pengar genom böter och samla på sig rikedomar på oärliga sätt, i hemlighet arrestera Guds utvalda folk, internera och fängsla dem i arbetsläger efter eget gottfinnande, tvinga fram bekännelser genom tortyr, sarga kropp och själ, ta organ från levande människor och ostraffat misshandla människor till döds, till och med använda beväpnad polis och trupper för att undertrycka Allsmäktige Guds Kyrka, och så vidare. KKP-regimen har på ett omänskligt sätt arresterat och förföljt kristna från Allsmäktige Guds Kyrka – Guds utvalda folk – orsakat dem lidande och på ett skrupellöst sätt berövat dem deras egendom och utsatt dem för fysisk och andlig plåga och smärta, och till och med orsakat många dödsfall. Regimens handlande har varit förfärligt. Det har dokumenterats att minst 164 kristna har dött genom förföljelsen fram till maj 2020. Till exempel: Xie Yongjiang (man, 43 år gammal), en kristen i orten Wugou, Suixi härad, provinsen Anhui, arresterades i hemlighet av den lokala polisen tidigt på morgonen den 30 april 1997 och misshandlades till döds. Den 10 maj, när Xies familj såg hans kropp på krematoriet, var han svart och lila över hela kroppen och fläckad av blod, och han hade fått flera dödliga slag mot huvudet. Ye Aizhong (man, 42 år gammal), en kristen från Shuyang härad, provinsen Jiangsu, arresterades av KKP:s polis den 26 mars 2012 medan han köpte varor till kyrkan. På den tredje dagen slogs han ihjäl. Jian Guizhi, en kristen i distriktet Qinghe i Pingyu härad, provinsen Henan (kvinna, 46 år gammal, ledare på hög nivå i Allsmäktige Guds Kyrka vid den tiden) arresterades i hemlighet och sattes i fängelse av KKP:s polis den 4 januari 2013 i staden Xinmi, provinsen Henan. Poliserna inrättade en olaglig domstol och använde sig av tortyr för att tvinga fram en bekännelse. Tidigt på morgonen den 12 februari dog Jiang som en följd av den fysiska misshandel som hon utsatts för av polisen … Förutom det har också tiotusentals andra kristna arresterats och satts i fängelse av KKP:s polis. Några blev injicerade med droger och utvecklade sedan schizofreni; några skadades så allvarligt av tortyr att de inte längre kunde ta hand om sig själva; några placerades i arbetsläger och efter att de släpptes fria övervakades de av KKP-regimen och berövades sin personliga frihet. Enligt ungefärlig statistik arresterades och frihetsberövades 380 380 personer bland Guds utvalda folk av KKP-regimen i Fastlandskina under de två korta åren från 2011 till 2013. Av dessa personer genomled 43 640 all slags tortyr medan de förhördes på ett olagligt sätt. 111 740 personer blev anklagade för olika saker och blev sedan på ett skamlöst sätt bötlagda eller utpressade att betala över 243 613 000 yuan. 35 330 personer fick sina hem genomsökta och minst 1 000 000 000 yuan (inklusive offergåvor till kyrkan och personlig egendom) konfiskerades med tvång och utan grund av de allmänna säkerhetsorganen och deras underordnade eller hamnade i polisernas fickor. Vad det gäller KKP-regimens arrestering och förföljelse av de kristna som tillhör Allsmäktige Guds Kyrka, är detta ungefärlig statistik och i fråga om Allsmäktige Guds Kyrka är det bara toppen på isberget. Faktum är att ända sedan Allsmäktige Gud påbörjade sitt verk har oräkneliga kristna från Allsmäktige Guds Kyrka arresterats, förföljts, skuggats eller övervakats av KKP-regimen. Den använde alla upptänkliga grymma medel för att på ett blodigt sätt undertrycka Allsmäktige Guds Kyrka och förvandla Fastlandskina till en terrorvärld. Dessutom blev kyrkan också förtalad, fördömd och attackerad av alla samfund. Detta ledde omedelbart till allmänt spridda rykten och en storm av alla möjliga sorters förtal, smädelse och plågor. Samhället i stort och den religiösa gemenskapen fylldes med alla möjliga sorters negativ publicitet. Den korrupta mänsklighetens motstånd mot den sanne Guden och förföljelse av den sanna vägen hade nått sin topp.

Sedan mänskligheten fördärvades av Satan har Gud aldrig stoppat sin förvaltningsplan för att frälsa mänskligheten. Mänskligheten känner dock inte till sanningen, och än mindre känner den till Gud. Som en följd av detta avfärdas och förföljs Gud av dem som har makten och av religiösa grupper varje gång han inkarneras för att påbörja nytt verk. För två tusen år sedan, när Jesus blev kött, förföljdes och arresterades han av det romerska styret och den judiska tron, och i slutändan blev han korsfäst. Under de sista dagarna, då Gud har återvänt till köttet i Kina för att utföra domens verk, har han blivit förföljd och jagad av KKP-regimen på ett grymt sätt och har också förbannats, beskyllts, fördömts och förkastats av alla kristna samfund. Det är ett tydligt tecken på människans fördärv och ondska. Vi kan tänka oss hur svårt det är för Gud att utföra sitt verk i en sådan demonernas fästning, där svarta moln hänger tungt och djävlar utövar makt. Samtidigt är Gud allsmäktig och han har suverän auktoritet och makt. Det spelar ingen roll hur otyglade Satans krafter är, eller hur de står emot och utför angrepp; de är ändå inte till någon nytta. På bara omkring 20 år har evangeliet om Allsmäktige Guds rike spridits över hela Fastlandskina under allvarligt förtryck. Flera hundra tusen kyrkor har dykt upp över hela landet och miljontals människor har underkastat sig den Allsmäktige Guds namn. Nästan omedelbart övergavs alla samfund, för Guds får har hört Guds röst och de har redan kommit tillbaka genom att följa den rösten, fallit ner inför Gud och personligen vattnats och vallats av Gud. Det här har uppfyllt profetian i Bibeln om att ”alla folk skall strömma till det(Jes 2:2). Det är oundvikligt att alla sanna troende på Gud kommer att vända sig till Allsmäktige Gud i slutändan, eftersom detta sedan länge har planerats och förutbestämts av Gud. Ingen kan ändra på det! De falska troende som bara tror på Gud för att de skall få äta sin beskärda del av brödet, och alla dessa onda människor, antikrister och falska herdar som gör onda gärningar, motsätter sig och fördömer Allsmäktige Gud, har alla avslöjats och eliminerats av Guds verk. Hela den religiösa gemenskapen har förstörts fullständigt och sönderfallit av Guds verk. Allsmäktige Guds verk har äntligen slutat i härlighet. Under den här perioden har Guds evangelium om riket fortfarande spridits med blixtens hastighet, trots KKP-regimens frenetiska motstånd och blodiga förtryck. KKP:s plan att eliminera och utplåna Guds verk har slutat i ett misslyckande. Alla de ondskefulla krafter som motsätter sig Gud har krossats helt och fallit omkull mitt i Guds majestätiska och ursinniga dom. Precis som Allsmäktige Gud säger: ”Alla de som jag älskar kommer helt säkert att leva för evigt, och alla de som tar ställning mot mig kommer helt säkert att tuktas av mig i evighet. Jag är en nitälskande Gud, jag kommer inte lättvindigt att skona människor för allt de har gjort. Jag kommer att vaka över hela jorden, och när jag framträder i de östra delarna av världen med rättfärdighet, majestät, vrede och tuktan, kommer jag att uppenbara mig själv för mänskligheten otaliga härskaror!(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26). ”Mitt rike håller på att ta form över hela universum, och min tron har herraväldet i hundratals miljoner människors hjärtan. Med bistånd från änglarna kommer min stora insats snart att förverkligas. Alla mina söner och mitt folk ser fram emot min återkomst i andlös förväntan, och längtar efter att jag ska återförenas med dem och aldrig skiljas från dem igen. Hur kan de oändliga massorna i mitt rike undgå att rusa varandra till mötes i ett glädjefullt firande av att jag finns hos dem? Kan det vara så att det inte behöver betalas något pris för denna återförening? Jag är ärofull i alla människors ögon, de förkunnar mig alla med sina ord. När jag återvänder ska jag erövra alla fiendens trupper ännu mer. Tiden är inne! Jag ska sätta mitt verk i rörelse, jag ska regera som kung bland människor! Jag är på gränsen till att återvända! Och jag är på väg att ge mig av! Det här är vad alla hoppas på, det är vad de önskar. Jag ska låta hela mänskligheten få se ankomsten av min dag och låta dem välkomna med glädje att den kommer!(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 27). Allt eftersom evangeliet om riket sprids växer sig Allsmäktige Guds Kyrka ännu större och antalet troende ökar ständigt. I dag blomstrar den som aldrig tidigare. Orden som uttrycks av Allsmäktige Gud – Kristus av de sista dagarna – har sedan länge spridits till tusentals hushåll och accepteras av allt fler människor. Guds ord har uppvisat sin överlägsna auktoritet och makt. Detta obestridliga faktum bevisar fullständigt att ”Allt uppnås genom Guds ord!”

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud(Joh 1:1). I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden och allting i dem med ordet och ledde mänskligheten med ordet. Under de sista dagarna åstadkommer Gud också allt med ordet. Både reningen och fullkomnandet av Guds utvalda folk och förverkligandet av Kristi rike kommer att åstadkommas med hjälp av Guds ord. Det är inget i sig exceptionellt med hur Allsmäktige Guds Kyrka hade sitt ursprung i Guds verk genom ordet, har utvecklats under Allsmäktige Guds ords vägledning och dessutom växer, trots KKP-regimens brutala förtryck och förföljelse, samt den frenetiska fördömelse och motstånd från antikristernas krafter i religiösa grupper. Detta bevisar fullständigt auktoriteten och kraften hos Guds ord. Man kan säga att utan Allsmäktige Guds framträdande och verk skulle det inte finnas en Allsmäktige Guds Kyrka, och att utan orden som uttrycks av Gud skulle Allsmäktige Guds Kyrka inte existera. I dag vattnar och föder han sitt utvalda folk med de ord han uttrycker och alla de som har accepterat hans verk gläds åt att vallas av hans ord och uppleva hans verk med att frälsa människan. Allsmäktige Gud säger: ”Över hela universum utför jag mitt verk, och i öster väller dundrande skrällar oavbrutet fram, som ruskar om alla nationer och samfund. Det är min röst som har lett alla människor in i nuet. Jag skall låta alla människor erövras av min röst, falla in i denna ström och underkasta sig mig, för jag har sedan länge återtagit min härlighet från hela jorden och sänt ut den på nytt i öster. Vem längtar inte efter att se min härlighet? Vem väntar inte spänt på min återkomst? Vem törstar inte efter att jag ska visa mig igen? Vem längtar inte efter min ljuvlighet? Vem skulle inte vilja komma till ljuset? Vem skulle inte vilja skåda Kanaans rikedomar? Vem längtar inte efter Försonarens återkomst? Vem dyrkar inte den store Allsmäktige? Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Som ett nyfött spädbarn är alla människor glada och upprymda, och firar min ankomst. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ’Olivberget’ i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan. Jag är dessutom denna tidsålders Allsmäktige Gud, full av härlighet! Låt alla komma inför min tron och se mitt härliga ansikte, höra min röst, och skåda mina gärningar. Det här är hela min vilja; det är slutet och höjdpunkten i min plan, liksom syftet med min förvaltning. Låt varje nation tillbe mig, varje tunga erkänna mig, varje människa sätta sin tro till mig, och varje folk underkasta sig mig!(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum). Guds utvalda folk har tagit emot den stora frälsningen på grund av Allsmäktige Guds ord. Guds verk i Fastlandskina har äntligen slutat i härlighet. Nu sprider Guds utvalda folk hans ord och vittnar om hans gärningar i varje land och på varje plats. Guds ord kommer att spridas över hela världen och han kommer snart att framträda offentligt för alla nationer och alla folk. De människor i varje land och på varje plats som längtar efter Guds framträdande skulle aldrig ha kunnat drömma om att den Gud vars offentliga framträdande de längtar efter redan har nedstigit i hemlighet i östra delen av världen – i Kina – och utfört ett stadium av erövringens och frälsningens verk.

Under de sista dagarna, när tidsåldern är på väg att ta slut, inkarneras Gud och nedstiger i hemlighet till den stora röda drakens boning, till Kina, ateismens ståndaktiga bastion, styrd av diktatoriska härskare. Genom sin mångfaldiga visdom och makt strider Gud mot Satan och utför det centrala verket i sin förvaltningsplan – det grundliga besegrandet av Satan och hela mänsklighetens frälsning. Men på grund av de vilda anklagelser, fördömande, fabricering och förtal som Kinas regerande parti sprider, tror många av dem som är omedvetna om fakta faktiskt på KKP:s rykten. I synnerhet religiösa grupper fortsätter att fördöma och häda Guds ankomst ända fram till denna dag och de står helt och hållet på det ateistiska KKP-regimens sida för att motsätta sig Guds verk. Vad tragiskt det är! Dessa människor anar aldrig att Allsmäktige Gud, den ende som de motsätter sig, är just Herren Jesus som återvänt. När Gud framträder offentligt kommer de bara att gråta medan de gnisslar tänder och slår sig för bröstet. Detta uppfyller fullständigt orden i Uppenbarelseboken: ”Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom. Ja, Amen(Upp 1:7). Domen inför den stora vita tronen har börjat för länge sedan. Katastrofer växer sig allt mer omfattande, världen härjas av farsoter, hungersnöd, översvämningar, insektsinvasioner och andra katastrofer inträffar hela tiden. Snart kommer de stora katastroferna att vara över oss och Gud kommer formellt att tukta den stora röda draken och alla onda krafter som motarbetar Gud. Allsmäktige Gud säger: ”I riket börjar skapelsens otaliga ting att återupplivas och återfå sin livskraft. På grund av ändringar i jordens tillstånd, börjar även gränserna mellan ett land och ett annat att flyttas. Tidigare har jag profeterat: När land delas från land, och land förenas med land, kommer det att vara den tid då jag kommer att slå sönder nationerna i småbitar. Vid denna tid kommer jag att förnya hela skapelsen och åter dela upp hela universum, och därmed ordna upp universum och förvandla dess gamla tillstånd till ett nytt. Detta är min plan. Dessa är mina verk. När världens alla nationer och folk återvänder inför min tron, kommer jag därefter att ta himlens hela rikedom och dela ut den över den mänskliga världen, så att den, tack vare mig, blir fylld till brädden med makalös rikedom. Men så länge som den gamla världen fortsätter att existera, kommer jag att slunga ut min ilska över dess nationer, öppet förkunna mina administrativa förordningar i hela universum, och sända tuktan till vemhelst som kränker dem:

När jag vänder mitt ansikte mot universum för att tala, hör hela mänskligheten min röst, och ser därefter alla de verk som jag har format i hela universum. De som går emot min vilja, det vill säga som motsätter sig mig med mänskliga gärningar, kommer att falla under min tuktan. Jag kommer att ta de talrika stjärnorna på himlen och skapa dem på nytt, och tack vare mig kommer solen och månen att förnyas – skyarna är inte längre som de var; jordens otaliga ting kommer att förnyas. Alla kommer att bli fullkomnade genom mina ord. Universums många nationer kommer att delas upp på nytt och ersättas av min nation, så att nationerna på jorden försvinner för evigt och blir till en nation som tillber mig; alla jordens nationer kommer att förstöras, och upphöra att existera. Av människorna i universum kommer alla de som tillhör djävulen att utrotas; alla som tillber Satan kommer att slås ned av min brinnande eld, det vill säga alla förutom de som nu befinner sig i strömmen, resten kommer att förvandlas till aska. När jag tuktar de många folken, kommer de i den religiösa världen i varierande utsträckning att återvända till mitt rike, erövrade av mina verk, eftersom de kommer att ha sett ankomsten av den Helige som kommer på ett vitt moln. Hela mänskligheten kommer att följa sin egen sort, och kommer att tuktas utifrån vad de har gjort. De som har tagit ställning mot mig kommer alla att förgås; vad gäller de vars gärningar på jorden inte har involverat mig, kommer de, på grund av hur de har klarat sig, att fortsätta existera på jorden under mina söners och mitt folks styre. Jag kommer att uppenbara mig för de otaliga folken och de otaliga nationerna, låta min egen röst ljuda ut över jorden för att tillkännage fullbordandet av mitt fantastiska verk, så att hela mänskligheten kan se det med egna ögon(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26). I mänsklighetens historia ser vi hur alla onda makter som uppenbart motsätter sig Gud och frenetiskt kämpar emot Gud förstörs av Gud. För fyra tusen år sedan brändes städerna Sodom och Gomorra av elden och svavlet som Gud skickade från himlen som en följd av deras svåra synder. På samma sätt förstördes det romerska imperiet av katastrofer från Gud på grund av dess motstånd mot och fördömande av Herren Jesus och dess förföljelse av de kristna. Det finns många fler exempel. Under de sista dagarna kommer alla onda krafter som fördömer och kämpar emot Gud att förbannas av Gud och säkerligen förstöras av honom. Det här är precis Guds rättfärdiga sinnelag!

Allsmäktige Gud säger: ”Riket expanderar i mänsklighetens mitt, det bildas i mänsklighetens mitt, det står upp i mänsklighetens mitt; det finns ingen kraft som kan förstöra mitt rike.... Ni kommer helt säkert, vägledda av mitt ljus, bryta er ur mörkrets krafters strypgrepp. Ni kommer helt säkert inte, mitt i mörkret, att mista det ljus som vägleder er. Ni kommer helt säkert att bli hela skapelsens herrar. Ni kommer helt säkert att bli övervinnare inför Satan. Ni kommer helt säkert, när den stora röda drakens rike faller, att resa er upp i de otaliga folkmassorna för att vittna om min seger. Ni kommer helt säkert att vara beslutsamma och ihärdiga i sineernas land. Genom de lidanden ni uthärdar, kommer ni att ärva den välsignelse som kommer från mig, och ni kommer helt säkert att få hela universum att lysa upp av min härlighet.(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 19). ”När verkets tre stadier avslutas kommer det att bildas en grupp med dem som vittnar om Gud, en grupp med dem som känner Gud. Dessa människor kommer alla att känna Gud och vara i stånd att omsätta sanningen i praktiken. De kommer att besitta mänsklighet och förnuft och alla kommer de att känna till de tre stadierna i Guds frälsningsverk. Detta är det verk som slutligen kommer att genomföras och dessa människor är utkristalliseringen av det 6000-åriga förvaltningsverket och det mäktigaste vittnesbördet om Satans slutgiltiga nederlag. De som kan vittna om Gud kommer att kunna ta emot Guds löfte och välsignelse, och de kommer att utgöra den grupp som blir kvar ända till slutet, den grupp som besitter Guds myndighet och vittnar om Gud. Kanske kan alla bland er bli medlemmar i denna grupp, eller kanske bara hälften, eller bara några få – det beror på er vilja och er strävan(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud). Guds ord skall åstadkommas och det som åstadkoms skall vara för evigt. Rikets framtid är ljus och fantastisk! Allsmäktige Gud har redan bildat en grupp av övervinnare i Fastlandskina. Guds verk under de sista dagarna har redan åstadkommits! Nu har det pilotverk som Gud genomfört under sin dolda ankomst till Kina slutat i härlighet och han kommer snart att framträda offentligt för alla nationer och platser. Allsmäktige Guds Kyrkas utvalda folk är en grupp övervinnare som Gud har skapat i Kina. De har tagit på sig det heliga uppdraget, de vittnar om Guds verk och förkunnar Guds heliga namn för alla nationer och platser. Evangeliet om Allsmäktige Guds rike sprids snabbt över världen. ”Ordet framträder i köttet” finns fritt tillgänglig på internet för alla nationer och platser att uppsöka och utforska. Ingen vågar förneka att de är Guds ord och ingen vågar förneka att de är sanningen. Fler och fler människor som törstar efter sanningen och längtar efter ljuset uppsöker och utforskar Allsmäktige Guds verk under de sista dagarna. Allsmäktige Guds Kyrka har etablerats i dussintals viktiga länder och regioner över hela världen och fler och fler människor återvänder till Allsmäktige Gud. Mänskligheten vaknar gradvis upp mitt i Guds ord och har börjat acceptera och känna till sanningen. Guds ord kommer att leda hela mänskligheten och åstadkomma allt. Alla människor som verkligen tror på Gud och söker den sanna vägen kommer helt säkert att återvända till Gud och stå lydiga inför hans tron och hela mänskligheten kommer att veta att Gud har kommit och har framträtt och att hans namn helt säkert kommer att bli stort i hela mänskligheten.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Kontakta oss via Messenger