Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas

I de sista dagarna blev Gud kött för att utföra det verk han borde utföra och för att utföra ordets tjänst. Han kom personligen för att verka i människors mitt med målet att fullända de människor som är efter hans hjärta. Från skapelsen fram till idag utför han endast detta verk under de sista dagarna. Gud inkarnerades först i de sista dagarna för att utföra ett sådant storskaligt verk. Trots att han utstår umbäranden som människor skulle ha svårt att uthärda, trots att han som en stor Gud är ödmjuk nog att bli en vanlig människa, har ingen del av hans verk blivit försenat och hans plan har inte råkat i minsta förvirring. Han utför verket enligt sin ursprungliga plan. Ett av syftena med denna inkarnation är att erövra människor. Ett annat är att fullkomna de människor han älskar. Han önskar att med sina egna ögon se de människor han fullkomnar och han vill själv se hur de människor han fullkomnar vittnar om honom. Det är inte en person, och inte heller två, som fullkomnas, men det är en grupp som består av mycket få människor. Denna grupp av människor kommer från olika länder och tillhör olika nationaliteter i världen. Syftet med att utföra så mycket verk är att vinna denna grupp av människor, att få det vittnesbörd de avger om honom och att erhålla den härlighet han får genom dem. Han utför inte verk som saknar betydelse eller värde. Man kan säga att Guds mål med att utföra så mycket verk är att fullkomna alla dem som han vill fullkomna. På den lediga tid han har utöver detta kommer han att eliminera dem som är onda. Var medvetna om att han inte gör detta stora verk på grund av de onda; tvärtom ger han sitt allt på grund av det lilla antal människor som ska fullkomnas av honom. Det verk han utför, de ord han talar, de hemligheter han avslöjar och hans omdöme och straff är alla av hänsyn till det lilla antalet människor. Han blev inte kött på grund av de onda, än mindre väcker de stor vrede ihonom. Han talar sanning och talar om inträde på grund av dem som ska fullkomnas. Han blev kött på grund av dem och det är på grund av dem som han ger sina löften och välsignelser. Sanningen, inträdet och livet i den mänsklighet som han talar om finns inte för de ondas skull. Han vill undvika att tala till de onda och vill skänka alla sanningar till dem som ska fullkomnas. Men hans verk kräver att de som är onda för tillfället får åtnjuta en del av hans rikedomar. De som inte utför sanningen, som inte tillfredsställer Gud och som avbryter han verk är alltigenom onda. De kan inte fullkomnas och Gud avskyr och förkastar dem. Omvänt är de människor som omsätter sanningen i praktisk handling, kan tillfredsställa Gud och offrar sig själva i Guds verk de som ska fullkomnas av Gud. De som Gud vill fullända är inga andra än denna grupp av människor och det verk som Gud utför är för dessa människors skull. Sanningen han talar om riktas till de människor som är villiga att omsätta den i praktiken. Han talar inte till de människor som inte omsätter sanningen i praktisk handling. Den ökande insikt och det växande omdöme som han talar om riktas till de människor som kan tillämpa sanningen. När han talar om dem som ska fullkomnas, talar han om dessa människor. Den Helige Andes verk riktas till de människor som kan praktisera sanningen. Företeelser som att besitta visdom och att ha mänsklighet riktas till de människor som är villiga att omsätta sanningen i praktiken. De som inte utför sanning kan höra många sanna ord, men eftersom de är så onda av naturen och inte intresserade av sanningen förstår de bara lärosatser och ord och tomma teorier som inte är av något värde för deras inträde i livet. Ingen av dem är lojal mot Gud; de är alla människor som ser Gud men inte kan vinna honom och de är alla dömda av Gud.

Den Helige Ande har en väg att vandra i varje person och ger varje individ möjligheter att bli fulländad. Genom din negativitet fås du att lära känna ditt eget fördärv och sedan hittar du en väg till att praktisera genom att förkasta negativiteten ‒ detta är din fulländning. Genom kontinuerlig vägledning och upplysning av vissa positiva ting inom dig kommer du vidare att proaktivt fylla din funktion, växa i insikt och få omdöme. När din beskaffenhet är god är du särskilt villig att läsa Guds ord och be till Gud, och kan relatera predikningarna du hör till dina egna tillstånd. Vid sådana tillfällen upplyser Gud ditt inre och kastar ljus över det, vilket får dig att inse några av den positiva sidans saker. Detta är fulländning av dig i den positiva sidan. I negativa tillstånd är du svag och negativ, och känner att du inte har Gud i ditt hjärta, men Gud kastar ändå ljus över dig och hjälper dig att hitta en väg till praktiserandet. Av detta följer att du uppnår fulländning på den negativa sidan. Gud kan fullkomna människan genom både positiva och negativa sidor. Det beror på om du kan erfara och om du strävar efter att fullkomnas av Gud. Om du verkligen försöker bli fullkomnad av Gud, då kan det negativa inte få dig att drabbas av förlust, men det kan föra med sig saker till dig som är mer verkliga. Det kan göra dig mer i stånd att inse som saknas inom dig, mer förmögen att komma till rätta med dina verkliga tillstånd och inse att människan inte har någonting och inte är någonting. Om du inte upplever prövningar så förstår du inte, och du kommer alltid att känna att du står över andra och är bättre än alla andra. Genom allt detta kommer du att inse att allt som hände förut utfördes av Gud och skyddades av Gud. När du träder in i prövningar lämnas du utan kärlek eller tro, du saknar bön och kan inte sjunga lovsånger ‒ och utan att inse det lär du känna dig själv mitt i detta. Gud har många sätt att fullkomna människan. Han använder sig av alla typer av miljöer för att åtgärda människans fördärvade sinnelag och använder olika saker för att blottlägga henne; i ett hänseende åtgärdar han människan, i ett annat blottlägger han henne, och i åter ett annat avslöjar han henne, gräver fram och uppenbarar ”hemligheter” i människohjärtats djup, och visar människan hennes natur genom att avslöja många av hennes tillstånd. Gud fullkomnar människan med många metoder ‒ genom uppenbarelse, åtgärder, förädling och tuktan ‒ så att hon kan veta att Gud är praktisk.

Vad är det ni söker nu? Att bli fullkomnade av Gud, att lära känna Gud, att vinna Gud – eller kanske söker ni uppträda som en 90-talets Petrus eller ha en större tro än Job, eller kanske söker ni att kallas rättfärdiga av Gud och komma inför Guds tron eller kunna manifestera Gud på jorden och vittna starkt och rungande om Gud. Oavsett vad ni söker är det, allt som allt, i syfte att bli frälsta av Gud. Oavsett om du försöker vara en rättfärdig person, söker vara som Petrus eller tro som Job eller bli fullkomnad av Gud, så är alltsamman Guds verk med människan. Oavsett vad du söker, så gör du det med andra ord för att bli fullkomnad av Gud; det sker för att uppleva Guds ord, för att tillfredsställa Guds hjärta. Allt sker för att upptäcka Guds skönhet, allt sker för att leta reda på en väg till att praktisera i verklig erfarenhet med målet att du ska kunna kasta av dig ditt eget upproriska sinnelag, uppnå ett normalt tillstånd inom dig själv, helt kunna anpassa dig till Guds vilja, bli en korrekt person och att ha rätt motiv i allt du gör. Anledningen till att du upplever alla dessa saker är att du ska lära känna Gud och uppnå tillväxt i livet. Fastän det du upplever är Guds ord och faktiska händelser, människor, ämnen och företeelser i din omgivning, kan du i slutändan känna Gud och fullkomnas av honom. Att försöka vandra den rättfärdiges väg eller omsätta Guds ord i praktiken – detta är löparbanan, medan kunskap om Gud och att fullkomnas av honom är slutmålet. Vare sig du nu söker Guds fullkomnande eller att vittna för Gud, sker det på det hela taget ytterst för att lära känna Gud; det sker för att det verk han utför i dig inte ska var förgäves, så att du äntligen lär känna Guds verklighet, hans storhet och än mer hans ödmjukhet och hemlighet, och lär känna det myckna verk som Gud utför i dig. Gud har ödmjukat sig till en sådan nivå att han utför sitt verk i dessa smutsiga och fördärvade människor och fullkomnar denna människoskara. Gud blev inte bara kött för att leva och äta bland människor, för att valla dem, för att sörja för deras behov. Viktigare är att han utför sitt stora frälsnings- och erövringsverk på dessa outhärdligt fördärvade människor. Han kom till den stora röda drakens hjärta för att rädda dessa mest fördärvade människor, så att alla människor ska kunna förändras och förnyas. Det enorma umbärande som Gud uthärdar är inte bara det som den inkarnerade Guden uthärdar, utan främst att Guds Ande förödmjukas så extremt ‒ han ödmjukar och döljer sig så mycket att han blir en vanlig person. Gud inkarnerades och tog köttets gestalt så att människor ser att han har ett normalt mänskligt liv och att han har normala mänskliga behov. Det här är tillräckligt för att bevisa att Gud har ödmjukat sig i hög grad. Guds Ande förverkligas i köttet. Hans Ande är så upphöjd och stor, men han antar ändå en vanlig människas ‒ en försumbar människas ‒ gestalt för att utföra sin Andes verk. Kalibern, insikten, förnuftet, mänskligheten och livet hos var och en av er visar att ni verkligen är ovärdiga att ta emot Guds verk av detta slag. Ni är verkligen ovärdiga att låta Gud uthärda ett sådant umbärande för er skull. Gud är så stor. Han är så enastående och människor är så elaka och usla, och ändå verkar han i dem. Han inkarnerades inte bara för att sörja för människor, för att tala med människor; han bor till och med tillsammans med människor. Gud är så ödmjuk, så älskvärd. Om du gråter medan du lovprisar så snart Guds kärlek nämns, så snart Guds nåd nämns ‒ om du uppnår detta tillstånd, då du har sann kunskap om Gud.

Nuförtiden finns det en avvikelse i människors sökande; de försöker bara att älska Gud och att tillfredsställa Gud, men de har inte någon kunskap om Gud och har försummat den Helige Andes upplysning och ljus inom dem. De har inte sann kunskap om Gud som sin grundval. På så vis mister de energi varefter deras erfarenhet fortskrider. Alla dessa som försöker vinna sann kunskap om Gud, trots att tidigare inte befann sig i något gott tillstånd utan lutade mot negativitet och svaghet, ofta grät, blev missmodiga och förlorade hoppet – nu, när de får mer erfarenhet förbättras deras tillstånd. Efter att ha upplevt att bli åtgärdade och nedbruten, och efter att ha genomgått en omgång prövningar och förädling, har de gjort stora framsteg. De negativa tillstånden reduceras och det har skett en del förändringar i deras livssinnelag. När de genomgår fler prövningar börjar deras hjärtan älska Gud. Det finns en princip för Guds fullkomnande av människor: han upplyser dig genom att använda en önskvärd del av dig så att du har en väg till att praktisera, kan avskilja dig från alla negativa tillstånd, hjälpa din ande att uppnå frigörelse och göra så att du bättre kan älska honom. På så vis kan du göra dig av med Satans fördärvade sinnelag. Du är okonstlad och öppen, villig att lära känna dig själv och villig att omsätta sanningen i praktiken. Gud kommer med visshet att välsigna dig, så när du är svag och negativ upplyser han dig dubbelt, hjälper dig att lära känna dig själv bättre, vara mer villig att ångra dig för dig själv och bättre kunna praktisera det som du borde praktisera. Det är bara på så sätt som ditt hjärta är fridfullt och tillfreds. En person som vanligtvis ägnar sig åt att känna Gud, åt att känna sig själv och åt sitt eget praktiserande kommer ofta att kunna ta emot Guds verk och ta emot vägledning och upplysning från Gud. Även om en sådan person befinner sig i ett negativt tillstånd, kan han omedelbart vända på allting, antingen till följd av samvetets agerande eller på grund av upplysning från Guds ord. Förändringen av en persons sinnelag uppnås alltid när han känner till sitt eget faktiska tillstånd och känner till Guds sinnelag och verk. En person som är villig att öppna sig och lära känna sig själv kommer att kunna tillämpa sanningen. En sådan slags person är lojal mot Gud, och den som är lojal mot Gud är en person som har en förståelse av Gud, vare sig den är ytlig eller djup, mager eller rik. Detta är Guds rättfärdighet och något som människor uppnår; det är deras egen vinning. Den som har kunskap om Gud är en person som har en grundval, som har vision. Denna typ av person är säker på Guds kött och säker på Guds ord och verk. Oavsett hur Gud verkar eller talar, eller hur andra människor orsakar störningar, kan han hålla ställningarna och vittna om Gud. Ju mer en person är på detta sätt, desto mer kan han tillämpa den sanning som han förstår. Eftersom han alltid praktiserar Guds ord, vinner han mer förståelse av Gud och har föresatsen att för evigt vittna om Gud.

Att ha urskiljning, underkastelse och förmågan att se igenom saker så att du är skärpt i anden innebär att du har Guds ord som upplyser och kastar ljus över ditt inre så snart du stöter på något. Detta är att vara skärpt i anden. Allt som Gud gör är för att bidra till att återuppliva människors andar. Varför säger Gud alltid att människor är avtrubbade och trögfattade? Det beror på att människors andar har dött och de har blivit avtrubbade i en sådan utsträckning att de är helt omedvetna om andliga ting. Guds verk är att få människors liv att fortgå och att hjälpa människors andar att komma till liv, så att de kan få insikt i andliga ting; de kan alltid älska Gud i sina hjärtan och tillfredsställa Gud. Om en person når till den här punkten visar det att dennes ande har återupplivats och nästa gång han stöter på något kan han reagera direkt. Han är lyhörd för predikningar och reagerar snabbt på situationer. Detta är vad det innebär att uppnå skärpa i anden. Det finns många människor som reagerar snabbt på en extern händelse, men så snart någon nämner inträde i verkligheten eller detaljerade andliga ting blir de avtrubbade och trögfattade. De förstår bara något om det stirrar dem i ansiktet. Allt detta är tecken på att man är andligt avtrubbad och trögfattad, att man har liten erfarenhet av andliga ting. Vissa människor är skärpta i anden och har urskiljning. Så snart de hör ord som påpekar deras tillstånd skyndar de sig att skriva ner dem. Så snart de hör ord om utövandeprinciper kan de acceptera dem och tillämpa dem på sin följande erfarenhet och på så sätt ändra sig själva. Det här är personer som är skärpta i anden. Och varför kan de reagera så snabbt? Det beror på att de fokuserar på de här sakerna i sitt dagliga liv. När de läser Guds ord kan de jämföra sina tillstånd med dem och begrunda sig själva. När de lyssnar till utläggningar och predikningar och hör ord som ger dem upplysning och ljus kan de ta emot dem omedelbart. Det är som när man ger mat till en hungrig person; de kan genast äta den. Om du ger mat till någon som inte är hungrig reagerar hon inte så snabbt. Om du ofta ber till Gud, kan du sedan reagera omedelbart när du stöter på något: vad Gud kräver i den här frågan och hur du ska agera. Gud vägledde dig i den frågan förra gången; när du stöter på detsamma i dag, kommer du helt naturligt att veta hur du ska praktisera på ett sätt som behagar Guds hjärta. Om du alltid praktiserar och erfar på det här sättet kommer du vid någon tidpunkt att bli mästerlig på det. När du läser Guds ord vet du vilken typ av person Gud hänvisar till, du vet vad för slags andliga egenskaper han talar om och du kan fatta huvudpoängen och omsätta den i praktiken; detta visar att du kan erfara. Varför brister vissa människor i det här avseendet? Det är för att de inte lägger stor möda på aspekten att praktisera. Även om de är villiga att omsätta sanningen i praktiken, har de ingen sann insikt i detaljerna i tjänsten, i detaljerna i deras livs sanning. De blir förvirrade när något händer. På så sätt kan du vilseledas när en falsk profet eller en falsk apostel följer med. Du måste ofta delta i samlingar kring Guds ord och verk – det är enda sättet om du ska förstå sanningen och utveckla urskillningsförmåga. Om du inte förstår sanningen kommer du inte att ha någon urskiljningsförmåga. Vad Gud säger, hur Gud verkar, vilka krav han ställer på människor, vilken sorts människor du bör komma i kontakt med och vilken sorts människor du bör undvika – det är exempel på sådant som du ofta måste delta i samlingar kring. Du måste betona dessa saker när du äter och dricker Guds ord och vid verkliga erfarenheter. Om du alltid upplever Guds ord på detta sätt, kommer du att förstå sanningen, grundligt förstå många saker och dessutom ha urskiljning. Vad är den Helige Andes fostran? Vad är skuld som beror på mänskligt uppsåt? Vad är vägledning från den Helige Ande? Vad är arrangerande av en miljö? Vad är Guds ord som upplyser inifrån? Om du inte är klar över dessa saker kommer du inte att ha någon urskiljning. Du måste veta vad som kommer från den Helige Ande, vad upproriskt sinnelag är, hur man lyder Guds ord och hur man gör sig av med sin egen upproriskhet; om du har en erfarenhetsmässig förståelse av dessa saker, så kommer du att ha en grundval; när någonting händer kommer du att ha en lämplig sanning att bedöma det med och passande visioner som en grundval. Du kommer att ha principer för allt du gör och du kommer att kunna handla enligt sanningen. Då kommer ditt liv att vara fullt av Guds upplysning, fullt av Guds välsignelser. Gud kommer inte att behandla någon illa som uppriktigt söker honom. Han kommer inte att behandla någon illa som lever ut honom och vittnar om honom, och han kommer inte att förbanna någon som uppriktigt kan törsta efter sanning. Om du kan uppmärksamma ditt eget sanna skick, din egen praktik och din egen förståelse medan du äter och dricker Guds ord, då kommer du att få upplysning och vinna praktisk förståelse när du stöter på ett problem. Sedan kommer du att ha en väg till att praktisera och en urskillning i allt. Den som har sanningen kommer sannolikt inte att bli bedragen och det är osannolikt att han kommer att så split eller agera överdrivet. På grund av sanningen är han skyddad, och han får också mer förståelse på grund av sanningen. På grund av sanningen har han fler vägar till att praktisera, fler möjligheter att den Helige Ande verkar i honom och fler möjligheter att bli fulländad.

Föregående: De som älskar Gud kommer för evigt att leva i hans ljus

Nästa: Den Helige Andes verk och Satans verk

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger