Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande tro

05 01 2019

(1) Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser

Kristendomens trossatser har sitt ursprung i Bibeln och Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser har sitt ursprung i alla de sanningar som Gud har uttryckt sedan skapelsen genom sitt verk under lagens tidsålder, nådens tidsålder och rikets tidsålder. Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande trosuppfattningar och lärosatser är alltså Gamla och Nya testamentet samt rikets tidsålders Bibel – Ordet framträder i köttet – uttryckt av den återkomne Herren Jesus av de sista dagarna, Allsmäktige Gud. Gamla testamentet dokumenterar Jehova Guds arbete med att utfärda lagar och bud och vägleda människans liv under lagens tidsålder; Nya testamentet dokumenterar återlösningsverket som utfördes av Herren Jesus under nådens tidsålder; och Ordet framträder i köttet består av alla de sanningar rörande mänsklighetens rening och frälsning som uttryckts av Allsmäktige Gud under rikets tidsålder, liksom en redogörelse för Guds domsverk i de sista dagarna. Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande trosuppfattningar är alla Guds yttranden under de tre verksstadierna, alltså alla de sanningar som uttryckts av Gud under dessa tre verksstadier. Dessa är Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande trosuppfattningar och lärosatser.

Kristendomen föddes ur Herren Jesu verksamhet under nådens tidsålder, men den Herren Jesus Kristus man tror på utförde endast återlösningens verk under nådens tidsålder. Den inkarnerade Herren Jesus korsfästes och tjänade som människans syndoffer, räddade människan ur Satans grepp och befriade henne från lagens fördömelse och förbannelse, och människan behövde bara komma inför Gud och bekänna sina synder och omvända sig för att få förlåtelse för sina synder och åtnjuta det överflöd av nåd och välsignelser Gud skänker. Detta var återlösningsverket som utfördes av Herren Jesus. Även om människans synder blev förlåtna genom Herren Jesu återlösning, blev hon inte befriad från sin syndiga natur. Hon var fortfarande bunden och kontrollerad av den, och hon kunde inte låta bli att begå synd och motsätta sig Gud genom att vara arrogant och inbilsk, sträva efter berömmelse och vinning, vara avundsjuk och grälsjuk, ljuga och bedra människor, följa världens syndfulla strömningar och så vidare. Människan hade inte brutit sig fri från syndens bojor och blivit helig, och därför profeterade Herren Jesus många gånger att han skulle komma tillbaka för att utföra de sista dagarnas domsverk. Han sa: ”Och om någon människa hör mina ord och inte håller dem, dömer jag inte honom, för jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen(Joh 12:47–48). ”Fadern dömer inte någon utan han har överlåtit all dom åt Sonen … Han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen(Joh 5:22–27). Det står också skrivet i Första Petrusbrevet 4:17 att ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus.” Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, är Herren Jesus som kommit tillbaka. Han har uttryckt alla sanningarna för människans rening och frälsning, utfört domsverket med början i Guds hus och till fullo uppfyllt Bibelns profetior. Ordet framträder i köttet uttryckt av Allsmäktige Gud är ”vad Anden säger till församlingarna(Upp 2:7) som profeterats i Uppenbarelseboken och är en redogörelse för Guds domsverk i de sista dagarna. Det domsverk som genomförs av Allsmäktige Gud är det avslutande stadiet i Guds verk med att frälsa mänskligheten, och det är också det mest fundamentala och avgörande stadiet. Om människan önskar bli frälst av Gud och träda in i himmelriket måste hon acceptera Allsmäktige Guds domsverk och därmed har Herren Jesu ord uppfyllts: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom(Matt 25:6). ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig(Upp 3:20). Endast om människan accepterar och upplever Allsmäktige Guds dömande och tuktande ord kan hon känna Guds helighet och rättfärdighet, bli medveten om essensen i Satans fördärv av människan och sanningen om den, verkligen ångra sig inför Gud, befria sig från synden och bli en människa som lyder Gud och tillber Gud samt bli vunnen av Gud. Först då kommer hon att vara kvalificerad att träda in i Guds rike, ärva Guds löften och välsignelser och vinna det underbara slutmålet.

Gud inledde arbetet med att frälsa mänskligheten efter att ha skapat världen och hans förvaltningsplan för mänsklighetens frälsning kommer inte att vara fullbordad förrän han avslutar det domsverk som börjar med Guds hus i de sista dagarna. Av de ord och alla de sanningar Gud har uttryckt under de tre verksstadierna kan vi klart se att oavsett om det är Guds verk som utfördes genom att han inledningsvis använde människan under lagens tidsålder eller hans verk under de två perioder då han var inkarnerad i nådens tidsålder och rikets tidsålder, så är alla yttranden och uttryck för sanningen av en och samma ande; i grunden är det en enda Gud som talar och verkar. Därför bildar alla de sanningar som uttryckts av Gud under de tre stadierna av hans verk – Guds ord så som de dokumenterats i Bibeln och Ordet framträder i köttet så som det uttryckts av Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus – Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande tro och trossatser.

(2) Om Ordet framträder i köttet

Ordet framträder i köttet är Allsmäktige Guds, de sista dagarnas Kristus, personliga yttranden och alla de sanningar som Gud har uttryckt för att rena och frälsa människan under sitt domsverk i de sista dagarna. Dessa sanningar är den helige Andes direkta uttryck, uppenbarelsen av Guds liv och innersta väsen och uttrycket för Guds sinnelag och vad han har och är. De är den enda vägen för människan att lära känna Gud och bli renad och frälst. De ord som uttrycks av Allsmäktige Gud är den högsta principen för människans handlingar och uppträdande, och det finns inga högre aforismer för människans liv.

De kristna i Allsmäktige Guds Kyrka läser de ord som uttryckts av Allsmäktige Gud i Ordet framträder i köttet varje dag, precis som kristendomens troende läser Bibeln. Alla kristna tar Guds ord som sin vägvisare i livet och som den högsta av alla livets aforismer. I nådens tidsålder läste alla kristna Bibeln och lyssnade till bibliska predikningar. En del förändringar i folks uppträdande ägde gradvis rum och de begick färre och färre synder. Genom att läsa Allsmäktige Guds ord och uppleva Allsmäktige Guds ord förstår de kristna i Allsmäktige Guds Kyrka likaledes successivt sanningen och bryter sig loss från syndens bojor, deras sataniska sinnelag renas och förändras, de begår inte längre synder och motsätter sig Gud utan blir sant lydiga mot Gud. Fakta visar att enbart genom att människan läser Guds ord och genom att hon praktiserar och upplever Guds ord kan hennes fördärvade sinnelag renas och förvandlas och hon kan leva ut bilden av den verkliga människan. Detta är fakta som ingen kan förneka. De Guds ord som finns nedtecknade i Bibeln uttrycktes då Gud verkade i lagens tidsålder och nådens tidsålder, medan Ordet framträder i köttet är de ord Gud uttrycker i de sista dagarnas verk. Båda har sitt ursprung i den helige Ande och båda är uttryck för en och samma Gud. Allsmäktige Guds ord och verk har helt fullbordat Bibelns profetior, precis så som Herren Jesus sa: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske(Joh 16:12–13). Så står det också i Uppenbarelseboken: ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna(Upp 2:7). ”Och jag såg i den högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på båda sidorna, förseglad med sju sigill … se, lejonet av Juda stam, Davids rot, har segrat så att han kan öppna bokrullen och dess sju sigill(Upp 5:1, 5).

Idag har vi alla insett ett faktum: Alla de ord som uttrycks av Allsmäktige Gud är sanningen och de har myndighet och makt – de är Guds röst. Ingen kan förneka eller förändra detta! Ordet framträder i köttet har sedan länge funnits fritt tillgänglig på internet så att människor i alla länder och territorier kunnat leta upp och undersöka den. Ingen vågar förneka att detta är Guds ord och att de är sanningen. Guds ord driver hela mänskligheten framåt, folk har gradvis börjat vakna mitt bland Guds ord och de börjar successivt acceptera sanningen, lära känna sanningen och bli ledda av Gud in i rikets tidsålder. Rikets tidsålder är den tidsålder då Allsmäktige Guds ord härskar på jorden. Vartenda ett av Guds ord kommer att genomföras och fullbordas. Liksom alla som tror på Gud erkänner Bibeln idag, kommer folk som tror på Gud att i en nära framtid erkänna att Ordet framträder i köttet är Guds yttranden i de sista dagarna. Idag är Ordet framträder i köttet grunden för Allsmäktige Guds Kyrkas trosuppfattningar, och i nästa tidsålder kommer den med säkerhet att bli tillvarons grund för hela mänskligheten.

(3) Om Guds namn och Guds verks tre stadier

Efter att ha fördärvats av Satan lever människan under Satans domän och hennes fördärv har blivit allt värre. Människan kan inte göra sig fri från syndens bojor och alla behöver Guds frälsning. I enlighet med den fördärvade mänsklighetens behov har Gud utfört tre verksstadier i lagens tidsålder, i nådens tidsålder och i rikets tidsålder. I lagens tidsålder utfärdade Gud lagar och budord och vägledde människans liv. I nådens tidsålder blev Gud kött och på grundval av sitt verk i lagens tidsålder genomförde han korsfästelseverket och återlöste människan från synden. I rikets tidsålder har Gud än en gång blivit kött och på grundval av återlösningsverket i nådens tidsålder utför han domsverket med början i Guds hus, uttrycker alla sanningarna för människans rening och frälsning och leder oss in på den enda vägen för strävan efter rening och frälsning. Endast om vi vinner sanningen som vårt liv och blir människor som lyder och tillber Gud, kommer vi att vara kvalificerade att bli förda in i Guds rike och ta emot Guds löften och välsignelser. De tre verksstadierna i Guds frälsning av människan är tätt sammanbundna. Varje stadium är nödvändigt och vart och ett går högre och djupare än det föregående. De är de tre verksstadierna som utförts av en enda Gud i olika tidsåldrar, och endast de tre stadierna av Guds verk är Guds kompletta verk för mänsklighetens frälsning.

De tre namnen – Jehova, Jesus och Allsmäktige Gud – är de olika namn Gud har tagit i lagens tidsålder, nådens tidsålder och rikets tidsålder. Gud tar olika namn därför att hans verk varierar i olika tidsåldrar. Gud använder ett nytt namn för att starta en ny tidsålder och det representerar den tidsålderns verk. Guds namn var Jehova i lagens tidsålder och Jesus i nådens tidsålder. Gud använder ett nytt namn – Allsmäktige Gud – i rikets tidsålder. Detta fullbordar profetiorna i Uppenbarelseboken i Bibeln: ”Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia … Den som segrar kommer jag att göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det igen; och jag kommer att skriva min Guds namn på honom, och namnet på min Guds stad, vilken är det nya Jerusalem, som kommer ned från himlen, från min Gud; och jag kommer att skriva mitt nya namn på honom(Upp 3:7‒12). ”Jag är alfa och omega, början och slutet, säger Herren, som är och som var och som kommer, den Allsmäktige(Upp 1:8). Även om Guds namn och verk i de tre tidsåldrarna är olika, finns det bara en enda Gud av ett och samma väsen och källan är densamma.

Guds tre verksstadier för att frälsa människan är en enda Guds verk. Även om Gud utför olika verk i varje tidsålder och antar olika namn i varje tidsålder, förändras aldrig Guds innersta väsen; Jehova, Jesus och Allsmäktige Gud är alltså samme ende Gud. Jesus var Jehovas framträdande och Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt, och följaktligen är Allsmäktige Gud den ende sanne Guden som skapade himlarna och jorden och alla ting, härskar över allt och har högsta makten över allt, och han är den evige och ende Skaparen.

I de tre stadierna i verket för att frälsa människan har Gud uppenbarat hela sitt sinnelag för människan och låtit oss se att Guds sinnelag inte bara är barmhärtighet och kärlek utan också rättfärdighet, majestät och vrede, att hans väsen är helighet och rättfärdighet, sanning och kärlek, och att Guds sinnelag och Guds myndighet och makt är något ingen skapad eller icke skapad varelse besitter. Från skapelsens tid till världens slut, oavsett hur Gud arbetar, oavsett hur hans namn förändras eller hur han väljer att framträda för mänskligheten, förändras aldrig Guds väsen. Gud är Gud och alla de ord han talar är sanningen. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord kommer aldrig att försvinna och vartenda ett av dem kommer att fullbordas!

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Kontakta oss via Messenger