Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Kapitel 7 Andra sidor av de sanningar du måste förstå i din tro på Gud

2. Du måste besitta förnuft i ditt sökande efter den sanna vägen

Relevanta ord från Gud:

Jesu återkomst är en stor frälsning för dem som har förmåga att acceptera sanningen, men för dem som är oförmögna att acceptera sanningen är den ett tecken på fördömelse. Ni ska söka er egen väg och inte häda den Helige Ande och förkasta sanningen. Ni ska inte vara okunniga och arroganta utan sådana som följer den Helige Andes ledning och längtar efter och söker sanningen; endast på det sättet kommer ni att dra nytta. Jag råder er att vandra på Gudstrons väg med omsorg. Dra inga förhastade slutsatser; och var inte heller flyktiga och sorglösa i er tro på Gud. Ni ska veta att de som tror på Gud åtminstone ska vara ödmjuka och vördnadsfulla. De som har hört sanningen och ändå rynkar på näsan åt den är dåraktiga och okunniga. De som har hört sanningen och ändå sorglöst drar förhastade slutsatser eller fördömer den är överöst med arrogans. Ingen som tror på Jesus är kvalificerad att förbanna eller fördöma andra. Ni ska alla vara personer som är rationella och accepterar sanningen. Kanske tror du, efter att ha hört sanningens väg och läst livets ord, att bara ett av 10 000 av dessa ord stämmer överens med dina övertygelser och Bibeln och då bör du fortsätta söka i det tiotusende ordet av dessa. Jag råder dig ändå att vara ödmjuk, att inte vara för självsäker och inte upphöja dig själv för mycket. Om du har en så ringa vördnad för Gud i ditt hjärta kommer du att vinna större upplysning. Om du ingående granskar och upprepade gånger begrundar dessa ord ska du förstå om de är sanningen eller inte, och om de är liv eller inte. Kanske kommer vissa människor blint att fördöma dessa ord efter bara att ha läst några få meningar och säga: ”Det här är inget annat än någon slags upplysning från den Helige Ande” eller ”Det här är en falsk kristus som har kommit för att bedra människor”. De som säger sådana saker är förblindade av okunskap! Du förstår för lite av Guds verk och visdom och jag råder dig att börja om från början! Ni får inte blint fördöma de ord som uttalas av Gud på grund av framträdandet av några falska kristus under de sista dagarna, och ni får inte bli sådana som hädar den Helige Ande för att ni fruktar bedrägeri. Skulle inte det vara mycket beklagligt? Om du efter omfattande granskning fortfarande tror att dessa ord inte är sanningen, inte är vägen, inte är uttryckta av Gud, ska du slutligen bli straffad och utan välsignelser. Om du inte kan acceptera en sådan sanning som framförs så enkelt och så tydligt, är du då inte olämplig för Guds frälsning? Är du inte någon som inte är lycklig nog att komma tillbaka inför Guds tron? Fundera över det! Var inte obetänksam och impulsiv och behandla inte tron på Gud som en lek. Tänk för ditt slutmåls skull, för dina framtidsutsikters skull, för ditt livs skull och ta dig själv på allvar. Kan du acceptera dessa ord?

Utdrag ur ”Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt” i ”Ordet framträder i köttet”

Eftersom vi söker efter Guds fotspår, måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Guds nya ord finns, där finns Guds röst, och där Guds nya fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet. Samtidigt som ni sökte Guds fotspår, ignorerade ni orden som säger att ”Gud är sanningen, vägen och livet.” Många människor, när de tar emot sanningen, tror alltså inte att de har funnit Guds fotspår, och ännu mindre erkänner de Guds framträdande. Vilket allvarligt misstag! Guds framträdande kan inte förenas med människans föreställningar, och än mindre kan Gud framträda på människans begäran. Gud gör sina egna val och har sina egna planer när han utför sitt verk; därtill har han sina egna syften, och sina egna metoder. Det är inte nödvändigt för honom att diskutera sitt verk med människan eller att söka någon människas råd, än mindre att underrätta varenda människa om sitt verk. Det är så Guds sinnelag, något som var och en också borde inse. Om ni har en önskan att bevittna Guds framträdande, om ni vill vandra i Guds fotspår, då måste ni först överskrida era egna föreställningar. Ni kan inte begära att Gud ska göra det eller det. Och än mindre skall du sätta honom inom dina egna ramar och anpassa honom till dina egna föreställningar. Istället behöver ni begära hur ni ska söka efter Guds fotspår, hur ni skall ta emot Guds framträdande, och hur ni skall underordna er Guds nya verk; det är vad människan bör göra. Eftersom människan inte är sanningen, och inte innehar sanningen, borde människan söka, acceptera och lyda.

Vare sig du är av amerikansk, brittisk eller någon annan nationalitet, bör du överträffa dina egna begränsningar, sikta högre än dig själv och se på Guds verk som en skapelse av Gud. Följaktligen skall du inte sätta begränsningar på Guds fotspår. För idag uppfattar många människor det som omöjligt att Gud kommer att framträda i ett visst land eller en viss nation. Hur outgrundlig är inte betydelsen av Guds verk och hur viktigt är inte Guds framträdande! Hur skulle det kunna mätas med människans föreställning och tankar? Det jag vill säga är alltså att du borde bryta igenom dina föreställningar om nationalitet eller etnicitet när du söker Guds framträdande. Då blir du inte begränsad av dina egna föreställningar, och då blir du berättigad att välkomna Guds framträdande. I annat fall kommer du alltid att befinna dig i mörkret, och kommer aldrig att erfara Guds erkännande.

Utdrag ur ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Gud är hela mänsklighetens Gud. Han gör sig inte till något lands eller nations privata egendom, och han utför sitt planerade verk utan att begränsas av någon form, något land eller någon nation. Kanske har du aldrig kunnat föreställa dig denna form, eller kanske har du en förnekande inställning till den, eller kanske råkar bara den nation där Gud uppenbarar sig själv och det folk han uppenbarar sig bland bli diskriminerat av alla och bara råkar vara det minst utvecklade på jorden. Men Gud har sin vishet. Med sin makt och genom sin sanning och sitt sinnelag har han verkligen förvärvat en grupp människor som är av samma sinne som han. Och han har förvärvat en grupp människor som han ville forma: en grupp erövrad av honom, som uthärdar plågsamma prövningar och all slags förföljelse och som kan följa honom ända till slutet. Syftet med Guds framträdande, fritt från all slags begränsning genom form eller nationalitet, är för honom att kunna fullborda sitt planerade verk. När Gud blev kött i Judéen, till exempel, var hans syfte att fullborda korsfästelsens verk för att friköpa hela mänskligheten. Judarna trodde emellertid att det var omöjligt för Gud att göra detta, och de trodde att det var omöjligt för Gud att bli kött och ta gestalt i Herren Jesus. Deras ”omöjligt” blev grunden för att fördöma och göra uppror mot Gud, vilket i slutändan ledde det till Israels förstörelse. Idag har många människor begått ett liknande misstag. De förkunnar med all sin kraft att Gud skall framträda inom kort, samtidigt som de också fördömer hans framträdande; deras ”omöjligt” begränsar återigen Guds framträdande till ramarna för vad de själva kan föreställa sig. Och jag har sett många människor skratta rakt ut när de har träffat på ord från Gud. Är det någon skillnad mellan sådant skratt och judarnas fördömande och hädande? Ni är inte fromma i ert möte med sanningen, än mindre längtar ni efter sanningen. Det ni ägnar er åt är blint studerande och nonchalant väntan. Vad finns det att vinna med sådant studerande och sådan väntan? Kan ni ta emot personlig ledning från Gud? Om du inte kan urskilja Guds yttranden, hur kan du vara berättigad att bevittna Guds framträdande? Där Gud framträder, där finns sanningens uttryck, och där är Guds röst. Endast de som kan godta sanningen kan höra Guds röst, och endast sådana människor är berättigade att bevittna Guds framträdande. Lägg dina föreställningar åt sidan! Stanna upp och läs dessa ord noggrant. Om du längtar efter sanningen, kommer Gud att upplysa dig, så att du kan förstå hans vilja och hans ord. Lägg undan din åsikt om ”omöjligt”! Ju mer människor tror att något är omöjligt, desto troligare är det att det händer, för Guds visdom når högre än skyarna, Guds tankar är högre än människors tankar, och Guds verk överträffar människans begränsade tankar och föreställning. Ju mer något är omöjligt, desto mer kan sanningen sökas; ju mer något går bortom människans föreställning och fantasi, desto mer innehåller det Guds vilja. För oavsett var Gud uppenbarar sig, så är Gud fortfarande Gud, och hans väsen kommer aldrig att förändras beroende på var eller hur han framträder. Guds sinnelag förblir detsamma, oavsett var hans fotspår är. Var än Guds fotspår finns, så är han hela mänsklighetens Gud. Herren Jesus är till exempel inte bara israeliternas Gud, utan han är också Gud för alla människor som bor i Asien, Europa och Amerika, och än mer är han den ende Gud i hela universum. Så låt oss söka Guds vilja, upptäcka hans framträdande i hans yttranden och följa hans fotspår! Gud är sanningen, vägen och livet. Hans ord och hans framträdande existerar samtidigt, och hans sinnelag och fotspår skall alltid vara tillgängliga för mänskligheten. Kära bröder och systrar, jag hoppas att ni kan se Guds framträdande i dessa ord, och att ni kommer att börja följa hans fotspår mot en ny tidsålder och in i en underbar ny himmel och en ny jord, som har förberetts för dem som väntar på Guds framträdande.

Utdrag ur ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående:Känna till källan till människors motstånd mot Guds nya verk i deras tro på Gud

Nästa:Du ska upprätta en normal relation till Gud i din tro på honom