Världen anfäktas av katastrof: Hur ska vi ryckas upp före den stora vedermödan?

Av Becky, USA

I dag sker allt allvarligare katastrofer runt om i världen. Nyheterna fylls med berättelser om farsoter, jordbävningar, översvämningar och torka. Har du någonsin tänkt för dig själv: Profetiorna om Herrens återkomst har fullbordats, så varför har vi ännu inte välkomnat Herren? Om detta fortsätter när den stora vedermödan kommer, kommer inte vi också då att störtas i olycka? När exakt kommer Herren att ta upp oss i himmelriket?

När vi rycks upp, kommer vi då verkligen att lyftas upp i himlen?

Många som tror på Herren har läst dessa ord i Bibeln: ”sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren” (1 Thessalonikerbrevet 4:17). De längtar efter att lyftas upp i himlen och möta Herren när han kommer. Men i själva verket yttrades dessa ord inte av Herren Jesus, ej heller är de en profetia i Uppenbarelseboken. De är bara aposteln Paulus ord. Är det rätt att lita på Paulus ord när det gäller att välkomna Herrens återkomst? Kan Paulus ord stå för Herrens ord? Hur Herren av de sista dagarna kommer och hur han tar med sig dem som tror på honom till riket är Guds eget verk. Paulus var bara en apostel som spred budskapet åt Herren; Hur skulle han kunna känna till sådana saker? Att välkomna Herrens ankomst är oerhört viktigt, och det enda rätta för oss i denna fråga är att lita på Herren Jesu ord. Herren Jesus Sade: ”Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden” (Matteus 6:9–10). Uppenbarelseboken innehåller också följande profetior: ”Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, … Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ’Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem’” (Uppenbarelseboken 21:2–3). ”Denna världens riken är nu vår Herres och hans smordes riken; och han skall härska i evigheters evighet” (Uppenbarelseboken 11:15). I dessa profetior visar orden ”komma ned från himmelen”, ”nu står Guds tabernakel bland människorna” och ”Denna världens riken är nu vår Herres och hans smordes riken” att Gud ska upprätta sitt rike på jorden och att det slutmål han har ordnat för människan också finns på jorden. Är inte vår oupphörliga längtan att lyftas upp i himlen något som hör till våra egna föreställningar och fantasier? Och är inte detta att följa en väg som avviker från Gud?

I verkligheten har Gud aldrig talat om att lyfta upp människor i himlen, vilket är något vi kan förstå utifrån fakta i Guds verk. I begynnelsen skapade Gud människan av stoft och satte henne i Edens lustgård, där hon levde och dyrkade Gud på tillbörligt sätt. På Noas tid lyfte inte heller Gud upp Noa och hans familj till himlen för att de skulle undkomma översvämningarna, utan han sa till Noa att vidta den praktiska åtgärden att bygga en ark på jorden. Sent under lagens tidsålder riskerade människor att bli dödade för att de brutit mot Guds lagar. Gud lyfte inte upp dem i luften för att få syndoffer, utan i stället blev han själv kött och kom till jorden, där han faktiskt blev korsfäst för mänskligheten och frälste människan från synden. Av detta kan vi se att Gud ständigt har verkat på jorden för människans frälsning och lett människorna i deras liv och dyrkan av Gud. Vår ständiga längtan att tas upp i himlen står tydligt i strid med Guds vilja!

Vad innebär uppryckandet före den stora vedermödan?

En del av er kanske är osäkra på vad att ”ryckas upp” faktiskt syftar på. För att förstå detta, låt oss först se vad Guds ord säger. Gud sade: ”Att ’ryckas upp’ betyder inte att man förflyttas från en låg plats till en hög plats, vilket folk kanske föreställer sig; detta är ett enormt missförstånd. Att ’ryckas upp’ syftar på att jag förutbestämmer och sedan utväljer. Det är riktat till alla dem som jag har förutbestämt och utvalt. Alla de som rycks upp är människor som har vunnit ställning som förstfödda söner eller som tillhör Guds folk. Detta är fullkomligt oförenligt med människors uppfattning. De som vill ha del i mitt hus i framtiden är alla sådana som har ryckts upp till mig. Detta är absolut sant, oföränderligt och ovedersägligt. Det är en motattack mot Satan. Var och en som jag har förutbestämt ska ryckas upp till mig” (”Kapitel 104” i ”Kristi yttranden i begynnelsen” i ”Ordet framträder i köttet”). Dessa ord säger oss att att ryckas upp inte innebär att tas upp i himlen för att möta Herren så som vi föreställde oss; i stället betyder det att kunna acceptera och lyda Guds nya verk sedan vi hört hans röst, följa tätt i lammets fotspår och komma inför Gud när han kommer till jorden och utför sitt verk. Endast detta är ett sant uppryckande. Det är precis som när Jesus kom för att utföra återlösningsverket: Petrus, den samaritanska kvinnan, Jakob med flera kände igen Herrens röst när de hörde hans ord och bestämde att han var den Messias som skulle komma. Resultatet blev att de mottog Herrens frälsning och de lyftes alla upp inför Herren under nådens tidsålder. Alla som i de sista dagarna välkomnar Herrens återkomst och accepterar Guds nuvarande verk är de som följer i lammets fotspår och som lyfts upp inför Herren!

Hur vi ska ryckas upp före den stora vedermödan

Så exakt vad ska vi göra för att välkomna Herren och ryckas upp före katastrofen? Detta förutsades för länge sedan i Bibeln, när Herren Jesus sade ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Johannes 16:12–13). Kapitlen 2 och 3 i Uppenbarelseboken profeterar många gånger: ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna.” Här finns också kapitel 3, vers 20: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Uppenbarelseboken 3:20). Guds ord säger: ” Eftersom vi söker efter Guds fotspår måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Gud uttalar nya ord, där finns Guds röst, och där Guds fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet” (”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”). Guds ord säger oss, att om vi vill välkomna Herren, så är lösningen att söka Guds verk och ord. Inget är viktigare än att söka efter var den helige Andes yttranden till kyrkorna finns i dag och var Guds framträdande och verk finns i dag. Om vi inte tar på oss att söka efter Guds fotavtryck, om vi inte lägger vikt vid att höra Guds röst utan i stället passivt stirrar på molnen på himlen och lättsinnigt väntar på att Herren ska komma och ta med oss upp i det blå, ägnar vi oss då inte åt rena fantasier? Och skulle vi inte då vara för evigt oförmögna att välkomna Herren och slutgiltigt slösa bort chansen att ryckas upp av honom?

Var finns då Herrens fotspår? Och var yttrar Gud sina ord? I dag bär endast Allsmäktige Guds Kyrka öppet vittnesbörd inför mänskligheten om att Herren redan har återvänt, det är de sista dagarnas inkarnerade Gud, Allsmäktige Gud. Allsmäktige Gud har uttryckt miljontals ord, uppenbarat ett antal sanningar och hemligheter samt visat oss Guds sextusenåriga förvaltningsplan, inkarnationens mysterium och Bibelns hemligheter. Likaså har han uttryckt ord för att döma och avslöja mänskligheten och uppenbarat sanningarna om vårt fördärv i Satans händer och våra olika sataniska sinnelag. Genom att acceptera Guds ord av dom och tuktan lär vi känna vårt eget fördärv och ser att allt vi uppenbarar är sataniska sinnelag av arrogans, själviskhet, tarvlighet, falskhet och slughet samt att vi saknar samvete och förnuft. Vi har blivit fullständigt övertygade av Guds ord, vi faller ned inför Gud, överväldigade av ånger, och vi har en viss kunskap om Guds rättfärdiga och heliga sinnelag; inom oss föds ett hjärta av vördnad och lydnad inför Gud, och vi bekräftar från det inre av våra hjärtan att allt som uttrycks av Allsmäktige Gud är den sanning som kan rena och förvandla människor.

I dag sprids Allsmäktige Guds ord bland mänskligheten. Många människor från olika kristna samfund som är sanna troende och uppriktigt älskar sanningen har hört Guds röst, väckts av Guds ord och återvänt inför hans tron. De njuter av att vattnas och få näring av hans ord och uppfattar precis hur myndiga och mäktiga dessa ord är, de har bestämt att Allsmäktige Gud är Herren Jesu återkomst. Det är dessa människor som har ryckts upp före den stora vedermödan! Låt oss läsa ett avsnitt av Allsmäktige Guds ord: ”Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Alla människor är glada och upprymda och firar min ankomst, som om ett litet barn just har fötts. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ’Olivberget’ i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan. Jag är dessutom denna tidsålders Allsmäktige Gud, full av härlighet! Låt alla komma inför min tron och se mitt härliga ansikte, höra min röst, och skåda mina gärningar. Det här är hela min vilja; det är slutet och höjdpunkten i min plan, liksom syftet med min förvaltning. Låt varje nation tillbe mig, varje tunga erkänna mig, varje människa sätta sin tro till mig, och varje folk underkasta sig mig!” (”De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum” i ”Ordet framträder i köttet”).

Vad känner du sedan du läst detta avsnitt av Guds ord? Är du inte upprymd i ditt hjärta? Känner du att det är Skaparen som talar till hela mänskligheten? Känner du att Gud nu vittnar för oss att han redan har återvänt? Vad du än känner, så har vi en brådskande uppgift framför oss: Vi måste vara de kloka jungfrurna, lyssna till de ord som talats av Allsmäktige Gud och söka hans verk av de sista dagarna med öppet sinne. Det finns ingen annan väg som låter oss ryckas upp före den stora vedermödan!

Föregående: Hur går Uppenbarelsebokens profetior om Herren Jesu återkomst i uppfyllelse?

Nästa: Vad är synd? Hur kan kristna göra sig fria från synd?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger