Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

05 01 2019

Kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka tror på samma Gud. Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som Jehova Gud utförde under lagens tidsålder. Kristendomen, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan var kyrkor som uppstod efter att den inkarnerade Herren Jesus utförde det återlösande verket. Allsmäktige Guds Kyrka kom till när Gud blev kött under de sista dagarna för att utföra domens verk. I nådens tidsålder läste kristna Gamla och Nya Testamentet i Bibeln, och nu i rikets tidsålder läser kristna i Allsmäktige Guds Kyrka ”Ordet framträder i köttet”, som personligen talades av Gud i de sista dagarna. Kristendomen håller sig till det återlösande verk som Herren Jesus utförde i nådens tidsålder och Allsmäktige Guds Kyrka tar emot den återvände Herren Jesu, Allsmäktige Guds, domsverk i de sista dagarna. Skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka är att kristendomen håller sig till det verk som Gud utförde under lagens och nådens tidsåldrar, medan Allsmäktige Guds Kyrka håller sig till det domens verk som börjar med Guds hus, som Gud har utfört under de sista dagarna. Skillnaderna mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka liknar skillnaderna mellan kristendom och judendom: Under nådens tidsålder utförde Herren Jesus verket med mänsklighetens återlösning på grundval av verket under den gammaltestamentliga lagens tidsålder. Men översteprästerna, de skriftlärda och judendomens fariseer erkände inte att Herren Jesus var inkarnationen av Jehova, att han var den Messias de väntade på. De klamrade sig envist fast vid de gammaltestamentliga lagar och bud som proklamerats av Jehova Gud. De korsfäste också den barmhärtige Herren Jesus, som hade räddat mänskligheten, och därmed förorättade de Guds sinnelag. Gud förkastade sedan hela judendomen, som klamrade sig fast vid lagarna i Gamla Testamentet, och riktade sin frälsning till hedningarna, som tog emot och följde Herren Jesus, och därefter bildade församlingarna i Nya Testamentet, som också kallades kristendomen. Under tiden bildade judarna, som bara klamrade sig fast vid Jehova Guds verk i den gammaltestamentliga lagens tidsålder och förkastade Herren Jesu återlösande verk, det som kallas judendom. Av detta framgår det att kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka tror på samme Gud, den Herre som skapade himlen och jorden och alla ting. Det är bara att det namn på Gud och det Guds verk som människor håller sig till skiljer sig åt: Allsmäktige Guds Kyrka håller sig till Guds nya namn under rikets tidsålder och accepterar det nya verk som utförts av Gud under de sista dagarna, medan kristendomen håller sig till Guds namn under lagens tidsålder och accepterar det gamla verk som Gud utförde under tidigare tidsåldrar. Det är den viktigaste skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka. Den Gud som båda tror på är dock densamma: den ende sanne Guden som skapade himlen och jorden och alla ting. Detta är ett faktum som ingen kan förvränga eller förneka!

Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Många kristna tror att de bara behöver ta emot Herren Jesu återlösande verk för att träda in i himmelriket och att de inte dessutom behöver ta emot Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna. Sådana uppfattningar är helt fel. Herren Jesus utförde återlösningens verk under nådens tidsålder. Människor frälstes på grund av sin tro och fördömdes inte längre av lagen eller dödades på grund av sina överträdelser. Men Herren Jesus förlät bara människans synder och varken benådade eller upplöste människans syndiga natur. Det sataniska sinnelaget inom människor ‒ arrogansen och självgodheten, själviskheten och girigheten, vrångheten och bedrägligheten, liksom upproriskheten och motståndet mot Gud ‒ existerade fortfarande. Människor hade ännu inte blivit fullkomligt renade, frälsta och vunna av Gud. Herren Jesus sa därför många gånger att han måste återvända. På många ställen i Bibeln profeteras det att Gud ska återvända, fälla dom och föra de heliga in i himmelriket. Den inkarnerade Allsmäktige Gud av de sista dagarna har uttryckt alla sanningar om människans rening och frälsning, och har utfört det nya domens verk som börjar med Guds hus, på grundval av Herren Jesu återlösande verk. Det är till för att upplösa människans syndiga natur och låta henne helt befria sig från syndens bojor och begränsningar, leva ut den verkliga människans likhet, vinnas av Gud och träda in i det vackra slutmål som Gud förberett för mänskligheten. Man kan säga att det återlösande verk som utfördes av Herren Jesus är grunden för Guds frälsningsverk i de sista dagarna, medan domens verk i de sista dagarna är Guds frälsningsverks kärna och fokus. Detta är det stadium av verket som är mest avgörande och viktigast för mänsklighetens frälsning. Endast de som accepterar Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna ska få chansen att bli frälsta, träda in i himmelriket och bli de som rycks upp till Gud. I dag har vissa människor i den religiösa världens olika samfund insett att Allsmäktige Gud är Herrens Jesu återkomst under de sista dagarna och därmed har de accepterat och börjat följa Allsmäktige Gud. Vissa icke-troende har också accepterat Allsmäktige Gud på grund av de sanningar han uttryckt. Dessa människor som tror på Allsmäktige Gud utgör Allsmäktige Guds Kyrka. Under ledning och vallning av de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud, har de kristna i Allsmäktige Guds Kyrka, genom att erfara och omsätta Allsmäktige Guds ord i praktiken, gradvis börjat att förstå många sanningar och har tydligt sett källan och kärnan i mänsklighetens fördärv. Under Guds ords dom och tuktan har människor verkligen och faktiskt smakat på Guds rättfärdiga och okränkbara sinnelag. Eftersom de känner Gud har de gradvis börjat att frukta Gud, sky det onda och leva enligt Guds ord. Med insikt om sanningen har människors kunskap om Gud gradvis fördjupas, deras lydnad mot Gud har blivit allt större och de har omsatt fler och fler sanningar i praktiken. Utan att inse det kommer dessa människor att helt ha befriat sig från synd och uppnått helighet. De kristna som inte accepterar Allsmäktige Guds nya verk tror emellertid fortfarande på kristendomen. De håller fast vid Herrens Jesu namn, rättar sig efter Bibelns läror och har sedan länge slungats ned i mörker av Gud och förlorat Guds omsorg och beskydd. Detta är ett erkänt faktum. Om människor insisterar på att inte omvända sig och blint fördömer och motsätter sig Herren Jesus som återvänt under de sista dagarna, Allsmäktige Gud, och vägrar att acceptera Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna, då ska de alla i slutändan elimineras av Guds verk.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Kontakta oss via Messenger