B. Om hur man omsätter sanningen i praktiken, förstår sanningen och träder in i verkligheten

344. Nu är rikets tidsålder. Huruvida du har trätt in i denna nya tid beror på om du har trätt in i Guds ords verklighet, om hans ord har blivit verklighet i ditt liv. Guds ord tillkännages för alla människor så att alla människor till sist kommer att leva i Guds ords värld, och hans ord kommer att upplysa och belysa varje människa inifrån. Om du under den här perioden slarvar med att läsa Guds ord, och inte har något intresse av hans ord, så visar det att ditt tillstånd är felaktigt. Om du inte kan träda in i ordens tidsålder så är inte den helige Ande verksam i dig; om du har trätt in i den här tidsåldern kommer han att utföra sitt verk. Vad kan du göra när ordens tidsålder börjar för att kunna få den Helige Andes verk? I denna tidsålder, och bland er, kommer Gud att åstadkomma följande: att varje människa skall leva ut Guds ord, kunna omsätta sanningen i praktisk handling och älska Gud innerligt; att alla människor skall använda Guds ord som en grundval och som sin verklighet, och ha hjärtan som vördar Gud; samt att människan sedan, genom att praktisera Guds ord, skall utöva kunglig makt tillsammans med honom. Det är det verk som Gud ska åstadkomma. Kan du leva utan att läsa Guds ord? Idag finns det många som känner att de inte kan leva ens en dag eller två utan att läsa hans ord. De måste läsa hans ord varje dag, och om tiden inte räcker till går det bra att lyssna till hans ord. Det här är den känsla som den helige Ande ger folk, och det är så den börjar röra dem. Han styr alltså människor med hjälp av ord, så att de kan träda in i Guds ords verklighet. Om du redan efter en dag då du inte ätit och druckit av Guds ord känner mörker och törst och inte står ut med det, så visar det att du har blivit rörd av den helige Ande och att han inte har vänt sig bort från dig. Du är då en som befinner sig i denna ström. Men om du inte känner någonting efter att inte ha ätit eller druckit av Guds ord under en eller två dagar, om du inte är törstig och inte det minsta påverkad, då visar det att den helige Ande har vänt sig bort från dig. Det betyder i sin tur att det är något fel med tillståndet i ditt inre; du har inte trätt in i ordets tidsålder utan du är en som har halkat efter. Gud använder ord för att styra människan; du mår bra när du äter och dricker Guds ord, och om du inte gör det har du ingen väg att följa. Guds ord blir människans föda och den kraft som driver henne. Bibeln säger: ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.” Idag kommer Gud att fullborda detta verk och genomföra denna sanning i dig. Hur kommer det sig att människor förr i tiden kunde gå flera dagar utan att läsa Guds ord och ändå klarade av att äta och arbeta som vanligt, när så inte är fallet idag? I denna tidsålder använder Gud framför allt ord för att styra alla. Genom Guds ord döms och fullkomnas människan innan hon slutligen förs in i riket. Endast Guds ord kan förse människan med liv, och endast Guds ord kan ge henne ljus och ett sätt att utöva sin tro, i synnerhet under rikets tidsålder. Så länge som du äter och dricker Guds ord varje dag och inte avviker från hans ords verklighet, kommer Gud att kunna göra dig fullkomlig.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Rikets tidsålder är ordens tidsålder

345. Den sanning som människan behöver besitta finns i Guds ord, en sanning som är den mest förmånliga och hjälpsamma för mänskligheten. Det är den medicin och den fasthet som er kropp behöver, något som hjälper människan att återupprätta sin normala mänsklighet, en sanning som människan bör vara utrustad med. Ju mer ni praktiserar Guds ord, desto snabbare kommer ert liv att blomstra; ju mer ni praktiserar Guds ord, desto tydligare blir sanningen. När ni växer i mognad kommer ni att se saker och ting i den andliga världen klarare, och ni får mer makt att triumfera över Satan. Mycket av sanningen som ni inte förstår kommer att klargöras när ni praktiserar Guds ord. De flesta människor är nöjda med att bara förstå Guds ords text och rikta in sig på att förse sig med lärosatser i stället för att fördjupa sin erfarenhet i praktiken, men är det inte fariseernas metod? Hur kan då frasen ”Guds ord är liv” vara sann för dem? Det är bara när människan praktiserar Guds ord som hennes liv verkligen kan blomstra; det kan inte växa bara genom att man läser hans ord. Om det är din tro att allt som behövs för att få liv, för att få mognad, är att förstå Guds ord, då är din förståelse skev. Att verkligen förstå Guds ord är något som sker när du praktiserar sanningen, och du måste förstå att ”endast genom att praktisera sanningen går det någonsin att förstå den”. Idag, efter att ha läst Guds ord, kan du rätt och slätt säga att du känner Guds ord, men du kan inte säga att du förstår det. Vissa säger att det enda sättet att praktisera sanningen är att först förstå den, men detta är bara till hälften riktigt och inte helt korrekt. Innan du har kunskap om en sanning har du inte erfarit den sanningen. Att känna att du förstår vad du hör är inte samma sak som att verkligen förstå. Att utrusta dig med sanningen så som den syns i texten är inte samma sak som att förstå den sanna meningen däri. Bara för att du har en ytlig kunskap om sanningen innebär inte det att du verkligen förstår den eller känner igen den; den sanna innebörden av sanningen kommer av att ha erfarit den. Därför är det bara när du erfar sanningen som du kan förstå den, och bara när du erfar sanningen kan du greppa de dolda delarna av den. Att erfara den på djupet är det enda sättet att få grepp om sanningens konnotationer, att förstå dess väsen. Därför kan du gå vart som helst med sanningen, men om det inte finns någon sanning i dig, tänk då inte ens på att försöka övertyga din familj, än mindre religiösa människor. Du kommer att bli som kringfladdrande snö utan sanningen, men med sanningen kan du vara lycklig och fri, där ingen kan angripa dig. Hur stark en teori än är, kan den inte övervinna sanningen. Med sanningen kan själva världen sättas i gungning och berg och hav flytta sig, medan en brist på sanning kan leda till att maskar förvandlar starka stadsmurar till rasmassor. Detta är ett uppenbart faktum.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Så snart du förstår sanningen måste du omsätta den i praktiken

346. Guds krav på människor är inte bara att kunna tala om verkligheten. Skulle inte det vara alltför lätt? Varför talar då Gud om inträde i livet? Varför talar han om förvandling? Om man bara klarar av tomt prat om verkligheten, kan en förvandling av sinnelaget åstadkommas? Att träna en grupp av rikets goda soldater är inte samma sak som att träna människor som bara kan tala om verkligheten eller människor som bara skryter, utan det är att träna människor som hela tiden kan leva ut Guds ord som är orubbliga oavsett vilka motgångar de står inför, och som hela tiden lever i enlighet med Guds ord, och inte går tillbaka till världen. Detta är den verklighet som Gud talar om, och detta är Guds krav på människor. Se därför inte på den verklighet som Gud talar om som alltför enkel. Blott upplysning av den Helige Ande motsvarar inte att besitta verkligheten: Detta är inte människors mognad, utan Guds nåd, och innefattar inte några människors framsteg. Varje människa måste uthärda Petrus lidande, och än mer ha Petrus härlighet, vilken är vad människor lever ut efter att de har vunnit Guds verk. Endast detta kan kallas verklighet. Tro inte att du kommer att besitta verkligheten på grund av att du kan tala om verkligheten. Det är ett felslut, det passar inte med Guds vilja, och det har ingen egentlig betydelse. Säg inte sådana saker i framtiden; utplåna sådana talesätt! Alla dessa med en falsk förståelse av Guds ord är icke-troende. De har inte någon verklig kunskap, än mindre någon verklig mognad; de är okunniga människor utan verklighet. Det vill säga, alla de som lever utanför Guds ords substans är icke-troende. De som betraktas som icke-troende av människor är monster i Guds ögon, och de som betraktas som icke-troende av Gud är de som inte har Guds ord som sitt liv. De som inte besitter Guds ords verklighet och som inte lyckas att leva ut Guds ord är icke-troende. Guds avsikt är att göra det så att alla lever ut Guds ords verklighet. Det handlar inte bara om att alla kan tala om verkligheten, utan än viktigare är att alla kan leva ut Guds ords verklighet.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast att omsätta sanningen i praktiken är att besitta verklighet

348. Om ni läser massor av Guds ord men bara förstår textens mening och inte har förstahandskunskap om Guds ord genom era praktiska erfarenheter, så kommer ni inte att känna Guds ord. Vad dig beträffar är Guds ord inte liv utan bara livlösa bokstäver. Och om du bara håller fast vid livlösa bokstäver, så kan du inte få grepp om Guds ords väsen, och inte heller kommer du att förstå hans vilja. Det är bara när du erfar hans ord i dina faktiska erfarenheter som den andliga innebörden av Guds ord öppnar sig för dig, och det är bara i erfarenheten som du kan få grepp om den andliga innebörden med många sanningar, och bara genom erfarenhet som du kan frigöra mysterierna hos Guds ord. Om du inte omsätter det i praktiken, så är det enda du har greppat, oavsett hur tydligt hans ord är, dess tomma bokstäver och lärosatser, som har blivit religiösa föreskrifter för dig. Var det inte detta som fariseerna gjorde? Om ni praktiserar och erfar Guds ord, så blir det praktiskt för er; om ni inte strävar efter att praktisera det, så är Guds ord till dig inte mycket mer än legenden om den tredje himlen. Faktum är att processen att tro på Gud är processen där ni erfar hans ord och även vinns av honom, eller för att uttrycka det tydligare, att tro på Gud är att ha kunskapen om och förståelsen av hans ord och att erfara och leva ut hans ord; det är verkligheten med er tro på Gud. Om ni tror på Gud och hoppas på evigt liv utan att eftersträva att praktisera Guds ord som något ni har inom er, då är ni dåraktiga. Det vore som att gå på en fest och bara titta på maten och lägga alla delikatesser på minnet utan att faktiskt smaka på dem. Är inte en sådan person dåraktig?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Så snart du förstår sanningen måste du omsätta den i praktiken

349. Guds krav på människorna är inte högdragna. Om människor bara ansträngde sig lite så skulle de kunna erhålla ett ”godkänt betyg”. Det är egentligen mer komplicerat att förstå, känna till och begripa sanningen än att praktisera den. Att känna till och begripa sanningen kommer först efter att praktisera sanningen. Dessa är stegen och metoderna för den helige Andes verk. Hur kan du inte lyda det? Kommer du kunna erhålla den helige Andes verk genom att göra saker på ditt sätt? Verkar den helige Ande efter ditt behag, eller utifrån brister enligt Guds ord? Det är meningslöst om du inte tydligt kan se detta. Hur kommer det sig att de flesta människor har lagt ned så mycket möda på att läsa Guds ord men bara besitter kunskap och inte kan säga något om en verklig väg efteråt? Tror du att besitta kunskap betyder att besitta sanningen? Är inte det en förvirrad synvinkel? Du kan prata om kunskap lika mycket som det finns sand på stranden, men inget av det innehåller en verklig väg. Lurar du inte människor på det här sättet? Låtsas du inte bara utan att ha någon substans som kan styrka det? Allt sådant beteende är skadligt för människor! Ju högre teorin är, desto mer saknar den verklighet och desto mer är den oförmögen att ta med människor in i verkligheten; ju högre teorin är desto mer gör den att du trotsar och motsätter dig Gud. Betrakta inte de högsta teorierna som värdefulla skatter; de är skadliga och tjänar ingen nytta! Somliga kanske kan prata om de mest upphöjda teorierna, men sådana teorier innehåller inget av verkligheten, för dessa människor har inte personligen upplevt dem, och därför har de ingen väg till praktiken. Sådana människor är oförmögna att föra in människor på rätt spår och kommer bara att vilseleda människor. Är inte det här skadligt för människor? Du måste åtminstone vara förmögen att lösa aktuella problem och tillåta människor att kunna träda in; bara detta räknas som hängivenhet och bara då kommer du vara kvalificerad att arbeta för Gud. Använd inte bara storslagna, nyckfulla ord, och bind inte fast och tvinga människor att lyda dig med dina många opassande praktiker. Det kommer inte att ha någon effekt och kan bara öka människors förvirring. Att leda människor på det här sättet kommer att producera många förordningar som kommer få människor att avsky dig. Det här är mänsklighetens tillkortakommande och det är verkligen förödmjukande. Tala därför mer om aktuella problem. Behandla inte andra människors upplevelser som privat egendom genom att nämna dem för andra så att de kan beundra dem. Du måste söka efter din egen, individuella väg ut. Det här är vad varje person bör omsätta i praktiken.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Fokusera mer på verkligheten

350. Är er förståelse av sanningen integrerad med era egna situationer? I verkliga livet måste du först tänka på vilka sanningar som relaterar till de människor, händelser och företeelser du har träffat på; det är bland dessa sanningar du kan finna Guds vilja och förena den med det du har träffat på. Om du inte vet vilka aspekter av sanningen som relaterar till det du har träffat på utan i stället direkt börjar söka Guds vilja, så är detta ett blint tillvägagångssätt som inte kan ge resultat. Om du vill söka sanningen och förstå Guds vilja måste du först se på vad för sorts saker som har hänt dig, vilka aspekter av sanningen de relaterar till, och söka efter den specifika sanning i Guds ord som relaterar till det du har upplevt. Sedan söker du efter det sätt att handla som är det rätta för dig i den sanningen; på det viset kan du få en indirekt förståelse av Guds vilja. Att söka efter och utöva sanningen är inte detsamma som att mekaniskt tillämpa en lärosats eller följa en bekännelseformel. Sanningen är inte någon formel och inte heller någon lag. Den är inte död – den är själva livet, den är ett levande ting, och den är det rättesnöre en skapad varelse måste följa i livet och det rättesnöre en människa måste ha i livet. Det här är någonting som du så långt det är möjligt måste förstå genom erfarenhet. Oavsett vilket stadium du har uppnått i din erfarenhet är du oskiljbar från Guds ord eller sanningen, och allt du förstår av Guds sinnelag och känner till om vad Gud har och är uttrycks i Guds ord; de är oupplösligt sammanlänkade med sanningen. Guds sinnelag och vad han har och är, är i sig självt sanningen; sanningen är en äkta manifestation av Guds sinnelag och vad han har och är. Sanningen konkretiserar vad han har och är och den uttalar sig klart om vad han har och är; den säger dig mer rättframt vad Gud tycker om, vad han inte tycker om, vad han vill att du ska göra och vad han inte tillåter dig att göra, vilka människor han avskyr och vilka människor han gläder sig åt. Bakom de sanningar som Gud uttrycker kan folk se hans välbehag, vrede, sorg och glädje liksom hans väsen – detta är hans sinnelag som uppenbaras. Vad som är viktigast förutom att veta vad Gud har och är och att förstå hans sinnelag av hans ord, är att uppnå denna förståelse genom praktisk erfarenhet. Om man lämnar det verkliga livet för att lära känna Gud kommer man inte att nå dit. Även om det finns folk som kan få en viss förståelse genom Guds ord, inskränker sig deras förståelse till teorier och ord och den kommer att skilja sig från hurdan Gud själv verkligen är.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv III

351. Från dess att de kom till tro på Gud fram till idag har människor hyst många felaktiga motiv. När du inte omsätter sanningen i praktiken, känner du att alla dina motiv är de rätta, men när något händer dig, märker du att det finns många felaktiga motiv inom dig. När Gud gör människor fullkomliga får han dem därför att inse att det finns många föreställningar inom dem som förhindrar deras kunskap om Gud. Om du, när du inser att dina motiv är fel, kan sluta handla utifrån dina föreställningar och motiv, och kan vittna om Gud och stå fast i din ståndpunkt vad än som händer dig, så bevisar det att du har gjort uppror mot köttet. När du gör uppror mot köttet blir det oundvikligen en strid inom dig. Satan kommer att försöka få dig att följa köttet, försöka få dig att följa köttets föreställningar och upprätthålla köttets intressen – men Guds ord kommer att upplysa och belysa dig inombords, och då är det upp till dig om du följer Gud eller följer Satan. Gud ber människor att omsätta sanningen i praktiken främst för att hantera tingen inom dem, hantera deras tankar och deras föreställningar som inte är enligt Guds hjärta. Den Helige Ande vidrör människor invändigt, och utför sitt verk inom dem, och därför finns det en strid bakom allt som händer: Varje gång människor omsätter sanningen i praktiken, eller omsätter kärleken till Gud i praktiken, pågår det en stor strid, och fastän allt kan verka bra med deras kött, så kommer det i djupet av deras hjärtan faktiskt att pågå en strid på liv och död – och det är först efter denna intensiva strid, efter en oerhört omfattande reflektion, som det kan avgöras om det blivit seger eller nederlag. Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Eftersom många av motiven inom människor är fel, eller eftersom mycket av Guds verk annars är på kant med deras föreställningar, så utkämpas det, när människor omsätter sanningen i praktiken, en stor strid bakom kulisserna. När människor har omsatt denna sanning i praktiken kommer de bakom kulisserna att ha utgjutit oräkneliga sorgsna tårar innan de slutligen bestämmer sig för att tillfredsställa Gud. Det är på grund av denna strid som människor utstår lidande och förfining; detta är sant lidande. När striden kommer över dig, om du verkligen kan stå vid Guds sida, så kommer du att kunna tillfredsställa Gud. När man utövar sanningen är det oundvikligt att man lider inombords; om allt inom dem var rätt när de omsatte sanningen i praktiken, då skulle de inte behöva göras fullkomliga av Gud, och det skulle inte bli någon strid, och de skulle inte lida. Det är för att det finns många ting inom människorna som inte är lämpliga för Guds användning, och mycket av köttets upproriska sinnelag, som människor behöver lära sig läxan att göra uppror mot köttet på ett djupare plan. Detta är vad Gud kallar det lidande som han bett människorna att genomgå med honom. När du möter svårigheter, skynda dig och be till Gud: ”O Gud! Jag vill tillfredsställa dig, jag vill uthärda den sista vedermödan för att tillfredsställa ditt hjärta, och oavsett hur stora bakslag jag lider måste jag ändå tillfredsställa dig. Även om jag måste ge upp hela mitt liv, måste jag ändå tillfredsställa dig!” Med denna föresats kommer du, när du ber så, att kunna stå stadig i ditt vittnesbörd. Varje gång människor omsätter sanningen i praktiken, varje gång de genomgår förfining, varje gång de prövas, och varje gång Guds verk kommer över dem, får de utstå extrem smärta. Allt detta är en prövning för människor, och alltså är det en strid inom dem alla. Detta är själva priset de betalar. Att läsa mer om Guds ord och anstränga sig mer är något av ett pris. Det är vad människorna borde göra, det är deras plikt, och det ansvar de bör fullfölja, men människorna måste lägga åt sidan det inom dem som behöver läggas åt sidan. Om du inte gör det kommer allt, oavsett hur stort ditt yttre lidande är och hur mycket du anstränger dig, att vara förgäves! Vilket innebär att endast förändringarna inom dig kan avgöra om din yttre vedermöda är av värde. När ditt inre sinnelag har förändrats och du har omsatt sanningen i praktiken, då kommer allt ditt yttre lidande att vinna Guds godkännande; om det inte har blivit någon ändring av ditt inre sinnelag, då blir det, oavsett hur mycket lidande du utstår eller hur mycket du anstränger dig på utsidan, inget godkännande från Gud – och vedermöda som inte bekräftas av Gud är förgäves. Om det pris du har betalat räknas avgörs alltså av om det har blivit en förändring i dig eller inte, och av om du omsätter sanningen i praktiken och gör uppror mot dina egna motiv och föreställningar för att uppnå en tillfredsställelse av Guds vilja, kunskap om Gud och trofasthet mot Gud. Om du aldrig har gjort uppror mot dina egna motiv, bara söker yttre handlingar och passion, och aldrig ägnar ditt liv någon uppmärksamhet, då kommer din vedermöda, oavsett hur mycket du anstränger dig, att ha varit förgäves.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud

353. Du kan tillägna Gud ditt hjärta och kropp och all din genuina kärlek, lägga ned dem inför honom, vara honom lydig i allt och visa absolut respekt för hans vilja. Inte för köttet, inte för familjen och inte för dina egna personliga önskemål utan för Guds hus bästa. I fråga om allt kan du ta Guds ord som principen, som grundvalen. På så sätt kommer alla dina avsikter och perspektiv att vara på rätt plats och du blir en som, inför Gud, vinner hans lov. De som Gud tycker om är de som är villkorslösa gentemot honom, de människor som är hängivna mot honom och ingen annan. De han finner motbjudande är de som uppträder halvhjärtat mot honom och som gör uppror mot honom. Han avskyr dem som tror på honom och alltid vill njuta av honom men som inte fullständigt kan ge upp sig själva för honom. Han avskyr dem som säger att de älskar honom men som gör uppror mot honom i sina hjärtan. Han avskyr dem som lindar in sitt svek i fagert tal. De som inte visar genuin hängivenhet eller lydnad mot Gud är förrädiska människor; de är av naturen alltför arroganta. De som inte kan visa äkta lydnad inför den naturliga, praktiska Guden är än mer arroganta och det är speciellt de som är ärkeängelns plikttrogna avkomma. De som verkligen fullkomligt ger upp sig själva för Gud utlämnar hela sin varelse inför honom. De hörsammar uppriktigt varje ord han yttrar och har förmågan att omsätta hans ord i praktiken. De låter Guds ord vara grundvalen för sin existens och de kan uppriktigt söka de praktiska delarna i Guds ord. En sådan person lever i sanning sitt liv inför Gud. Om det du gör främjar ditt liv och om du genom att äta och dricka hans ord kan tillgodose dina inre behov och brister så att ditt livs sinnelag förändras, då tillfredsställa Guds vilja. Om du agerar i enlighet med Guds krav, om du inte tillgodoser de köttsliga behoven utan tillfredsställer hans vilja, då är det att träda in i den verklighet som är hans ord. När man talar om att på ett mer verkligt sätt träda in i verkligheten av Guds ord, betyder det att du kan göra din plikt och tillfredsställa Guds krav. Endast detta slags praktiska agerande kan kallas att träda in i verkligheten av hans ord. Om du kan träda in i denna verklighet, då har du sanningen. Detta är början till att träda in i verkligheten; du måste först utföra denna träning och först därefter kommer du att kunna träda in i djupare realiteter.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De människor som kan visa absolut lydnad gentemot Guds praktiska läggning är de som i sanning älskar Gud

354. Gud är en praktisk Gud: Alla hans verk är praktiska, alla ord han säger är praktiska och alla sanningar han uttrycker är praktiska. Allt som inte är hans ord är intetsägande, obefintligt och osunt. I dag är den Helige Ande till för att vägleda människor in i Guds ord. Om människor ska kunna sträva efter att träda in i verkligheten, måste de söka verkligheten och känna verkligheten; därefter måste de erfara verkligheten och leva ut verkligheten. Ju mer människor lär känna verkligheten, desto bättre kan de avgöra om andras ord är verkliga. Ju mer människor lär känna verkligheten, desto färre föreställningar har de. Ju mer människor upplever verkligheten, desto bättre känner de gärningarna som verklighetens Gud utför och desto lättare är det för dem att bryta sig fria från sina fördärvade, sataniska sinnelag. Ju mer verklighet människor har, desto bättre känner de Gud och desto mer avskyr de köttet och älskar sanningen. Och ju mer verklighet människor har, desto närmare kommer de normerna hos Guds krav. Människor som vinns av Gud är de som besitter verkligheten, som känner verkligheten och som har lärt känna Guds verkliga gärningar genom att erfara verkligheten. Ju mer faktiskt du samarbetar med Gud och kuvar din kropp, desto mer kommer du att tillägna dig den Helige Andes verk, desto mer kommer du att vinna verkligheten och desto mer kommer du att bli upplyst av Gud ‒ och därmed, desto större är din kunskap om Guds verkliga gärningar. Om du kan leva i den Helige Andes nuvarande ljus, blir den nuvarande vägen till utövande tydligare för dig och du blir mer i stånd att avskilja dig från gångna tiders religiösa föreställningar och gamla bruk. Idag står verkligheten i fokus: ju mer verklighet människor har, desto klarare blir deras kunskap om sanningen och desto större deras förståelse av Guds vilja. Verkligheten kan övervinna alla bokstäver och lärosatser, den kan övervinna all teori och expertis, och ju mer verklighet människor fokuserar på, desto mer älskar de verkligen Gud och hungrar och törstar efter hans ord. Om du alltid fokuserar på verkligheten, kommer din livsfilosofi, dina religiösa föreställningar och naturliga personlighet självfallet att utplånas i spåren av Guds verk. De som inte strävar efter verkligheten och inte har någon kunskap om verkligheten kommer sannolikt att sträva efter det övernaturliga och de kommer att vara lättlurade. Den Helige Ande har inga möjligheter att verka i sådana människor och de känner sig därmed tomma och att deras liv saknar mening.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Hur man känner verkligheten

355. Ju mer du omsätter sanningen i praktiken, desto mer besitter sanningen dig; ju mer du omsätter sanningen i praktiken, desto mer du besitter du Guds kärlek; och ju mer du omsätter sanningen i praktiken, desto mer välsignad är du av Gud. Om du alltid praktiserar den på detta sätt, kommer Guds kärlek i dig att successivt göra det möjligt för dig att se, precis så som Petrus kom att lära känna Gud: Petrus sade att Gud inte bara har visdomen att skapa himmel och jord och alla ting, utan att han även har visdomen att utföra ett äkta verk i människor. Petrus sade att han inte bara är värd människors kärlek på grund av sin skapelse av himmel och jord och alla ting, utan än mer på grund av sin förmåga att skapa människan, rädda människan, göra människan fullkomlig, och att efterlämna sin kärlek till människan. Petrus sade också att det finns mycket i honom som är värt människans kärlek. Petrus sade till Jesus: ”Förtjänar inte du folkets kärlek för mycket mer än att ha skapat himmel och jord och alla ting? Det finns mer i dig som är älskvärt. Du agerar och rör dig i det verkliga livet, din Ande berör mig inombords, du fostrar mig, du förebrår mig – allt detta är ännu mer värdigt folkets kärlek.” Om du vill se och uppleva Guds kärlek, då måste du utforska och söka i verkliga livet och du måste vara beredd att lägga ditt eget kött åt sidan. Du måste fatta detta beslut. Du måste vara en beslutsam person, som kan tillfredsställa Gud i allt. Du får inte vara lat, åtrå köttets njutningar eller leva för köttet, utan du skall leva för Gud. Det kan komma tillfällen när du inte tillfredsställer Gud. Det beror på att du inte förstår Guds vilja; nästa gång, även om det kommer att kräva mer ansträngning, måste du tillfredsställa honom, och inte tillfredsställa köttet. När du får erfarenheter på det här sättet, kommer du att ha lärt känna Gud. Du kommer att upptäcka att Gud skapade himmel och jord och alla ting, att han har blivit kött så att människor verkligen och faktiskt kan se honom, och verkligen och faktiskt kan umgås med honom, att han kan vandra bland människorna, att hans Ande kan göra människor fullkomliga i verkliga livet och låta dem se hans ljuvlighet och uppleva hans fostran, hans tuktan och hans välsignelser. Om du alltid får erfarenheter på det här sättet, kommer du att vara oskiljaktig från Gud i verkliga livet, och om din relation med Gud en dag upphör att vara normal, kommer du att kunna uppleva förebråelse och känna ånger. När du har ett normalt förhållande till Gud, kommer du aldrig att vilja överge Gud, och om Gud en dag säger att han kommer att överge dig, kommer du att bli rädd och säga att du hellre skulle dö än överges av Gud. Så snart du känner dessa känslor, kommer du att känna att du är oförmögen att överge Gud, och på så sätt kommer du att ha en grundval, och du kommer verkligen att åtnjuta Guds kärlek.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som älskar Gud kommer för evigt att leva i hans ljus

356. Det största felet med människan som har tro på Gud är att hennes tro bara är i ord, och Gud finns inte alls i hennes praktiska liv. Alla människor tror sannerligen på Guds existens, ändå är inte Gud en del av deras vardagliga liv. Många böner till Gud kommer från människans mun, men Gud har liten plats i hennes hjärta, och därmed prövar Gud människan om och om igen. Eftersom människan är oren har Gud inget annat alternativ än att pröva människan, så att hon kan känna skam och lära känna sig själv i prövningarna. I annat fall skall alla människor bli ärkeängelns barn, och bli allt mer fördärvad. Under människans tro på Gud kastas många personliga motiv och mål åt sidan medan hon oupphörligen renas av Gud. I annat fall kan ingen människa användas av Gud, och Gud har inget sätt att göra det verk i människan som han borde. Gud renar först människan. I den processen kan människan komma till vetskap om sig själv och Gud kan förändra människan. Först efter det kan Gud arbeta in sitt liv i människan, och bara på det sättet kan människans hjärta vändas helt och hållet till Gud. Att tro på Gud är alltså inte så enkelt som människan kanske säger. Om du bara har kunskap men inte har hans ord som liv; om du är begränsad endast till din egen kunskap men inte kan praktisera sanningen eller leva ut Guds ord, då är detta som Gud ser det desto mer bevis för att du inte har ett hjärta av kärlek till Gud, och det visar att ditt hjärta inte tillhör Gud. Att lära känna Gud genom att tro på honom; detta är det slutliga målet och det som människan skall söka. Du måste anstränga dig för att leva ut Guds ord så att de kan förverkligas i din praktik. Om du bara har dogmatisk kunskap, kommer din tro på Gud att bli till intet. Bara om du också praktiserar och lever ut hans ord kan din tro anses vara fullständig och i enlighet med Guds vilja. På den här vägen kan många människor tala om mycket kunskap, men i deras dödsstund svämmar deras ögon över av tårar, och de hatar sig själva för att ha slösat bort en livstid och levt för ingenting till hög ålder. De förstår bara dogmer men kan inte omsätta sanningen i praktiken och vittna om Gud, utan springer istället bara hit och dit, flitiga som myror; när de står vid dödens rand ser de till sist att de saknar sant vittnesbörd, att de inte känner Gud alls. Är det inte för sent då? Varför fångar du inte dagen och söker den sanning som du älskar? Varför vänta till i morgon? Om du inte lider för sanningen i livet eller försöker vinna den, kan det vara så att du önskar känna ånger i dödens timme? Varför tror du i så fall på Gud? I själva verket finns det många områden där människan, om hon bara sätter till lite ansträngning, kan omsätta sanningen i praktiken och därmed tillfredsställa Gud. Människans hjärta är ständigt besatt av demoner och därför kan hon inte handla för Guds skull. Snarare färdas hon ständigt fram och tillbaka för köttet, och vinner ingenting i slutänden. Det är av dessa skäl som människan jämt har bekymmer och bedrövelser. Är inte de plågor från Satan? Är detta inte köttets fördärv? Du borde inte lura Gud genom att bara ge läpparnas bekännelse. Snarare måste du vidta konkreta åtgärder. Lura inte dig själv; vad är det för mening med det? Vad kan du vinna på att leva för köttets skull och slita för berömmelse och rikedom?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud

357. De som uppriktigt tror på Gud är de som är villiga att omsätta Guds ord i praktiken, och de är de som är villiga att praktisera sanningen. De som uppriktigt kan stå som vittnen för Gud är också de som är villiga att omsätta hans ord i praktiken, och de är de som genuint kan stå på sanningens sida. De som använder sig av bedrägeri och som begår orättvisor är alla de människor som inte har någon sanning och de drar alla skam över Gud. De i kyrkan som ägnar sig åt dispyter är Satans lakejer och är Satan förkroppsligad. Den här sortens människor är alltför illvilliga. Alla de som inte har någon urskillningsförmåga och är oförmögna att stå på sanningens sida hyser onda avsikter och befläckar sanningen. De här människorna är dessutom så typiska representanter för Satan; de är bortom räddning och det behöver inte sägas att de alla är föremål för eliminering. De som inte praktiserar sanningen bör inte tillåtas bli kvar i Guds familj, och inte heller dessa som avsiktligt raserar kyrkan. Men tiden för att utföra utrensningsarbetet är inte nu. De kommer bara att avslöjas och elimineras i slutet. Inget mer meningslöst verk ska utföras på de här människorna; de som tillhör Satan är oförmögna att stå på sanningens sida, medan de som söker sanningen kan stå på sanningens sida. De som inte praktiserar sanningen är ovärdiga att höra sanningens väg och ovärdiga att bära vittnesbörd om sanningen. Sanningen är i grund och botten inte något för deras öron utan talas snarare för dem som praktiserar den. Innan varje persons slut avslöjas, kommer de som stör kyrkan och avbryter verket att först bli lämnade åt sidan. Så snart som verket är fullbordat kommer dessa människor en efter en att avslöjas innan de elimineras. Under tiden när sanningen tillhandahålls ägnas för ögonblicket ingen uppmärksamhet åt dem. När hela sanningen avslöjas för mänskligheten, bör dessa människor elimineras; det kommer också att vara den tid när alla människor klassificeras efter sin sort. På grund av sin ringa begåvning kommer de som saknar urskillningsförmåga att förstöras i onda människors händer och de kommer att vilseledas av onda människor och kommer att vara oförmögna att återvända. Dessa människor bör behandlas på detta sätt då de inte älskar sanningen, eftersom de är oförmögna att stå på sanningens sida, eftersom de följer onda människor, de står på onda människors sida, och eftersom de är i maskopi med onda människor och trotsar Gud. De vet utomordentligt väl att de där onda människorna sprider ondska men de härdar sina hjärtan och följer dem, så att de rör sig i motsatt riktning till sanningen. Gör inte alla dessa människor, som inte praktiserar sanningen utan gör fördärvliga och avskyvärda ting, det onda? Även om det finns sådana bland dem som uppför sig som kungar och sådana som hänger efter dem, är inte deras Gudsförnekande naturer desamma? Vilken ursäkt kan de ha för att säga att Gud inte räddar dem? Vilken ursäkt kan de ha för att säga att Gud inte är rättfärdig? Är det inte deras egen ondska som kommer att förgöra dem? Är det inte deras egen upproriskhet som kommer att dra ner dem i helvetet? De som praktiserar sanningen kommer att räddas i slutet och göras fullkomliga genom sanningen. De som inte praktiserar sanningen kommer till slut att bjuda in ödeläggelse genom sanningen. Dessa är de slut som väntar dem som praktiserar sanningen och de som inte gör det.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. En varning till dem som inte praktiserar sanningen

Föregående: A. Om att avslöja vad är att förtrösta på Gud

Nästa: C. Om hur man lär känna sig själv och uppnå uppriktig ånger

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger