Fokusera mer på verkligheten

Varje person har möjligheten att bli fulländad av Gud, alla bör därför känna till vilken tjänst för Gud som bäst passar Guds avsikter. De flesta vet inte vad det betyder att tro på Gud och har ingen aning om varför de borde tro på Gud. Det vill säga, de flesta människor har ingen förståelse av Guds verk eller syftet med Guds förvaltningsplan. Även nu för tiden tror de flesta människor att tron på Gud handlar om att komma till himlen och att rädda sina själar. De har fortfarande ingen aning om den särskilda betydelsen av att tro på Gud, och vidare har de ingen som helst förståelse av Guds viktigaste verk i sin förvaltningsplan. Av alla möjliga egna olika anledningar visar människor inget intresse av Guds verk och skänker inte en tanke åt Guds avsikter eller Guds förvaltningsplan. Som en individ i den här strömmen bör varje person känna till syftet med Guds hela förvaltningsplan, de fakta som Gud redan har uppfyllt, varför Gud har valt den här gruppen av människor, vad dess mål och betydelse är, och vad Gud vill uppnå i den här gruppen. I den stora röda drakens land har Gud lyckats låta en sådan grupp av oansenliga människor uppstå, och han har fortsatt att verka fram tills nu, prövat och fulländat dem på alla möjliga vis, talat ett oräkneligt antal ord, utfört mycket verk och skickat så många tjänande objekt. Man kan se den storartade betydelsen av Guds verk genom Guds åstadkommande av sådana enorma verk. Man kan ännu inte se in i det helt och hållet. Du bör därför inte behandla verket som Gud har utfört på dig som en enkel sak; det här är ingen liten sak. Bara det som Gud har visat dig idag är tillräckligt för dig att begrunda och förstå. Bara om du sannerligen och fullständigt förstår det kan du ha djupare upplevelser och göra framsteg i ditt liv. Det människor förstår och gör i nuläget är verkligen alldeles för lite och kan inte helt tillfredsställa Guds avsikter. Det här är människans otillräcklighet och misslyckandet att uppfylla sin plikt. Det här är orsaken till varför resultaten som skulle ha åstadkommits inte har blivit det. Den helige Ande har ingen möjlighet att verka i många människor på grund av att de har en så ytlig förståelse av Guds verk och är ovilliga att betrakta arbetet med Guds hus som någonting värdefullt när de utför det. De går konstant halvhjärtat genom processen för att få det gjort, eller följer flertalet eller arbetar bara låtsas. Varje person i den här strömmen ska idag erinra sig ifall vad de har gjort verkligen var allt de kunde göra, och om ni verkligen har gett ert allt. Människor har inte alls uppfyllt sina plikter. Det handlar inte om att den helige Ande inte utför sitt verk utan att människorna inte utför sina, vilket gör det omöjligt för den helige Ande att utföra sitt verk. Gud är färdig med att uttala sina ord, men de har inte hunnit med alls och har halkat långt efter, oförmögna att hålla sig tätt bakom i varje steg, oförmögna att tätt följa i lammets fotsteg. De har inte rättat sig efter det de borde ha rättat sig efter, de har inte omsatt i praktiken det de borde ha omsatt i praktiken, de har inte bett det de borde ha bett, de har inte förkastat det de borde ha förkastat. De har inte gjort något av detta. Därför är detta samtal om att gå till banketten tomt och har ingen verkligen betydelse alls. Det ligger i människornas egen fantasi. I nuläget kan man säga att människorna inte alls har uppfyllt sina plikter. Allt hänger på att Gud gör och säger saker själv medan människornas funktion verkligen har varit alldeles för liten. De är alla oanvändbart skräp som inte vet hur man samverkar med Gud. Gud har talat hundratusentals ord, men människorna har inte alls tillämpat dem i praktiken, från att försaka köttet, avfärda föreställningar, utöva lydnad mot Gud i allt samtidigt som de utvecklar omdöme och vinner insikt, inte ge människor någon plats i sitt hjärta, eliminera avgudarna i sitt hjärta, göra uppror mot sina felaktiga avsikter, inte handla känslomässigt, handla rättvist utan fördomar, tänka mer på Guds intressen och sitt inflytande på andra när de talar, göra mer som gynnar Guds verk, tänka på att gynna Guds hus i allt vad de gör, inte låta sina känslor avgöra sitt beteende, avfärda det som behagar sitt eget kött, eliminera själviska, gamla föreställningar och så vidare. Människor förstår faktiskt några saker bland alla dessa ord som Gud kräver av dem, men de är helt enkelt inte villiga att omsätta dem i praktiken. På vilket annat sätt kan Gud verka och driva dem? Hur kan de som är rebeller i Guds ögon fortfarande ha mage att plocka upp Guds ord för att beundra dem? Hur kan de ha mage att äta Guds mat? Var är folks samvete? De har inte uppfyllt de minsta av de plikter som de borde, så att prata om att göra allt de kan är meningslöst. Är de inte drömmare? Det kan inte finnas någon diskussion om verklighet utan praktik. Det är ett faktum!

Ni bör studera fler verkliga lektioner nu. Det finns inget behov för det där högtravande, tomma pratet som människor ser upp till. När det handlar om kunskap, är varje person högre än den andre, men de har fortfarande inte vägen till praktiken. Hur många människor har förstått principerna för praktiken? Hur många har dragit faktiska lärdomar? Vem kan skapa gemenskap om verkligenheten? Att kunna prata om kunskap om Guds ord motsvarar inte din äkta mognad. Det bevisar bara att du föddes intelligent och begåvad. Det är fortfarande meningslöst om du inte kan peka ut vägen, och du är bara oanvändbart skräp! Låtsas du inte bara om du inte kan säga något om en faktisk väg till praktiken? Låtsas du inte om du inte kan erbjuda dina egna personliga upplevelser till andra, och därmed ge dem lektioner som de kan lära sig av eller en väg till praktiken? Är du inte bara en förfalskning? Vad har du för värde? En sådan person kan bara spela rollen som ”uppfinnare av den socialistiska teorin”, inte ”medverkare till inrättandet av socialism”. Att vara utan verklighet är att inte ha någon sanning. Att vara utan verklighet är vara oduglig. Att vara utan verklighet är att vara levande död. Att vara utan verklighet är att vara en ”marxist-leninistisk tänkare”, utan värde som referens. Jag uppmanar varje person att hålla tyst om teorier och prata om något verkligt, något äkta och väsentligt, studera lite ”modern konst”, prata om något realistiskt, bidra med lite verklighet och ha lite hängivenhet. Se verkligheten i vitögat när du talar; hänge dig inte åt orealistiskt och överdrivet tal för att folk ska bli glada eller räta på sig och lägga märke till dig. Vad har det för värde? Vad är poängen med att få folk att behandla dig med värme? Var lite ”konstnärlig” i ditt tal, var lite mer rättvis i ditt uppträdande, var lite mer förnuftig i ditt sätt att hantera saker och ting, var lite mer praktisk i det du säger, tänk på att gynna Guds hus med allt du gör, lyssna till ditt samvete när du blir rörd, återgälda inte vänlighet med hat, var inte otacksam för vänlighet, och var inte en hycklare, så att du inte blir ett dåligt inflytande. När du äter och dricker Guds ord, koppla dem närmare till verkligheten, och när du delar gemenskap, tala oftare om realistiska saker. Var inte nedsättande; det kommer inte att tillfredsställa Gud. Var lite mer tolerant, lite mer eftergiven, lite mer storsint i ditt samspel med andra, och lär dig av ”statsministerns anda”[a]. När du tänker dåliga tankar, praktisera att försaka köttet mer. När du arbetar, prata mer om realistiska vägar och bli inte för högdragen för i så fall kommer det du säger att vara ouppnåeligt för folk. Mindre njutning, mer bidrag – visa din osjälviska hängivenhet. Var mer hänsynsfull mot Guds avsikter, lyssna mer på ert samvete och håll saker i åtanke mer och glöm inte att Gud förmanar er dagligen utav omsorg om er. Läs den ”gamla almanackan” oftare. Be mer och skapa gemenskap oftare. Fortsätt inte att vara så förvirrad, utan visa mer vett och skaffa lite insikt. När din syndiga hand sträcker sig ut, dra tillbaka den och låt den inte sträcka sig så långt. Det är värdelöst! Vad ni får från Gud är förbannelser, var försiktiga. Låt ert hjärta känna medlidande för andra och attackera inte alltid med vapen i hand. Dela mer gemenskap om sanningen och tala mer om livet, samtidigt som ni bibehåller en anda av att hjälpa andra. Gör mer och prata mindre. Omsätt mer i praktiken och mindre i efterforskning och analys. Låt er drivas mer av den helige Ande och ge Gud fler möjligheter att fullända er. Eliminera fler mänskliga element – det finns fortfarande alldeles för många mänskliga sätt att göra saker på. Ytligt uppförande och beteende är fortfarande motbjudande. Eliminera dem mer. Era mentala tillstånd är fortfarande helt avskyvärda. Rätta till dem mer. Den status människor har i era hjärtan är fortfarande alldeles för hög. Ge högre status åt Gud och var inte så oresonlig. För det första tillhör ”templet” Gud och ska ej ockuperas av människor. Sammanfattningsvis, fokusera mer på rättfärdighet och mindre på känslor, och det är bäst att eliminera köttet; prata mer om verkligheten och mindre om kunskap, och det är bäst att vara tyst; prata mer om vägen till praktiken och ha mindre meningslöst och självbelåtet tal, och det är bäst att påbörja praktiken redan nu.

Guds krav på människorna är inte alls så höga. Om de bara praktiserar flitigt och uppriktigt så får de ”godkänt betyg”. Sanningen att säga så är det mer komplicerat att uppnå förståelse och kunskap om sanningen och verkligen få grepp om den än att praktisera sanningen. Praktisera först så mycket som du förstår och praktisera vad du har begripit. Då kommer du att successivt kunna uppnå den sanna kunskapen om sanningen och verkligen begripa den. Det här är de steg och de metoder som den helige Ande använder sig av. Om du inte praktiserar lydnad på det här sättet kommer du inte att uppnå någonting. Kommer den helige Ande att verka i dig om du alltid gör som du själv vill och inte praktiserar lydnad? Verkar den helige Ande efter dina önskemål? Eller verkar han utifrån vad du saknar och med Guds ord som grundval? Om inte detta står klart för dig, kommer du inte att kunna träda in i sanningens verklighet. Hur kommer det sig att de flesta människor har lagt ned så mycket möda på att läsa Guds ord men bara besitter kunskap och inte kan säga något om en verklig väg efteråt? Tror du att man besitter sanningen bara därför att man besitter kunskap? Är inte det en förvirrad synvinkel? Du kan prata lika mycket kunskap som det finns sandkorn på stranden, men inget av det innehåller någon verklig väg. Försöker du inte lura människor genom att göra på det viset ? Låtsas du inte bara utan att ha någon substans som kan styrka det? Allt sådant beteende är skadligt för människor! Ju högre teorin är och ju mer den saknar verklighet, desto mer oförmögen är den att ta med människor in i verkligheten. Ju högre teorin är desto mer gör den att du trotsar och motsätter dig Gud. Dalta inte med andliga teorier – de har inget värde! En del människor har pratat andliga teorier i decennier och blivit andlighetens giganter, men de lyckas ändå inte träda in i sanningens verklighet. Eftersom de inte har praktiserat eller upplevt Guds ord har de inga principer eller någon väg för att praktisera. Den här sortens människor saknar själva sanningens verklighet, så hur skulle de kunna leda in andra på Gudstrons rätta väg? De kan bara leda människor vilse. Är inte det till skada både för dem själva och andra? Du måste åtminstone klara av att lösa verkliga problem som du har mitt framför dig. Det vill säga, du måste kunna praktisera och uppleva Guds ord och omsätta sanningen i praktisk handling. Det är det enda som är lydnad mot Gud. Först när du har trätt in i livet är du kvalificerad att arbeta för Gud, och först när du offrar dig ärligt för Gud kan du bli godkänd av honom. Kom inte alltid med storslagna uttalanden och bombastiska teorier; det är inte verkligt. Att göra pompösa påståenden om andliga teorier för att få folk att beundra dig är inte att vittna om Gud utan snarare att framhäva dig själv. Det är inte till någon som helst nytta för människor och uppbygger dem inte, och det kan lätt leda dem till att dyrka andliga teorier i stället för att fokusera på att praktisera sanningen – och är inte det att leda människor vilse? Att fortsätta på det viset kommer att ge upphov till mängder av tomma teorier och regler som fjättrar och förleder människor; det är verkligen kränkande. Så säg i stället mer som är verkligt, prata mer om problem som faktiskt existerar, ägna mer tid åt att söka efter sanningen för att kunna lösa verkliga problem; det är vad som är viktigast. Dröj inte mer med att lära dig att praktisera sanningen: Det är den väg du måste gå för att träda in i verkligheten. Ta inte andra människors erfarenheter och kunskaper som om de vore dina egna och visa upp dem så att andra ska beundra dem. Du måste ha ditt eget inträde i livet. Och enda sättet att träda in i livet är genom att praktisera sanningen och lyda Gud. Detta är vad varje människa måste praktisera och fokusera på.

Om det du delar gemenskap om kan ge människor en väg att gå, då betyder det att du besitter verkligheten. Oavsett vad du säger så måste du föra in människor i praktiken och ge alla en väg att följa. Det handlar inte bara om att se till att människor besitter kunskap utan ännu viktigare handlar det om att ha vägen att gå. För att människor ska tro på Gud så måste de vandra den väg som leds av Gud i sitt verk. Det vill säga, processen att tro på Gud är processen att vandra den väg som leds av helige Ande. Du måste alltså oavsett ha en väg du kan vandra och du måste slå in på vägen som leder till att bli fullkomnad av Gud. Hamna inte för långt på efterkälken och engagera dig inte i alltför många saker. Du kan bara ta emot den helige Andes verk och besitta vägen till inträde om du vandrar den väg som leds av Gud utan att orsaka avbrott. Bara detta räknas som passande för Guds avsikter och uppfyller människans plikt. Som en individ i den här strömmen bör varje person uppfylla sin plikt på ett passande sätt, göra mer av vad människor bör göra och inte handla egensinnigt. Människor som utför verk måste tala tydligt, människor som följer måste fokusera på att uthärda svårigheter och lyda och varje person måste hålla sig på sin kant och inte missköta sig. Det bör vara tydligt i varje människas hjärta hur de bör praktisera och vilken funktion de bör fylla. Ta vägen som leds av den helige Ande; låt dig inte vilseledas eller ta fel. Ni måste se dagens verk tydligt. Inträde i dagens verkningsmetod är vad ni bör praktisera. Det är den första sak ni måste träda in i. Ödsla inte mer ord på andra saker. Det är ert ansvar idag att utföra Guds hus verk, att träda in i dagens verkningsmetod är er plikt och att praktisera dagens sanning är er börda.

Fotnoter:

a. ”Statsministerns anda” är ett klassiskt kinesiskt uttryck som används för att beskriva en person som är vidsynt och generös.

Föregående: Hur är ditt förhållande till Gud?

Nästa: Att hålla buden och praktisera sanningen

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger