Hur är ditt förhållande till Gud?

I tron på Gud måste du åtminstone lösa problemet med att ha ett normalt förhållande till Gud. Utan ett normalt förhållande till Gud så förlorar tron på Gud sin betydelse. Att upprätta ett vanligt förhållande till Gud uppnås helt och hållet genom att tysta ditt hjärta i Guds närvaro. Ett normalt förhållande till Gud betyder förmågan att inte tvivla på eller förneka något av Guds verk och underkasta sig det, och vidare betyder det att ha rätt avsikter i Guds närvaro, att inte tänka på sig själv, att oavsett vad du gör alltid sätta Guds familjs intressen i första rummet, acceptera Guds observation och underkasta sig Guds arrangemang. Du har förmågan att tysta ditt hjärta i Guds närvaro närhelst du gör något. Även om du inte förstår Guds vilja så måste du ändå uppfylla dina plikter och ansvar efter bästa förmåga. Så snart Guds vilja har uppenbarats för dig, ska du agera på den och det kommer inte att vara för sent. När ditt förhållande till Gud har blivit normalt, då kommer du även ha ett normalt förhållande till människor. För att skapa ett normalt förhållande till Gud måste allt byggas med Guds ord som grundval. Du måste kunna göra din plikt i enlighet med Guds ord och vad Gud begär, du måste se till att ha rätt uppfattningar och du måste söka sanningen i allt. När du förstår sanningen måste du praktisera den, och oavsett vad som händer dig måste du be till Gud och söka med ett hjärta som är lydigt mot Gud. Om du praktiserar på det viset kommer du att kunna upprätthålla en normal relation till Gud. Samtidigt som du gör din plikt måste du förvissa dig om att du inte gör något som inte gagnar Guds utvaldas inträde i livet och inte säger något som missgynnar bröderna och systrarna. Du måste åtminstone undvika att göra sådant som går emot ditt samvete och du får absolut inte göra något skamligt. Du får absolut inte göra något som är upproriskt eller trotsigt mot Gud, och du får inte göra något som stör kyrkans arbete eller liv. Var rättvis och hedervärd i allt du gör och se till att alla dina handlingar är presentabla inför Gud. Även om köttet må vara svagt ibland, måste du kunna sätta Guds familjs intressen först utan att trakta efter personlig vinning, utan att göra någonting själviskt eller föraktligt, och ofta begrunda dig själv. På det viset kommer du att kunna leva ofta inför Gud och din relation till Gud kommer att bli fullständigt normal.

Närhelst du gör något måste du undersöka om du har rätt motiveringar. Om du kan agera enligt Guds krav, då är ditt förhållande till Gud normalt. Detta är minimikriteriet. Om, när du undersöker dina motiveringar, det uppstår sådana som är fel och om du kan vända ryggen mot dessa och agera i enlighet med Guds ord, då kommer du att bli någon som är rätt inför Gud, vilket kommer visa att ditt förhållande till Gud är normalt och att allt du gör är för Guds skull och inte gör dig själv. Närhelst du gör eller säger någonting måste du ha hjärtat på rätt ställe, vara rättfärdig, och inte styras av dina känslor eller agera av egen vilja. Dessa är principerna som de som tror på Gud följer. En persons motiv och mognad kan uppenbaras i en liten sak, därför måste människor som följer stigen mot att bli fullkomliggjord av Gud först lösa sina motiv och sitt förhållande till Gud. Först när ditt förhållande till Gud är normalt kommer du att kunna bli fullkomliggjord av Gud, och först då kommer Guds behandling, beskärning, disciplin och förfining i dig att kunna nå dess önskade effekt. Det innebär att människor kan ha Gud i sina hjärtan, inte söka egna fördelar, inte tänka på sin egen framtid (hänvisar till att tänka på köttet), utan de bär snarare bördan av att träda in i livet, göra sitt bästa att sträva efter sanningen och underkasta sig Guds verk. På detta sätt är målen du söker korrekta och ditt förhållande till Gud är normalt. Man kan säga att rätta till sitt förhållande till Gud är det första steget på ens andliga resa. Även om människans öde ligger i Guds händer, och har blivit förutbestämt av Gud, och inte kan ändras av dem själva, huruvida du kan bli fulländad eller inte eller vunnen av Gud beror på om ditt förhållande till Gud är normalt eller inte. Kanske finns det delar av dig som är svaga eller olydiga, men så länge din inställning är rätt och dina motiv korrekta och så länge du har rättat till ditt förhållande till Gud och gjort det normalt, då kommer du vara kvalificerad att bli fulländad av Gud. Om du inte har rätt förhållande till Gud och agerar för köttets skull, eller din familjs, då kommer det, oavsett hur hårt du arbetar, att vara förgäves. Om ditt förhållande till Gud är normalt, då kommer allt annat att falla på plats. Gud ser inte till något annat, utan han ser bara till om dina åsikter om tron på Gud är rätt: vem du tror på, för vems skull du tror och varför du tror. Om du tydligt kan se allt detta, och kan rätta till dina åsikter och praktiker, då kommer ditt liv att göra framsteg och du kommer säkert att slå in på rätt spår. Om ditt förhållande till Gud inte är normalt och dina åsikter om tron på Gud är förvridna, då kommer det att förhindra allt annat. Oavsett hur du tror på Gud, kommer du inte att erhålla något. Bara om ditt förhållande till Gud är normalt kommer du att godkännas av Gud när du vänder ryggen åt köttet, ber, lider, uthärdar, lyder, hjälper dina bröder och systrar, helgar mer möda åt Gud och så vidare. Huruvida något du gör har värde och betydelse eller inte beror på om dina avsikter är rätt och om dina synvinklar är korrekta. Nu för tiden liknar många människors tro på Gud att titta på en klocka med huvudet vridet åt ett håll - deras synvinklar är förvridna. Allt kommer att bli bra om ett genombrott kan åstadkommas här, allt kommer att bli bra när det här är ordnat, medan allt kommer att omintetgöras om det här ej blir fastställt. Vissa människor uppför sig väl i min närvaro, men bakom min rygg gör de inget annat än motstånd. Dessa är förvrängda och bedrägliga manifestationer och den här sortens person är Satans tjänare, de är det typiska förkroppsligandet av Satan för att pröva Gud. Du är bara en rätt person om du kan underkasta dig mitt verk och mina ord. Så länge du kan äta och dricka Guds ord, så länge allt du gör är presentabelt framför Gud, allt du gör är rättvist och hedervärt, så länge du inte utför skamliga gärningar, inte utför gärningar som kan skada andra människors liv, så länge du lever i ljuset och inte utnyttjas av Satan så kommer ditt förhållande till Gud att rättas till.

I tron på Gud måste dina avsikter och synvinklar rättas till, du måste ha en rätt förståelse och rätt bemötande av Guds ord, Guds verk, de miljöer som arrangerats av Gud, människan som omvittnas av Gud och av den praktiska Guden. Du får inte praktisera enligt dina egna idéer eller göra upp egna små planer. Vad du än gör måste du kunna söka sanningen och i din ställning som en skapad varelse underkasta dig alla Guds verk. Om du vill sträva efter att bli fullkomliggjord av Gud och träda in på rätt spår i livet, då måste ditt hjärta alltid leva i Guds närvaro, aldrig vara liderlig, aldrig följa Satan, aldrig möjliggöra för Satan att utföra sitt verk och aldrig låta Satan utnyttja dig. Du måste ge dig själv, helt och fullt, till Gud och låta Gud härska över dig.

Är du villig att tjäna Satan? Är du villig att bli utnyttjad av Satan? Tror du på Gud och strävar efter Gud så att du kan bli fullkomliggjord av honom, eller har du blivit en kontrast i Guds verk? Är du villig att bli erhållen av Gud och leva ett meningsfullt liv, eller är du villig att leva ett värdelöst och tomt liv? Är du villig att bli använd av Gud eller utnyttjad av Satan? Är du villig att låta dig fyllas av Guds ord och sanning eller låta synd och Satan fylla dig? Betrakta och överväg detta. I ditt dagliga liv måste du förstå vilka ord du säger och vilka saker du gör som kan göra ditt förhållande till Gud onormalt och sedan korrigera dig själv så att du träder in i det korrekta sättet. Granska hela tiden dina ord, dina handlingar, varenda rörelse och dina tankar och idéer. Greppa ditt sanna tillstånd och träd in på den Helige Andes verks väg. Endast på detta vis kan du ha ett normalt förhållande till Gud. Genom att överväga om ditt förhållande till Gud är normalt kommer du kunna korrigera dina avsikter, förstå människans väsen och förstå dig själv; därigenom kommer du att kunna träda in i verkliga upplevelser, verkligen överge dig själv och underkasta dig med avsikt. När du upplever de här sakerna angående huruvida ditt förhållande till Gud är normalt eller ej, kommer du kunna finna möjligheter att fulländas av Gud, du kommer kunna förstå många situationer där den Helige Ande verkar och du kommer kunna se igenom många av Satans konster och konspirationer. Endast genom den här vägen kan du bli fulländad av Gud. Du rättar ditt förhållande till Gud så att du kommer underkasta dig alla Guds arrangemang. Det är så du kommer träda djupt in i verkliga upplevelser och erhålla mer av den Helige Andes verk. När du praktiserar att ha ett normalt förhållande till Gud så kommer du för det mesta att uppnå detta genom att överge köttet och genom ditt verkliga samarbete med Gud. Du bör förstå att ”utan ett hjärta som samarbetar, så är det svårt att motta Guds verk; om köttet inte lider svårigheter, finns det inga välsignelser från Gud; om anden inte kämpar, kommer Satan inte att skämmas.” Om du praktiserar och tydligt förstår dessa principer så kommer dina synvinklar på tron på Gud att rättas till. I era nuvarande praktiker måste ni avfärda synvinkeln att ”söka bröd för att tillfredsställa hunger”, ni måste avfärda synvinkeln att ”allting görs av den Helige Ande och människor är oförmögna att ingripa.” Alla som säger så, tänker: ”Folk kan göra vad de vill, och när stunden är inne kommer den Helige Ande att göra sitt verk. Folk behöver inte lägga band på köttet eller samarbeta; det enda som betyder något är att den helige Ande rör dem.” Alla dessa synvinklar är absurda. Under dessa omständigheter kan den Helige Ande inte verka. Det är den här typen av synvinkel som utgör ett stort hinder för den Helige Andes verk. Ofta uppnås den Helige Andes verk genom människors samarbete. De som inte samarbetar och inte är beslutsamma, men likväl önskar uppnå en förändring i sitt sinnelag och ta emot den helige Andes verk och upplysning och belysning från Gud, har verkligen extravaganta tankar. Det här kallas ”att frossa i sig själv och ursäkta Satan”. Sådana människor har inte något normalt förhållande till Gud. Du måste hitta alla uppenbarelser och uttryck för sataniska sinnelag i dig själv, och hitta alla vanor hos dig som strider mot vad Gud kräver i dag. Kan du överge Satan nu? Uppnå ett normalt förhållande till Gud, agera enligt Guds avsikter, bli en ny person och ha ett nytt liv, se inte tillbaka på gamla överträdelser, var inte överdrivet ångerfull, förmå att stå upp och samarbeta med Gud och uppfyll de plikter du bör fullgöra. På det här viset kan ditt förhållande till Gud bli normalt.

Om du bara accepterar dessa ord muntligen efter att du läst dem, men inte berörs i hjärtat, och inte söker efter att få ett rätt förhållande till Gud, då visar det att du inte fäster någon vikt vid ditt förhållande till Gud. Det visar att dina uppfattningar inte har rättats till än och att dina avsikter ännu inte är inriktade på att bli vunnen av Gud och att förhärliga honom, utan tvärtom är inriktade på att låta Satans konspirationer få härska och på att uppnå dina egna mål. Den här sortens människor har fel avsikter och oriktiga uppfattningar. Oavsett vad Gud har sagt eller hur det är sagt, är de likgiltiga och utan förvandling i sikte. Deras hjärtan känner ingen rädsla och de skäms inte. Den här typen av person är en förvirrad person utan ande. För varje av Guds yttranden, efter att du har läst det och förstått, ska du omsätta det i praktiken. Oavsett hur du har praktiserat tidigare – förut var kanske ditt kött svagt, du var upprorisk, och du gjorde motstånd – det är ingen stor sak och det kan inte hindra ditt liv från att växa idag. Så länge som du kan ha ett normalt förhållande till Gud idag, så finns det hopp. Om du förändras varje gång du läser Guds ord och andra kan se att ditt liv har förändrats till det bättre, då visar det att ditt förhållande till Gud numera är normalt, att det har rättats till. Gud behandlar inte människor utifrån deras överträdelser. Så länge du är i stånd att inte göra uppror igen och att inte göra motstånd igen efter du har förstått och är medveten, då kommer Gud fortfarande att visa dig nåd. När du har den här förståelsen och viljan att sträva efter att bli fullkomliggjord av Gud så kommer ditt tillstånd i Guds närvaro att vara normalt. Oavsett vad du gör, tänk på: Vad kommer Gud att tycka om detta? Hur kommer det att påverka bröderna och systrarna? Granska dina avsikter i din bön, gemenskap, tal, arbete och kontakt med människor och undersök om ditt förhållande till Gud är normalt eller inte. Om du inte kan särskilja dina avsikter och tankar, då har du ingen urskiljning, vilket bekräftar att du vet för lite om sanningen. Ha en tydlig förståelse av allt som Gud gör, se saker i enlighet med Guds ord och se saker genom att stå på Guds sida. På så sätt kommer dina synvinklar att vara rätt. Därför måste byggandet av ett bra förhållande till Gud vara högsta prioritet för alla som tror på Gud. Alla borde se denna uppgift som sin viktigaste och största livshändelse. Allt du gör bör vägas mot huruvida du har ett normalt förhållande till Gud eller inte. Om ditt förhållande till Gud är normalt och dina avsikter är korrekta, gör då det. För att upprätthålla ett normalt förhållande till Gud, kan du inte vara rädd för att förlora egna intressen, kan du inte låta Satan segra, kan du inte låta Satan att hitta något emot dig, kan du inte låta Satan att göra dig till åtlöje. En sådan avsikt är en manifestation av att ditt förhållande till Gud är normalt. Den är inte till för köttet, utan den är snarare till för andlig frid, den är till för att erhålla den Helige Andes verk och för att tillfredsställa Guds vilja. Om du ska träda in i ett korrekt tillstånd så måste du bygga ett bra förhållande till Gud, du måste rätta till dina synvinklar om tron på Gud. Det innebär att låta Gud erhålla dig, att låta Gud uppenbara frukterna av sina ord i dig, och att upplysa och belysa dig ännu mer. På det här viset kommer du att träda in i det korrekta sättet. Fortsätt att oavbrutet äta och dricka Guds nuvarande ord, träd in i det nuvarande sättet hos den Helige Andes verk, agera enligt Guds nuvarande krav, följ inte gammalmodiga tillämpningar, klamra inte fast vid gamla sätt att uträtta saker och träd snabbt in i dagens sätt att verka. På så sätt kommer ditt förhållande till Gud att vara fullkomligt normalt och du kommer att träda in på rätt spår av tro på Gud.

Föregående: Tusenårsriket har anlänt

Nästa: Fokusera mer på verkligheten

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger