Kan vi välkomna Herren om vi blint skyddar oss mot falska profeter och falska kristusgestalter?

Alla möjliga katastrofer inträffar nu och Bibelns profetior om Herrens ankomst har nu till stor del uppfyllts. Många bröder och systrar känner i sina hjärtan att Herren kanske redan har återvänt, och de söker alla efter Herren. Men det är många som tänker på dessa verser från Bibeln: ”Så om någon människa säger till er: ’Se, här är Kristus’ eller ’Där är Kristus’, tro det inte. För det skall uppstå falska frälsare och falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, så att de, om möjligt, skall bedra till och med de utvalda” (Matt 24:23–24). Trots att de kanske hör någon vittna om att Herren har återvänt, gör de inga efterforskningar eller undersöker detta påstående, utan i stället följer de den religiösa världen och klamrar sig fast vid tanken att ”alla budskap som förkunnar att Herren har återvänt i köttet är falska”. Om vi gör det, kommer vi då att kunna välkomna Herrens återkomst? Herren Jesus förutsade många gånger att han skulle komma tillbaka, så om vi tolkade hans ord som att alla budskap som säger att Herren har återvänt i köttet är falska, skulle vi då inte förneka Herrens återkomst? Vi skulle verkligen göra motstånd mot Gud och begå ett fruktansvärt misstag. När det handlar om att invänta Herrens återkomst kan vi inte förbli passivt försiktiga, för i så fall kommer vi att missa Herrens återkomst. För att välkomna Herren måste vi aktivt försöka lyssna till Guds röst, precis som det står i Bibeln: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom” (Matt 25:6). I Uppenbarelseboken profeteras också: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20).och ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 2:7) Det är Herrens vilja att vi ska förbli vaksamma och fokusera på att höra Guds röst. Så fort någon vittnar om att Herren har återvänt måste vi vara de kloka jungfrurna som aktivt söker Herrens röst, för det är enda sättet för oss att kunna välkomna Herren. Om vi inte gör annat än att skydda oss mot falska kristusgestalter och det slutar med att vi stänger dörren även för Herren när han återvänder, är inte det samma sak som att helt slutade äta av rädsla för att sätta i halsen? Och skulle vi då inte vara som de oförnuftiga jungfrurna, oförmögna att välkomna Herren, övergivna och eliminerade? Guds får lyssnar till hans röst; de som verkligen har kaliber och urskillningsförmåga kommer att lyssna till Guds röst, och de kan söka sanningen och se skillnaden mellan den sanne Kristus och falska kristusgestalter. De låter sig inte luras av falska kristusgestalter. Vad vi nu måste förstå mer än något annat är följaktligen hur man skiljer mellan den verklige Kristus och falska kristusgestalter. Endast genom att göra detta kommer vi att skyddas från falska kristusgestalters bedrägerier och kan välkomna Herrens återkomst. Vår gemenskap nedan handlar om denna aspekt av sanningen.

Det första sättet att skilja mellan den sanne Kristus och falska kristusgestalter: Att känna igen Kristus som sanningen, vägen och livet

För att avgöra om någon är den sanne Kristus eller en falsk kristusgestalt, måste vi se om han kan uttrycka sanningen och om han kan utföra verket med människans frälsning. Gud säger: ”Han som är Gud inkarnerad måste besitta Guds väsen, och han som är Gud inkarnerad måste besitta Guds uttryck. Eftersom Gud blir kött måste han frambringa det verk han avser att frambringa, och eftersom Gud blir kött måste han uttrycka vad han är och kunna skänka människan sanningen, ge henne liv och visa henne vägen. Kött som inte har Guds väsen är absolut inte den inkarnerade Guden; den saken råder det inget tvivel om. Om människan har för avsikt att undersöka huruvida någon är Guds inkarnerade kött måste hon avgöra detta utifrån det sinnelag han uttrycker och de ord han talar. För att avgöra huruvida det är Guds inkarnerade kött eller inte, och huruvida det är den sanna vägen eller inte, måste man alltså göra bedömningen med utgångspunkt från hans väsen. När man ska fastställa huruvida det är den inkarnerade Gudens kött, ligger således nyckeln i hans väsen (hans verk, hans uttalanden, hans sinnelag och många andra aspekter) snarare än hans yttre skepnad. Om människan bara granskar hans yttre och därmed förbiser hans väsen, visar det att hon är oupplyst och okunnig” (Förord till ”Ordet framträder i köttet”). ”Gud som blivit kött kallas Kristus och därför kallas den Kristus som kan ge människor sanningen för Gud. Det finns inget överdrivet i det, för han äger Guds substans och äger Guds sinnelag och visdom i sitt verk, ting som är ouppnåeliga för människan. De som kallar sig Kristus, men inte kan utföra Guds verk, är bedragare. Kristus är inte bara manifestationen av Gud på jorden, utan också det särskilda kött som Gud antar då han utför och fullbordar sitt verk bland människorna. Detta kött kan inte bytas ut mot vilken människa som helst, utan det är ett kött som på ett lämpligt sätt kan uppbära Guds verk på jorden, uttrycka Guds sinnelag, representera Gud väl och förse människan med liv. Förr eller senare kommer alla dessa som uppträder som Kristus att falla, för även om de påstår sig vara Kristus äger de inget av Kristi substans. Och därför säger jag att Kristi äkthet inte kan definieras av människan, utan besvaras och avgörs av Gud själv” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast de sista dagarnas Kristus kan ge människan det eviga livets väg).

Guds ord säger tydligt och klart att endast den inkarnerade Guden kan kallas Kristus. Kristus är Guds Ande förverkligad i köttet, det vill säga, vad Gud har och är, Guds sinnelag och Guds visdom, allt förverkligat i köttet. Kristus är uppfylld av gudomligt väsen, han är sanningen förkroppsligad; han kan uttrycka sanningen för att när som helst och var som helst leda och sörja för människan, och endast Kristus kan utföra verket med mänsklighetens återlösning och frälsning. Detta är ett odiskutabelt faktum. Herren Jesus var till exempel den inkarnerade Kristus; han kunde uttrycka sanningen när som helst och var som helst, han gav människan omvändelsens väg och befriade henne från lagarnas restriktioner. Herren ställde också vissa krav på oss så att vi skulle förstå hur vi skulle älska och förlåta andra, och för att kunna ta våra synder på sig själv blev han personligen korsfäst. Allt arbete som Herren Jesus utförde och alla ord han talade, liksom hans kärlek och barmhärtighet gentemot mänskligheten, var något som ingen människa någonsin kunde ha uppnått, och de representerar till fullo Guds identitet.

Falska kristusgestalter är däremot till sina väsen onda andar och demoner. Falska kristusgestalter saknar sanningen helt och hållet, och än mindre är de kapabla att uttrycka sanningen. De flesta av dem är extremt arroganta och befängda. De vet att människor avgudar bibelkunskap, så de utnyttjar denna mentalitet för att misstolka Bibeln, plocka verser ur sitt sammanhang och lägga fram alla möjliga absurda teorier för att lura människor. Inte nog med att deras ord är oförmögna att åstadkomma förändring i människors sinnelag eller att låta människor lära känna Gud, utan de gör också att människor blir dystra och deprimerade till sinnes. De vågar inte göra sina ord offentliga så att hela mänskligheten kan söka och undersöka dem, utan kan bara i hemlighet bedra en handfull människor med dålig urskillningsförmåga. För att se skillnaden mellan den sanne Kristus och falska kristusgestalter, måste vi först urskilja deras väsen; endast den Kristus som besitter gudomligt väsen kan uttrycka sanningen för att frälsa och sörja för mänskligheten, medan de som saknar gudomligt väsen är oförmögna att göra detta oavsett hur mycket kunskap de har eller hur kapabla de är. Onda andar och demoner är ännu mindre kapabla att uttrycka sanningen eller utföra verket med människans frälsning; allt de kan göra är att bedra och fördärva människor. Därför är det uppenbart att för att skilja mellan den sanne Kristus och falska kristusgestalter, måste vi inse att Kristus är sanningen, vägen och livet. Det är precis som Herren Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen, och livet” (Joh 14:6). ”Det är de som följer Lammet vart han än går” (Upp 14:4).

Det andra sättet att skilja mellan den sanne Kristus och falska kristusgestalter: Guds verk är alltid nytt och aldrig gammalt, och han upprepar inte sitt verk

Som vi alla vet är Guds verk alltid nytt och aldrig gammalt, och han upprepar inte sitt verk. Vi kan därför använda denna punkt för att skilja mellan den sanna Kristus och falska kristus. Låt oss först läsa ett stycke från Guds ord, ”Om det idag skulle dyka upp en person som har förmågan att göra tecken och under, driva ut demoner, bota sjuka och göra många mirakel, och om den personen påstod sig vara Jesus som har kommit, då skulle det vara en förfalskning som åstadkommits av onda andar som härmar Jesus. Kom ihåg det här! Gud upprepar inte sitt verk. Jesu stadium av verket är redan fullbordat och Gud kommer aldrig att genomföra det stadiet av verket igen. … Om Gud under de sista dagarna fortsatte att göra tecken och under och fortsatte att driva ut demoner och bota sjuka – om han gjorde precis detsamma som Jesus – då skulle Gud upprepa samma verk och Jesu verk skulle sakna betydelse eller värde. Därför genomför Gud ett stadium av verket i varje tidsålder. Så snart ett stadium av hans verk har fullbordats efterapar de onda andarna det, och när Satan börjat följa Gud i hälarna byter Gud till en annan metod. Så snart Gud har fullbordat ett stadium av sitt verk börjar onda andar efterapa det. Det här måste ni ha klart för er” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Att känna Guds verk idag).

Vi kan se från Guds ord att Gud alltid är ny och aldrig gammal, och att han inte upprepar sitt verk. Varenda gång Gud utför verk, börjar han en ny tidsålder och avslutar den gamla, vilket leder till en nyare och högre fas av verk. Jehova Gud fullbordade till exempel lagens tidsålders verk med att proklamera lagarna och budorden och leda människors liv. När Herren Jesus kom för att utföra sitt verk upprepade han inte det verk som hade kommit före; i stället avslutade han lagens tidsålder och startade nådens tidsålder, och vidare utförde han verket med människans frälsning och förlåtelsen för hennes synder. Endast Gud själv kunde ha utfört ett sådant verk. Men eftersom falska kristusgestalter inte besitter Guds väsen är de oförmögna att utföra Guds verk, än mindre är de i stånd att utföra verket med att påbörja en ny tidsålder och avsluta en gammal. Allt de kan göra är att följa Guds verk i spåren, härma tonfallet i Guds tal och de ord han har sagt, och efterapa det verk som Gud utfört i gångna tider. De visar några enkla tecken och under och låtsas vara Gud för att bedra människor. Dessutom har falska kristusgestalter ingen auktoritet; oavsett hur de försöker imitera Herren kan de aldrig göra sådana tecken och under som Herren Jesus gjorde, som till exempel då han mättade femtusen med två fiskar och fem bröd och uppväckte Lasaros från de döda. Vad detta betyder är att Gud i de sista dagarna absolut inte kommer att upprepa det verk som tidigare utförts av Herren Jesus, och alla de som i de sista dagarna efterapar Guds verk, gör några enkla tecken och under, botar sjuka och driver ut demoner för att vilseleda människor, är definitivt onda andar i förklädnad – de är falska kristusgestalter. Det var därför Herren Jesus gav oss denna varning: ”För det skall uppstå falska frälsare och falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, så att de, om möjligt, skall bedra de mest utvalda” (Matt 24:24).

Av denna gemenskap är vi nu medvetna om att endast Kristus har Guds livs väsen, och endast Kristus kan uttrycka sanningen och sörja för människors liv. När de som älskar sanningen och törstar efter sanningen lyssnar till Guds ord, dras de in och erövras av hans ord. Dessa människor tillhör Gud; de kan förstå Guds röst och känna igen Kristus som Gud själv. Petrus, Johannes och de andra lärjungarna, till exempel, kände alla i Herren Jesu ord att han var Messias som återvänt och en efter en började de så att följa honom. Nu har Allsmäktige Gud kommit i de sista dagarna, och med början i Guds hus utför han domens verk och uttrycker alla sanningarna för att rädda mänskligheten; han tar bort förseglingen från hemligheten med Guds sextusenåriga förvaltningsverk i dess helhet, och han blottlägger människans sataniska natur och väsen, så att hon ska kunna lära känna sanningen om sitt fördärv och ha en väg som leder till förändringar i sitt sinnelag. Allsmäktige Gud talar också om för oss hur vi ska omsätta Guds ord i praktiken, hur vi ska leva ut riktig mänsklighet och många andra saker, och sammantaget utgör allt detta det eviga livets väg. Verket med mänsklighetens frälsning, som utförs av Allsmäktige Gud, är Guds eget verk som exakt uppfyller dessa profetior i Bibeln: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13) ”Och om någon människa hör mina ord och inte håller dem, dömer jag inte honom, för jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.” (Joh 12:47)

Nu har boken med ord som uttryckts av Allsmäktige Gud, Ordet framträder i köttet, offentliggjorts på internet för att all världens sanningsälskare ska kunna hitta och undersöka den. Många människor som längtar efter att Gud skall framträda har läst de ord som uttryckts av Allsmäktige Gud och känt igen dem som Guds röst. Därmed har de blivit övertygade om att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt i de sista dagarna. En efter en följer de Lammets fotspår och återvänder inför Guds tron. Detta är helt och hållet resultatet av Guds verk som fullständigt uppfyller denna profetia i Jesajas andra kapitel, vers 2: ”I de sista dagarna skall berget med Jehovas hus grundas på bergens topp, och vara upphöjt över kullarna; och alla folk skall strömma till det.” Det är uppenbart att vad som är viktigt när man välkomnar Herren är att man fokuserar på att lyssna på Guds röst och känna igen Kristus som sanningen, vägen och livet. Vi skall efterforska och undersöka när vi hör att Guds uttalande förkommer någonstans eller att någon förkunnar Herrens återkomst. Om vi förblev rädda för att vilseledas av falska kristusgestalter och håller garden uppe, om vi inte vågade efterforska och undersöka, och om vi vägrade att ta emot Allsmäktige Guds – Kristus av de sista dagarna – frälsning, vore vi då inte extremt dåraktiga? Om vi gjorde det skulle vi för alltid gå miste om Guds frälsning i de sista dagarna!

Föregående: Vad är den sanna betydelsen av Matteusevangeliet 24:36 ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något”?

Nästa: Vad är frälsning? Är frälsning allt som behövs för att träda in i himmelriket?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger