F. Om hur man praktiserar lydnad mot Gud

391. Gud skapade mänskligheten, placerade den på jorden och har lett den fram till idag. Sedan frälste han mänskligheten och tjänade som ett syndoffer för mänskligheten. I slutänden måste han ändå erövra mänskligheten, frälsa mänskligheten fullständigt och återställa den till dess ursprungliga skepnad. Det är det verk som han har varit engagerad i från början till slut – att återställa människan till hennes ursprungliga avbild och hennes ursprungliga skepnad. Han ska grundlägga sitt rike och återställa människans ursprungliga skepnad, vilket innebär att han ska återställa sin auktoritet på jorden och återställa sin auktoritet i hela skapelsen. Människan miste sitt gudfruktiga hjärta efter att ha blivit fördärvad av Satan, miste den funktion som en av Guds skapade varelser bör ha och blev en fiende som var olydig mot Gud. Människan levde under Satans domän och lydde Satans befallningar, så Gud hade inget sätt att verka bland sina skapade varelser och hade än mindre förmåga att väcka rädsla hos sina skapade varelser. Människan skapades av Gud och borde tillbe Gud, men i själva verket vände människan Gud ryggen och tillbad Satan. Satan blev avguden i människans hjärta. På det viset förlorade Gud sin ställning i människans hjärta, vilket betyder att han förlorade meningen med att ha skapat människan, och för att återställa meningen med att ha skapat människan var han tvungen att återställa människans ursprungliga skepnad och befria människan från hennes fördärvade sinnelag. För att kunna återkräva människan från Satan måste han frälsa människan från synden. Endast därigenom kan han successivt återställa människans ursprungliga skepnad och återställa människans ursprungliga funktion och i slutänden återställa sitt rike. Den slutliga tillintetgörelsen av dessa olydnadens söner kommer också att ske för att människan ska kunna tillbe Gud bättre och leva bättre på jorden. Eftersom Gud skapade människan kommer han att göra så att människan tillber honom; eftersom han vill återställa människans ursprungliga funktion kommer han att återställa den helt, utan några besudlanden. Att återställa hans auktoritet innebär att få människan att tillbe honom och få människan att lyda honom. Det innebär att han ska få människan att leva på grund av honom och få hans fiender att förgås till följd av hans auktoritet; det innebär att han ska låta minsta del av sig själv leva kvar bland mänskligheten och utan något motstånd från människan. Det rike som han vill upprätta är hans eget rike. Den mänsklighet som han vill ha är en som tillber honom, en som lyder honom fullt ut och har hans härlighet. Om han inte frälser den fördärvade mänskligheten blir det inget av meningen med att han skapade människan, han kommer inte att ha någon auktoritet bland människor och hans rike kan inte längre existera på jorden. Om han inte tillintetgör de fiender som är olydiga mot honom kommer han inte kunna uppnå sin fullkomliga härlighet, inte heller kunna upprätta sitt rike på jorden. Dessa är symbolerna för fullbordandet av hans verk och symbolerna för fullbordandet av hans stora plan: att totalt tillintetgöra den del av mänskligheten som är olydig mot honom och föra dem som har fulländats in i vila. När mänskligheten har blivit återställd till sin ursprungliga skepnad, när människorna kan fullfölja sina respektive plikter, hålla sig på sin plats och hörsamma alla Guds planer, kommer Gud att ha fått en grupp människor på jorden som tillber honom, och då har han också upprättat ett rike på jorden där man tillber honom.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Gud och människan ska träda in i vila tillsammans

392. Eftersom du tror på Gud, måste du lyda honom. Om du inte kan göra detta, då kvittar det om du tror på Gud. Om du har trott på Gud i många år, men aldrig har lytt honom eller accepterat alla hans ord, utan istället bett Gud att underordna sig dig och handla i samstämmighet med dina uppfattningar, då är du den mest upproriska personen och en icke-troende. Hur skall en sådan som denna kunna lyda de Guds verk och ord som inte överensstämmer med människans uppfattningar? Den mest upproriska personen är en som avsiktligt trotsar och gör motstånd mot Gud. Han är Guds fiende och antikrist. En sådan person hyser ständigt en fientlig hållning mot Guds nya verk, har aldrig visat den minsta avsikt att underordna sig, och har aldrig glatt visat att han underkastar sig eller ödmjukat sig. Han upphöjer sig framför andra och visar aldrig att han underkastar sig någon. Inför Gud anser han sig vara den kunnigaste i att predika ordet och den skickligaste i att arbeta på andra. Han avfärdar aldrig skatterna som han redan har i sin ägo, utan behandlar dem som släktklenoder för gudstjänst och för att predika om för andra, och han använder dem till att föreläsa för dessa dårar som avgudar honom. Det finns verkligen ett visst antal sådana personer i kyrkan. Man kan säga att de är ”okuvliga hjältar”, generation efter generation som vistas i Guds hus. De betraktar förkunnelsen av ordet (doktrin) som sin främsta plikt. År efter år och generation efter generation håller de på att kraftfullt genomdriva sin ”heliga och okränkbara” plikt. Ingen vågar röra dem och inte en enda person vågar klandra dem öppet. De blir ”kungar” i Guds hus, och drar otyglat fram när de dominerar över andra från tidsålder till tidsålder. Denna hop av demoner försöker gå samman och förstöra mitt verk; hur skall jag kunna låta dessa levande djävlar få finnas i min åsyn? Inte ens de som bara lyder till hälften kan vandra hela vägen till slutet, än mindre dessa tyranner utan minsta lydnad i sina hjärtan! Det är inte lätt för människan att vinna Guds verk. Även om människan använder all sin styrka, kommer hon bara att kunna vinna en liten del och till sist nå fram till fullkomning. Hur är det då med ärkeängelns barn, som försöker förstöra Guds verk? Har de inte ännu mindre hopp om att vinnas av Gud? Mitt syfte med att utföra erövrandets verk är inte enbart att erövra för erövrandets skull, utan att erövra för att uppenbara rättfärdighet och orättfärdighet, att skaffa bevis till människans bestraffning, att döma de ondskefulla, och än mer, att erövra för att göra fullkomliga dem som frivilligt lyder. Vid slutet kommer alla att särskiljas utifrån sort, och alla som är fullkomliga har sina tankar och idéer fulla av lydnad. Detta är det verk som skall fullbordas i slutet. Men de som är fulla av upproriskhet kommer att straffas, skickas iväg för att brinna i eldarna och bli föremål för evig förbannelse. När den tiden kommer, skall de ”stora och okuvliga hjältarna” från tidigare tidsåldrar bli de uslaste och mest avskydda ”svaga och maktlösa ynkryggar.” Endast detta kan åskådliggöra varje del av Guds rättfärdighet och uppenbara hans sinnelag, som inte utstår någon anstöt från människan. Endast detta kan blidka hatet i mitt hjärta. Håller ni inte med om att det är helt rimligt?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

393. Det verk som Gud utför skiljer sig från tidsperiod till tidsperiod. Om du verkligen lyder i ett stadium, men lyder mindre eller inte alls i nästa, då kommer Gud att överge dig. Om du håller jämna steg med Gud när han går uppför detta steg, då måste du fortsätta att hålla takten när han går uppför nästa. Först då är du en som lyder den Helige Ande. Eftersom du tror på Gud, måste du vara konstant i din lydnad. Du kan inte bara lyda när det passar dig och vägra när det inte gör det. Den typen av lydnad får inte Guds godkännande. Om du inte kan hålla jämna steg med det nya verk jag skapar gemenskap kring, och om du fortsätter att hålla fast vid de gamla ordspråken, hur skall du då kunna göra framsteg i ditt liv? Guds verk är att förse dig genom sitt ord. När du lyder och tar emot hans ord, då kommer den Helige Ande helt säkert att verka i dig. Den Helige Ande verkar precis på det sätt jag talar om. Gör som jag har sagt, så kommer den Helige Ande omgående att verka i dig. Jag släpper ut ett nytt ljus som ni kan se och ta med er in i den nuvarande tidens ljus. När du vandrar i detta ljus, kommer den Helige Ande omedelbart att verka i dig. Det finns några som kan vara motsträviga och säga: ”Jag kommer absolut inte att göra vad du säger.” Då vill jag säga dig att du nu har kommit till vägens slut, du är förtorkad, och du har inte längre liv. Därför är det helt avgörande, när man erfar förvandlingen av sitt sinnelag, att hålla jämna steg med dagens ljus. Den Helige Ande verkar inte bara i vissa människor som används av Gud, utan än mer i kyrkan. Han skulle kunna verka i vem som helst. Han kan just nu verka i dig, och när du har erfarit det, kan Han därefter verka i någon annan. Skynda dig att följa; ju noggrannare du följer det aktuella ljuset, desto mer kan ditt liv växa. Så länge som den Helige Ande verkar i en människa, se till att följa efter henne, oavsett vad för slags människa det är. Ta till dig hennes erfarenheter via dina egna, så kommer du att få ta emot ännu högre ting. När du gör så utvecklas du ännu snabbare. Detta är vägen till människans fullkomning och ett sätt för livet att växa. Vägen till människans fullkomning nås genom din lydnad mot den Helige Andes verk. Du vet inte vilken typ av person som Gud kommer att använda för att göra dig fullkomlig, och inte heller genom vilken person, händelse eller sak han kommer att göra det möjligt för dig att komma i besittning av och få någon insikt. Om du kan slå in på denna rätta väg, visar det att det finns stort hopp för dig att göras fullkomlig av Gud. Om du inte kan göra det, visar det att din framtid är dyster och saknar ljus. När du väl kommer in på rätt spår, kommer du att få uppenbarelse om allt. Om du, oavsett vad den Helige Ande kan uppenbara för andra, fortsätter att erfara saker på egen hand utifrån deras kunskap, då kommer denna erfarenhet att bli en del av ditt liv, och du kommer att kunna förse andra med den. De som förser andra genom att efterapa ord är människor som inte har haft någon erfarenhet; du måste lära dig att hitta ett sätt, genom andras upplysning och belysning, att öva innan du kan börja tala om dina egna faktiska erfarenheter och kunskaper. Detta kommer att vara till större nytta för ditt eget liv. Du måste uppleva på detta sätt och lyda allt som kommer från Gud. Du måste söka efter Guds vilja i allt och dra lärdom om allt, så att ditt liv kan växa. Att praktisera på det viset leder till den snabbaste utvecklingen.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

394. Underkastelsen under Guds verk måste vara konkret och måste levas ut. Underkastelse på en ytlig nivå kan inte möta Guds godkännande, och att bara lyda de ytliga aspekterna av Guds ord, utan att söka en förvandling av sitt sinnelag, kommer inte att räcka för att tillfredsställa Guds hjärta. Lydnad inför Gud och underkastelse under Guds verk är en och samma sak. De som endast underkastar sig Gud och inte hans verk, kan inte anses vara lydiga, än mindre de som inte verkligen underkastar sig, utan som är lismande utåt. De som verkligen underkastar sig Gud kan alla vinna från verket och uppnå en förståelse för Guds sinnelag och verk. Det är bara sådana människor som verkligen underkastar sig Gud. Sådana människor kan få ny kunskap från ett nytt verk och erfara nya förändringar från detsamma. Endast sådana människor har Guds godkännande; endast denna typ av människa är den som är fullkomlig, som har genomgått en förvandling av sitt sinnelag. De som tar emot Guds godkännande är de som glatt underkastar sig Gud, liksom hans ord och verk. Endast denna typ av människa har rätt; endast denna typ av människa begär uppriktigt Gud, och söker uppriktigt Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

396. Det viktigaste när det gäller att lyda Gud är att uppskatta det nya ljuset, att kunna acceptera det och använda det i praktiken. Endast detta är sann lydnad. De som inte har viljan att törsta efter Gud kan inte bestämma sig för att lyda Gud. De kan endast motsätta sig Gud, som ett resultat av att de är nöjda med den rådande situationen. Att människan inte kan lyda Gud beror på att hon är besatt av vad som hänt tidigare. De saker som hänt tidigare har gett människor alla möjliga slags föreställningar och illusioner om Gud, som har blivit deras Gudsbild. Det som de tror på är därmed deras egen föreställning, skapad av normerna i deras egen fantasi. Om du jämför Guden som utför det verkliga arbetet idag med Guden som finns i din fantasi, kommer din tro från Satan och anpassar sig efter dina egna preferenser – Gud vill inte se denna typ av tro. Oavsett hur upphöjda referenser de har och oavsett hur engagerade de är – även om de har ägnat en livstid åt hans verk, och har blivit martyrer – så godkänner inte Gud en tro som denna. Han visar dem bara en smula nåd och låter dem njuta av det ett tag. Denna typ av människor är oförmögna att praktisera sanningen, den Helige Ande verkar inte inom dem och Gud kommer att eliminera var och en av dem i tur och ordning. De som inte lyder Gud i sin tro och som har felaktiga motivationer, är de som motsätter sig och stör, oavsett om de är gamla eller unga, och sådana människor kommer utan tvivel att elimineras av Gud. De som över huvud taget inte lyder Gud, de som endast erkänner Guds namn och som har en viss uppfattning om Guds hjärtlighet och skönhet, men som fortfarande inte håller jämna steg med den Helige Ande, och som inte följer den Helige Andes nutida verk och ord – dessa människor lever i Guds nåd, men de kommer inte att vinnas och bli fullkomliggjorda av Gud. Gud gör så att människor uppnår perfektion genom deras lydnad, genom att de äter, dricker och njuter av Guds ord, och genom lidandet och förädlingen i sina liv. Endast genom en tro som denna kan människors sinnelag förändras. Endast då kan de besitta den sanna kunskapen om Gud. Att inte vara nöjd med att leva bland Guds nådegåvor, att aktivt törsta efter sanningen och att söka efter den, och att eftersträva att vinnas av Gud – det är vad det innebär att medvetet lyda Gud. Detta är just den typ av tro som Gud vill se. Människor som endast njuter av Guds nådegåvor kan inte bli fullkomnad ‒ eller förändras ‒ och deras lydnad, fromhet, kärlek och tålamod är ytligt. De som endast njuter av Guds nådegåvor känner inte Gud. Även om de skulle känna Gud, är deras kunskap ytlig och de säger saker som att Gud älskar människan, eller att Gud hyser medkänsla gentemot människan. Detta representerar inte människans liv och bevisar inte att människor verkligen känner Gud. Om människor inte kan lyda Gud när Guds ord förädlar dem, eller när hans prövningar drabbar dem – om de istället känner tvivel och faller – då är de inte det minsta lydiga. Inom dem finns det många regler och begränsningar i tron på Gud, gamla erfarenheter som är resultatet av många års tro, eller av olika läror som baseras på Bibeln. Kan människor som dessa lyda Gud? Dessa människor är fyllda av mänskliga ting– hur skulle de kunna lyda Gud? Alla lyder de utifrån sina egna personliga preferenser – skulle Gud kunna önska en sådan lydnad? Detta är inte att lyda Gud utan att leva efter en lära; det handlar om att tillfredsställa och trösta dig själv. Om du anser att detta är att lyda Gud, hädar du då inte gentemot honom?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. I din tro på Gud skall du lyda Gud

397. Alla som inte försöker lyda Gud i sin tro motsätter sig Gud. Gud förväntar sig att människorna söker sanningen, att de törstar efter Guds ord, att de äter och dricker Guds ord och praktiserar dessa så att de kan klara av att lyda Gud. Om din motivation verkligen är sådan, kommer Gud med säkerhet att upphöja dig och kommer att vara dig nådig. Ingen kan tvivla på eller förändra detta. Om din motivation inte handlar om lydnad gentemot Gud och du har andra syften, så kommer allt det du säger och gör – dina böner inför Gud, och till och med alla handlingar – att stå i opposition mot Gud. Du kan vara tystlåten och försynt, din varje handling och ansiktsuttryck kan verka rätt, du kan tyckas vara en som lyder, men när det gäller din motivation och dina åsikter om tron på Gud, står allt det du gör i opposition mot Gud, och är ont. Människor som förefaller vara lydiga som får, men vars hjärtan har onda avsikter, är ulvar i fårakläder; de bryter genast mot Gud och Gud kommer inte att skona någon av dem. Den Helige Ande kommer att avslöja var och en av dem, så att alla kan se att var och en som är skenhelig med all säkerhet kommer att hatas och avvisas av den Helige Ande. Oroa dig inte: Gud kommer att ta itu med detta och lösa varje enskilt fall i tur och ordning.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. I din tro på Gud skall du lyda Gud

399. När du möter problem i det verkliga livet, hur bör du då känna och förstå Guds auktoritet och hans suveränitet? När du inte vet hur du ska förstå, hantera och uppleva dessa problem, vilken attityd bör du inta för att visa din avsikt, din önskan och den verklighet att du underkastar dig Guds suveränitet och arrangemang? Först måste du lära dig att vänta, sedan måste du lära dig att söka, sedan måste du lära dig att underkasta dig. Att ”vänta” innebär att invänta Guds tid, vänta på de människor, händelser och ting som han har planerat för dig, vänta på att hans vilja successivt ska visa sig för dig. Att ”söka” innebär att observera och förstå Guds omsorgsfulla avsikter för dig genom de människor, händelser och ting som han har fastställt, och förstå sanningen genom dem, förstå vad människor måste uträtta och vilka vägar de måste följa, förstå vilka resultat Gud har för avsikt att uppnå i människor och vilka prestationer han har för avsikt att ge upphov till i dem. Att ”underkasta sig” syftar naturligtvis på att acceptera de människor, händelser och ting som Gud har orkestrerat, acceptera hans suveränitet och därigenom lära sig hur Skaparen dikterar människans öde, hur han förser människan med sitt liv, hur han arbetar in sanningen i människan. Allting under Guds arrangemang och suveränitet lyder naturliga lagar och om du beslutar dig för att låta Gud arrangera och diktera allt för dig, bör du lära dig att vänta, bör du lära dig att söka, bör du lära dig att underkasta dig. Det är den attityd som varje person måste inta som vill underkasta sig Guds auktoritet, den grundläggande egenskap som varje person måste äga som vill acceptera Guds suveränitet och arrangemang. För att ha en sådan attityd, äga en sådan egenskap, måste ni arbeta hårdare, och endast då kan ni träda in i den sanna verkligheten.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Gud själv, den unike III

400. När Noa gjorde som Gud anvisade honom visste han inte vad Gud hade för avsikter. Han visste inte vad Gud ville åstadkomma. Gud hade bara gett honom en befallning och instruerat honom att göra något, och utan närmare förklaring gick Noa åstad och gjorde det. Han försökte inte i hemlighet räkna ut vad Gud hade för avsikter, och inte heller gjorde han motstånd eller hycklade. Han gick bara åstad och gjorde vad han skulle med rent och enkelt hjärta. Allt Gud uppmanade honom att göra gjorde han, och att lyda och lyssna till Guds ord stärkte hans tro på vad han gjorde. Så rättframt och enkelt tog han itu med det som Gud hade anförtrott honom. Hans väsen – hans handlingars väsen var lydnad, att inte kritisera, inte spjärna emot och dessutom inte tänka på sina egna personliga intressen eller vad han kunde vinna eller förlora. När Gud sade att han skulle förstöra världen med en översvämning frågade Noa inte heller när eller vad som skulle hända med saker och ting, och han frågade verkligen inte Gud hur han skulle förstöra världen. Han gjorde bara som Gud anvisade. Oavsett hur Gud ville att det skulle göras och med vilket material, så gjorde han exakt som Gud begärde och tog dessutom itu med det omedelbart. Han följde Guds instruktioner med inställningen att han ville behaga Gud. Gjorde han det för att hjälpa sig själv undkomma katastrofen? Nej. Frågade han Gud hur länge det skulle dröja innan världen skulle förstöras? Nej, det gjorde han inte. Frågade han Gud eller visste han hur lång tid det skulle ta att bygga arken? Nej, det visste han inte heller. Han bara lydde, lyssnade och handlade därefter.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv I

401. I sin tro på Gud sökte Petrus tillfredsställa Gud i alla avseenden och han försökte lyda allt som kom från Gud. Utan minsta klagan kunde han acceptera att tuktas och dömas liksom att förädlas, prövas och sakna mycket i sitt liv – inget av detta kunde förändra hans kärlek till Gud. Var inte detta den ultimata gudskärleken? Var inte detta att göra en Guds skapelses plikt? Vare sig det gäller tuktan, dom eller prövning så kan du alltid vara lydig intill döden, och det är vad en Guds skapelse har att uppnå, det är renheten i kärleken till Gud. Om människan kan uppnå detta är hon en kvalificerad Guds skapelse och det finns inget som uppfyller Skaparens önskan mer. Föreställ dig att du är kapabel att arbeta för Gud, men du lyder honom inte och du är oförmögen att verkligen älska honom. Inte nog med att du då inte har gjort din plikt som en Guds skapelse, utan dessutom kommer du att fördömas av Gud därför att du är en person som inte besitter sanningen, som är oförmögen att lyda Gud och som är olydig mot honom. Du bryr dig bara om att arbeta för Gud och är inte intresserad av att omsätta sanningen i praktisk handling eller att lära känna dig själv. Du varken förstår eller känner Skaparen, och du varken lyder eller älskar honom. Du är en människa som är olydig mot Gud av födseln, och Gud älskar inte sådana människor.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Framgång eller misslyckande beror på vilken vägmänniskan går

403. Innan mänskligheten träder in i vila kommer det att avgöras om varje person blir straffad eller belönad beroende på om de söker sanningen, om de känner Gud, om de kan lyda den synlige Guden. De som har tjänat den synlige Guden men inte känner eller lyder honom saknar sanningen. Dessa människor är ogärningsmän, och ogärningsmän blir utan tvekan bestraffade, vidare ska de bli bestraffade i enlighet med sitt onda beteende. Gud är till för människan att tro på, och han är också värd människans lydnad. De som endast tror på den vage och osynlige Guden är de som inte tror på Gud, dessutom saknar de förmåga att lyda Gud. Om dessa människor fortfarande inte kan tro på den synlige Guden när hans erövrande verk är avslutat, och även envisas med att vara olydiga och motsätta sig den Gud som är synlig i köttet, kommer dessa förespråkare av den vaga Guden utan tvekan att tillintetgöras. Det är som det är med dem bland er – alla som verbalt erkänner den inkarnerade Guden men inte kan praktisera sanningen med lydnad mot den inkarnerade Guden kommer i slutänden att bli eliminerade och tillintetgjorda, och alla som verbalt erkänner den synlige Guden och även äter och dricker av den sanning som uttrycks av den synlige Guden men söker den vaga och osynlige Guden kommer att bli desto mer tillintetgjorda i framtiden. Inga av dessa människor kan finnas kvar till tiden för vila när Guds verk är avslutat; det kan inte finnas någon som påminner om dessa människor kvar till tiden för vila. De demoniska människorna är de som inte praktiserar sanningen, till sitt väsen motsätter de sig Gud och är olydiga mot honom och har inte minsta avsikt att lyda Gud. Sådana människor kommer alla att tillintetgöras.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Gud och människan ska träda in i vila tillsammans

Föregående: E. Om hur man är en ärlig person

Nästa: G. Om hur man utför sina plikter på rätt sätt

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger