Angående ett normalt andligt liv

En troende måste ha ett normalt andligt liv – detta är grunden för att uppleva Guds ord och träda in i verkligheten. Kan för närvarande alla böner, att komma nära Gud, sången, prisandet, meditationen och försöken att räkna ut vad Guds ord betyder som ni ägnar er åt att uppfylla normerna för ett normalt andligt liv? Ingen av er har detta väldigt klart för sig. Ett normalt andligt liv är inte begränsat till bön, sång, kyrkligt liv, att äta och dricka Guds ord eller andra sådana utövningar, utan det betyder att man lever ett andligt liv som är fräscht och livfullt. Det handlar inte om metoden, utan om resultatet. De flesta människor tror att man för att ha ett normalt andligt liv måste be, sjunga, äta och dricka Guds ord eller försöka räkna ut vad Guds ord betyder. Dessa människor fokuserar, oavsett om de uppnår något resultat eller en sann förståelse, på att mekaniskt följa ytliga rutiner, och fokuserar inte på resultatet – de är människor som lever i religionens ritualer och inte människor som ha sin hemvist i kyrkan, och än mindre tillhör riket. En sådan persons böner, sånger, och ätandet och drickandet av Guds ord, följer i allt reglerna; de är tvingade att göra dessa saker, och de görs för att följa trenderna; de görs inte villigt och de görs inte från hjärtat. Oavsett hur mycket dessa människor ber eller sjunger, blir det inte alls några resultat, för allt de tillämpar är religiösa regler och ritualer, och de tillämpar inte Guds ord. En sådan person tillämpar inte Guds ord genom att endast fokusera på metoden och ta Guds ord som regler som skall följas, utan tillfredsställer köttet och gör saker för att visa upp för andra. Den här sortens religiösa ritualer och regler kommer från människan, inte från Gud. Gud följer inte regler, och följer inte några lagar; han gör nya saker varje dag och han utför praktiskt verk. Oavsett hur mycket dessa människor gör – såsom människorna i tre-själv-kyrkan, vilka är begränsade till daglig morgonvaka, aftonböner, tacksägelse före måltid, att uttrycka tack i allt, och andra sådana utövningar – eller hur länge de utövar, så kommer de inte att få den Helige Andes verk. Den Helige Ande har inget sätt att verka på om människor lever sina liv inom reglerna, med sina hjärtan ägnade åt utövning, för människors hjärtan är upptagna med regler, de är upptagna av mänskliga föreställningar; Gud har därför inget sätt att utföra sitt verk; människor kommer alltid att bara leva under lagens kontroll, och en person av det slaget kommer aldrig att kunna ta emot Guds beröm.

Ett normalt andligt liv är att leva ett liv inför Gud. När man ber kan man tysta sitt hjärta inför Gud, och genom bönen kan man söka den Helige Andes upplysning, lära känna Guds ord och förstå Guds vilja. När man äter och dricker Guds ord kan man klarare och tydligare förstå vad Gud vill göra just nu, och man kan få en ny väg att följa i sin utövning och inte vara konservativ, så att all ens utövning sker i syfte att åstadkomma framsteg i livet. Syftet med ens bön är till exempel inte att man skall säga några vackra ord, eller att man skall böla inför Gud för att uttrycka sin skuld, utan snarare att praktisera sin ande, att stilla sitt hjärta inför Gud, att praktisera att söka vägledning i allt, att göra sitt hjärta till ett hjärta som dras mot nytt ljus varje dag, varken passivt eller lättjefullt, och att slå in på rätt spår att utöva Guds ord. De flesta människor fokuserar för närvarande på metoder, och eftersträvar inte sanningen för att uppnå framsteg i livet; det är här människor avviker. Det finns också vissa människor vars metoder är oföränderliga, även om de kan ta emot nytt ljus; de integrerar förflutna religiösa föreställningar för att ta emot Guds ord idag, och det de tar till sig är fortfarande dogmen som bär med sig religiösa föreställningar, och de tar inte enbart till sig dagens ljus. Deras utövningar är därför orena – de gör samma sak under ett nytt namn, och oavsett hur bra deras utövningar är, så är det ändå skenheligt. Gud vägleder dagligen människor till att göra nya saker, och kräver att människorna varje dag får nya insikter och ny förståelse, och inte stannar vid det gammalmodiga eller monotona. Om man har trott på Gud under många år, men ens metoder inte alls har förändrats, om man fortfarande är nitisk och flitig på utsidan, men inte kommer inför Gud för att njuta av hans ord med ett stilla hjärta, kommer man inte heller att erhålla någonting. Om man inte utformar en ny plan, om man inte utövar på ett nytt sätt, om man inte söker en ny förståelse när man tar emot Guds nya verk, utan istället håller fast vid gamla saker från det förflutna och endast tar emot en begränsad mängd nytt ljus utan att ändra sättet man utövar på, då är man, trots att man till namnet befinner sig inom denna ström, i realiteten en religiös farisé utanför den Helige Andes ström.

Om du vill leva ett normalt andligt liv, måste du dagligen ta emot nytt ljus, söka verklig förståelse av Guds ord, och uppnå en klarsynthet mot sanningen. Du behöver ha en väg för att utöva i allt, och du kan hitta nya frågor och upptäcka dina egna brister genom att varje dag läsa Guds ord. Detta kommer i sin tur frambringa ett hjärta som törstar och söker, som kommer att sätta hela din varelse i rörelse, och du kommer att kunna vara stilla inför Gud när som helst, och hysa en djup fruktan för att halka efter. Om en människa kan ha detta törstande hjärta, detta sökande hjärta, och också är villig att oavbrutet träda in, då är hon på rätt spår för ett andligt liv. Alla de som kan acceptera att röras av den Helige Ande och som önskar att göra framsteg, de som är villiga att söka bli fulländade av Gud, de som längtar efter en djupare förståelse av Guds ord, och som inte söker efter övernaturliga saker utan som betalar ett praktiskt pris, visar praktisk hänsyn till Guds vilja, som träder in på ett praktiskt sätt, gör sin erfarenhet mer sann och mer realistisk, som inte söker dogmers tomma ord, och som inte heller söker en övernaturlig känsla, och inte heller dyrkar någon stor man – den sortens personer har trätt in i ett normalt andligt liv, och allt de gör är i syfte att uppnå större framsteg i livet, att hålla sin ande fräsch så att den inte stagnerar, och att alltid kunna träda in på ett positivt sätt. Utan att inse det kommer de att förstå sanningen och träda in i verkligheten. Om en människa har ett normalt andligt liv, om hon får frigörelse och frihet i sin ande varje dag, då kan hon fritt utöva Guds ord för att tillfredsställa honom och, inte ens när hon ber, ägnar hon sig åt formaliteter eller följer en process, och hon kan hålla jämna steg med det nya ljuset varje dag. När hon praktiserar att stilla sitt hjärta inför Gud kan hon göra sitt hjärta verkligt stilla inför Gud, och inget kan störa henne, och ingen person, händelse eller sak kan lägga band på hennes normala andliga liv. Utövning av sådant slag sker i syfte att uppnå ett resultat, inte bara för att ge människor några regler att följa. Utövning av sådant slag följer inte reglerna, utan avancerar människors framsteg i livet. Om du bara är en håller regler, kommer ditt liv aldrig att förändras; även om andra kan utöva på detta sätt, så som du gör, i slutänden kan andra följa med i den Helige Andes verks tempo, medan du kastas ut ur den Helige Andes ström. Så lurar du inte dig själv? Syftet med dessa ord är att låta människor stilla sina hjärtan inför Gud och att vända sig till Gud, att låta Guds verk genomföras obehindrat på människor och uppnå resultat. Först då kan en människa vara i harmoni med Guds vilja.

Föregående: Hur man känner verkligheten

Nästa: Diskussion om kyrkolivet och verkliga livet

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger