De som älskar Gud kommer för evigt att leva i hans ljus

De flesta människors tro på Gud är i det väsentliga religiös övertygelse: De är oförmögna att älska Gud, och kan bara följa Gud som en robot, inte i stånd att verkligen längta efter Gud eller dyrka honom. De följer honom bara under tystnad. Många människor tror på Gud, men det är väldigt få som älskar Gud; de bara vördar Gud eftersom de fruktar katastrof, eller så beundrar de Gud eftersom han är stor och mäktig – men i deras vördnad och beundran finns ingen kärlek eller sann längtan. Bland sina erfarenheter söker de efter smådetaljer som har med sanningen att göra, eller efter några obetydliga mysterier. De flesta människor följer bara andra, de fiskar i grumliga vatten bara för att få välsignelser; de söker inte sanningen och lyder inte heller på riktigt Gud för att få Guds välsignelse. Livet för alla människors tro på Gud är meningslöst och utan värde, och i det finns deras personliga överväganden och strävanden; de tror inte på Gud för att älska Gud, utan för att bli välsignade. Många människor agerar som de vill, gör vad de vill, och tar aldrig hänsyn till Guds intressen, eller om vad de gör är i enlighet med Guds vilja. Sådana människor kan inte ens uppnå sann tro, än mindre kärlek till Gud. Guds väsen är inte bara något som människan skall tro på; det är dessutom något som människan skall älska. Men många av dem som tror på Gud är oförmögna att upptäcka denna ”hemlighet”. Folk vågar inte älska Gud, och det försöker inte heller älska honom. De har aldrig upptäckt att det finns så mycket som är älskvärt hos Gud, de har aldrig upptäckt att Gud är den Gud som älskar människan, och att han är den Gud som människan skall älska. Guds ljuvlighet uttrycks i hans verk: Endast när de upplever hans verk kan människor upptäcka hans ljuvlighet, endast i sina faktiska erfarenheter kan de uppskatta Guds ljuvlighet, och utan att uppleva det i verkliga livet, kan inte någon upptäcka Guds ljuvlighet. Det finns så mycket att älska hos Gud, men utan att faktiskt engagera sig i honom är människor oförmögna att upptäcka det. Det vill säga, om Gud inte hade blivit kött, skulle folk ha varit oförmögna att faktiskt engagera sig i honom, och om de inte hade kunnat engagera sig i honom, skulle de inte heller ha kunnat uppleva hans verk – och deras kärlek till Gud skulle därmed vara befläckad med mycket falskhet och inbillning. Kärleken till Gud i himlen är inte lika verklig som kärleken till Gud på jorden, för människors kunskap om Gud i himlen bygger på deras föreställningar, snarare än på vad de har sett med egna ögon, och vad de personligen har erfarit. När Gud kommer till jorden, kan människor skåda hans faktiska gärningar och hans ljuvlighet, och de kan se hela hans praktiska och normala sinnelag, allt detta tusentals gånger mer verkligt än kunskapen om Gud i himlen. Oavsett hur mycket folk älskar Gud i himlen, finns det inget verkligt i den kärleken, och den är full av mänskliga idéer. Oavsett hur liten deras kärlek till Gud på jorden är, är den kärleken verklig; även om det bara finns en aning av den, är den fortfarande verklig. Gud får folk att känna honom genom verkligt arbete, och genom denna kunskap vinner han deras kärlek. Det är som med Petrus: Om han inte hade levt med Jesus, skulle det ha varit omöjligt för honom att älska Jesus. Hans lojalitet mot Jesus byggde också den på hans förbindelse med Jesus. För att få människan att älska honom, har Gud kommit till människan och lever tillsammans med henne, och allt vad han får människan att se och uppleva är Guds verklighet.

Gud använder verkligheten och ankomsten av fakta för att göra människor fullkomliga; Guds ord förverkligar en del av hans fullkomning av människor, och detta är vägledningens och vägöppnandets verk. Det vill säga, i Guds ord måste du finna vägen till praktiserande, och måste finna kunskapen om visionerna. Genom att förstå detta, kommer människorna att ha en väg och visioner som de faktiskt praktiserar, och de kommer att kunna bli upplysta genom Guds ord, kunna förstå att dessa saker kommer från Gud, och kunna urskilja mycket. Efter att ha förstått, måste de omedelbart träda in i denna verklighet, och måste använda Guds ord för att tillfredsställa Gud i sina verkliga liv. Gud kommer att vägleda dig i allt, ge dig en praktiserandets väg, få dig att känna att Gud är ljuvlig, och låta dig se att varje steg av Guds verk i dig finns till för att göra dig fullkomlig. Om du vill se Guds kärlek, om du verkligen vill uppleva Guds kärlek, då måste du gå djupt in i verkligheten, du måste gå djupt in i det verkliga livet, och se att allt Gud gör är kärlek, och frälsning, och för att människor skall kunna lämna det orena bakom sig, och för att förfina de ting inom dem som inte tillfredsställer Guds vilja. Gud använder ord att försörja människan med samtidigt som han skapar miljöer i verkliga livet där människor kan få erfarenhet, och om människor äter och dricker mycket av Guds ord, då kan de, när de faktiskt omsätter orden i praktiken, lösa alla svårigheter i livet genom att använda många av Guds ord. Det vill säga, du måste ha Guds ord för att gå djupt in i verkligheten; om du inte äter och dricker Guds ord, och om du står utanför Guds verk, då saknar du en väg i det verkliga livet. Om du aldrig äter eller dricker Guds ord, då blir du förvirrad när något händer dig. Du vet bara att du skall älska Gud, men är oförmögen att göra någon åtskillnad, och har ingen väg till praktiserande; du är rörig och förvirrad, och ibland tror du till och med att du kan tillfredsställa Gud genom att tillfredsställa köttet. Allt detta är resultatet av att du inte äter och dricker Guds ord. Det vill säga, om du står utan hjälp av Guds ord, och bara famlar omkring i verkligheten, då är du i grund och botten oförmögen att finna vägen till praktiserande. Sådana människor förstår helt enkelt inte vad det innebär att tro på Gud, än mindre förstår de vad det innebär att älska Gud. Om du, med hjälp av Guds ords upplysning och vägledning, ofta ber, utforskar och söker, och på så sätt upptäcker vad du borde omsätta i praktiken, finner möjligheter för den Helige Andes verk, verkligen samarbetar med Gud och inte är rörig och förvirrad, då kommer du att ha en väg i det verkliga livet, och du kommer verkligen att tillfredsställa Gud. När du har tillfredsställt Gud, kommer du att ha Guds vägledning inom dig och vara särskilt välsignad av Gud, vilket kommer att ge dig en känsla av åtnjutande: Du kommer att känna dig särskilt hedrad över att du har tillfredsställt Gud, du kommer att kännas dig särskilt ljus inombords, klar och fridfull i ditt hjärta, ditt samvete kommer att vara tröstat och fritt från anklagelser, och du kommer att känna en behaglig känsla inombords när du ser dina bröder och systrar. Det är vad det innebär att åtnjuta Guds kärlek, och endast detta är att verkligen åtnjuta Gud. Människors åtnjutande av Guds kärlek uppnås genom erfarenhet: De får Guds välsignelser genom att uppleva lidande och hur det är att praktisera sanningen. Om du inte säger något annat än att Gud verkligen älskar dig, att Gud har betalat ett högt pris för människorna, att han tålmodigt och vänligt har talat så många ord, och att han alltid räddar människor, då är ditt yttrande av dessa ord bara en sida av att åtnjuta Gud. Men större åtnjutande – verkligt åtnjutande – är när folk utövar sanningen i sitt verkliga liv och blir fridfulla och klara i sina hjärtan. De känner sig djupt berörda inombords och känner att Gud är ytterst älskvärd. Du kommer att känna att det pris du har betalat är mer än skäligt. Eftersom du har betalat ett högt pris genom dina ansträngningar, kommer du att vara särskilt ljus inombords: Du kommer att känna att du verkligen njuter av Guds kärlek, och förstå att Gud har utfört frälsningens verk i människorna, att hans förfining av människor sker i syfte att rena dem, och att Gud prövar människor för att testa om de verkligen älskar honom. Om du alltid praktiserar sanningen på detta sätt, kommer du att successivt utveckla en tydlig kunskap om mycket av Guds verk, och vid den tidpunkten kommer du alltid att känna att Guds ord som du har framför dig är klara som kristall. Om du tydligt kan förstå många sanningar, kommer du att känna att alla frågor är lätta att genomföra i praktiken, att du kan bemästra det här problemet och övervinna den där frestelsen, och du kommer att upptäcka att ingenting är ett problem för dig, vilket kommer att göra dig fri och befriad. Vid den tidpunkten kommer du att åtnjuta Guds kärlek och Guds sanna kärlek kommer att ha kommit över dig. Gud välsignar dem som har visioner, som har sanningen, som har kunskap och som verkligen älskar honom. Om folk vill skåda Guds kärlek, måste de omsätta sanningen i praktiken i det verkliga livet, de måste vara villiga att uthärda smärta och försaka det som de älskar för att tillfredsställa Gud, och trots tårar i ögonen, måste de fortfarande kunna tillfredsställa Guds hjärta. På detta sätt kommer Gud verkligen att välsigna dig, och om du uthärdar svårigheter som denna, kommer den att följas av den Helige Andes verk. Genom verkliga livet, och genom att uppleva Guds ord, kan människor se Guds ljuvlighet, och endast om de har smakat Guds kärlek kan de verkligen älska honom.

De som älskar Gud är de som älskar sanningen, och ju mer de som älskar sanningen omsätter den i praktiken, desto mer sanning har de; ju mer de omsätter den i praktiken, desto mer har de av Guds kärlek; och ju mer de omsätter den i praktiken, desto mer välsignar Gud dem. Om du alltid praktiserar den på detta sätt, kommer Guds kärlek i dig att successivt göra det möjligt för dig att se, precis så som Petrus kom att lära känna Gud: Petrus sade att Gud inte bara har visdomen att skapa himmel och jord och alla ting, utan att han även har visdomen att utföra ett äkta verk i människor. Petrus sade att han inte bara är värd människors kärlek på grund av sin skapelse av himmel och jord och alla ting, utan än mer på grund av sin förmåga att skapa människan, rädda människan, göra människan fullkomlig, och att efterlämna sin kärlek till människan. Petrus sade också att det finns mycket i honom som är värt människans kärlek. Petrus sade till Jesus: ”Förtjänar inte du folkets kärlek för mycket mer än att ha skapat himmel och jord och alla ting? Det finns mer i dig som är älskvärt. Du agerar och rör dig i det verkliga livet, din Ande berör mig inombords, du fostrar mig, du förebrår mig – allt detta är ännu mer värdigt folkets kärlek.” Om du vill se och uppleva Guds kärlek, då måste du utforska och söka i verkliga livet och du måste vara beredd att lägga ditt eget kött åt sidan. Du måste fatta detta beslut. Du måste vara en beslutsam person, som kan tillfredsställa Gud i allt. Du får inte vara lat, åtrå köttets njutningar eller leva för köttet, utan du skall leva för Gud. Det kan komma tillfällen när du inte tillfredsställer Gud. Det beror på att du inte förstår Guds vilja; nästa gång, även om det kommer att kräva mer ansträngning, måste du tillfredsställa honom, och inte tillfredsställa köttet. När du får erfarenheter på det här sättet, kommer du att ha lärt känna Gud. Du kommer att upptäcka att Gud skapade himmel och jord och alla ting, att han har blivit kött så att människor verkligen och faktiskt kan se honom, och verkligen och faktiskt kan umgås med honom, att han kan vandra bland människorna, att hans Ande kan göra människor fullkomliga i verkliga livet och låta dem se hans ljuvlighet och uppleva hans fostran, hans tuktan och hans välsignelser. Om du alltid får erfarenheter på det här sättet, kommer du att vara oskiljaktig från Gud i verkliga livet, och om din relation med Gud en dag upphör att vara normal, kommer du att kunna uppleva förebråelse och känna ånger. När du har ett normalt förhållande till Gud, kommer du aldrig att vilja överge Gud, och om Gud en dag säger att han kommer att överge dig, kommer du att bli rädd och säga att du hellre skulle dö än överges av Gud. Så snart du känner dessa känslor, kommer du att känna att du är oförmögen att överge Gud, och på så sätt kommer du att ha en grundval, och du kommer verkligen att åtnjuta Guds kärlek.

Folk talar ofta om att låta Gud vara deras liv, men de har ännu inte fått uppleva det i den utsträckningen. Du säger bara att Gud är ditt liv, att han vägleder dig varje dag, att du äter och dricker hans ord varje dag och att du ber till honom varje dag, och så har han blivit ditt liv. Kunskapen hos dem som säger detta är alltför ytlig. Många människor saknar en grundval; Guds ord har planterats inom dem, men de har ännu inte slagit rot, än mindre har de burit någon frukt. I vilken utsträckning har du fått erfarenheter idag? Först nu, efter att Gud har tvingat dig att komma så här långt, känner du att du inte kan överge Gud. Om Gud en dag skulle säga åt dig att ge dig iväg, efter att du har haft erfarenheter till en viss punkt, skulle du inte kunna göra det. Du kommer alltid att känna att du inte kan vara utan Gud inom dig; du kan vara utan make, maka eller barn, utan familj, utan mor eller far, utan köttets njutningar, men du kan inte vara utan Gud. Att vara utan Gud skulle vara som att förlora sitt liv, du kommer inte att kunna leva utan Gud. När du har haft erfarenheter till den här punkten, har du träffat rätt i din tro på Gud och på så sätt har Gud blivit ditt liv. Han kommer att bli grundvalen för din existens, och du kommer aldrig mer att kunna överge Gud. När du har haft erfarenheter i en sådan utsträckning, kommer du att verkligen ha njutit av Guds kärlek, ditt förhållande till Gud kommer att vara nära, Gud kommer att vara ditt liv och din kärlek, och då kommer du att be till Gud och säga: ”O Gud! Jag kan inte överge dig, du är mitt liv. Jag kan vara utan allt annat, men utan dig kan jag inte leva. Detta är människors sanna mognad; detta är det verkliga livet.” Vissa människor har tvingats att komma så långt som de har tills idag: De måste fortsätta vare sig de vill eller inte, och de känner sig alltid som om de befinner sig mellan hammaren och städet. Du måste erfara att Gud är ditt liv, så att om Gud skulle tas ifrån dig skulle det vara som om du miste ditt liv; Gud måste vara ditt liv, och du måste vara oförmögen att överge honom. På detta sätt kommer du faktiskt att ha erfarit Gud, och vid den tidpunkten, när du älskar Gud igen, kommer du verkligen att älska honom, och det kommer att vara en odelad, ren kärlek. En dag när dina erfarenheter är sådana att ditt liv har nått en viss punkt, kommer du, när du ber till Gud och äter och dricker Guds ord, att vara oförmögen att överge Gud inom dig, och du skulle inte kunna glömma honom även om du ville. Gud kommer att ha blivit ditt liv; du kan glömma världen, din hustru och dina barn, men du kommer att ha svårt att glömma Gud. Det är omöjligt, det är ditt sanna liv, och din sanna kärlek till Gud. När människors kärlek till Gud har nått en viss punkt, kommer inte något de älskar i närheten av deras kärlek till Gud. Han är deras främsta kärlek, och på det sättet kan de ge upp allt och vara beredd att acceptera all behandling och beskärning från Gud. När du har uppnått en kärlek till Gud som överträffar allt, kommer du att leva i verkligheten och i Guds kärlek.

Så snart Gud blir livet inuti människor, blir de oförmögna att överge Gud. Är inte detta Guds gärning? Det finns inget bättre vittnesbörd! Gud har verkat fram till en viss punkt; han har sagt till folk att de skall tjäna och tuktas eller annars dö, och folk har inte dragit sig tillbaka, vilket visar att de har blivit erövrade av Gud. Människor som har sanningen är de som, i sina verkliga erfarenheter, kan stå fasta vid sitt vittnesbörd, stå fasta i sin ståndpunkt, stå på Guds sida utan att någonsin retirera, och ha en normal relation med människor som älskar Gud, och som, när det händer dem saker, kan lyda Gud fullständigt och in i döden. Ditt praktiserande och dina avslöjanden i det verkliga livet är vittnesbörd om Gud, de är människans utlevande och vittnesbördet om Gud, och detta är verkligen att njuta av Guds kärlek; när du har haft erfarenheter till denna punkt, kommer du att ha uppnått de berättigade följderna. Du är i besittning av ett faktiskt utlevande och andra beundrar alla dina handlingar. Din klädsel och ditt yttre är oansenligt, men du lever ut ett liv i verklig fromhet, och när du kommunicerar Guds ord, vägleds du och blir upplyst av honom. Du kan tala Guds vilja genom dina ord, kommunicera verkligheten, och du förstår mycket om att tjäna i anden. Du är uppriktig i ditt tal, du är anständig och ärlig, icke-konfronterande och värdig, du kan lyda Guds ordningar och stå fast vid ditt vittnesbörd när saker händer dig, och du är lugn och samlad oavsett vad du sysslar med. Denna typ av person har verkligen sett Guds kärlek. Vissa människor är fortfarande unga, men de agerar som en medelålders person; de är mogna, besatta av sanningen och beundrade av andra – och det är dessa människor som har vittnesbördet, och de är en manifestation av Gud. Det vill säga, när de har haft erfarenheter till en viss punkt, kommer de att ha en inre insikt om Gud, och deras yttre sinnelag kommer också att stabiliseras. Många människor praktiserar inte sanningen, och står inte fasta i sitt vittnesbörd. I sådana människor finns det ingen kärlek till Gud, eller vittnesbörd om Gud, och dessa är de människor som är mest avskydda av Gud. De äter och dricker Guds ord, men vad de uttrycker är Satan, och de tillåter att Guds ord smädas av Satan. De läser Guds ord på samlingarna, men vad de lever ut är Satan, och det är att vanhedra Gud, förtala Gud och häda Gud. Hos människor som dessa finns det inga tecken på Guds kärlek och de har inte den helige Andes verk över huvud taget. Så folks ord och handlingar representerar Satan. Om ditt hjärta alltid är tillfreds inför Gud, om du är alltid uppmärksam på människor och saker runt omkring dig och vad som händer runt omkring dig, om du är uppmärksam på Guds börda, och om du alltid vördar Gud i ditt hjärta, då kommer Gud ofta att upplysa dig inombords. I kyrkan finns det människor som är ”övervakare”, som särskilt iakttar andras brister och sedan lär sig och kopierar dem. De är oförmögna att göra åtskillnad, de hatar inte synden och de varken avskyr eller äcklas av det som hör till Satan. Sådana människor är fyllda av det som hör till Satan, och de kommer till sist att bli helt övergivna av Gud. Ditt hjärta bör alltid vara vördnadsfullt inför Gud, du bör vara måttlig i ord och handling, och aldrig vilja motsätta dig eller reta upp Gud. Du bör aldrig låta Guds verk i dig vara förgäves, eller låta alla svårigheter du har uthärdat och allt som du har praktiserat gå om intet. Du måste vara beredd att arbeta hårdare och att älska Gud mer på vägen framåt. Det är dessa människor som har en vision som sin grundval. Det är dessa människor som söker utveckling.

Om människor tror på Gud och upplever Guds ord, med ett hjärta som vördar Gud, då kan Guds frälsning och Guds kärlek synas i dem. Dessa människor kan vittna om Gud, de lever ut sanningen och vad de vittnar är också sanningen, vad Gud är och Guds sinnelag, och de lever mitt i Guds kärlek och har sett Guds kärlek. Om människor vill älska Gud, måste de smaka och se Guds ljuvlighet; endast då kan ett hjärta som älskar Gud väckas till liv i dem, ett hjärta som är villigt att lojalt ge av sig själv för Gud. Gud får inte människor att älska honom genom ord och uttryck, eller deras fantasi, och han tvingar inte människor att älska honom. Istället får han dem att älska honom på eget bevåg, och han får dem att se ljuvligheten i hans verk och yttranden, varefter det föds en kärlek till Gud inom dem. Endast på detta sätt kan människor verkligen vittna om Gud. Människor älskar inte Gud för att andra har uppmanat dem att göra det, inte heller är det en tillfällig känslomässig ingivelse. De älskar Gud för att de har sett hans ljuvlighet, de har sett att det finns så mycket av honom som är värdigt människors kärlek, för att de har sett Guds frälsning, vishet och hans underbara gärningar – och därför lovprisar de verkligen Gud och längtar verkligen efter honom, och inom dem väcks en sådan hänförelse att de inte skulle kunna överleva utan att vinna Gud. Anledningen till att de som verkligen vittnar om Gud är i stånd att ge ett genljudande vittnesbörd om honom är att deras vittnesbörd vilar på en grundval av sann kunskap och verklig längtan efter Gud. Det beror inte på en känslomässig ingivelse, utan på kunskap om Gud och hans sinnelag. Eftersom de har lärt känna Gud, känner de att de verkligen måste vittna om Gud, och få alla dem som längtar efter Gud att lära känna honom, och bli medvetna om Guds ljuvlighet och äkthet. Likt deras kärlek till Gud, är deras vittnesbörd spontant, äkta och har verklig betydelse och värde. Det är inte passivt, tomt och meningslöst. Anledningen till att bara de som verkligen älskar Gud har mest värde och mening i sina liv, och att det bara är de som verkligen tror på Gud, är att dessa människor lever i Guds ljus, de kan leva för Guds verk och förvaltning; de lever inte i mörker, utan i ljuset; de lever inte meningslösa liv, utan liv som har välsignats av Gud. Endast de som älskar Gud kan vittna om Gud, endast dessa är Guds vittnen, endast dessa är välsignade av Gud och kan ta emot Guds löften. De som älskar Gud är Guds förtrogna, de är det folk som är älskat av Gud och kan åtnjuta välsignelserna tillsammans med Gud. Det är bara sådana personer som kommer att leva i evighet, och endast de kommer att för alltid att leva under Guds omsorg och skydd. Gud är för människan att älska, och han är värd alla människors kärlek, men alla människor är inte kapabla att älska Gud, vittna om Gud och inneha makt tillsammans med Gud. Eftersom de kan vittna om Gud, och ägna alla sina ansträngningar åt Guds verk, kan de som verkligen älskar Gud gå vart som helst under himlen utan att någon vågar motsätta sig dem, och de kan utöva makt på jorden och härska över hela Guds folk. Dessa människor har kommit samman från hela världen, de talar olika språk och har olika hudfärger, men deras tillvaro har samma mening, de har alla ett hjärta som älskar Gud, alla bär de samma vittnesbörd, och har samma beslutsamhet och samma önskan. De som älskar Gud kan vandra fritt över hela världen; de som vittnar om Gud kan färdas genom universum. Dessa människor är älskade av Gud, de är välsignade av Gud, och de kommer för evigt att leva i hans ljus.

Föregående: Endast genom att uppleva förfining kan människan uppriktigt älska Gud

Nästa: Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger