Kapitel 108

I mig kan alla finna ro och vinna frihet. De som är utanför mig kan varken uppnå frihet eller glädje eftersom min Ande inte är hos dem. Sådana människor kallas andligt döda, medan jag däremot kallar dem som är i mig för ”levande varelser fyllda av ande”. De tillhör mig och de ska återvända till min tron. De som tjänar och de som tillhör djävulen är de andligt döda och de måste alla utplånas och bli till intet. Det här är en av min förvaltningsplans hemligheter och en del av denna förvaltningsplan som människan inte kan förstå; samtidigt har jag emellertid tillkännagett den för alla. De som inte tillhör mig är emot mig; de som tillhör mig är de som är förenliga med mig. Detta är helt odiskutabelt och det är principen bakom hur jag dömer Satan. Den här principen bör alla känna till så att de kan se min rättfärdighet och rättvisa. Alla som kommer från Satan kommer att dömas, brännas och förvandlas till aska. Även detta är min vrede och genom detta blir mitt sinnelag ännu mer uppenbart. Från och med nu kommer mitt sinnelag att förkunnas öppet; det kommer successivt att uppenbaras för alla folk och alla nationer, religioner, samfund och samhällsgrupper. Inget kommer att vara dolt; allt kommer att uppenbaras. Eftersom mitt sinnelag och principen bakom mitt agerande är bland de mest dolda hemligheterna för människan, måste jag göra detta (så att de förstfödda sönerna inte ska bryta mot mina administrativa påbud och för att kunna använda mitt uppenbarade sinnelag till att döma alla folk och nationer). Det här är min förvaltningsplan och dessa är stegen i mitt verk. Det ska ingen lättvindigt ändra på. Jag har redan levt ut min gudomlighets sinnelag i dess fullhet inom min mänsklighet, så jag tillåter inte att någon kränker min mänsklighet. (Allt som jag lever ut är det gudomliga sinnelaget; det är anledningen till att jag tidigare har sagt att jag är Gud själv som har överskridit normal mänsklighet.) Jag kommer absolut inte att förlåta någon som kränker mig, utan jag kommer att låta honom gå evigt förlorad! Kom ihåg! Det här är vad jag har bestämt; med andra ord är det en oumbärlig del av mina administrativa påbud. Alla borde inse detta: Den person jag är är Gud, och dessutom Gud själv. Det borde stå helt klart vid det här laget! Jag säger inget som inte är övertänkt. Jag yttrar och påpekar allting tydligt och klart tills du har fått fullkomlig insikt.

Situationen är mycket spänd; jag kräver, inte bara i mitt hem utan ännu mer utanför mitt hus, att ni vittnar om mitt namn, lever ut mig och vittnar om mig på alla sätt. Eftersom detta är den yttersta tiden är allting nu redo och bibehåller sitt ursprungliga utseende och inget av detta kommer någonsin att förändras. De som bör förkastas kommer att förkastas och de som bör behållas kommer att behållas. Försök inte att med all kraft hålla kvar eller skjuta bort; försök inte rubba min förvaltning eller förstöra min plan. Sett ur ett mänskligt perspektiv är jag alltid kärleksfull och medkännande mot mänskligheten, men sett ur mitt perspektiv skiftar mitt sinnelag beroende på mitt verks olika stadier, för jag är den praktiske Guden själv; jag är Gud själv, den unike! Jag är både oföränderlig och ständigt föränderlig. Detta är något som ingen kan förstå. Det är först när jag berättar det för er och förklarar det för er som ni kommer att ha en klar insikt om det och kunna förstå det. Mot mina söner är jag kärleksfull, medkännande, rättfärdig och fostrande, men inte dömande (och med det menar jag att jag inte förgör de förstfödda sönerna). Mot individer som inte är mina söner förändras jag när som helst beroende på hur tiderna förändras: Jag kan vara kärleksfull, barmhärtig, rättfärdig, majestätisk, dömande, vredgad, förbannande, brännande och slutligen det som tillintetgör deras kött. De som tillintetgörs kommer att förintas liksom deras andar och själar. Men vad gäller dem som utför tjänster kommer bara deras andar och själar att bevaras (och när det gäller detaljer om hur jag genomför det, så kommer jag att berätta det för er senare, så att ni kan förstå). De kommer emellertid aldrig att vara fria och kommer aldrig att friges eftersom de står under mitt folk och är under mitt folks kontroll. Anledningen till att jag avskyr tjänsteutövarna så intensivt är att de alla är avkomlingar till den stora röda draken, och de som inte är tjänsteutövare är också avkomlingar till den stora röda draken. Med andra ord är alla människor som inte är förstfödda söner avkomlingar till den stora röda draken. När jag säger att de som är förtappade prisar mig för evigt menar jag att de kommer att tjäna mig i all evighet. Det är hugget i sten. De människorna kommer alltid att vara slavar, boskap och hästar. Jag kan slakta dem närsomhelst och jag kan behärska dem som jag behagar, eftersom de är den stora röda drakens avkomlingar och inte har mitt sinnelag. Eftersom de är den stora röda drakens avkomlingar har de dessutom dess sinnelag; det vill säga, de har samma sinnelag som vilda djur. Det här är fullständigt sant och evigt oföränderligt! Det beror på att alltsamman var förutbestämt av mig. Ingen kan ändra på det (jag menar, jag kommer inte att tillåta att någon handlar emot den här regeln); om du försöker, kommer jag att slå dig till marken!

Ni bör betrakta de hemligheter jag har uppenbarat för att se vilken etapp min förvaltningsplan och mitt verk har nått. Se vad jag gör med mina händer och se vilket folk som mina domar och min vrede drabbar. Detta är min rättfärdighet. Jag lägger fram mitt verk och förvaltar min plan i enlighet med de hemligheter jag har uppenbarat. Ingen kan ändra på det; det måste ske stegvis, enligt min önskan. Hemligheter utgör den väg längs med vilken mitt verk leds, och de är tecken som betecknar stegen i min förvaltningsplan. Ingen ska lägga till eller dra ifrån något från mina hemligheter, för om hemligheten är fel så är vägen fel. Varför uppenbarar jag mina hemligheter för er? Vad är anledningen? Vilka av er kan säga det med säkerhet? Dessutom har jag sagt att hemligheterna är vägen, så vad syftar då vägen på? Den syftar på den process man går igenom från köttet in i kroppen och det här är ett viktigt steg. När jag har uppenbarat mina hemligheter försvinner folks egna uppfattningar successivt och deras tankar försvagas successivt. Det här är processen för att träda in i den andliga sfären. Därför säger jag att mitt verk sker stegvis och att det inte är vagt; detta är verkligheten och mitt sätt att arbeta på. Ingen kan ändra på det, och inte heller kan någon annan uppnå det, för jag är Gud själv, den unike! Mitt verk fullbordas av mig personligen. Hela universums värld kontrolleras enbart av mig och styrs av mig. Vem vågar låta bli att lyssna på mig? (Med ”enbart mig” menar jag Gud själv, därför att den person jag är är Gud själv – så håll inte fast så hårt vid era egna föreställningar.) Vilka vågar trotsa mig? De kommer att straffas hårt! Ni har sett hur det ska gå för den stora röda draken! Det är slutet för den, men också en oundviklighet. Jag måste göra arbetet själv för att dra skam över den stora röda draken. Den kan aldrig någonsin resa sig igen utan den kommer att vara tillintetgjord i all evighet! Nu börjar jag uppenbara hemligheter. (Kom ihåg! De flesta uppenbarade hemligheterna är sådant man ofta talar om men som ingen förstår.) Jag har sagt att allt det som folk ser som oavslutat redan är fullbordat i mina ögon, och det som jag anser bara vara påbörjat ser för människorna ut att redan vara färdigt. Är det paradoxalt? Det är det inte. Folk tänker på det viset eftersom de har sina egna uppfattningar och tankar. De saker jag planerar genomförs genom mina ord (de upprättas när jag säger det och fullbordas när jag säger det). Men i mina ögon verkar det inte som att de ting jag har sagt har fullbordats. Det beror på att det finns en tidsgräns för de ting jag gör. Därför ser jag de här sakerna som ofullbordade, fast de i folks köttsliga ögon (på grund av deras annorlunda tidsuppfattning) redan har fullbordats. Nuförtiden är de flesta misstänksamma mot mig på grund av de hemligheter jag uppenbarar. På grund av verklighetens påtryckningar och att mina avsikter inte motsvarar folks uppfattningar gör de motstånd mot mig och förnekar mig. Detta är Satan som snärjer sig själv med sina egna snaror. (De vill få välsignelser men de förväntade sig inte att Gud i så hög grad skulle avvika från deras egna uppfattningar, så de retirerar.) Detta är också en effekt av mitt verk. Alla människor borde prisa mig, jubla för mig och ge mig ära. Precis allt är i mina händer och precis allt är under min dom. När alla folk flockas till mitt berg och när de förstfödda sönerna återvänder i triumf blir det slutpunkten för min förvaltningsplan. I den stunden fullbordas min sextusenåriga förvaltningsplan. Allt arrangeras av mig personligen; jag har redan sagt det flera gånger. Eftersom ni fortfarande lever i era egna föreställningar måste jag betona det här gång på gång så att ni inte gör några misstag här som kan rubba min plan. Människor kan varken hjälpa mig eller delta i min förvaltning eftersom ni fortfarande är av kött och blod (även om ni tillhör mig lever ni fortfarande i köttet). Därför säger jag att de som är av kött och blod inte kan få mitt arv. Det är också det främsta skälet till att få er att träda in i den andliga sfären.

I världen är jordbävningar början på katastrofen. Först får jag världen – det vill säga jorden – att förändras och därefter kommer plågor och svält. Det här är min plan och det här är mina steg och jag ska få allting att tjäna mig så att min förvaltningsplan fullbordas. Hela universums värld kommer alltså att förstöras, till och med utan mitt direkta ingripande. Första gången jag blev kött och spikades fast på korset skakade jorden väldigt, och det kommer att vara likadant när slutet kommer. Jorden kommer att börja skälva i den stund då jag lämnar köttet och träder in i den andliga sfären. Följaktligen kommer de förstfödda sönerna inte att drabbas av någon katastrof alls, medan de som inte är förstfödda söner kommer att lämnas att lida i katastrofernas mitt. Ur ett mänskligt perspektiv är därför alla villiga att vara förstfödda söner – inte för att åtnjuta välsignelser utan för att slippa drabbas av katastrofer. Detta är den stora röda drakens plan. Men jag kommer aldrig att låta den komma undan; jag ska låta den lida mitt hårda straff och därefter få den att stå upp och betjäna mig (detta syftar på att göra mina söner och mitt folk fullständiga) och göra så att den för evigt luras av sina egna planer, tvingas att acceptera min dom för evigt och blir bränd av mig i evighet. Detta är den sanna innebörden i att få tjänsteutövare att prisa mig (det vill säga, använda dem till att uppenbara min stora makt). Jag kommer inte att tillåta den stora röda draken att smyga sig in i mitt rike eller ge den rätten att lovprisa mig! (Eftersom den inte är värdig; den kommer aldrig att bli värdig!) Jag kommer bara att tvinga den stora röda draken att betjäna mig in i evigheten! Jag kommer bara att låta den besegrad kasta sig till marken framför mig. (De som tillintetgörs får det bättre än de som är förtappade; tillintetgörelse är bara en typ av tillfällig hård bestraffning, medan de som är förtappade kommer att lida hårda straff i all evighet. Därför använder jag uttrycket ”kasta sig till marken”. Eftersom de här individerna smyger sig in i mitt hus och åtnjuter en stor del av min nåd och besitter viss kunskap om mig, så tillämpar jag hårda straff. Vad gäller dem som är utanför mitt hus kan man säga att de okunniga inte kommer att lida.) Folk föreställer sig att de människor som tillintetgörs drabbas hårdare än de som är förtappade, men tvärtom måste de senare straffas i all evighet medan de som tillintetgörs återvänder till intet för all evighet.

Föregående: Kapitel 104

Nästa: Kapitel 109

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger