Hur man känner verkligheten

Gud är en praktisk Gud: Alla hans verk är praktiska, alla ord han säger är praktiska och alla sanningar han uttrycker är praktiska. Allt som inte är hans ord är intetsägande, obefintligt och osunt. I dag är den Helige Ande till för att vägleda människor in i Guds ord. Om människor ska kunna sträva efter att träda in i verkligheten, måste de söka verkligheten och känna verkligheten; därefter måste de erfara verkligheten och leva ut verkligheten. Ju mer människor lär känna verkligheten, desto bättre kan de avgöra om andras ord är verkliga. Ju mer människor lär känna verkligheten, desto färre föreställningar har de. Ju mer människor upplever verkligheten, desto bättre känner de gärningarna som verklighetens Gud utför och desto lättare är det för dem att bryta sig fria från sina fördärvade, sataniska sinnelag. Ju mer verklighet människor har, desto bättre känner de Gud och desto mer avskyr de köttet och älskar sanningen. Och ju mer verklighet människor har, desto närmare kommer de normerna hos Guds krav. Människor som vinns av Gud är de som besitter verkligheten, som känner verkligheten och som har lärt känna Guds verkliga gärningar genom att erfara verkligheten. Ju mer faktiskt du samarbetar med Gud och kuvar din kropp, desto mer kommer du att tillägna dig den Helige Andes verk, desto mer kommer du att vinna verkligheten och desto mer kommer du att bli upplyst av Gud ‒ och därmed, desto större är din kunskap om Guds verkliga gärningar. Om du kan leva i den Helige Andes nuvarande ljus, blir den nuvarande vägen till utövande tydligare för dig och du blir mer i stånd att avskilja dig från gångna tiders religiösa föreställningar och gamla bruk. Idag står verkligheten i fokus: ju mer verklighet människor har, desto klarare blir deras kunskap om sanningen och desto större deras förståelse av Guds vilja. Verkligheten kan övervinna alla bokstäver och lärosatser, den kan övervinna all teori och expertis, och ju mer verklighet människor fokuserar på, desto mer älskar de verkligen Gud och hungrar och törstar efter hans ord. Om du alltid fokuserar på verkligheten, kommer din livsfilosofi, dina religiösa föreställningar och naturliga personlighet självfallet att utplånas i spåren av Guds verk. De som inte strävar efter verkligheten och inte har någon kunskap om verkligheten kommer sannolikt att sträva efter det övernaturliga och de kommer att vara lättlurade. Den Helige Ande har inga möjligheter att verka i sådana människor och de känner sig därmed tomma och att deras liv saknar mening.

Den Helige Ande kan bara verka i dig när du faktiskt övar, faktiskt söker, faktiskt ber och är beredd att lida för att söka sanningen. De som inte söker sanningen har inget annat än bokstäver, lärosatser och tom teori, och de som saknar sanningen har naturligtvis många föreställningar om Gud. Sådana människor längtar bara efter att Gud ska förvandla deras köttsliga kropp till en andlig kropp, så att de kan stiga upp till tredje himlen. Så dåraktiga dessa människor är! Alla som säger sådana saker saknar helt kunskap om Gud, eller om verkligheten; sådana människor kan omöjligen samarbeta med Gud och kan bara vänta passivt. Om människor ska förstå sanningen, tydligt se sanningen och om de dessutom ska träda in i sanningen och omsätta den i praktiken, måste de faktiskt öva, faktiskt söka och faktiskt hungra och törsta. När du hungrar och törstar, och när du faktiskt samarbetar med Gud, kommer Guds Ande helt säkert att röra dig och verka inom dig, så att du får mer upplysning, mer kunskap om verkligheten och större hjälp i ditt liv.

Om människor ska lära känna Gud, måste de först veta att Gud är en praktisk Gud och de måste känna till Guds ord, Guds praktiska framträdande i köttet och Guds praktiska verk. Först när du har förstått att hela Guds verk är praktiskt kommer du att faktiskt kunna samarbeta med Gud och endast på denna väg kommer du att kunna uppnå tillväxt i ditt liv. Alla som inte har kunskap om verkligheten saknar möjlighet att erfara Guds ord, de är fångade i sina egna föreställningar, de lever i sin fantasi och därmed saknar de kunskap om Guds ord. Ju mer kunskap du har om verkligheten, desto närmare Gud är du och desto mer förtrolig är du med honom. Ju mer du söker det vaga och abstrakta, och lärosatser, desto längre från Gud kommer du att irra och desto mer kommer du då att känna att det är ansträngande och svårt att erfara Guds ord, och att du inte klarar av att träda in. Om du vill träda in i Guds ords verklighet och in på rätt spår i ditt andliga liv måste du först känna verkligheten och avskilja dig från vaga och övernaturliga ting ‒ först måste du med andra ord förstå hur den Helige Ande faktiskt upplyser och vägleder dig inifrån. På detta sätt, om du verkligen kan greppa den Helige Andes äkta verk inom dig, kommer du att ha trätt in på rätt spår mot att fulländas av Gud.

Idag börjar allt med verkligheten. Guds verk är det mest verkliga och människor kan ta på det; det är vad människor kan erfara och uppnå. Det finns mycket i människor som är vagt och övernaturligt, vilket hindrar dem från att känna Guds aktuella verk. Därför avviker de alltid i sina erfarenheter och känner alltid att det är svårt, något som orsakas av deras föreställningar. Människor är oförmögna att fatta principerna för den Helige Andes verk, de känner inte verkligheten, så de är alltid negativa på sin väg mot att träda in. De betraktar Guds krav på avstånd, oförmögna att uppnå dem; de ser bara att Guds ord verkligen är goda, men kan inte hitta vägen till att träda in. Den Helige Ande verkar utifrån denna princip: genom människors samarbete, genom att de aktivt ber, söker och kommer närmare Gud, kan resultat uppnås och de kan bli upplysta och informerade av den Helige Ande. Det är inte så att den Helige Ande agerar ensidigt, eller att människan agerar ensidigt. Båda är nödvändiga och ju mer människor samarbetar och ju mer de strävar efter att uppnå normerna hos Guds krav, desto större är den Helige Andes verk. Det är bara individers verkliga samarbete som, när de läggs till den Helige Andes verk, kan åstadkomma verkliga erfarenheter och betydande kunskap om Guds ord. Genom att erfara på detta sätt kan en fullkomlig individ till sist gradvis åstadkommas. Gud gör inte övernaturliga ting; i människors föreställningar är Gud allsmäktig och allt utförs av honom ‒ resultatet av det är att människor väntar passivt, inte läser Guds ord eller ber, och bara väntar på den Helige Andes beröring. De som har en riktig förståelse tror emellertid så här: Guds handlingar kan bara sträcka sig så långt som mitt samarbete och den effekt som Guds verk har i mig beror på hur jag samarbetar. När Gud talar borde jag göra allt jag kan för att söka och sträva mot Guds ord; det är vad jag borde uppnå.

Hos Petrus och Paulus kan du tydligt se att det var Petrus som ägnade mest uppmärksamhet åt verkligheten. Utifrån vad Petrus gick igenom, kan man konstatera att hans erfarenheter sammanfattade lärdomarna från dem som hade misslyckats i det förgångna och att han fångade upp styrkor från gångna tiders heliga. Utifrån detta kan man notera hur verkliga Petrus upplevelser var, att de var tillräckliga för att låta människor ta på dem och faktiskt kunna göra det, och att de var uppnåeliga för människor. Paulus var emellertid annorlunda: allt han talade om var vagt och osynligt, som att färdas till tredje himlen, uppstigandet till tronen och rättfärdighetens krona. Han fokuserade på det som var yttre: på status, att tillrättavisa människor, på att visa upp sin ledande ställning, att bli rörd av den Helige Ande och så vidare. Inget av det han eftersträvade var verkligt och mycket av det var fantasi, och därför kan man konstatera att allt som är övernaturligt ‒ såsom hur mycket den Helige Ande berör människor, den stora glädjen som människor njuter av, att färdas till tredje himlen, regelbunden övning och att njuta av det till en viss grad, läsa Guds ord och njuta av dem till en viss grad ‒ inget av detta är verkligt. Hela den Helige Andes verk är normalt och verkligt. När du läser Guds ord och ber är du lysande och orubblig inombords; den yttre världen kan inte störa dig, inombords är du villig att älska Gud, villig att ta del av positiva ting och du avskyr den onda världen; detta är att leva i Gud. Det är inte så mycket njutande, som folk säger ‒ sådant tal är inte verkligt. Idag ska allt börja utifrån verkligheten. Allt Gud gör är verkligt och i dina erfarenheter bör du ägna särskild uppmärksamhet åt att verkligen känna Gud och åt att söka efter fotspåren av Guds verk och de sätt på vilka den Helige Ande berör och upplyser människor. Om du äter och dricker Guds ord, ber, samarbetar på ett sätt som är mer verkligt, tillgodogör dig det som var bra från svunna tider och likt Petrus förkastar det som var dåligt, om du lyssnar med dina öron och tittar med dina ögon, och ofta ber och begrundar i ditt hjärta, och gör allt du kan för att samarbeta med Guds verk, så kommer Gud helt säkert att vägleda dig.

Föregående: Hur man tjänar Gud i harmoni med hans vilja

Nästa: Angående ett normalt andligt liv

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger