Den Helige Andes verk och Satans verk

Hur kan man förstå detaljerna i det andliga? Hur verkar den Helige Ande i människan? Hur verkar Satan i människan? Hur verkar onda andar i människan och hur visar det sig? När något händer dig, kommer det då från den Helige Ande och bör du lyda eller förkasta det? Människors faktiska handlingar ger upphov till mycket som är av mänsklig vilja, men som folk alltid tror kommer från den Helige Ande. En del kommer från onda andar, men folk tror ändå att det är fött av den Helige Ande, och ibland leder den Helige Ande människor inifrån, men de är så rädda att denna ledning kommer från Satan att de inte vågar lyda fastän det i själva verket är den Helige Andes upplysning. Utan särskiljning finns det alltså inget sätt att erfara när sådana upplevelser faktiskt händer dig, och utan särskiljning finns det inget sätt att få liv. Hur verkar den Helige Ande? Hur verkar onda andar? Vad har sitt ursprung i människans vilja? Och vad är fött av den Helige Andes ledning och upplysning? Om du förstår reglerna för den Helige Andes verk i människan, så kommer du att kunna öka din kunskap och särskilja i ditt dagliga liv och under dina faktiska upplevelser. Du kommer att lära känna Gud, du kommer att kunna förstå och urskilja Satan, du kommer inte att bli förvirrad i din lydnad eller din strävan och du kommer att bli en människa vars tankar är klara och som lyder den Helige Andes verk.

Den Helige Andes verk är en form av proaktiv ledning och positiv upplysning. Det tillåter inte människor att vara passiva. Det ger dem tröst, tro och beslutsamhet och gör det möjligt för dem att eftersträva att fullkomnas av Gud. När den Helige Ande verkar är människor i stånd att aktivt träda in; de är inte passiva eller pressade, utan proaktiva. När den Helige Ande verkar är människor glada och villiga och de är villiga att lyda och glada att ödmjuka sig, och även om de är plågade och sköra inombords är de fast beslutna att samarbeta. De lider med glädje, de är kapabla att lyda och de är obefläckade av mänsklig vilja, obefläckade av människotankar och verkligen obefläckade av mänskliga begär och motivationer. När människor erfar den Helige Andes verk, är de särskilt heliga inuti. De som äger den Helige Andes verk lever ut sin kärlek till Gud och kärleken till sina bröder och systrar, och de gläds åt det som gläder Gud och avskyr det som Gud avskyr. Människor som berörs av den Helige Andes verk har vanlig mänsklighet och de strävar oavbrutet efter sanningen och äger mänsklighet. När den Helige Ande verkar i människor blir deras tillstånd bättre och bättre och deras mänsklighet blir mer och mer normal. Även om en del av deras samarbeten må vara dåraktiga så är deras motivation rätt och deras inträde positivt. De försöker inte avbryta den Helige Andes verk och det finns ingen illvilja i dem. Den Helige Andes verk är normalt och verkligt; den Helige Ande verkar i människan enligt reglerna för människans normala liv, och Den Helige Ande upplyser och vägleder människor inifrån i enlighet med normala människors faktiska strävan. När Den Helige Ande verkar i människor, vägleder och upplyser han dem enligt normala människors behov. Han förser dem utifrån deras behov och han leder dem positivt och upplyser dem om vad de saknar och vilka brister de har. När den Helige Ande verkar är det här verket i samklang med reglerna för människans normala liv och det är endast i verkliga livet som människor är kapabla att se den Helige Andes verk. Om människor i sitt dagliga liv är i ett positivt tillstånd och har ett normalt andligt liv, så äger de den Helige Andes verk. När de äter och dricker Guds ord i ett sådant tillstånd har de tro, när de ber är de inspirerade, när något händer dem är de inte passiva och medan det händer dem är de i stånd att se de läxor som Gud begär att de ska lära sig. De är inte passiva eller svaga och även om de har verkliga svårigheter är de villiga att lyda alla Guds arrangemang.

Vilka effekter uppnås av den Helige Andes verk? Du kan vara dåraktig och sakna förmåga till särskiljning, men den Helige Ande behöver bara verka för att det ska finnas tro i dig, för att du alltid ska känna att du inte kan älska Gud nog, för att du ska vara villig att samarbeta, villig att samarbeta oavsett hur stora svårigheterna blir framöver. Saker kommer att hända dig och du kommer inte att veta om de kommer från Gud eller Satan, men du kommer att kunna vänta och du kommer varken att vara passiv eller vårdslös. Det här är den Helige Andes normala verk. Även när den Helige Ande verkar i människor möter de verkliga svårigheter och ibland gråter de och ibland finns det saker de inte kan komma över, men allt detta är ett stadium i den Helige Andes normala verk. Även om de inte kommer över dessa saker och även om de just då är svaga och klagar, är de efteråt fortfarande i stånd att älska Gud med absolut tillförsikt. Deras passivitet kan inte hindra dem från att ha normala upplevelser och oavsett vad andra människor säger och hur de än attackerar dem är de ändå förmögna att älska Gud. Under bön känner de alltid att de förut stått i sådan skuld till Gud och de beslutar sig för att behaga Gud och försaka köttet när de möter sådana ting igen. Denna styrka visar att de har den Helige Andes verk i sig och detta är det normala tillståndet för den Helige Andes verk.

Vad för sorts verk kommer från Satan? I det verk som kommer från Satan är människors visioner vaga och abstrakta och de saknar vanlig mänsklighet. Motiven bakom deras handlingar är fel och även om de önskar älska Gud bär de alltid på anklagelser inombords och dessa anklagelser och tankar stör dem, hämmar tillväxten i deras liv och hindrar dem från att ha normala tillstånd inför Gud. Det betyder att så snart Satans verk finns i människor kan deras hjärtan inte vara i frid inför Gud, de vet inte vad de ska göra med sig själva. Åsynen av en församling får dem att vilja fly och de kan inte sluta ögonen när andra ber. Onda andars verk förstör den normala relationen mellan människa och Gud och krånglar till människors tidigare visioner eller tidigare inträde i livet. I sitt hjärta kan de aldrig komma nära Gud, det händer alltid saker som stör dem och begränsar dem och deras hjärtan kan inte finna frid, vilket gör deras kärlek till Gud kraftlös och får dem att tappa modet. Så manifesterar sig Satans verk. Satans verk visar sig på följande sätt: du är oförmögen att stå fast och vittna, vilket gör att du blir en människa som är skyldig inför Gud och som inte är trofast mot honom. När Satan lägger sig i förlorar du kärleken till och lojaliteten mot Gud i ditt inre, du berövas en normal relation med Gud, du strävar inte efter sanningen eller efter att förbättra dig själv, du går bakåt och blir passiv, du ger efter för dig själv, du ger fria tyglar åt syndens spridning och hatar inte synden. Därtill gör Satans inblandning dig hämningslös, den gör att Guds beröring inom dig försvinner och får dig att klaga på Gud och sätta dig upp mot honom. Den leder dig till att ifrågasätta Gud och det finns till och med en risk att du lämnar honom. Allt detta är Satans verk.

När någonting händer dig i ditt dagliga liv – hur ska du kunna avgöra om det kommer från den Helige Andes verk eller från Satans verk? När människors tillstånd är normalt är både deras andliga liv och deras liv i köttet normalt, och deras förnuft fungerar normalt och metodiskt; rent generellt kan man säga att vad de då upplever och lär känna i sitt inre kommer av den Helige Andes beröring (de har insikter eller äger viss ytlig kunskap när de äter och dricker Guds ord, de är trofasta när saker och ting händer dem eller har styrkan att älska Gud när saker händer – allt det här är av den Helige Ande). Den Helige Andes verk i människan är synnerligen normalt; människan är oförmögen att känna det och det tycks som om det sker genom henne själv – men egentligen är det den Helige Andes verk. Den Helige Ande utför både stora och små verk i alla människor i det dagliga livet och det är helt enkelt så att den här verksamhetens omfattning varierar. En del människor är av god kaliber, de förstår saker snabbt, och i dem är den Helige Andes upplysning extra stor; andra människor är av dålig kaliber och det tar längre tid för dem att förstå saker, men den Helige Ande berör dem inombords och även de är i stånd att uppnå trofasthet mot Gud – den Helige Ande verkar i alla människor som strävar efter Gud. När människor i sitt dagliga liv inte motsätter sig eller gör uppror mot Gud, inte gör sådant som strider mot hans förvaltning och inte stör hans verk, då verkar Guds ande i högre eller mindre grad i var och en av dem och berör dem, upplyser dem, ger dem tro, ger dem styrka och påverkar dem att träda in på ett proaktivt sätt, inte vara lata eller trakta efter köttets glädjeämnen utan vara villiga att omsätta sanningen i praktisk handling och längta efter Guds ord – allt detta är verk som kommer från den Helige Ande.

När människors tillstånd inte är normalt överger den Helige Ande dem, de knorrar inombords, deras motivationer är fel, de är lata, de hänger sig åt köttet och deras hjärta gör uppror mot sanningen – och allt detta kommer från Satan. När människors tillstånd inte är normalt, när de är mörka inombords och har förlorat sitt normala förnuft, övergetts av den Helige Ande och är oförmögna att känna Gud inom sig, det är då Satan är verksam i deras inre. Om människor alltid har en inre styrka och alltid älskar Gud, kommer det som händer dem i allmänhet från den Helige Ande, och vem de än möter så är det resultatet av Guds arrangemang. Det vill säga, när dina förutsättningar är normala, när du befinner dig i den Helige Andes stora verk, då är det omöjligt för Satan att få dig att vackla; man kan säga att på den här grunden kommer allt från den Helige Ande, och även om du må ha felaktiga tankar är du i stånd att förneka dem och låta bli att följa dem. Allt detta kommer från den Helige Andes verk. I vilka situationer lägger Satan sig i? När dina betingelser inte är normala, när du inte har blivit berörd av Gud och är utan Guds verk, när du är torr och ofruktbar inombords, när du ber till Gud men inte fattar någonting, när du äter och dricker Guds ord men inte blir upplyst eller får något ljus – vid sådana tillfällen är det lätt för Satan att verka i ditt inre. Med andra ord, när du har övergetts av den Helige Ande och du inte kan känna Gud, då händer mycket dig som kommer från Satans frestelse. Satan är verksam samtidigt som den Helige Ande och stör i människan samtidigt som den Helige Ande rör vid hennes inre; men vid sådana tillfällen har den Helige Ande övertaget och människor vars betingelser är normala kan segra, vilket innebär att den Helige Andes verk triumferar över Satans verk. Men när den Helige Ande verkar utför Satan mycket lite verk; när den Helige Ande verkar finns det fortfarande ett olydigt sinnelag i människor, och allt det som ursprungligen fanns i dem finns fortfarande kvar, men med den Helige Andes verk är det lätt för människor att inse de väsentliga sakerna om sig själva och sitt upproriska sinnelag gentemot Gud – även om de kan bara göra sig kvitt dem under gradvis arbete. Den Helige Andes verk är synnerligen normalt, och medan han verkar i människor har de fortfarande bekymmer, de gråter fortfarande, de lider fortfarande, de är fortfarande svaga och det är fortfarande mycket som är oklart för dem, men i detta tillstånd kan de hindra sig själva från att glida baklänges och de kan älska Gud, och även om de gråter och är bedrövade inombords kan de fortfarande prisa Gud; den Helige Andes verk är synnerligen normalt och inte det minsta övernaturligt. De flesta tror att när den Helige Ande börjar verka så förändras människors tillstånd och det väsentliga hos dem avlägsnas. Den sortens uppfattningar är felaktiga. När den Helige Ande verkar i människans inre finns det passiva hos henne fortfarande där och hennes mognad förblir densamma, men hon har den Helige Andes ljus och upplysning och därför är hennes tillstånd mer proaktivt, hennes inre betingelser är normala och hon förändras snabbt. I människors verkliga upplevelser upplever de i första hand antingen den Helige Andes eller Satans verksamhet, och om de inte är i stånd att få grepp om dessa tillstånd och inte kan skilja dem åt, då är verkliga erfarenheter uteslutna, för att inte tala om förändringar i deras sinnelag. Därför är nyckeln till att uppleva Guds verk att kunna se de här tingens sanna natur; på så sätt blir det lättare för människorna att uppleva.

Den helige Andes verksamhet låter människor göra positiva framsteg, medan Satans verksamhet får dem att bli negativa och retirera, göra uppror och motstånd mot Gud, förlora sin tillit till honom och förlora kraft att göra sin plikt. Allt som kommer av den helige Andes upplysning är helt naturligt; det tvingas inte på dig. Om du fogar dig efter det kommer du att ha frid; om du inte gör det kommer du att bli tillrättavisad i efterhand. Med den helige Andes upplysning kommer inget du gör att störas eller begränsas; du kommer att bli befriad, det kommer att finns en väg till praktik i dina handlingar och du kommer inte att vara underkastad några hinder utan du kan agera efter Guds vilja. Satans verksamhet stör dig i många avseenden, den gör dig ovillig att be, alltför lat för att äta och dricka Guds ord och ovillig att leva kyrkans liv, och den drar dig bort från det andliga livet. Den helige Andes verksamhet stör inte ditt dagliga liv och stör inte ditt normala andliga liv. Just när något händer dig är du oförmögen att urskilja många saker, men efter några dagar blir ditt hjärta ljusare och ditt sinne klarare. Du börjar få en känsla rörande sådant som är andligt och så småningom kan du särskilja om en tanke har kommit från Gud eller från Satan. En del saker får dig helt klart att opponera dig mot Gud och göra uppror mot honom, eller också hindrar de dig från att omsätta hans ord i praktisk handling; allt detta kommer från Satan. En del saker är inte uppenbara och just då kan du inte avgöra vad de är; efteråt kan du se deras manifestationer och skilja mellan dem. Om du tydligt kan skilja på det som kommer från Satan och det som styrs av den Helige Ande, kommer du inte att så lätt ledas på villovägar i dina upplevelser. Ibland, när ditt tillstånd inte är gott, har du vissa tankar som tar dig ut ur ditt passiva tillstånd. Det visar att en del av dina tankar kan komma från den helige Ande även när ditt tillstånd är ogynnsamt. Det är inte så att alla dina tankar är utsända av Satan när du är passiv; när skulle du i så fall kunna övergå till ett positivt tillstånd? När du har varit passiv en tid ger den helige Ande dig en möjlighet att fullkomnas; han rör vid dig och för dig ut ur ditt passiva tillstånd och låter dig träda in i ett normalt tillstånd.

När du vet vad den Helige Andes verk är och vad Satans verk är, kan du jämföra dessa med ditt eget tillstånd under dina upplevelser och med dina egna upplevelser, och på detta sätt kommer det att finnas många fler sanningar som relaterar till principer i dina upplevelser. När du har förstått det här kommer du att kunna kontrollera ditt faktiska tillstånd, och du kommer att kunna skilja andarna i fråga om både människor och sådant som händer dig, och du kommer inte att behöva ägna så mycket möda åt att vinna den Helige Andes verk. Det gäller förstås förutsatt att dina motivationer är de rätta och förutsatt att du är villig att söka och att praktisera. Språk som detta – språk som relaterar till principer – måste vara en del av dina upplevelser. Utan det kommer dina upplevelser att vara fulla av Satans störningar och fulla av dåraktig kunskap. Om du inte förstår hur den Helige Ande verkar, förstår du inte hur du ska be till Gud eller hur du bör träda in, och om du inte förstår hur Satan agerar för att bedra och störa människor så vet du inte hur du ska slå tillbaka Satan och stå fast i ditt vittnesbörd. Folk bör förstå hur den Helige Ande verkar och hur Satan agerar, och det är sådant som de måste uppleva i sin tro på Gud.

Föregående: Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas

Nästa: En varning till dem som inte praktiserar sanningen

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger