De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

Den Helige Andes verk förändras från dag till dag, stiger högre med varje steg; morgondagens uppenbarelse är ännu högre än dagens, och klättrar steg för steg allt högre. Sådant är det verk genom vilket Gud gör människan fullkomlig. Om människan inte kan hålla jämna steg, då kan hon när som helst bli kvarlämnad. Om människan inte har ett lydigt hjärta, kan hon inte följa med ända till slutet. Den förra tidsåldern har passerat; detta är en ny tidsålder. Och i en ny tidsålder, måste ett nytt verk utföras. I synnerhet i den sista tidsåldern, då människan kommer att bli fullkomlig, kommer Gud att utföra nytt verk allt snabbare. Om människan inte har lydnad i sitt hjärta kommer hon därför att ha svårigheter att följa Guds fotspår. Gud följer inte några regler, och han behandlar inte heller något skede i sitt verk som varaktigt. Verket han utför är snarare ständigt nytt och allt högre. Hans verk blir mer och mer praktiskt för varje steg, mer och mer i linje med människans faktiska behov. Först efter att människan erfar denna typ av verk kan hon uppnå den slutliga omvandlingen av sitt sinnelag. Människans kunskap om livet når allt högre nivåer, och likaså når Guds verk allt högre nivåer. Endast på detta sätt kan människan bli fullkomlig och redo att användas av Gud. Gud verkar på det här sättet dels för att motverka och vända på människans föreställningar, och dels för att leda människan in i ett högre och mer realistiskt tillstånd, in i den högsta sfären av Gudstro, så att Guds vilja till sist kan ske. Alla de med en ohörsam natur, som uppsåtligt står emot, skall lämnas kvar i detta skede av Guds snabbt och våldsamt framskridande verk; endast de som frivilligt lyder och som glatt ödmjukar sig kan gå vidare till vägens slut. I ett sådant verk bör ni alla lära er att underkasta er och åsidosätta era egna föreställningar. Ni bör vara försiktiga med varje steg ni tar. Om ni är oförsiktiga, kommer ni säkerligen att bli som en som avvisas av den Helige Ande, en som avbryter Gud i hans verk. Innan ni genomgick detta skede av verket, var människans gamla regler och lagar så otaliga att hon förivrade sig, och som ett resultat blev hon självgod och glömde sig själv. Allt detta utgör hinder som hindrar människan att acceptera Guds nya verk; de blir motståndare till människans process att lära känna Gud. Om en människa varken har lydnad eller en längtan efter sanningen i sitt hjärta, då kommer hon att vara i fara. Om du bara underkastar dig verk och ord som är enkla, och om du är oförmögen att acceptera något som har en djupare intensitet, då är du en som håller sig till gamla banor och inte kan hålla jämna steg med den Helige Andes verk. Det verk som Gud utför skiljer sig från tidsperiod till tidsperiod. Om du verkligen lyder i ett stadium, men lyder mindre eller inte alls i nästa, då kommer Gud att överge dig. Om du håller jämna steg med Gud när han går uppför detta steg, då måste du fortsätta att hålla takten när han går uppför nästa. Först då är du en som lyder den Helige Ande. Eftersom du tror på Gud, måste du vara konstant i din lydnad. Du kan inte bara lyda när det passar dig och vägra när det inte gör det. Den typen av lydnad får inte Guds godkännande. Om du inte kan hålla jämna steg med det nya verk jag skapar gemenskap kring, och om du fortsätter att hålla fast vid de gamla ordspråken, hur skall du då kunna göra framsteg i ditt liv? Guds verk är att förse dig genom sitt ord. När du lyder och tar emot hans ord, då kommer den Helige Ande helt säkert att verka i dig. Den Helige Ande verkar precis på det sätt jag talar om. Gör som jag har sagt, så kommer den Helige Ande omgående att verka i dig. Jag släpper ut ett nytt ljus som ni kan se och ta med er in i den nuvarande tidens ljus. När du vandrar i detta ljus, kommer den Helige Ande omedelbart att verka i dig. Det finns några som kan vara motsträviga och säga: ”Jag kommer absolut inte att göra vad du säger.” Då vill jag säga dig att du nu har kommit till vägens slut, du är förtorkad, och du har inte längre liv. Därför är det helt avgörande, när man erfar förvandlingen av sitt sinnelag, att hålla jämna steg med dagens ljus. Den Helige Ande verkar inte bara i vissa människor som används av Gud, utan än mer i kyrkan. Han skulle kunna verka i vem som helst. Han kan just nu verka i dig, och när du har erfarit det, kan Han därefter verka i någon annan. Skynda dig att följa; ju noggrannare du följer det aktuella ljuset, desto mer kan ditt liv växa. Så länge som den Helige Ande verkar i en människa, se till att följa efter henne, oavsett vad för slags människa det är. Ta till dig hennes erfarenheter via dina egna, så kommer du att få ta emot ännu högre ting. När du gör så utvecklas du ännu snabbare. Detta är vägen till människans fullkomning och ett sätt för livet att växa. Vägen till människans fullkomning nås genom din lydnad mot den Helige Andes verk. Du vet inte vilken typ av person som Gud kommer att använda för att göra dig fullkomlig, och inte heller genom vilken person, händelse eller sak han kommer att göra det möjligt för dig att komma i besittning av och få någon insikt. Om du kan slå in på denna rätta väg, visar det att det finns stort hopp för dig att göras fullkomlig av Gud. Om du inte kan göra det, visar det att din framtid är dyster och saknar ljus. När du väl kommer in på rätt spår, kommer du att få uppenbarelse om allt. Om du, oavsett vad den Helige Ande kan uppenbara för andra, fortsätter att erfara saker på egen hand utifrån deras kunskap, då kommer denna erfarenhet att bli en del av ditt liv, och du kommer att kunna förse andra med den. De som förser andra genom att efterapa ord är människor som inte har haft någon erfarenhet; du måste lära dig att hitta ett sätt, genom andras upplysning och belysning, att öva innan du kan börja tala om dina egna faktiska erfarenheter och kunskaper. Detta kommer att vara till större nytta för ditt eget liv. Du måste uppleva på detta sätt och lyda allt som kommer från Gud. Du måste söka efter Guds vilja i allt och dra lärdom om allt, så att ditt liv kan växa. Att praktisera på det viset leder till den snabbaste utvecklingen.

Den Helige Ande upplyser dig genom dina praktiska erfarenheter och gör dig fullkomlig genom din tro. Är du verkligen villig att bli fullkomlig? Om du verkligen är villig att göras fullkomlig av Gud, då kommer du att ha modet att överge ditt kött och du kommer att kunna utföra Guds ord utan att vara passiv eller svag. Du kommer att kunna lyda allt som kommer från Gud, och alla dina handlingar, oavsett om de utförs offentligt eller privat, kommer att kunna visas upp inför Gud. Om du är en ärlig person och alltid utövar sanningen, då kommer du att bli fullkomlig. De svekfulla människor som agerar på ett sätt inför andra och ett annat sätt bakom deras ryggar är inte villiga att bli fullkomliga. De är alla fördärvets och förstörelsens söner; de hör inte till Gud, utan till Satan. De är inte den sortens människa som väljs ut av Gud! Om dina handlingar och ditt beteende inte kan visas upp inför Gud eller beskådas av Guds Ande, är detta ett bevis på att det är något fel med dig. Endast om du accepterar Guds dom och tuktan, och lägger vikt vid omvandlingen av ditt sinnelag, kommer du att kunna träda in på vägen till fullkomning. Om du verkligen är villig att göras fullkomlig av Gud och följa Guds vilja, då skall du lyda alla Guds verk, utan att yttra ett enda ord av klagomål, och utan att tillåta dig att bedöma eller döma Guds verk. Dessa är minimikraven för att göras fullkomlig av Gud. Det nödvändiga kravet för dem som vill göras fullkomliga av Gud är detta: Gör allt med ett hjärta som älskar Gud. Vad betyder ”att göra saker med ett hjärta som älskar Gud”? Det betyder att alla dina handlingar och ditt beteende kan visas upp inför Gud. När du har rätt avsikter, är du inte rädd för att visa upp dina handlingar för Gud, oavsett om de är rätta eller felaktiga, eller för dina bröder och systrar; du vågar svära ett löfte inför Gud. Du måste lägga fram alla dina avsikter, tankar och åsikter inför Gud för hans granskning; om du utövar och träder in på detta sätt kommer utvecklingen i ditt liv att gå snabbt.

Eftersom du tror på Gud, måste du sätta din tilltro till alla Guds ord och alla hans verk. Det vill säga, eftersom du tror på Gud, måste du lyda honom. Om du inte kan göra detta, då kvittar det om du tror på Gud. Om du har trott på Gud i många år, men aldrig har lytt honom eller accepterat alla hans ord, utan istället bett Gud att underordna sig dig och handla i samstämmighet med dina uppfattningar, då är du den mest upproriska personen och en icke-troende. Hur skall en sådan som denna kunna lyda de Guds verk och ord som inte överensstämmer med människans uppfattningar? Den mest upproriska personen är en som avsiktligt trotsar och gör motstånd mot Gud. Han är Guds fiende och antikrist. En sådan person hyser ständigt en fientlig hållning mot Guds nya verk, har aldrig visat den minsta avsikt att underordna sig, och har aldrig glatt visat att han underkastar sig eller ödmjukat sig. Han upphöjer sig framför andra och visar aldrig att han underkastar sig någon. Inför Gud anser han sig vara den kunnigaste i att predika ordet och den skickligaste i att arbeta på andra. Han avfärdar aldrig skatterna som han redan har i sin ägo, utan behandlar dem som släktklenoder för gudstjänst och för att predika om för andra, och han använder dem till att föreläsa för dessa dårar som avgudar honom. Det finns verkligen ett visst antal sådana personer i kyrkan. Man kan säga att de är ”okuvliga hjältar”, generation efter generation som vistas i Guds hus. De betraktar förkunnelsen av ordet (doktrin) som sin främsta plikt. År efter år och generation efter generation håller de på att kraftfullt genomdriva sin ”heliga och okränkbara” plikt. Ingen vågar röra dem och inte en enda person vågar klandra dem öppet. De blir ”kungar” i Guds hus, och drar otyglat fram när de dominerar över andra från tidsålder till tidsålder. Denna hop av demoner försöker gå samman och förstöra mitt verk; hur skall jag kunna låta dessa levande djävlar få finnas i min åsyn? Inte ens de som bara lyder till hälften kan vandra hela vägen till slutet, än mindre dessa tyranner utan minsta lydnad i sina hjärtan! Det är inte lätt för människan att vinna Guds verk. Även om människan använder all sin styrka, kommer hon bara att kunna vinna en liten del och till sist nå fram till fullkomning. Hur är det då med ärkeängelns barn, som försöker förstöra Guds verk? Har de inte ännu mindre hopp om att vinnas av Gud? Mitt syfte med att utföra erövrandets verk är inte enbart att erövra för erövrandets skull, utan att erövra för att uppenbara rättfärdighet och orättfärdighet, att skaffa bevis till människans bestraffning, att döma de ondskefulla, och än mer, att erövra för att göra fullkomliga dem som frivilligt lyder. Vid slutet kommer alla att särskiljas utifrån sort, och alla som är fullkomliga har sina tankar och idéer fulla av lydnad. Detta är det verk som skall fullbordas i slutet. Men de som är fulla av upproriskhet kommer att straffas, skickas iväg för att brinna i eldarna och bli föremål för evig förbannelse. När den tiden kommer, skall de ”stora och okuvliga hjältarna” från tidigare tidsåldrar bli de uslaste och mest avskydda ”svaga och maktlösa ynkryggar.” Endast detta kan åskådliggöra varje del av Guds rättfärdighet och uppenbara hans sinnelag, som inte utstår någon anstöt från människan. Endast detta kan blidka hatet i mitt hjärta. Håller ni inte med om att det är helt rimligt?

Inte alla som erfar den Helige Andes verk kan få liv, och inte alla människor i denna ström kan få liv. Livet är inte en gemensam egendom som delas av hela mänskligheten, och omvandlingen av ens sinnelag är inte något som lätt kan åstadkommas av alla. Underkastelsen under Guds verk måste vara konkret och måste levas ut. Underkastelse på en ytlig nivå kan inte möta Guds godkännande, och att bara lyda de ytliga aspekterna av Guds ord, utan att söka en förvandling av sitt sinnelag, kommer inte att räcka för att tillfredsställa Guds hjärta. Lydnad inför Gud och underkastelse under Guds verk är en och samma sak. De som endast underkastar sig Gud och inte hans verk, kan inte anses vara lydiga, än mindre de som inte verkligen underkastar sig, utan som är lismande utåt. De som verkligen underkastar sig Gud kan alla vinna från verket och uppnå en förståelse för Guds sinnelag och verk. Det är bara sådana människor som verkligen underkastar sig Gud. Sådana människor kan få ny kunskap från ett nytt verk och erfara nya förändringar från detsamma. Endast sådana människor har Guds godkännande; endast denna typ av människa är den som är fullkomlig, som har genomgått en förvandling av sitt sinnelag. De som tar emot Guds godkännande är de som glatt underkastar sig Gud, liksom hans ord och verk. Endast denna typ av människa har rätt; endast denna typ av människa begär uppriktigt Gud, och söker uppriktigt Gud. De som bara talar om sin tro på Gud med sina munnar, men i själva verket förbannar honom, är människor som maskerar sig, som bär på ormgift, de mest svekfulla bland människor. Förr eller senare kommer dessa skurkars vidriga masker att ryckas bort. Är inte detta det verk som utförs idag? Ondskefulla människor kommer alltid att vara onda och skall inte undkomma på straffets dag. Goda människor kommer alltid vara goda och skall uppenbaras när verket avslutas. Inte en enda av de ondskefulla skall anses vara rättfärdig, och inte heller skall någon av de rättfärdiga anses vara onda. Skulle jag låta någon människa stå felaktigt anklagad?

Vartefter ditt liv fortskrider, måste du alltid ha ett nytt inträde och en ny och högre insikt, som fördjupas för varje steg. Detta är vad hela mänskligheten bör träda in i. Genom att dela gemenskap, lyssna till ett meddelande, läsa Guds ord, eller hantera en fråga, kommer du att få ny insikt och ny upplysning. Och du lever inte under de gamla reglerna eller de gamla tiderna. Du lever alltid i det nya ljuset, och du avviker inte från Guds ord. Detta är vad som kallas att komma in på rätt spår. Det duger inte att bara betala priset på en ytlig nivå. Dag för dag träder Guds ord in i en högre sfär, och nya saker framträder varje dag. Det är också nödvändigt för människan att göra ett nytt inträde varje dag. När Gud talar, förverkligar han allt som han har sagt; om du inte kan hålla takten, kommer du efter. Dina böner måste gå djupare; du måste äta och dricka mer av Guds ord, fördjupa de uppenbarelser som du mottar, och minska de saker som är negativa. Du måste också stärka ditt omdöme så att du kan få insikt i saker och genom att förstå det som finns i anden, få insikt i de yttre tingen och förstå kärnan i varje problem. Om du inte är utrustad med dessa ting, hur skall du kunna leda kyrkan? Om du bara talar om bokstavstolkning och dogmer utan verklighet och utan ett sätt att utöva dem, kommer du bara att kunna härda ut en kort tid. Det kan vara obetydligt bättre när man talar till nya troende, men efter en tid, när nya troende har fått lite verklig erfarenhet, då kommer du inte längre att kunna tillgodose dem. Så på vilket sätt är du redo att användas av Gud? Utan ny upplysning, kan du inte fungera. De utan ny upplysning är de som inte vet hur man erfar något, och sådana människor får aldrig ny kunskap eller ny erfarenhet. Och när det gäller att tillgodose liv kan de aldrig fylla sin funktion, inte heller kan de bli redo för Guds användning. Denna typ av människa är helt oduglig, bara en odåga. Sannerligen, sådana personer är helt oförmögna att fylla sin funktion i verket och de är alla helt odugliga. De misslyckas inte bara med att fylla sin funktion, de utsätter faktiskt också kyrkan för en hel del onödig påfrestning. Jag uppmanar dessa ”ärevördiga gamla män” att skynda på och lämna kyrkan så att andra inte längre behöver se dig. Dessa personer har ingen förståelse för det nya verket, utan är fulla av oupphörliga föreställningar. De tjänar ingen funktion alls i kyrkan; de skapar snarare osämja och sprider negativitet överallt, till den grad att de ägnar sig åt all slags vanskötsel och oreda i kyrkan, och därigenom sprider de förvirring och oordning bland de omdömeslösa. Dessa levande djävlar, dessa onda andar bör lämna kyrkan så snart som möjligt, för att inte kyrkan skall förstöras på grund av dig. Du kanske inte fruktar dagens verk, men är du inte rädd för morgondagens rättfärdiga bestraffning? Det finns ett stort antal människor i kyrkan som åker snålskjuts, liksom ett stort antal vargar som försöker störa Guds vanliga verk. Alla dessa är demoner som demonernas kung har sänt ut, ondskefulla vargar som försöker sluka de ovetande lammen. Om dessa så kallade människor inte utesluts, blir de parasiter på kyrkan och malar som förtär offergåvorna. Dessa föraktliga, okunniga, usla och frånstötande maskar kommer en dag att bestraffas!

Föregående: Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta

Nästa: Rikets tidsålder är ordens tidsålder

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Om upplevelse

Genom alla Petrus upplevelser möttes han av hundratals prövningar. Även om dagens människor är medvetna om begreppet ”prövning”, så är de...

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern, vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar yttra mina ord – när blixten ljungar lyses hela...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger