Trosutövning (8)

Ni förstår fortfarande inte de olika aspekterna av sanningen och det finns fortfarande ganska många fel och avvikelser i ert utövande. På flera områden lever ni efter era idéer och föreställningar och kan inte begripa praktikens principer. Det är därför än så länge nödvändigt att vägleda människor in på den rätta vägen. Det vill säga så att de ska kunna styra sitt mänskliga och spirituella liv, och omsätta båda aspekterna i praktiken, så att de inte behöver vägledning och stöd lika ofta. Först då kommer de att besitta av sann mognad. Och även om det inte finns någon som vägleder dig i framtiden kan du ändå själv uppleva. Om du idag begriper vilka aspekter av sanningen som är avgörande och vilka som inte är det, kommer du att i framtiden kunna träda in i verkligheten. Idag leds ni in på den rätta vägen, varmed många sanningar klarläggs, och i framtiden kan ni gå ännu djupare. Man kan säga att det som människor får lära sig nu är den renaste vägen. Idag leds du in på den rätta vägen, och när det en dag inte längre finns någon som vägleder dig kommer du att praktisera och avancera än djupare enligt denna den renaste av alla vägar. Idag får människorna veta vilka sätt att praktisera som är korrekta och vilka som är avvikande. Efter att man har förstått detta kommer upplevelserna i framtiden att bli djupare. Idag håller idéerna, föreställningarna och avvikelserna i er utövning på att omvändas, och praktikens väg och inträde håller på att uppenbaras för er, efter vilket detta stadium av verket kommer att avslutas, och ni kommer att börja vandra längs den väg som ni människor bör vandra. När så har skett är mitt verk fullbordat, och därefter träffar ni inte mig något mer. Idag är er mognad fortfarande torftig. Det är många svårigheter som härrör från människans natur och substans, och likaså finns det vissa djupt rotade saker som ännu inte grävts fram. Ni förstår inte de finare detaljerna i människan natur och substans. Ni behöver fortfarande mig för att peka ut dem, annars skulle ni inte känna igen dem. Vid en viss punkt, när det som finns i ert blod och märg blottläggs, inträffar det som kallas för tuktan och dom. Först när mitt verk är grundligt och fullständigt fullbordat ska jag avsluta det. Ju mer djupgående era fördärvade essenser blottas, desto mer kunskap kommer ni att få, och det är av stor betydelse för era framtida vittnesbörd och er fullkomlighet. Först när tuktens och domens verk grundligen har utförts kommer mitt verk att vara fullbordat och ni ska känna mig från min tukt och dom. Ni kommer inte bara att känna mitt sinnelag och min rättfärdighet, utan vad ännu viktigare är, ni kommer att känna min tuktan och dom. Många bland er har stora föreställningar om hur nytt och detaljerat mitt arbete är. Ni bör i vilket fall som helst inse att mitt verk är nytt och detaljerat, och att jag undervisar er i hur ni ska praktisera, ansikte mot ansikte och leder er vid handen. Det är det enda som gagnar er praktik och er förmåga att stå fast i framtiden. Annars skulle ni vara som höstlöv, vissnade, gulnade och torra, utan ett uns av värde. Ni ska veta att jag känner till allt i era hjärtan och själar, och ni ska veta att det verk jag utför och de ord jag talar är ytterst subtila. Det är så ni bör hanteras, baserat på ert sinnelag och er kaliber. Endast på detta sätt klarnar er kunskap om min tukt och dom, och även om du inte förstår idag, så klarnar det i morgon. Varje skapad varelse ska lyda mina ord om tukt och dom, för jag tolererar inte att någon motsätter sig mig.

Ni måste alla kunna styra era egna liv på ett rimligt sätt. Du kan organisera dagen som du vill, du har frihet att göra vad du vill, du kan läsa Guds ord, lyssna på psalmer eller predikningar eller skriva hängivna anteckningar, och om det intresserar dig kan du skriva psalmer. Utgör inte allt detta ett passande liv? Allt detta är saker som bör ingå i en människas liv. Människor borde leva naturligt – endast när de har skördat frukten i såväl sin vanliga mänsklighet som i sitt andliga liv kan de anses ha trätt in i livet på riktigt. Idag är det inte endast när det gäller mänsklighet som du saknar insikt och förnuft. Det finns också många visioner som man ska känna till och som man måste vara utrustad med, och vilken läxa du än möter, är det en läxa du skall lära. Du måste kunna anpassa dig efter din omgivning. Du måste öka din nivå av bildning på lång sikt för att detta ska vara givande. Det är några saker du måste utrusta dig med för ett anständigt mänskligt liv, och du måste förstå ditt inträde i livet. Idag har du kommit att förstå mycket av Guds ord – när du nu läser dem igen – som du inte tidigare förstod, och ditt hjärta har blivit alltmer orubbligt. Dessa är också resultaten du har förtjänat. När som helst som du äter och dricker Guds ord och en viss förståelse finns inom dig, kan du fritt föra förtroliga samtal med dina bröder och systrar. Är det inte detta liv du bör leva? Ibland dyker det upp frågor, eller du grubblar på något ämne, och det gör dig bättre på att urskilja och ger dig mer insikt och visdom, vilket gör det möjligt att förstå vissa sanningar. Är detta inte vad det andliga liv som det talas om idag innehåller? Det är inte acceptabelt att bara omsätta en enda aspekt av det andliga livet i praktik. Att äta och dricka Guds ord, be och sjunga psalmer ingår alla i ett andligt liv, och när man har ett andligt liv måste man också ha ett anständigt mänskligt liv. Mycket av det som sägs idag är för att ge människor förnuft och insikt, för att göra det möjligt för dem att ha ett liv av anständig mänsklighet. Vad det innebär att ha insikt; vad det innebär att ha goda personliga relationer; hur man ska samverka med människor – du bör utrusta dig med dessa saker genom att äta och dricka Guds ord, och det som krävs av dig kan uppnås genom vanlig mänsklighet. Utrusta dig med de saker du behöver men överskrid inte vad som är anständigt. Vissa människor utnyttjar alla sorters ord och vokabulär och prålar på så sätt med sin charm. Och det finns andra som läser alla möjliga olika sorters böcker, varigenom de hänger sig åt köttets lustar. De till och med studerar, och försöker efterlikna, biografier och citat av så kallade stora världspersonligheter, och läser pornografiska böcker, vilket är ännu mera skrattretande! Sådana människor känner inte till vägen till inträde i livet, än mindre känner de till Guds verk idag. De vet inte ens hur de ska tillbringa varje dag. Ett sådant vakuum utgör deras liv! De är helt och hållet ovetande om vad de bör träda in i. Det enda de gör är att prata och kommunicera med andra, som om prat skulle ersätta deras eget inträde. Känner de ingen skam? De är människor som inte vet hur man ska leva och som inte förstår mänskligt liv. De tillbringar dagarna med att stoppa i sig saker att äta och göra meningslösa saker. Vad är det för mening med att leva på det viset? Jag har sett att många människors värdefulla tid upptas, förutom av att arbeta, äta och klä sig, av meningslösa saker som att flamsa runt och skoja, skvallra eller sova bort sina dagar. Är detta ett helgons liv? Är detta en anständig människas liv? Kan ett sådant liv göra dig fullkomlig när det i själva verket är ringa, bakåtsträvande och likgiltigt? Är du så villig att förlora dig själv till Satan för ingenting? När människors liv är enkla, och det inte finns något lidande i deras omgivning, är de oförmögna att uppleva. I en bekväm miljö är det enkelt för människor att bli fördärvade, medan en ogynnsam miljö får dig att be med större iver och gör så att du inte vågar lämna Gud. Ju enklare och tråkigare människors liv är, desto mer känner de att det inte är någon mening med att leva och de känner till och med att det vore bättre om de dog. Så fördärvat är människornas kött att de endast gynnas om de utsätts för prövningar.

Det skedet i Jesu verk utfördes i Judéen och Galiléen, och hedningarna var ovetande om det. Verket han utförde var ytterst hemligt, och inga folk förutom Israels kände till det. Det var först när Jesus avslutade sitt verk och det orsakade tumult som folk blev medvetna om det, och då hade han redan gett sig av. Jesus kom för att utföra ett skede i sitt verk vann några människor och avslutade detta skede i verket. I varje skede av Guds verk är det många som följer honom. Om det skulle utföras av Gud allena hade det varit meningslöst, det måste finnas människor som följer Gud tills han slutför detta skede av verket. Först när Guds verk är slutfört börjar människor utföra det arbete som Gud har bemyndigat dem, och först då börjar Guds verk att spridas. Gud utför endast verket att inleda en ny era – det är människorna som ska fortsätta den. Följaktligen ska dagens verk inte vara så länge. Mitt liv med människorna ska inte pågå så länge. Jag fullbordar bara mitt verk och ser till att ni fullgör era plikter som ni ska, så att detta verk och evangelium kan spridas så fort som möjligt bland hedningarna och andra folk. Endast så kan ni uppfylla er plikt som människor. Nutiden är den mest värdefulla av alla tider. Om du slösar bort den är du en dåre. Om du, i denna omgivning, äter och dricker dessa ord och upplever detta verk, men ändå saknar beslutsamheten att sträva efter sanningen, och inte har den minsta känsla av bördan, vad har du då för framtid? Är inte en människa som du mogen att kastas ut?

Föregående: Trosutövning (6)

Nästa: Tjäna som israeliterna gjorde

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger