Den inre sanningen om erövrandets verk (2)

Ni har försökt regera som kungar och ni har än idag inte släppt det helt; ni vill fortfarande regera som kungar, hålla upp himlarna och stötta jorden. Tänk på saken: Är ni kvalificerade för sådant? Är det inte oförnuftigt av er? Är det som ni söker och ägnar er uppmärksamhet åt realistiskt? Ni besitter inte ens vanlig mänsklighet – är det inte patetiskt? Därför talar jag idag bara om att bli erövrad, att vittna, att förbättra sin kaliber och att träda in på vägen till att bli fullkomnad, och jag talar inte om någonting annat. En del människor är trötta på den osminkade sanningen, och när de ser allt det här om vanlig mänsklighet och att förbättra människors kaliber så är de motvilliga. De som inte älskar sanningen är inte lätta att göra fullkomliga. Så länge som ni träder in idag och handlar enligt Guds vilja, steg för steg, kan ni bli utkastade? Efter att Gud har utfört så många verk i Fastlandskina – verk av sådan storhet – och efter att han har talat så många ord, skulle han ge upp på halva vägen? Skulle han leda människor ner i den bottenlösa avgrunden? Det som är avgörande idag är att ni måste känna till människans virke och vad ni bör träda in i; ni måste tala om inträdet i livet och om ändrat sinnelag, hur man faktiskt erövras, hur man lyder Gud fullständigt, hur man till slut vittnar om Gud och hur man uppnår lydnad intill döden. Allt detta måste ni fokusera på, och det som inte är realistiskt eller viktigt måste ni först åsidosätta och inte tänka på mer. Idag bör ni känna till hur man blir erövrad, och hur människor uppför sig när de har blivit erövrade. Du kanske säger att du har blivit erövrad, men kan du lyda intill döden? Du måste kunna följa ända till slutet även om det inte finns några utsikter, och du måste förtrösta på Gud oavsett vad som sker runtomkring. I slutändan måste du uppnå två former av vittnesbörd: Jobs vittnesbörd – lydnad intill döden – och Petrus vittnesbörd – den högsta kärleken till Gud. På ett sätt måste du vara som Job: han hade inga materiella ägodelar och var ansatt av köttets pina, men han övergav inte Jehovas namn. Detta var Jobs vittnesbörd. Petrus kunde älska Gud intill döden. När han dog – när han hängdes upp på korset – älskade han ännu Gud; han tänkte inte på sina egna utsikter, han strävade inte efter ärofulla förhoppningar eller extravaganta idéer, han ville bara älska Gud och lyda allt som Gud hade ordnat. Det är vad du måste leva upp till innan du kan sägas ha burit vittnesbörd, innan du blir någon som har gjorts fullkomlig efter att ha erövrats. Om människor idag verkligen kände sitt eget virke och sin status, skulle de fortfarande eftersträva utsikter och förhoppningar? Vad ni bör veta är detta: Oavsett om Gud gör mig fullkomlig måste jag följa Gud; allt han gör nu är gott, och för vår skull, och så att vårt sinnelag kan förändras och vi kan skaka av oss Satans inflytande, så att vi kan leva i smutsens land och ändå skaka av oss orenhet, skaka av oss smutsen och Satans inflytande, så att vi kan lämna Satans inflytande bakom oss. Det här är förstås vad som krävs av er, men för Gud är det endast erövring, så att människor har viljan att lyda och kan underkasta sig alla Guds iscensättningar. På detta sätt blir saker uträttade. Idag har de flesta människor redan erövrats, men inom dem finns fortfarande mycket som är rebelliskt och olydigt. Människors sanna mognad är ännu otillräcklig, och de blir fulla av vigör om det finns förhoppningar och utsikter, men om det inte finns blir de negativa och tänker till och med på att lämna Gud. Och människor har ingen stark önskan att söka de levande ur den vanliga mänskligheten. Det duger inte. Därför måste jag fortfarande tala om erövring. Faktum är att fullkomlighet sker samtidigt som erövring; när du erövras uppnås också de första effekterna av att göras fullkomlig. När det finns en skillnad mellan att bli erövrad och att göras fullkomlig, ligger det i graden av förändring hos människor. Att erövras är första steget i att göras fullkomlig. Det betyder inte att man har gjorts helt fullkomlig och det bevisar inte heller att man har blivit helt vunnen av Gud. Sinnelaget förändras en del hos människor som har erövrats, men långt mindre än hos människor som har blivit helt vunna av Gud. Det som sker idag är det inledande verket med att göra människor fullkomliga, nämligen att erövra dem, och om du inte kan uppnå att bli erövrad, så finns det inget sätt för dig att göras fullkomlig och bli helt vunnen av Gud. Du vinner bara några ord av tuktan och dom, men de kommer inte att kunna helt förändra ditt hjärta. Därför blir du en av dem som kastas ut; det blir precis som att se en underbar måltid på bordet utan att äta den. Är inte det tragiskt? Alltså måste du söka förändringar. Både att erövras och att göras fullkomlig handlar om ifall det sker förändringar inom dig, och ifall du är lydig eller inte – och detta avgör om du kan bli vunnen av Gud eller inte. Detta ska du veta: Att ”bli erövrad” och att ”göras fullkomlig” baseras bara på graden av förändring och lydnad, såväl som hur ren din kärlek till Gud är. Vad som krävs idag är att du kan göras helt fullkomlig, men till att börja med måste du erövras – du måste ha tillräcklig kunskap om Guds tuktan och dom, du måste ha förtröstan att följa, du måste vara någon som söker förändringar och det måste bli resultat. Bara då blir du någon som strävar efter att göras fullkomlig. Ni bör förstå att ni kommer att erövras när ni görs fullkomliga, och under det att erövras görs ni fullkomliga. Idag kan ni sträva efter att göras fullkomliga eller söka förändringar i er yttre mänsklighet och förbättringar av er kaliber, men det är av högsta vikt att ni kan förstå att allt som Gud gör idag har betydelse och är till nytta: det gör det möjligt för er som lever i ett land av smuts att undfly smutsen och skaka av den, det gör det möjligt för er att övervinna Satans inflytande och att lämna bakom er Satans mörka inflytande – och genom att fokusera på dessa saker är ni skyddade i detta land av smuts. Vilket vittnesbörd kommer ni att uppmanas att ge i slutändan? Ni lever i ett land av smuts men har förmågan att bli heliga och inte längre vara smutsiga och orena, ni lever under Satans styre men befriar er från Satans inflytande, ni tillhör inte Satan och trakasseras inte av Satan, och ni lever i den Allsmäktiges händer. Detta är vittnesbördet, och beviset på seger i kampen mot Satan. Ni har förmåga att överge Satan, vad ni lever ut uppenbarar inte Satan utan det som Gud begärde att människan skulle uppnå när han skapade människan: vanlig mänsklighet, vanligt förnuft, vanlig insikt, vanlig beslutsamhet att älska Gud, samt lojalitet mot Gud. Sådant är vittnesbördet som lämnas av en Guds skapelse. Ni säger: ”Vi lever i ett land av smuts, men tack vare Guds skydd, tack vare hans ledarskap och eftersom han har erövrat oss, har vi skakat av oss Satans inflytande. Att vi kan lyda idag är också effekten av att ha erövrats av Gud, och det är inte för att vi är goda eller för att vi naturligt älskade Gud. Det är därför att Gud valde oss och förutbestämde oss, som vi har blivit erövrade idag och kan vittna om honom och tjäna honom; på samma sätt är det därför att han valde oss och skyddade oss som vi har blivit räddade och frälsta från Satans styre och kan lämna smutsen bakom oss och bli renade i den stora röda drakens nation.” Vad ni lever ut utåt kommer dessutom att visa att ni besitter vanlig mänsklighet, det finns förnuft i det ni säger och ni lever ut bilden av en vanlig person. När andra ser er bör de inte säga: ”Är detta inte bilden av den stora röda draken? Systrarnas uppförande passar inte för en syster, brödernas uppförande passar inte för en broder, och de har inget av helgonens värdighet.” De bör inte säga: ”Inte konstigt att Gud kallade dem avkomlingar till Moab, han hade helt rätt!” Om människor ser på er och säger: ”Visserligen sa Gud att ni är avkomlingar till Moab, men vad ni lever ut har visat att ni har lämnat Satans inflytande bakom er; trots att dessa saker finns kvar inom er har ni förmåga att vända ryggen åt dem”, då visar detta att ni har blivit helt erövrade. Ni som har blivit erövrade och frälsta kommer att säga: ”Det är sant att vi är avkomlingar till Moab, men vi har blivit frälsta av Gud, och trots att Moabs avkomlingar övergavs och förbannades och förvisades att leva bland hedningarna av Israels folk, så har Gud frälst oss idag. Det är sant att vi är de mest fördärvade av alla människor – detta förordnades av Gud, detta är ett faktum och det finns ingen som kan förneka det. Men idag har vi undflytt det inflytandet. Vi avskyr vår förfader, vi är villiga att vända ryggen åt vår förfader, att helt överge honom och lyda allt som Gud har ordnat, att handla enligt Guds vilja och uppnå det han begär av oss, att uppnå tillfredsställelsen av Guds vilja. Moab förrådde Gud, han handlade inte enligt Guds vilja och han var hatad av Gud. Men vi bör vara aktsamma om Guds hjärta, och idag, då vi förstår Guds vilja, kan vi inte förråda Gud utan måste avsäga oss vår förfader!” Jag talade tidigare om att avsäga sig den stora röda draken – och idag handlar det huvudsakligen om att avsäga sig folkets gamla förfader. Detta är ett vittnesbörd om människors erövring, och hur ni än träder in idag så får ert vittnesbörd på det här området inte vara bristfälligt.

Folks kaliber är för dålig, de saknar för mycket normal mänsklighet, deras reaktioner är för långsamma, för tröga, Satans fördärv har gjort dem känslolösa och trögfattade, och även om de inte kan ändra sig helt och hållet på ett eller två år måste de vara fast beslutna att samarbeta. Man kan säga att detta också är ett vittnesbörd inför Satan. Dagens vittnesbörd är den effekt som det nuvarande erövringsverket åstadkommer såväl som ett provexemplar och en förebild för framtidens efterföljare. I framtiden kommer det att sprida sig till alla länder; det verk som utförs i Kina kommer att sprida sig till alla länder. Moabs ättlingar är de ringaste av alla världens folk. Somliga människor frågar: ”Är inte Hams ättlingar de mest oansenliga av alla?” Den stora röda drakens avkomma och ättlingarna till Ham har olika symbolisk betydelse, och det är en annan sak med Hams ättlingar: Oavsett hur de förbannas är de fortfarande Noas ättlingar; Moabs ursprung var däremot inte rent: Moab var resultatet av otukt och däri ligger skillnaden. Även om båda förbannades hade de inte samma ställning, och därför är Moabs ättlingar de mest oansenliga av alla människor – och ingenting kan vara mer övertygande än erövrandet av de mest oansenliga av alla människor. De sista dagarnas verk bryter mot alla regler och den vederbörliga effekten kommer att uppnås oavsett om du förbannas eller straffas, bara du hjälper till med mitt arbete och är till gagn för dagens erövringsverk, oavsett om du är en ättling till Moab eller avkomma av den stora röda draken, bara du kan göra en Guds skapade varelses plikt på detta stadium i verket och göra det bästa du kan. Du är den stora röda drakens avkomma och du är en ättling till Moab; kort sagt, alla som är av kött och blod är Guds skapade varelser och gjordes av Skaparen. Du är en varelse Gud skapat, du har inte något att välja på, och detta är din plikt. I dag är Skaparens verk naturligtvis riktat till hela universum. Oavsett vem du härstammar från är du framför allt en av Guds skapade varelser, ni – Moabs avkomlingar – tillhör Guds skapade varelser och enda skillnaden är att ni är mindre värda. Eftersom Guds verk i dag utförs bland alla varelser och riktar sig till hela universum står det Skaparen fritt att välja vilka människor, företeelser eller ting som helst i syfte att utföra sitt verk. Han bryr sig inte om vem du har härstammat från; bara du är en av hans skapade varelser och bara du är till nytta för hans verk – erövrings- och vittnesverket – så kommer han att utföra sitt verk i dig utan någon tvekan. Det här skingrar folks traditionella uppfattningar som säger att Gud aldrig kommer att verka bland hedningarna, i synnerhet inte bland dem som förbannats och är ringa; när det gäller dessa som har förbannats så kommer alla framtida generationer som stammar från dem att också vara förbannade för evigt och aldrig ha någon chans att bli frälsta; Gud kommer aldrig att stiga ner och verka i ett hedniskt land och han kommer aldrig att sätta sin fot i ett land av smuts, för han är helig. Alla de här uppfattningarna har splittrats av Guds verk i de sista dagarna. Kom ihåg att Gud är alla skapade varelsers Gud, han har herraväldet över himlarna och jorden och alla ting och är inte bara Israels folks Gud. Därför är det här arbetet i Kina av yttersta betydelse, och kommer inte det att sprida sig till alla länder? Framtidens väldiga vittnesbörd kommer inte att vara begränsat till Kina; skulle demonerna kunna övertygas om Gud endast erövrade er? De förstår inte Guds väldiga makt eller vad det innebär att erövras, och först när Guds utvalda folk i hela universum skådar de slutliga effekterna av detta verk kommer alla skapade varelser att ha erövrats. Inga är mer efterblivna eller fördärvade än Moabs ättlingar. Endast om dessa människor kan erövras – de som är de mest fördärvade, som inte erkände Gud eller trodde att det finns en Gud har erövrats, och bekänner Gud med sina munnar, lovprisar honom och är i stånd att älska honom – kommer detta att bli vittnesbördet om erövring. Även om ni inte är Petrus lever ni ut Petrus avbild, ni är i stånd att äga Petrus vittnesbörd, och av Job, och detta är det största vittnesbördet. Till slut kommer du att säga: ”Vi är inte israeliterna utan de övergivna ättlingarna till Moab, vi är inte Petrus vars kaliber vi är oförmögna att uppnå, inte heller Job och vi kan inte ens jämföra oss med Paulus beslutsamhet att lida för Gud och viga sig helt åt honom, och vi är så efterblivna och därför är vi okvalificerade att åtnjuta Guds välsignelser. Ändå har Gud lyft oss upp i dag; så vi måste behaga Gud, och även om vi är av otillräcklig kaliber eller har otillräckliga kvalifikationer är vi villiga att behaga Gud – den beslutsamheten har vi. Vi är Moabs ättlingar och vi var förbannade. Detta har Gud bestämt och vi är oförmögna att ändra det, men vårt utlevande och vår kunskap kan förändras och vi är fast beslutna att behaga Gud.” När du har denna beslutsamhet kommer det att visa att du har vittnat om att ha blivit erövrad.

Föregående: Hur effekterna av det andra steget i erövringsverket uppnås

Nästa: Trosutövning (6)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vägen … (2)

Kanske har våra bröder och systrar fått ett slags skiss av händelseförloppet, stegen och metoderna i Guds verk i Fastlandskina, men jag...

Inkarnationens hemlighet (4)

Ni bör känna till historien bakom Bibeln och dess tillkomst. Den här kunskapen tillhör inte dem som inte accepterat Guds nya verk. De vet...

Trosutövning (2)

I gångna tider tränade människor på att vara hos Gud och leva i anden i varje ögonblick. Jämfört med idag är det en enkel form av andlig...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger