A. Om att avslöja vad är att förtrösta på Gud

331. Trots att många människor tror på Gud är det få som förstår vad förtröstan på Gud innebär och vad de måste göra för att följa Guds vilja. Det beror på att fastän folk är väl bekanta med ordet ”Gud” och uttryck som ”Guds verk” känner de inte Gud och än mindre känner de till hans verk. Det är alltså inte undra på att alla dessa som inte känner Gud är virriga i sin tro på honom. Folk tar inte tron på Gud på allvar och det beror helt och hållet på att Gud är alltför obekant, alltför främmande för dem. På så sätt uppfyller de inte Guds krav. Om folk inte känner Gud och inte känner hans verk, är de med andra ord inte lämpliga att användas av Gud och än mindre i stånd att lyda hans vilja. Att ”tro på Gud” innebär att tro att det finns en Gud; det här är den mest elementära innebörden av begreppet gudstro. Dessutom är inte tron att det finns en Gud detsamma som att verkligen tro på honom; snarare är det en sorts enkel förtröstan med starka religiösa övertoner. Sann förtröstan på Gud innebär följande: Med utgångspunkt från tron på att Gud härskar över allting upplever man hans ord och hans verk, renar sitt fördärvade sinnelag, följer Guds vilja och lär känna honom. Endast en resa av det här slaget kan kallas att ”förtrösta på Gud”. Likväl ser folk ofta tro på Gud som någonting enkelt och ytligt. Människor som tror på Gud på det viset har tappat bort vad det betyder att tro på Gud, och även om de fortsätter att tro ända till slutet kommer de aldrig att vinna Guds gillande, för de befinner sig på fel väg. Än i dag finns det de vars tro på Gud baserar sig på bokstavstro och tomma lärosatser. De vet inte att de saknar gudstrons innersta kärna och de kan inte få Guds gillande. Likväl ber de Gud välsigna dem med trygghet och tillräcklig nåd. Låt oss stanna upp, stilla vårt hjärta och fråga oss själva: Är det så att tro på Gud verkligen är det enklaste i världen? Är det så att tro på Gud inte handlar om mer än att ta emot mycket nåd från Gud? Är människor som tror på Gud utan att känna honom eller som tror på Gud och ändå går emot honom verkligen i stånd att tillfredsställa Guds vilja?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Förord

332. Vad är verklig tro på Gud idag? Det är att acceptera Guds ord som verkligheten i ditt liv och att känna Gud utifrån hans ord i syfte att uppnå en sann kärlek till honom. För att vara tydlig: Det är tron på Gud som gör att du kan lyda Gud, älska Gud och fullgöra den plikt som åligger dig i egenskap av en Guds skapelse. Detta är målet för gudstron. Du måste förstå Guds ljuvlighet, hur vördnadsvärd Gud är och hur Gud utför frälsningens verk i sina skapade varelser och fullkomnar dem – detta är själva kärnan i din tro på Gud. Gudstro är huvudsakligen övergången från ett köttsligt liv till ett liv av kärlek till Gud; från att leva i fördärv till att leva i Guds ords liv; det är att komma ut ur Satans herravälde och leva under Guds omvårdnad och beskydd; det är att kunna lyda Gud och inte lyda köttet; det är att överlåta ditt hela hjärta till Gud, att låta honom fullkomna dig och att frigöra dig själv från det fördärvade sataniska sinnelaget. Gudstron syftar huvudsakligen till att Guds kraft och härlighet ska kunna uppenbaras i dig, så att du kan göra Guds vilja, verkställa Guds plan och vara i stånd att vittna om Gud inför Satan. Tron på Gud ska inte kretsa kring att skåda tecken och under, och den ska inte heller finnas för ditt eget kötts skull. Den ska utgöras av en strävan efter att lära känna Gud, att kunna lyda Gud och att likt Petrus lyda honom intill döden. Detta är de främsta målsättningarna med att tro på Gud. Man äter och dricker Guds ord för att lära känna Gud och behaga honom. Att äta och dricka Guds ord ger dig mer kunskap om Gud och först därefter kan du lyda honom. Du måste känna Gud för att kunna älska honom, och att uppnå detta mål är den enda målsättning människan ska ha i sin tro på Gud. Om din tro på Gud innebär att du alltid försöker se tecken och under, då är utgångspunkten i denna gudstro felaktig. Tron på Gud är huvudsakligen ett accepterande av att Guds ord är livets realitet. Guds mål kan bara uppnås genom att du omsätter orden från hans mun i praktisk handling och utföra dem i ditt inre. Människans gudstro ska innebära en strävan efter att fullkomnas av Gud, att kunna underkasta sig Gud, och att lyda honom fullständigt. Om ni kan lyda Gud utan att knorra, vara uppmärksamma på Guds önskemål, uppnå Petrus mognad och äga Petrus hållning som Gud talar om, då kommer ni att ha uppnått framgång i tron på Gud, och det kommer att vara tecknet på att ni har vunnits av honom.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Allt uppnås genom Guds ord

333. Eftersom du tror på Gud, måste du äta och dricka av hans ord, uppleva hans ord och leva ut hans ord. Endast detta kan kallas tro på Gud! Om du med din mun säger att du tror på Gud och ändå inte kan omsätta några av hans ord i praktiken eller frambringa någon verklighet, kallas inte det att tro på Gud. Det är snarare ”att söka bröd för att mätta hungern.” Att endast tala om triviala vittnesbörd, meningslösa saker och ytliga frågor utan att ha ens det minsta stycke verklighet, det är inte att tro på Gud, och då har man helt enkelt inte förstått det rätta sättet att tro på Gud. Varför måste du äta och dricka så mycket som möjligt av Guds ord? Om du inte äter och dricker av hans ord, utan bara försöker stiga upp till himlen, är det att tro på Gud? Vad är det första steget som en som tror på Gud måste ta? Längs vilken väg fullkomnar Gud människan? Kan du fulländas utan att äta och dricka Guds ord? Kan du anses vara en person som tillhör riket utan att ha Guds ord som din verklighet? Exakt vad innebär det att tro på Gud? De som tror på Gud måste åtminstone uppföra sig väl; viktigast av allt är att besitta Guds ord. Oavsett vilket kan du aldrig vända dig bort från hans ord. Att känna Gud och fullgöra hans intentioner uppnås med hjälp av hans ord. I framtiden kommer varje nation, samfund, religion och område att erövras med hjälp av Guds ord. Gud kommer att tala direkt, alla människor kommer att hålla Guds ord i sina händer, och på så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. Inombords och utanpå, Guds ord genomsyrar allt: Människorna kommer att tala Guds ord med sina munnar, handla i enlighet med Guds ord och bära Guds ord i sitt inre och förbli genomsyrade av Guds ord. På så sätt kommer mänskligheten att fullkomnas. De som fullgör Guds intensioner och är i stånd att vittna om honom, det är de människor som har Guds ord som sin verklighet.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Rikets tidsålder är ordens tidsålder

334. Idag måste du komma in på rätt spår eftersom du tror på den praktiske Gud. När du har tro på Gud bör du inte bara söka välsignelser, utan söka att älska Gud och känna Gud. Genom hans upplysning och din egen strävan kan du äta och dricka hans ord, utveckla en sann förståelse av Gud, och ha en sann kärlek till Gud som kommer från ditt hjärta. Med andra ord är din kärlek till Gud den mest äkta, så att ingen kan förstöra eller stå i vägen för din kärlek till honom. Då är du på rätt spår i tron till Gud. Det bevisar att du tillhör Gud, för ditt hjärta har tagits i besittning av Gud och då kan du inte besittas av någonting annat. På grund av din erfarenhet, det pris du betalat och Guds verk, kan du utveckla en oombedd kärlek till Gud. Då befrias du från Satans inflytande och lever i ljuset av Guds ord. Först när du har brutit dig fri från mörkrets inflytande kan du bedömas ha vunnit Gud. I din tro på Gud måste du söka detta mål. Detta är plikten för var och en av er. Ingen bör vara tillfreds med saker och ting som de är. Du kan inte vara tvehågsen gentemot Guds verk eller ta lätt på det. Du bör tänka på Gud i alla avseenden och vid alla tillfällen, och göra allting för hans skull. Och när du talar eller gör saker, bör du sätta Guds hus intressen först. Bara detta är i enlighet med Guds vilja.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud

335. Du kanske tänker att tro på Gud handlar om att lida eller att göra allehanda saker för honom; du kanske tänker att syftet med att tro på Gud är att ditt kött ska känna frid, att allt i ditt liv ska förlöpa smidigt eller att du ska känna dig bekväm och tillfreds i alla avseenden. Men inget av detta är syften som folk ska knyta till sin tro på Gud. Om du tror av de här anledningarna är din utgångspunkt felaktig och det är helt enkelt omöjligt för dig att bli fullkomliggjord. Guds handlingar, hans rättfärdiga sinnelag, visdom, ord, förunderlighet och ogripbarhet är alltsamman sådant som folk måste förstå. När du har den förståelsen måste du använda den för att befria ditt hjärta från alla personliga krav, förhoppningar och uppfattningar. Endast genom att göra dig av med dessa ting kan du uppfylla de villkor Gud kräver, och det är endast genom att göra detta som du kan ha liv och behaga Gud. Syftet med att tro på Gud är att behaga honom och att leva ut det sinnelag han kräver, så att hans handlingar och hans härlighet kan manifesteras genom denna skara ovärdiga människor. Det är det korrekta perspektivet när det gäller att tro på Gud, och det är också det mål som du ska söka. Du måste ha rätt utgångspunkt för din tro på Gud och du måste söka att få del av Guds ord. Du behöver äta och dricka Guds ord och du måste kunna leva ut sanningen, och särskilt måste du kunna se hans praktiska gärningar, hans underbara gärningar i hela universum, liksom det praktiska verk han utför i köttet. Genom sina praktiska upplevelser kan människor förstå exakt hur Gud utför sitt verk i dem och vad han vill med dem. Syftet med alltsamman är att rensa bort folks fördärvade sataniska sinnelag. Efter att ha kastat ut all orenhet och orättfärdighet du har inom dig, och efter att ha gjort dig av med dina felaktiga avsikter och utvecklat sann tillit till Gud – endast med sann tillit kan du verkligen älska Gud. Du kan bara hysa sann kärlek till Gud med din tro på honom som grundval. Kan du älska Gud utan att tro på honom? Eftersom du tror på Gud måste du vara på det klara med detta. Somliga människor blir fulla av energi så fort de märker att deras tillit till Gud ger dem välsignelser, men sedan tappar de all energi så snart de ser att de måste utstå förädlingar. Är det att tro på Gud? Till sist måste du uppnå fullständig och total lydnad mot Gud. Du tror på Gud men du ställer fortfarande krav på honom, du har många religiösa uppfattningar som du inte kan göra dig kvitt, personliga intressen som du inte kan släppa taget om, och du söker fortfarande köttets välsignelser och vill att Gud ska rädda ditt kött och frälsa din själ – precis så beter sig människor som har fel perspektiv. Även om religiösa människor förtröstar på Gud, försöker de inte ändra sitt sinnelag och strävar inte efter kunskap om Gud, utan de söker bara tillgodose köttets intressen. Många av er har en trosuppfattning som hör hemma i kategorin religiösa övertygelser; det är inte sann tro till Gud. För att tro på Gud måste man äga ett hjärta som är redo att lida för honom och en vilja att överlämna sig. Om inte folk uppfyller de här två villkoren är deras tillit till Gud inte stor och de kommer inte att kunna åstadkomma någon förändring i sitt sinnelag. De enda som verkligen tror på Gud är de som verkligen strävar efter sanningen, söker kunskap om Gud och strävar efter liv.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som ska göras fullkomliga måste genomgå förädling

336. Efter alla dessa år har jag sett många människor som tror på Gud. Vad har deras tro omformat Gud till i deras tankar? Vissa människor tror på Gud som om han bara vore luft. De här människorna har inga svar på frågor om Guds existens eftersom de varken kan känna eller uppfatta hans närvaro eller frånvaro, och än mindre kan se den tydligt eller förstå den. Undermedvetet tänker de här människorna att Gud inte finns. Andra tror på Gud som om han vore en människa. De tänker att han inte kan göra de saker som de själva inte kan göra och att han tänker som de tänker. Deras definition av Gud är ”en person som är osynlig och som man inte kan ta på”. Sedan finns det en grupp människor som tror på Gud som om han vore en marionett. De tror inte att Gud har några känslor. De tror att han är en lerstaty och att han inte har någon inställning, någon ståndpunkt eller några idéer när han ställs inför ett problem. De tror att han kan styras av människornas nycker. Folk tror helt enkelt som de har lust att tro. Om de gör honom stor, då är han stor; om de gör honom liten, då är han liten. När de syndar och behöver Guds nåd, tolerans och kärlek utgår de från att Gud ska visa dem nåd. De här människorna skapar en ”Gud” i sin egen fantasi och sedan får de den här ”Guden” att uppfylla deras önskningar och tillfredsställa alla deras begär. Oavsett när eller var och oavsett vad sådana människor gör, behandlar de Gud och sin tro utifrån den här fantasibilden. Det finns till och med de som har förargat Gud och likväl tror att han ska rädda dem, eftersom de menar att Guds kärlek är gränslös och hans sinnelag rättfärdigt och att oavsett hur mycket en person förnärmar Gud, kommer han inte att minnas något av det. De tror att eftersom mänskliga brister, överträdelser och olydnad är tillfälliga uttryck för en persons sinnelag, kommer Gud att ge människorna fler chanser och vara tolerant och tålmodig mot dem. De tror att Gud fortfarande ska älska dem som förut. På så vis bibehåller de sina höga förhoppningar om att kunna uppnå frälsning. Faktum är att oavsett hur människor tror på Gud, kommer han att ha en negativ inställning till dem så länge de inte strävar efter sanningen. Det beror på att du åsidosätter den verklige Guden, även om du under hela den tid du trott på Gud har tagit boken med Guds ord och skattat den högt och studerat och läst den varje dag. Du betraktar honom som luft eller bara som en människa – och en del av er ser bara på honom som en marionettdocka. Varför uttrycker jag mig så? Jag gör det därför att jag anser att vare sig ni stöter på problem eller hamnar i vissa situationer så har de saker som finns i ert undermedvetna, sådant som har sitt upphov i ert inre, aldrig haft någon koppling till Guds ord eller strävan efter sanningen. Du vet bara vad du själv tänker, vilken din egen ståndpunkt är, och så tvingar du på Gud dina egna idéer och åsikter. I dina tankar blir de till Guds ståndpunkter, och av dess ståndpunkter skapar du normer som du upprätthåller till punkt och pricka. Att fortsätta på det viset tar dig med tiden allt längre bort från Gud.

– Ordet, vol 2. Om att känna Gud. Hur man lär känna Guds sinnelag och de resultat hans verk ska uppnå

337. Varför tror du på Gud? De flesta människor blir förbryllade av denna fråga. De har alltid två vitt skilda synsätt när det gäller den praktiske Guden och Gud i himmelriket, vilket visar på att de inte tror på Gud för att lyda honom, utan för att få vissa fördelar eller för att undkomma lidandet vid katastrofen. Det är endast då de visar spår av lydnad, men denna lydnad är villkorlig, den uppkommer endast genom deras egna personliga framtidsutsikter och har tvingats på dem. Frågan kvarstår: varför tror du på Gud? Om det endast är för dina framtidsutsikters skull och ditt öde så är det bättre att du inte tror. En tro som denna är självbedrägeri, självuppmuntran och självuppskattning. Om din tro inte bygger på grunden att du lyder inför Gud, så kommer du till slut att straffas för att du motsätter dig Gud. Alla som inte försöker lyda Gud i sin tro motsätter sig Gud. Gud förväntar sig att människorna söker sanningen, att de törstar efter Guds ord, att de äter och dricker Guds ord och praktiserar dessa så att de kan klara av att lyda Gud. Om din motivation verkligen är sådan, kommer Gud med säkerhet att upphöja dig och kommer att vara dig nådig. Ingen kan tvivla på eller förändra detta. Om din motivation inte handlar om lydnad gentemot Gud och du har andra syften, så kommer allt det du säger och gör – dina böner inför Gud, och till och med alla handlingar – att stå i opposition mot Gud. Du kan vara tystlåten och försynt, din varje handling och ansiktsuttryck kan verka rätt, du kan tyckas vara en som lyder, men när det gäller din motivation och dina åsikter om tron på Gud, står allt det du gör i opposition mot Gud, och är ont. Människor som förefaller vara lydiga som får, men vars hjärtan har onda avsikter, är ulvar i fårakläder; de bryter genast mot Gud och Gud kommer inte att skona någon av dem. Den Helige Ande kommer att avslöja var och en av dem, så att alla kan se att var och en som är skenhelig med all säkerhet kommer att hatas och avvisas av den Helige Ande. Oroa dig inte: Gud kommer att ta itu med detta och lösa varje enskilt fall i tur och ordning.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. I din tro på Gud skall du lyda Gud

338. Det största felet med människan som har tro på Gud är att hennes tro bara är i ord, och Gud finns inte alls i hennes praktiska liv. Alla människor tror sannerligen på Guds existens, ändå är inte Gud en del av deras vardagliga liv. Många böner till Gud kommer från människans mun, men Gud har liten plats i hennes hjärta, och därmed prövar Gud människan om och om igen. Eftersom människan är oren har Gud inget annat alternativ än att pröva människan, så att hon kan känna skam och lära känna sig själv i prövningarna. I annat fall skall alla människor bli ärkeängelns barn, och bli allt mer fördärvad. Under människans tro på Gud kastas många personliga motiv och mål åt sidan medan hon oupphörligen renas av Gud. I annat fall kan ingen människa användas av Gud, och Gud har inget sätt att göra det verk i människan som han borde. Gud renar först människan. I den processen kan människan komma till vetskap om sig själv och Gud kan förändra människan. Först efter det kan Gud arbeta in sitt liv i människan, och bara på det sättet kan människans hjärta vändas helt och hållet till Gud. Att tro på Gud är alltså inte så enkelt som människan kanske säger. Om du bara har kunskap men inte har hans ord som liv; om du är begränsad endast till din egen kunskap men inte kan praktisera sanningen eller leva ut Guds ord, då är detta som Gud ser det desto mer bevis för att du inte har ett hjärta av kärlek till Gud, och det visar att ditt hjärta inte tillhör Gud. Att lära känna Gud genom att tro på honom; detta är det slutliga målet och det som människan skall söka. Du måste anstränga dig för att leva ut Guds ord så att de kan förverkligas i din praktik. Om du bara har dogmatisk kunskap, kommer din tro på Gud att bli till intet. Bara om du också praktiserar och lever ut hans ord kan din tro anses vara fullständig och i enlighet med Guds vilja.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud

339. Du tror på Gud och följer Gud, så i ditt hjärta måste du älska Gud. Du måste kasta bort ditt fördärvade sinnelag, du måste söka att uppfylla Guds önskan och du måste göra en Guds skapelses plikt. Eftersom du tror på och följer Gud måste du offra allt till honom, inte göra personliga val eller krav, och du måste uppnå förverkligandet av Guds önskemål. Eftersom du är skapad ska du lyda Herren som skapade dig, för du saknar av födseln makt över dig själv och du är oförmögen att kontrollera ditt eget öde. Eftersom du är en person som tror på Gud måste du söka helighet och förändring. Eftersom du är en Guds skapelse måste du göra din plikt och hålla dig på din plats, och du får inte överskrida din plikt. Avsikten är inte att begränsa dig eller förtrycka dig med hjälp av lärosatser, utan detta är den väg genom vilken du kan göra din plikt, och det är något som alla som handlar rättfärdigt kan – och måste – uppnå.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Framgång eller misslyckande beror på vilken vägmänniskan går

340. Det mest grundläggande kravet när det gäller människans tro på Gud är att hon har ett uppriktigt hjärta och att hon engagerar sig fullkomligt och verkligen lyder. Vad som är svårast för människan är att ge hela sitt liv i utbyte mot sann tro, som kan göra det möjligt för henne att vinna hela sanningen och fullgöra sin plikt som en Guds skapelse. Detta är vad som är ouppnåeligt för dem som misslyckas, och det är ännu mer ouppnåeligt för dessa som inte kan finna Kristus. Eftersom människan inte är bra på att hänge sig helt och hållet åt Gud, eftersom hon inte är villig att göra sin plikt gentemot Skaparen, eftersom hon har sett sanningen men undviker den och går sin egen väg, eftersom hon alltid söker genom att gå samma väg som dessa som misslyckats, eftersom hon alltid trotsar himlen, misslyckas hon alltid, låter sig alltid luras av Satans knep och snärjs i sitt eget nät. Eftersom människan inte känner Kristus, eftersom hon inte är expert på att förstå och uppleva sanningen, eftersom hon är alltför vördnadsfull mot Paulus och alltför lysten på himlen, eftersom hon alltid kräver att Kristus ska lyda henne och kommenderar Gud, är dessa stora personligheter och dessa som har upplevt världens växlingar fortfarande dödliga och dör fortfarande mitt under Guds pågående tuktan. Det enda jag kan säga om sådana människor är att de dör en tragisk död och att konsekvensen för dem – deras död – inte är utan berättigande. Är inte deras misslyckande ännu mer oacceptabelt för himlens lag? Sanningen kommer från människans värld, men sanningen bland människorna förs vidare av Kristus. Den har sitt ursprung i Kristus, alltså i Gud själv, och detta är något som människan inte är kapabel till. Men Kristus skänker bara sanningen; han kommer inte för att besluta om människan ska nå framgång i sin strävan efter sanningen. Därav följer alltså att framgång eller misslyckande i sanningen beror helt och hållet på människans strävan. Huruvida hon lyckas eller misslyckas i sanningen har aldrig haft något med Kristus att göra utan avgörs tvärtom av hennes strävan. Man kan inte lasta Gud för människans slutliga öde och hennes framgång eller misslyckande, så att det bli Gud själv som bär skulden för det, för det här är inte något som berör Gud själv utan det är direkt relaterat till den plikt som Guds skapelser har att göra. De flesta människor har lite kunskap om Paulus och Petrus strävan och slutmål, och likväl känner folk inte till mer än Petrus och Paulus slutliga öde och vet inget om hemligheten bakom Petrus framgångar eller de bristfälligheter som ledde till Paulus misslyckande. Så om ni är fullkomligt oförmögna att genomskåda själva kärnan i deras strävan, då kommer de flesta av er ändå att misslyckas i er egen strävan, och även om några få av er kommer att lyckas kommer de ändå inte att vara Petrus jämlikar. Om vägen för din strävan är den rätta, då har du hopp om framgång: om den väg du går i din strävan efter sanningen är fel väg, då kommer du aldrig att kunna nå framgång utan kommer att gå samma öde till mötes som Paulus.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Framgång eller misslyckande beror på vilken vägmänniskan går

341. Om du tror på Gud måste du lyda honom, omsätta sanningen i praktisk handling och fullgöra alla dina plikter. Dessutom måste du förstå det du ska uppleva. Om du bara upplever hur du blir åtgärdad, fostrad och dömd, om du bara kan njuta av Gud och förblir 0förmögen att känna när Gud fostrar dig eller åtgärdar dig – det är inte acceptabelt. Det är möjligt att du förmår stå på dig i det här ögonblicket av förädling, men det räcker ändå inte; du måste fortsätta marschera framåt. Att lära sig älska Gud är något som aldrig stannar upp och aldrig tar slut. Folk ser det som någonting ytterst enkelt att tro på Gud, men så snart de får lite praktisk erfarenhet inser de att det inte är så enkelt som folk föreställer sig att tro på Gud. Människan liden när Gud verkar för att förädla henne. Ju mer en individ förädlas, desto större blir hennes kärlek till Gud och desto mer av Guds makt kommer att uppenbaras i henne. Och omvänt – ju mindre förädling en människa mottar, desto mindre växer hennes kärlek till Gud och desto mindre kommer Guds makt att uppenbaras i henne. Ju mer en sådan människa förädlas och ju mer smärta och plåga hon upplever, desto mer växer hennes kärlek till Gud, desto mer äkta blir hennes tillit till Gud och desto större blir hennes kunskap om Gud. I dina upplevelser kommer du att se människor som lider svårt då de förädlas, då de utsätts för omfattande åtgärder och fostran, och du kommer att se att det är de här människor som har en djup kärlek till Gud och en större och mer inträngande kunskap om Gud. De som inte har upplevt att bli åtgärdade har bara en ytlig kunskap och de kan bara säga: ”Gud är så god, han skänker människorna sin nåd så att de kan glädjas åt honom.” Om folk har erfarit att bli åtgärdade och fostrade, då kan de tala om den sanna kunskapen om Gud. Så ju mer förunderliga Guds verk i människan är, desto mer värdefullt och betydelsefullt är det. Ju mer ogenomträngligt det är för dig och ju mer oförenligt det är med dina uppfattningar, desto mer kan Guds verk erövra dig, vinna dig och göra dig fullkomlig. Hur väldig är inte betydelsen av Guds verk! Om inte Gud förädlade människan på det här viset, om han inte arbetade enligt denna metod, skulle hans verk vara ineffektivt och betydelselöst. Tidigare sas det att Gud skulle välja ut och vinna denna skara och göra dem fullkomliga i de sista dagarna; häri ligger en sällsam betydelse. Ju större det verk är som Gud utför i ert inre, desto större och renare blir er kärlek till honom. Ju större Guds verk är, desto mer kan människan fatta något av hans visdom och desto större är människans kunskap om honom.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De som ska göras fullkomliga måste genomgå förädling

342. Tro på Gud kräver lydnad mot honom och erfarenhet av hans verk. Gud har uträttat så mycket verk – det kan sägas att för människorna handlar allt om fullkomlighet, om förfining och, i än högre grad, om tuktan. Inte ett enda steg av Guds verk har stämt överens med mänskliga föreställningar; vad människor har åtnjutit är Guds stränga ord. När Gud kommer ska människor glädjas åt hans majestät och hans vrede, men hur stränga hans ord än är så kommer han för att frälsa mänskligheten och fullkomna den. Som skapade varelser bör människorna fullgöra de plikter som de bör fullgöra och vittna om Gud mitt under förfiningen. I varje prövning bör de stå fast vid det vittnesbörd de bör avge och avge ett rungande vittnesbörd om Gud. Detta är en segrare. Oavsett hur Gud förfinar dig förblir du full av tillförsikt och förlorar aldrig din förtröstan på Gud. Du gör vad människan ska göra. Det här är vad Gud kräver av människan och människans hjärta bör vara i stånd att helt och hållet återvända till honom och vända sig till honom i varje enskilt ögonblick. Detta är en segrare. De som Gud kallar segrare är de som fortfarande kan vittna, bevara sin tillförsikt och sin hängivenhet för Gud när de befinner sig under Satans inflytande och under Satans belägring, det vill säga omslutna av mörkrets krafter. Om du kan bevara ett rent hjärta och din äkta kärlek till Gud oavsett allt, då står du som vittne inför Gud och detta är vad Gud menar med att vara en segrare. Om din strävan är utomordentlig när Gud välsignar dig men du drar dig tillbaka utan hans välsignelser, är det renhet? Eftersom du är säker på att den här vägen är sann måste du följa den till slutet; du måste förbli hängiven Gud. Eftersom du har sett att Gud själv har kommit till jorden för att fullkomna dig, bör du ge ditt hjärta helt till honom. Vad han än gör – även om han bestämmer en ofördelaktig utgång för dig vid det yttersta slutet – kan du ändå följa honom. Det är att bevara din renhet inför Gud. Att bära fram en helig andlig kropp och en ren oskuld som offer till Gud är att bevara ett uppriktigt hjärta inför Gud. För mänskligheten är ärlighet renhet och att kunna vara ärlig mot Gud att bevara sin renhet. Detta är vad du bör praktisera. När du bör be, ska du be; när du bör samlas i gemenskap, ska du göra det; när du bör sjunga psalmer, ska du sjunga psalmer; och när du bör försaka köttet, ska du försaka köttet. När du utför din plikt ska du inte slarva dig igenom den; när du möter prövningar ska du stå fast. Detta är hängivenhet för Gud.

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Du bör bevara din hängivenhet för Gud

343. När Mose slog på klippan och det vatten som Jehova skänkte rann fram, var det på grund av hans tro. ‌När David med hjärtat fyllt av glädje spelade på lyran och prisade mig, Jehova, var det på grund av hans tro. ‌När Job förlorade sin boskap som fyllde bergen och sina outsägliga rikedomar och hans kropp blev full av ömma bölder, var det på grund av hans tro. ‌När han kunde höra min, Jehovas, röst och se min, Jehovas, härlighet, var det på grund av hans tro. ‌Att Petrus kunde följa Jesus Kristus berodde på hans tro. ‌Att han kunde spikas fast på korset för min skull och avge ett härligt vittnesbörd berodde också på hans tro. ‌När Johannes såg Människosonens härliga gestalt berodde det på hans tro. ‌När han såg visionen av de yttersta dagarna berodde det än mer på hans tro. Att de så kallade massorna från de hedniska folken har fått min uppenbarelse och fått veta att jag har återvänt i köttet för att utföra mitt verk bland människorna beror också på deras tro. ‌Alla dessa som slagits ner av mina hårda ord och ändå tröstas av dem och är frälsta – har de inte blivit det på grund av sin tro? Folk har fått så mycket på grund av sin tro och det är inte alltid en välsignelse. De får kanske inte ta emot den glädje och fröjd som David kände eller få vatten skänkt av Jehova som Mose fick. Job välsignades till exempel av Jehova på grund av sin tro, men han drabbades också av katastrofer. Oavsett om du blir välsignad eller drabbas av olycka så är båda delarna välsignade händelser. Utan tro skulle du inte kunna ta emot detta erövringsverk, än mindre se Jehovas gärningar förevisade inför dina ögon i dag. Du skulle inte kunna se, än mindre skulle du kunna ta emot. Skulle du kunna se Jehovas gärningar i dag om inte dessa gissel, olyckor och domar drabbade dig? I dag är det tro som gör att du kan bli erövrad, och det är genom att bli erövrad som du kan tro på alla Jehovas gärningar. Det är enbart på grund av tro som du mottar denna tuktan och dom. Genom denna tuktan och dom blir du erövrad och fullkomliggjord. Utan den sortens tuktan och dom som du mottar i dag skulle din tro vara förgäves, för du skulle inte lära känna Gud; oavsett hur mycket du trodde på honom skulle din tro bara vara ett tomt uttryck utan grund i verkligheten. Det är först när du har tagit emot detta erövringsverk, detta verk som gör dig fullkomligt lydig, som din tro blir sann och pålitlig och ditt hjärta vänder sig till Gud. Även om du drabbas av allvarlig dom och förbannelse på grund av detta ord, ”tro”, har du likväl sann tro och du tar emot det sannaste, det verkligaste och det dyrbaraste. Det beror på att det endast är under pågående dom som du ser slutmålet för Guds skapelser; det är i denna dom som du inser att Skaparen ska älskas; det är i detta erövringsverk som du skådar Guds arm; det är i denna erövring som du lär dig förstå människolivet till fullo; det är i denna erövring som du vinner människolivets rätta väg och inser den sanna innebörden i begreppet ”människa”; det är endast i denna erövring som du ser den Allsmäktiges rättfärdiga sinnelag och hans underbara, härliga anlete; det är i detta erövringsverk som du får kunskap om människans ursprung och förstår hela mänsklighetens ”odödliga historia”; det är i denna erövring du kommer att förstå mänsklighetens förfäder och ursprunget till mänsklighetens fördärv; det är i denna erövring som du mottar glädje och tröst liksom oändlig tuktan, fostran och tillrättavisande ord från Skaparen till den mänsklighet han skapade; det är i detta erövringsverk som du mottar såväl välsignelser såväl som de olyckor som är människans lott … Beror inte allt detta på att du hade en liten gnutta tro? Och växte inte din tro efter det att du vunnit dessa ting? Har du inte vunnit oerhört mycket?

– Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Den inre sanningen om erövrandets verk (1)

Föregående: X. Ord om hur man träder in i sanningens verklighet i sin tro på Gud

Nästa: B. Om hur man omsätter sanningen i praktiken, förstår sanningen och träder in i verkligheten

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger