Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder?

05 01 2019

Många människor förstår inte varför Herren Jesus kallas Allsmäktige Gud när han kommer för att utföra domens verk i de sista dagarna, eftersom Allsmäktige Gud är Herrens Jesu återkomst i de sista dagarna. Varför fortsätter han inte att kallas Herren Jesus? Gud har i själva verket ett nytt namn varje gång han utför ett av sitt verks stadier. Detta nya namn tas av Gud själv utifrån vad som passar verket ‒ det är inte något som folk kallar honom efter eget behag. Det namn Gud tar i vart och ett av verkets stadier har sin grund i Bibeln. Namnet på den återvände Herren Jesus av de sista dagarna profeterades för länge sedan i Bibeln. Jesaja sade: ”Och folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet; och du ska få ett nytt namn, som Jehovas mun ska ange” (Jes 62:2). I Uppenbarelseboken står det också: ”Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia … Den som övervinner kommer jag att göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det igen; och jag kommer att skriva min Guds namn på honom, och namnet på min Guds stad, vilken är nya Jerusalem, som kommer ned från himlen, från min Gud; och jag kommer att skriva mitt nya namn på honom” (Upp 3:7, 12). ”Jag är alfa och omega, början och slutet, säger Herren, som är och som var och som kommer, den Allsmäktige” (Upp 1:8). ”Och jag hörde såsom rösten av en stor skara, och såsom rösten av stora vatten, och såsom rösten av mäktig åska, en röst som sade: ’Halleluja, för Herren Gud Allsmäktig regerar’” (Upp 19:6). Allsmäktige Guds namn i rikets tidsålder är den fullständiga uppfyllelsen av Uppenbarelsebokens profetior. Det namn som Gud tar i varje tidevarv har en djup innebörd och är intimt förknippad med Guds verk i den tidsåldern. Allsmäktige Gud avslöjade hemligheterna om detta när han sade: ”I varje tidsålder utför Gud nytt verk och benämns med ett nytt namn; hur skulle han kunna utföra samma verk i olika tidsåldrar? Inte kan han väl klamra sig fast vid det gamla? Namnet Jesus tog han för det friköpande verkets skull. Skulle han då fortfarande ha samma namn när han återvänder i de sista dagarna? Skulle han fortfarande utföra friköpandets verk? Hur kommer det sig att Jehova och Jesus är ett och ändå har olika namn i olika tidsåldrar? Beror inte det på att de tidsåldrar då de utför sina verk är olika? Kan ett enda namn verkligen representera Gud i hans helhet? Följaktligen måste Gud kallas vid ett annat namn i en annan tidsålder, och han måste använda namnet för att förändra tidsåldern och representera tidsåldern. Inget namn kan nämligen tillfullo representera Gud själv och varje namn kan bara representera Guds sinnelags tillfälliga aspekt i en given tidsålder; allt det behöver göra är att representera hans verk. Därför kan Gud välja det namn som passar hans sinnelag för att representera hela tidsåldern. Oavsett om det är Jehovas tidsålder eller Jesu tidsålder representeras varje tidsålder av ett namn.” (”Visionen av Guds verk (3)” i ”Ordet framträder i köttet”).

Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder

’Jehova’ är det namn jag tog under mitt verk i Israel och det betyder israeliternas (Guds utvalda folk) Gud som kan ha medlidande med människan, förbanna människan och vägleda människans liv. Det betyder den Gud som äger stor makt och är full av visdom. ’Jesus’ är Immanuel och det betyder syndoffret som är fullt av kärlek, fullt av medkänsla och återlöser människan. Han uträttade nådens tidsålders verk och representerar nådens tidsålder och kan endast representera en del av förvaltningsplanen. Det vill säga att endast Jehova är Gud för det utvalda folket i Israel, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, Moses Gud och hela Israels folks Gud. Därför tillber alla israeliter i den nuvarande tidsåldern, bortsett från Judas stam, Jehova. De offrar till honom på altaret och tjänar honom i prästernas kåpor i templet. Det de hoppas på är att Jehova ska visa sig igen. Endast Jesus är mänsklighetens återlösare. Han är syndoffret som frälste människan från synd. Det innebär att namnet Jesus kom från nådens tidsålder och existerade till följd av återlösningsverket i nådens tidsålder. Namnet Jesus existerade för att människor i nådens tidsålder skulle kunna födas på nytt och bli frälsta, och det är ett särskilt namn för hela mänsklighetens återlösning. Och därför representerar namnet Jesus återlösningsverket och betecknar nådens tidsålder. Namnet Jehova är ett särskilt namn för Israels folk som levde under lagen. I varje tidsålder och varje stadium av verk är mitt namn inte ogrundat utan har en representativ innebörd: Varje namn representerar en tidsålder. ’Jehova’ representerar lagens tidsålder och är hedersbenämningen på den Gud som tillbads av folket i Israel. ’Jesus’ representerar nådens tidsålder och är namnet på Guden för alla dem som återlöstes under nådens tidsålder. Om människan fortsätter längta efter Frälsaren Jesu ankomst under de sista dagarna och fortsätter förvänta sig att han ska komma i den avbild han hade i Judeen, då skulle hela den sextusenåriga förvaltningsplanen upphöra i återlösningens tidsålder och inte kunna fortskrida längre än så. Vidare skulle de sista dagarna aldrig komma och tidsåldern skulle aldrig föras till sitt slut. Det beror på att Frälsaren Jesus bara är till för mänsklighetens återlösning och frälsning. Jag tog namnet Jesus för alla syndares skull i nådens tidsålder och det är inte det namn under vilket jag ska föra hela mänskligheten till ett slut. Även om Jehova, Jesus och Messias alla representerar min Ande betecknar dessa namn endast de olika tidsåldrarna i min förvaltningsplan och representerar inte mig i min helhet. De namn som människor på jorden kallar mig kan inte uttrycka hela mitt sinnelag och allt som jag är. De är endast olika namn som jag kallas under olika tidsåldrar. Och därför, när den slutliga tidsåldern – de sista dagarnas tidsålder – kommer, ska mitt namn ändras igen. Jag ska inte kallas Jehova, eller Jesus, än mindre Messias, utan kallas den mäktige Allsmäktige Gud själv, och under detta namn ska jag föra hela tidsåldern till ett slut. En gång var jag känd som Jehova. Jag kallades även Messias, och människor kallade mig en gång Frälsaren Jesus för att de älskade och respekterade mig. Men idag är jag inte den Jehova eller Jesus som människor kände förr i tiden – jag är den Gud som har återvänt i de sista dagarna, den Gud som ska föra tidsåldern till ett slut. Jag är den Gud själv som reser sig vid världens ändar, uppfylld av hela mitt sinnelag och full av auktoritet, ära och härlighet” (”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” i ”Ordet framträder i köttet”).

Allsmäktige Gud sa tydligt att det namn Gud tar i varje tidsålder har en representativ innebörd: varje namn representerar Guds verk och det sinnelag han uttrycker under det tidevarvet. Under lagens tidsålder använde Gud namnet Jehova för att förkunna sina lagar och bud och vägleda mänsklighetens liv på jorden; under nådens tidsålder använde Gud namnet Jesus för att utföra verket med mänsklighetens återlösning; och under rikets tidsålder kallas Gud för Allsmäktige Gud, han utför domens verk med början i Guds hus för att rena, förändra och frälsa människan. Gud förändrar tidsåldern med hjälp av sitt namn och använder detta namn för att representera tidsålderns verk. När Jehova Gud utförde lagens tidsålders verk, kunde människor bara välsignas och skyddas av Gud genom att be i Jehovas namn och lyda hans lagar och bud. Med ankomsten av nådens tidsålder använde Gud namnet Jesus för att utföra återlösningens verk och människorna hade inget annat val än att acceptera Herren Jesus som Frälsaren, be om omvändelse i Herrens namn, få sina synder förlåtna och åtnjuta den sanning och nåd som Herren Jesus skänkte. Om människor fortfarande klamrade sig fast vid namnet Jehova och vägrade att acceptera Herren Jesus, förlorade de Guds omsorg och beskydd, föll ned i mörker, förbannades och straffades av Gud i likhet med de judiska fariseerna. Med ankomsten av de sista dagarna använder Gud namnet Allsmäktige Gud för att utföra domens verk med början i Guds hus. Endast genom att acceptera namnet Allsmäktige Gud, hålla takten med stegen i Guds verk och genomgå Allsmäktige Guds dom och straff kan människor förstå och vinna sanningen, bryta sig loss från synden, bli renade och ta emot Guds frälsning. Alla de som vägrar att acceptera namnet Allsmäktige Gud och avvisar hans domsverk i de sista dagarna är oförmögna att befria sig från syndens bojor; de ska för evigt vara obehöriga att träda in i himmelriket.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Kontakta oss via Messenger