Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Kapitel 7 Andra sidor av de sanningar du måste förstå i din tro på Gud

3. Du ska upprätta en normal relation till Gud i din tro på honom

Relevanta ord från Gud:

I tron på Gud måste du åtminstone lösa problemet med att ha ett normalt förhållande till Gud. Utan ett normalt förhållande till Gud så förlorar tron på Gud sin betydelse. Att upprätta ett vanligt förhållande till Gud uppnås helt och hållet genom att tysta ditt hjärta i Guds närvaro. Ett normalt förhållande till Gud betyder förmågan att inte tvivla på eller förneka något av Guds verk och underkasta sig det, och vidare betyder det att ha rätt avsikter i Guds närvaro, att inte tänka på sig själv, att oavsett vad du gör alltid sätta Guds familjs intressen i första rummet, acceptera Guds observation och underkasta sig Guds arrangemang. Du har förmågan att tysta ditt hjärta i Guds närvaro närhelst du gör något. Även om du inte förstår Guds vilja så måste du ändå uppfylla dina plikter och ansvar efter bästa förmåga. Det är inte för sent för att vänta på att Guds vilja skall uppenbara sig för dig och sedan omsätta denna i praktiken. När ditt förhållande till Gud har blivit normalt, då kommer du även ha ett normalt förhållande till människor. Allt är inrättat med Guds ord som grund. Genom att äta och dricka Guds ord, praktisera i enlighet med Guds krav, anpassa dina synvinklar och inte göra något som motarbetar Gud eller stör kyrkan. Gör inte något som inte gagnar brödernas och systrarnas liv, säg inte saker som inte tillför något till andra människor, gör inga skamliga saker. Var rättvis och hederlig i allt du gör och gör dem presentabla inför Gud. Även om köttet ibland är svagt, kan du fästa största vikt på vad som gynnar Guds familj, inte eftertrakta det som gynnar dig själv, och utföra rättfärdighet. Om du kan praktisera på det här viset, kommer ditt förhållande till Gud att vara normalt.

Utdrag ur ”Hur är ditt förhållande till Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Närhelst du gör något måste du undersöka om du har rätt motiveringar. Om du kan agera enligt Guds krav, då är ditt förhållande till Gud normalt. Detta är minimikriteriet. Om, när du undersöker dina motiveringar, det uppstår sådana som är fel och om du kan vända ryggen mot dessa och agera i enlighet med Guds ord, då kommer du att bli någon som är rätt inför Gud, vilket kommer visa att ditt förhållande till Gud är normalt och att allt du gör är för Guds skull och inte gör dig själv. Närhelst du gör eller säger någonting måste du ha hjärtat på rätt ställe, vara rättfärdig, och inte styras av dina känslor eller agera av egen vilja. Dessa är principerna som de som tror på Gud följer. En persons motiv och mognad kan uppenbaras i en liten sak, därför måste människor som följer stigen mot att bli fullkomliggjord av Gud först lösa sina motiv och sitt förhållande till Gud. Först när ditt förhållande till Gud är normalt kommer du att kunna bli fullkomliggjord av Gud, och först då kommer Guds behandling, beskärning, disciplin och förfining i dig att kunna nå dess önskade effekt. Det innebär att människor kan ha Gud i sina hjärtan, inte söka egna fördelar, inte tänka på sin egen framtid (hänvisar till att tänka på köttet), utan de bär snarare bördan av att träda in i livet, göra sitt bästa att sträva efter sanningen och underkasta sig Guds verk. På detta sätt är målen du söker korrekta och ditt förhållande till Gud är normalt. Man kan säga att rätta till sitt förhållande till Gud är det första steget på ens andliga resa. Även om människans öde ligger i Guds händer, och har blivit förutbestämt av Gud, och inte kan ändras av dem själva, huruvida du kan bli fulländad eller inte eller vunnen av Gud beror på om ditt förhållande till Gud är normalt eller inte. Kanske finns det delar av dig som är svaga eller olydiga, men så länge din inställning är rätt och dina motiv korrekta och så länge du har rättat till ditt förhållande till Gud och gjort det normalt, då kommer du vara kvalificerad att bli fulländad av Gud. Om du inte har rätt förhållande till Gud och agerar för köttets skull, eller din familjs, då kommer det, oavsett hur hårt du arbetar, att vara förgäves. Om ditt förhållande till Gud är normalt, då kommer allt annat att falla på plats. Gud ser inte till något annat, utan han ser bara till om dina åsikter om tron på Gud är rätt: vem du tror på, för vems skull du tror och varför du tror. Om du tydligt kan se allt detta, och kan rätta till dina åsikter och praktiker, då kommer ditt liv att göra framsteg och du kommer säkert att slå in på rätt spår. Om ditt förhållande till Gud inte är normalt och dina åsikter om tron på Gud är förvridna, då kommer det att förhindra allt annat. Oavsett hur du tror på Gud, kommer du inte att erhålla något. Bara om ditt förhållande till Gud är normalt kommer du att godkännas av Gud när du vänder ryggen åt köttet, ber, lider, uthärdar, lyder, hjälper dina bröder och systrar, helgar mer möda åt Gud och så vidare.

Utdrag ur ”Hur är ditt förhållande till Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Människor tror på Gud, älskar Gud, och tillfredsställer Gud genom att röra vid Guds Ande med sina hjärtan, och på det sättet uppnår de hans tillfredsställelse. När de engagerar sig i Guds ord med sina hjärtan, rörs de också av Guds Ande. Om du önskar uppnå ett verkligt andligt liv och etablera en rätt relation med Gud, måste du först ge ditt hjärta till honom, och låta ditt hjärta tystna inför honom. Det är först när du har låtit ditt hjärta flöda in i Gud, som du gradvis kan utveckla ett rätt andligt liv. Om människor inte ger sitt hjärta till Gud i sin tro på honom, om deras hjärtan inte är i honom, och om de inte betraktar hans börda som sin egen, då är allt de gör att bedra Gud. Detta är helt det beteende som finns hos religiösa människor, och detta kan inte få Guds beröm. Gud kan inte få något från en sådan person; en sådan person kan enbart fungera som kontrast till Guds verk, som en dekoration i Guds hus, något som tar upp utrymme men inte duger något till. Gud använder inte en sådan person. Det är inte bara så att den Helige Ande inte har någon möjlighet att utföra sitt verk i en sådan person, utan, än viktigare, finns det inget fullkomlighetsvärde; den här sortens personer är de verkliga ”levande döda”. De har inga beståndsdelar som kan användas av den Helige Ande. De har alla övertagits av Satan, de har blivit ytterst fördärvade av Satan, och de är föremål för Guds eliminering. Den Helige Ande använder i nuläget människor inte enbart genom att ta deras dygder i bruk, utan också genom att fullkomliggöra och förändra deras tillkortakommanden. Om ditt hjärta kan flöda in i Gud och vara stilla inför honom, då har du möjligheten och kvalifikationerna för att bli använd av den Helige Ande, att få den Helige Andes upplysning och belysning, och framför allt: du får möjlighet att låta den Helige Ande kompensera för dina brister. När du ger ditt hjärta till Gud kan du träda in djupare in den positiva aspekten och vara på en högre nivå av insikt. I den negativa aspekten, kommer du att förstå mer av dina egna fel och brister, du kommer att vara mer ivrig att söka tillfredsställa Guds vilja, du kommer inte att vara passiv och du kommer aktivt att träda in. Detta kommer att innebära att du är en korrekt person.

Utdrag ur ”Att etablera en rätt relation till Gud är mycket angeläget” i ”Ordet framträder i köttet”

Om du vill ha en riktig relation till Gud, måste ditt hjärta vändas till Gud. Utifrån den grunden kommer du också att ha en riktig relation till andra människor. Om du saknar en riktig relation till Gud, spelar det ingen roll vad du gör för att upprätthålla dina relationer till andra människor, inte heller hur hårt du arbetar eller hur mycket energi du använder, den kommer fortfarande att tillhöra en mänsklig livsfilosofi. Du upprätthåller din ställning bland människor utifrån ett mänskligt perspektiv och en mänsklig filosofi, i syfte att de ska ge dig beröm. Du bygger inte verkliga relationer med människor i enlighet med Guds ord. Om du inte fokuserar på dina relationer till människor, utan upprätthåller en riktig relation till Gud, om du är beredd att ge ditt hjärta till Gud och lära dig att lyda honom, kommer dina relationer till alla människor helt naturligt att bli lämpliga. På så sätt bygger inte dessa relationer på köttet, utan på den grund som utgörs av Guds kärlek. Det finns nästan ingen interaktion som baseras på köttet, men i anden finns det såväl gemenskap som kärlek, bekvämlighet och ombesörjande om varandra. Allt detta kommer ur den grund som utgörs av ett hjärta som tillfredsställer Gud. Dessa relationer upprätthålls inte genom att man förlitar sig på en mänsklig livsfilosofi, utan de kommer mycket naturligt genom bördan för Gud. De kräver inte mänsklig ansträngning; de praktiseras genom Guds ords principer. Är du villig att ta hänsyn till Guds vilja? Är du villig att vara en person ”utan förnuft” inför Gud? Är du villig att helt ge ditt hjärta till Gud, utan att bry dig om din ställning bland människor? Av alla människor som du har kontakt med, vilka av dem har du de bästa relationerna till? Vilka av dem har du de sämsta relationerna till? Är dina relationer till andra riktiga? Behandlar du alla människor likvärdigt? Upprätthåller du relationer till andra i enlighet med din livsfilosofi, eller bygger de på den grund som är Guds kärlek? När någon inte ger sitt hjärta till Gud, blir hans ande slö; den blir förlamad och förlorar medvetandet. En sådan person kan aldrig förstå Guds ord och kommer aldrig att ha en riktig relation till Gud. En sådan person kommer aldrig att förändra sitt sinnelag. Att förändra sitt sinnelag är en process av att ge sitt hjärta helt till Gud, och att ta emot upplysning och belysning från Guds ord. Guds verk kan förmå en att aktivt träda in, men också förmå en person att göra sig av med sina negativa aspekter efter att han vunnit kunskap. När du förmår ge ditt hjärta till Gud, kommer du att förstå varje subtil beröring i din ande, och du kommer att förstå varje upplysning och belysning du får från Gud. Håll fast vid detta, så kommer du gradvis att träda in på den stig där du blir fullkomliggjord av den Helige Ande. Ju mer stilla ditt hjärta kan vara inför Gud, desto känsligare och skörare kommer din ande att vara, och desto mer kommer din ande att kunna uppfatta den Helige Andes beröring, och då kommer din relation till Gud att bli alltmer riktig. En riktig relation människor emellan byggs på grunden av att ge sitt hjärta till Gud; den uppnås inte genom mänsklig kraftansträngning. Utan Gud blir mellanmänskliga relationer enbart relationer i köttet. De är inte riktiga, utan är eftergivna gentemot lust; de är relationer som Gud hatar, som han avskyr. Om du säger att din ande har blivit berörd, samtidigt som du ständigt önskar ha gemenskap med människor som tilltalar dig, med vem som helst som du håller högt, och om det skulle finnas någon annan sökare som inte tilltalar dig, som du har en fördom om och inte tänker ha kontakt med, är detta ytterligare bevis på att du är en känslosam person och att du inte alls har en riktig relation till Gud. Du försöker bedra Gud och täcka över din egen fulhet. Även om du kan dela en viss förståelse, men bär på felaktiga avsikter, är allt du gör bara gott enligt mänskliga normer. Gud kommer inte att ge dig beröm –du agerar i enlighet med köttet, inte i enlighet med Guds börda. Det är bara om du förmår stilla ditt hjärta inför Gud och har riktiga interaktioner med alla dem som älskar Gud som du är lämpad att användas av Gud. Oavsett hur du relaterar till andra, kommer det i så fall inte att ske utifrån en livsfilosofi, utan det kommer att vara att leva inför Gud, med hans börda i åtanke.

Utdrag ur ”Att etablera en rätt relation till Gud är mycket angeläget” i ”Ordet framträder i köttet”

För varje av Guds yttranden, efter att du har läst det och förstått, ska du omsätta det i praktiken. Oavsett hur du har praktiserat tidigare – förut var kanske ditt kött svagt, du var upprorisk, och du gjorde motstånd – det är ingen stor sak och det kan inte hindra ditt liv från att växa idag. Så länge som du kan ha ett normalt förhållande till Gud idag, så finns det hopp. Om du förändras varje gång du läser Guds ord, och låter andra människor se att ditt liv har förändrats till det bättre, då visar det att du har ett normalt förhållande till Gud och att det har rättats till. Gud behandlar inte människor utifrån deras överträdelser. Så länge du är i stånd att inte göra uppror igen och att inte göra motstånd igen efter du har förstått och är medveten, då kommer Gud fortfarande att visa dig nåd. När du har den här förståelsen och viljan att sträva efter att bli fullkomliggjord av Gud så kommer ditt tillstånd i Guds närvaro att vara normalt. Oavsett vad du gör, tänk på: Vad kommer Gud att tycka om detta? Hur kommer det att påverka bröderna och systrarna? Granska dina avsikter i din bön, gemenskap, tal, arbete och kontakt med människor och undersök om ditt förhållande till Gud är normalt eller inte. Om du inte kan särskilja dina avsikter och tankar, då har du ingen urskiljning, vilket bekräftar att du vet för lite om sanningen. Ha en tydlig förståelse av allt som Gud gör, se saker i enlighet med Guds ord och se saker genom att stå på Guds sida. På så sätt kommer dina synvinklar att vara rätt. Därför måste byggandet av ett bra förhållande till Gud vara högsta prioritet för alla som tror på Gud. Alla borde se denna uppgift som sin viktigaste och största livshändelse. Allt du gör bör vägas mot huruvida du har ett normalt förhållande till Gud eller inte. Om ditt förhållande till Gud är normalt och dina avsikter är korrekta, gör då det. För att upprätthålla ett normalt förhållande till Gud, kan du inte vara rädd för att förlora egna intressen, kan du inte låta Satan segra, kan du inte låta Satan att hitta något emot dig, kan du inte låta Satan att göra dig till åtlöje. En sådan avsikt är en manifestation av att ditt förhållande till Gud är normalt. Den är inte till för köttet, utan den är snarare till för andlig frid, den är till för att erhålla den Helige Andes verk och för att tillfredsställa Guds vilja. Om du ska träda in i ett korrekt tillstånd så måste du bygga ett bra förhållande till Gud, du måste rätta till dina synvinklar om tron på Gud. Det innebär att låta Gud erhålla dig, att låta Gud uppenbara frukterna av sina ord i dig, och att upplysa och belysa dig ännu mer. På det här viset kommer du att träda in i det korrekta sättet. Fortsätt att oavbrutet äta och dricka Guds nuvarande ord, träd in i det nuvarande sättet hos den Helige Andes verk, agera enligt Guds nuvarande krav, följ inte gammalmodiga tillämpningar, klamra inte fast vid gamla sätt att uträtta saker och träd snabbt in i dagens sätt att verka. På så sätt kommer ditt förhållande till Gud att vara fullkomligt normalt och du kommer att träda in på rätt spår av tro på Gud.

Utdrag ur ”Hur är ditt förhållande till Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående:Du måste besitta förnuft i ditt sökande efter den sanna vägen

Nästa:Tro på Gud ska inte bara ha sökande efter frid och välsignelser som grund