Ve dem som korsfäster Gud än en gång

05 01 2019

Under de sista dagarna har Gud inkarnerats i Kina för att verka, och har uttryckt miljontals ord, erövrat och räddat en grupp människor med sitt ord och inlett domens nya tidsålder med början i Guds hus. Idag har spridningen av Guds verk under de sista dagarna nått sin höjdpunkt i Fastlandskina. De flesta människor i katolska gemenskaper och alla kristna samfund som eftersträvar sanningen har återvänt inför Guds tron. Gud inkarnerad har utfört verket med ”Människosonens hemliga ankomst” profeterad i Bibeln, och han kommer snart att framträda offentligt i varenda nation och på varenda plats i världen. Alla människor i varenda nation och på varenda plats som törstar efter Guds framträdande kommer att se på Guds offentliga framträdande. Ingen kraft kan hindra eller förgöra Guds rike, och den som motsätter sig Gud kommer att straffas av Guds vrede, precis som det sägs i Guds ord: ”Mitt rike håller på att ta form över hela universum, och min tron har herraväldet i hundratals miljoner människors hjärtan. Med bistånd från änglarna kommer min stora insats snart att förverkligas. Alla mina söner och mitt folk ser fram emot min återkomst i andlös förväntan, och längtar efter att jag ska återförenas med dem och aldrig skiljas från dem igen. Hur kan de oändliga massorna i mitt rike undgå att rusa varandra till mötes i ett glädjefullt firande av att jag finns hos dem? Kan det vara så att det inte behöver betalas något pris för denna återförening? Jag är ärofull i alla människors ögon, de förkunnar mig alla med sina ord. När jag återvänder ska jag ‌erövra alla fiendens krafter ännu mer. Tiden är inne! Jag ska sätta mitt verk i rörelse, jag ska regera som kung bland människor! Jag är på gränsen till att återvända! Och jag är på väg att ge mig av! Det här är vad alla hoppas på, det är vad de önskar. Jag ska låta hela mänskligheten få se ankomsten av min dag och låta dem välkomna med glädje att den kommer!” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 27). ”Alla de som jag älskar kommer helt säkert att leva för evigt, och alla de som tar ställning mot mig kommer helt säkert att tuktas av mig i evighet. Jag är en nitälskande Gud, jag kommer inte lättvindigt att skona människor för allt de har gjort. Jag kommer att vaka över hela jorden, och när jag framträder i de östra delarna av världen med rättfärdighet, majestät, vrede och tuktan, kommer jag att uppenbara mig själv för mänskligheten otaliga härskaror!” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26).

Guds utomordentliga verk har avslöjat alla antikrister, falska profeter och bedragare. Det har blottlagt falska troende som bara söker Guds nåd och att få äta bröden och få sitt lystmäte stillat. Guds domsord är som ett skarpt, tveeggat svärd som genomborrar människans hjärta och ande, vilket får dem som hatar att tillrättavisas, de som avskyr rena ord, och får dem som inte älskar sanningen att visa sina sanna färger.

Med de ord Gud uttrycker under sin hemliga ankomst för att verka, skådar vi sanningen om mänsklighetens motstånd mot Gud och dess uppror mot Gud, vilket främst manifesteras i tre aspekter:

1. Att mänskligheten ofta syndar, gör motstånd och uppror mot Gud är helt på grund av att deras natur, till följd av att människor fördärvats av Satan, har behärskats av Satans olika gifter och har blivit en som gör motstånd och uppror mot Gud. Sålunda syndar de varenda dag, och bekänner ofta sina synder, men de är fortfarande oförmögna att bryta sig loss från träldomen och bojorna hos sin sataniska natur. Människans natur som gör uppror mot Gud är roten till hennes synd.

2. Mänskligheten har blivit djupt fördärvad av Satan. Människors hjärtan har inte fyllts av något annat än Satans filosofier, Satans levnadsregler och Satans tankesätt, vilket gjort dem oförmögna att förstå eller veta att Guds ord är sanningen. Utan den Helige Andes upplysning och belysning, kan mänskligheten inte acceptera sanningen. Fastän fördärvade människor tror på Gud, erkänner folk bara att Gud finns; de erkänner inte att Gud är sanningen. Fördärvade människor dömer som sådana ofta Gud, attackerar Gud, gör motstånd mot Gud, och gör uppror mot Gud.

3. Mänskligheten har blivit för djupt fördärvad av Satan. Även de som har trott på Gud under många år kommer aldrig att känna Gud utan hans dom och tuktan, eller det inkarnerade köttets frälsningsverk. I sin tro på Gud, kan de endast glädja sig åt Guds nåd och erkänna att Gud verkligen existerar. De kan inte i sanning känna Gud. De kan bara fyllas med religiösa lärosatser och föreställningar, bli alltmer arroganta och självrättfärdiga och till och med våga döma Gud, fördöma Gud och häda Guds verk. Dessa ting är inget nytt, men händer ofta i den religiösa världen, som kräver människors djupa reflektion, och har helt uppfyllt Jesu ord: ”Inte alla som sade ’Herre, Herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många kommer att säga till mig på den dagen: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och drivit ut onda andar i ditt namn, och gjort många underbara verk i ditt namn?’ Och då ska jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt er; avlägsna er från mig, ni som gör det orättfärdiga’” (Matt 7:21-23). Vi har alla tydligt sett att i den religiösa världen finns det alltför många människor som arbetar i Herrens namn, men gör motstånd mot och fördömer Guds verk i de sista dagarna. Alla de som tror på Gud, men bara erkänner att Gud finns och inte vet att Gud är sanningen, är disponerade att göra motstånd mot Gud, attackera Gud och häda mot Gud. Med viss kunskap om Bibeln och religiösa lärosatser, tror de att de innehar sanningen och känner Gud. De vågar till och med häda mot den Helige Andes verk och utmana den inkarnerade Kristus. Det enda som väntar dem är Guds rättfärdiga, majestätiska och vredgade dom och tuktan. På dagen för Guds offentliga ankomst, kommer allt att avslöjas!

Vi har ofta fått höra från människor som predikar evangeliet på olika platser att många av dem som en gång gjorde motstånd mot Allsmäktige Guds verk, eller som störde och försvårade människors acceptans av Allsmäktige Gud, straffades och förbannades i olika grad. Det kan sägas att detta i viss mån har spelat en positiv motiverande roll i vårt evangeliearbete. När vi hörde sådan information kunde vi inte låta bli att prisa Guds rättfärdighet; mer än så tackade vi Gud för att han hört våra böner. Dessutom uppstod vördnad och beundran för Gud spontant i våra hjärtan. Gud kommer inte att överge de får som tillhör honom, än mindre kommer han att låta någon slippa undan som ägnar sig åt ondska och motsätter sig honom. Gud är allstädes närvarande och allsmäktig, och Guds verk kan inte hindras av någon fientlig makt. Gud har visat oss så många fall av att ondska straffas. Vi anser att detta också är en tyst varning till var och en av oss. Således har vi sammanställt många fall av människor som straffats, vars omfattning täcker såväl katolska gemenskaper som olika kristna samfund. Tidsperioden är bara från 1993 till 2002, och platserna omfattar 24 provinser och stadskommuner. Sammantaget har vi samlat in över tiotusen fall av människor som straffats för att de motsatt sig Allsmäktige Gud, bland vilka vi har valt över åttahundrasjuttio som är typiska. Men enbart dessa fall är nog för alla människor att dra lärdomar från (jämför Typiska fall av bestraffning för att ha motsatt sig Allsmäktige Gud).

Från dessa chockerande fall av dem som straffades för att ha motsatt sig Gud, har vi identifierat fyra huvudtyper av människor som var relativt våldsamma i sitt motstånd mot Gud:

Den första: Dessa människor blev bedragna av andra eller förslavades av ogudaktiga tjänare till följd av att de inte kände till den Helige Andes verk och inte kunde urskilja det. Sålunda följde de dem i utövandet av ondska, och efterapade deras ord, talade många ord i motstånd mot Gud och begick onda gärningar för att hindra människor från att acceptera Guds verk. Gud tillfogade bara dessa människor milda straff, och avslutade inte deras liv. Några av dem fick konstiga sjukdomar, och några råkade ut för olyckor eller så drabbades deras familjer av katastrofer. Gud gav denna typ av människor chansen att ångra sig. Naturligtvis fanns det också några särskilt envisa som fortfarande inte vaknade efter att ha blivit straffade; de fortsatte att göra ont och skars därför bort.

Den andra: Majoriteten av dessa människor var ledarna för olika samfund. De ställdes inför valet mellan sin ställning och Gud. De gav upp den sanna vägen för sin ställnings skull, motsatte sig med berått mod Guds verk och kontrollerade folket i sitt våld. För att för evigt njuta av de förmåner som deras ställning givit dem, bedrog de och förledde människor. Det verkade som om de skulle förlora sin ställning om de förlorade sitt folk, och de kunde inte leva utan sin ställning. Därför gjorde de allt de kunde för att konkurrera med Gud om hans utvalda folk och kallade Guds får sina egna får. De var typiska antikrister. De tjänade sin ställning och sitt levebröd. Deras hjärtan blev mer och mer förhärdade. De åtnjöt Guds nåd, men ville också kontrollera Guds utvalda folk, och inte ens ge dem den valfrihet som tillkom dem. Dessa var de mycket ogudaktiga tjänare som Herren Jesus profeterat om. Gud straffade också dessa människor i varierande grad beroende på deras beteende, och gav dem också chansen att ångra sig. Men några av dem gick ännu längre och föredrog att dö hellre än att ångra sig. Sålunda avslutade Gud deras liv. De som tyglat sig själva eller upphört med onda dåd efter att ha blivit straffade, skonade Gud till livet och väntar fortfarande på att de skall ångra sig.

Den tredje: Dessa människor var tidigare besatta av onda andar, eller i vissa fall, förlitade sig på onda andar för att visa upp övernaturliga krafter. Dessa människor trodde på onda andars verk inom dem, men hade inte den minsta kunskap om den Helige Andes verk. Det väckte som ett resultat starkt motstånd i dem, när Guds nya verk predikades för dem. Denna typ av människor var särskilt fientliga till den Helige Andes verk, och de avskydde mest av allt den sanning som uttrycktes av Gud. I alla samfund var rösten av deras motstånd mot Gud den mest högljudda, deras handlingar var de mest ondskefulla, och deras motstånd mot Gud var det mest aggressiva och brinnande. Dessa människor var onda andars redskap, Guds fiender och Satans medbrottslingar, och därför blev de alla till sist förbannade och dömdes till fördömelse och förstörelse.

Den fjärde: Dessa människor som blev straffade var ryggraden tränad av Tre-självkyrkan. De tjänstgjorde och gav sina liv specifikt för kommunistpartiet och var i fiendskap till alla dem som verkligen trodde på Gud. Med stöd av statens makt förföljde de dem som verkligen följde Gud och vittnade för Gud och de tjänade som myndigheternas redskap. De höll ”risskålen” beviljad av kommunistpartiet, talade och gav sina liv för kommunistpartiet, och blev talesmän för kommunistpartiet i den religiösa världen. Kommunistpartiet var i själva verket deras herre. På de flesta platser hade dessa människor ledande positioner i kyrkorna, och de kontrollerade många okunniga troende i sitt våld. Dessa människor var ingenting annat än djävlar som motsatte sig Gud. De var verkligen icketroende inom kristendomen. Även om de skenade otyglat en tid, var de dömda att förbannas och förstöras.

Dessa kända personligheter i katolska gemenskaper och olika kristna samfund blev alla straffade av Gud, och var till och med förbannade och dog, då de fördömde Guds verk och hindrade Guds vilja från att utföras. Är inte detta värt för människor att begrunda? Om den som de motsatte sig inte var Gud, vem kunde då straffa dem och ta deras liv? Om de verkligen tillhörde Gud, vem skulle ha makten att avlägsna deras liv från Guds hand? Erkänner du inte att Gud är rättfärdig?

Från dessa fyra människotypers fall och deras handlingar, kan vi tydligt se att de, till sin natur, inte gillar sanningen. De hade en fientlig attityd mot Guds verk att frälsa och omvandla människan genom dom och tuktan, avskydde extremt Guds ord som avslöjar människans natur och genomborrar människans själ, och till och med fick vredesutbrott som om Guds ankomst hade avbrutit deras trevliga dröm. Således avslöjades till fullo deras hjärtans klagan mot Gud och deras natur av att göra uppror mot Gud. De till och med fördömde, hädade och motsatte sig Gud utan några skrupler, fulla av förmäten arrogans. De var mycket mer onda än fariséerna som förföljde Herren Jesus för två tusen år sedan. Deras onda gärningar ledde slutligen till att de blev straffade och förbannade. Många av dem insåg först när döden kom att Guds sinnelag verkligen inte får kränkas. Men de kunde bara gråta och skära tänder i mörkret. Fakta har bevisat att de som korsfäster Kristus ännu en gång kommer att bli dömda!

Allsmäktige Gud sade: ”Riket expanderar i mänsklighetens mitt, det bildas i mänsklighetens mitt, det står upp i mänsklighetens mitt; det finns ingen kraft som kan förstöra mitt rike. Av mitt folk som finns i riket i dag, vem av er är inte en människa bland människor? Vem av er omfattas inte av människans villkor? Hur kommer mänskligheten att reagera när min nya utgångspunkt tillkännages för massan? Du har sett mänsklighetens tillstånd med egna ögon; du hyser väl inte fortfarande hopp om att för evigt uthärda här i världen? Jag vandrar nu ute mitt ibland mitt folk; jag bor mitt ibland mitt folk. Idag är människor likt de som hyser en äkta kärlek till mig saliga; saliga är de som underkastar sig mig, de kommer helt säkert att bo i mitt rike; saliga är de som känner mig, de kommer helt säkert att utöva makt i mitt rike; saliga är de som söker efter mig, de kommer helt säkert att undkomma satans bojor och njuta välsignelsen i mig; saliga är de som kan försaka sig själva, de kommer helt säkert att träda in i min besittning, och ärva mitt rikes rikedom. De som far runt för min skull ska jag minnas, de som lägger ut för min skull ska jag glatt omfamna, åt de som offrar till mig ska jag ge förnöjelser. De som finner nöje i mina ord ska jag välsigna; de kommer helt säkert att utgöra pelarna som håller upp taknocken i mitt rike, de kommer helt säkert att få överlägsen rikedom i mitt hus, och ingen kan jämföra sig med dem. Har ni någonsin accepterat de välsignelser som ni fick? Har ni någonsin sökt de löften som ni fick? Ni kommer helt säkert, vägledda av mitt ljus, bryta er ur mörkrets krafters strypgrepp. Ni kommer helt säkert inte, mitt i mörkret, att mista det ljus som vägleder er. Ni kommer helt säkert att bli hela skapelsens herrar. Ni kommer helt säkert att bli övervinnare inför Satan. Ni kommer helt säkert, när den stora röda drakens rike faller, att resa er upp i de otaliga folkmassorna för att vittna om min seger. Ni kommer helt säkert att vara beslutsamma och ihärdiga i sineernas land. Genom de lidanden ni uthärdar, kommer ni att ärva den välsignelse som kommer från mig, och ni kommer helt säkert att få hela universum att lysa upp av min härlighet” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 19).

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Kontakta oss via Messenger