Vedermödan är över oss: Vad är Guds vilja?

Nu blir katastrofer runt om i världen än mer allvarliga. Jordbävningar, pandemier, översvämningar, torka, insektsplågor osv. förekommer ofta, och särskilt Coronaviruset, som bröt ut 2019, har sedan spridit sig över hela klotet. Mängder av människor dör runtom i världen och många fler befinner sig i ett ständigt tillstånd av panik och fruktar att de stora katastroferna är över oss. Ingen vet hur länge den här pandemin kommer att vara eller hur många liv den kommer att kräva. Men de som tror på Gud vet i sitt hjärta att allting händer med Guds tillåtelse och att absolut ingenting kan ske utan den. Så vad är då Guds vilja med att låta de här katastroferna drabba oss?

Titta bakåt i historien och sök Guds vilja

I Gamla testamentet berättas att invånarna i Sodom var onda, promiskuösa och fördärvade och att staden svämmade över av blodtörst och mordlystnad. Så till den grad att invånarna till och med ville döda änglar. Att vända om var något som aldrig föll dem in, så Gud lät eld regna ner över dem från himlen och förgöra dem allesamman. De som är väl insatta i Bibeln vet emellertid att innan Gud lät katastrofen drabba staden vädjade Abraham till Gud å Sodoms vägnar. Här är ett utdrag från denna berättelse i Bibeln: ”Och Jehova sade: ’Om jag i Sodom finner femtio rättfärdiga i staden ska jag skona hela platsen för deras skull’” (1 Mos 18:26). Och han sade: ’Kanske kommer det att finnas tio där.’ Han svarade: ’Jag skall inte förstöra den’” (1 Mos 18:32). De här verserna uppenbarar inte bara Guds rättfärdiga sinnelag utan ger dessutom en aning om Guds stora barmhärtighet och mildhet. Gud skulle ha skonat Sodom om det så bara funnits tio rättfärdiga där. Oavsett hur djupt fördärvade och onda människorna var hoppades Gud ändå att de skulle vända om. Det är ett smärtsamt faktum att det inte fanns ens tio rättfärdiga människor i en så stor stad, så till slut hade Gud inget annat val än att förstöra den.

De människor som lever idag i den här världen, som myllrar av frestelser, är ännu värre än invånarna i Sodom den gången för länge sedan. Folk i dag har blivit så extremt fördärvade av Satan: De avgudar ondska och älskar orättfärdighet; jorden översvämmas av våld och otukt och överallt längs huvudgator och i smala gränder ser man karaokebarer, fotmassagesalonger, hotell och dansklubbar. De här ställena är fulla av ondska och promiskuitet. Alla är ytterst depraverade och lever för att äta, dricka, roa sig och frossa i fysiska nöjen. Det finns ingen kärlek mellan människor, utan alla bedrar, slåss och tävlar med varandra om status, berömmelse och rikedom; de lurar och intrigerar mot varandra och råkar till och med i slagsmål över pengar och profit. Hela mänskligheten lever under Satans styre och ingen hyser någon kärlek till det som är positivt, längtar efter ljus eller kommer fram för att ta emot Guds frälsnings nåd. Även troende lever i en kretsgång av synder och syndabekännelser, fullkomligt oförmögna att hålla fast vid Herrens undervisning. De går så långt att de följer världsliga trender och strävar efter köttets nöjen. De kan inte kasta av sig syndens bojor fastän de vet att de lever i synd – deras hjärtan har irrat alltför långt bort från Gud. Har inte hela mänskligheten, som är så ytterligt fördärvad, för länge sedan nått den punkt där den borde ha utplånats?

Gud hoppas att folk kan ångra sig

Katastrofer inträffar, den ena efter den andra, och Guds vilja är att vi ska komma inför honom och ångra oss. Han önskar att alla ska vända om och vill inte att någon ska förgås. För tvåtusen år sedan sa Herren Jesus: ”Omvänd er, för himmelriket är nära” (Matt 3:2). Nu kanske några av er säger: ”de icketroende tror ju inte på Gud, så de kan omöjligt vända om. Men efter att ha kommit till tro på Herren gråter vi ofta bittert inför honom när vi ber. Vi erkänner synderna vi begått och vi gör inget dåligt mer. Vi kan vara toleranta och tålmodiga mot andra. Vi kan ge till välgörenhet och skänka pengar och hjälpa andra, vi kan även ägna all vår tid åt att jobba och slita för Herren och vi sviker inte Herren även om man griper oss och sätter oss i fängelse. Är inte det sann omvändelse? Om vi orubbligt utövar vår tro på det här sättet kommer Herren att beskydda oss och förhindra att vi sveps iväg av katastroferna.” Men är det verkligen så? Herren Jesus sa en gång: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som begår synd är syndens slav. Slaven blir inte kvar i huset för alltid, men sonen blir kvar för alltid” (Joh 8:34-35). När vi har kommit till tro på Herren kan vi vara ödmjuka och tålmodiga, vi kan hjälpa andra och vi kan göra uppoffringar, offra oss själva, predika evangeliet, vittna om Herren och bete oss väl utåt sett. Men vad vi inte kan förneka är att de fördärvade sinnelag som finns inom oss, sådant som arrogans, bedräglighet, orubblighet, ondska och illvilja, inte har tvättats bort och att vi fortfarande kan synda när som helst. Vi vet till exempel mycket väl att Herren kräver att vi ska var ärliga, men eftersom vi styrs av vår bedrägliga natur kan vi inte låta bli att ljuga och bedra så snart någonting inkräktar på våra personliga intressen; styrda av vår arroganta, egenkära natur försöker vi alltid få andra att göra som vi säger oavsett vad det är, och när de inte gör det blir vi arga och läxar upp dem; och när vi drabbas av olyckor och prövningar klagar vi och lägger skulden på Herren. Det här är bara några få exempel. Våra synder är som ogräs – vi hinner bara klippa av dem så dyker de upp igen. Även om vi gråter bittert varenda dag när vi ber och bekänner våra synder så ändrar vi oss inte. Kan detta vara sann omvändelse? Vem skulle kunna garantera att Gud kommer att beskydda en sådan människa under katastroferna? Sann omvändelse är när en människas sataniska sinnelag renas och förändras, när hon inte längre gör det som är ont, syndar eller sätter sig upp mot Gud. De är när hon verkligen kan underkasta sig Gud och dyrka honom. Sådana människor är de enda som är lämpade att ärva Guds löften och välsignelser och träda in i himmelriket. Precis som det står i Bibeln: ”Så skall ni nu vara heliga, för jag är helig” (3 Mos 11:45). ”Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och komma in genom portarna till staden” (Upp 22:14).

Hur man uppnår sann omvändelse och får Guds beskydd

Hur kan vi uppnå sann omvändelse? Herren Jesus sa en gång: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13). Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Pet 4:17). Helga dem genom din sanning: Ditt ord är sanning” (Joh 17:17). Herren profeterade att han skulle komma tillbaka i de sista dagarna, att han skulle uttrycka fler och högre sanningar än i nådens tidsålder och att han skulle genomföra ett steg av verk för att döma och rena människan. Det sker för att vi ska kunna befrias från syndens bojor en gång för alla och bli renade och förvandlade. Eftersom det verk som Herren Jesus utförde i nådens tidsålder var återlösningens verk kunde folk få sina synder förlåtna genom att tro på honom. Men folk blev inte renade från sin syndiga natur. Endast genom att acceptera Herrens dömande verk i de sista dagarna, låta våra fördärvade sinnelag renas och förändras och aldrig mer göra något ont, synda eller sätta oss upp mot Gud, kan vi sägas verkligen ha blivit omvända. Först då kommer vi att få Guds beskydd och överleva katastroferna.

Herren Jesus har redan återvänt. Han är den inkarnerade Allsmäktige Gud. Allsmäktige Gud – de sista dagarnas Kristus – utför domens verk med början i Guds hus med Herren Jesu återlösningsverk som grundval. Allsmäktige Gud säger: ”Under de sista dagarna använder Kristus många olika sanningar för att undervisa människan, blotta människans väsen och dissekera hennes ord och gärningar. De orden inkluderar olika sanningar … När Gud tar sig an domens verk klarlägger han inte bara människans natur med ett fåtal ord, utan han blottar, åtgärdar och beskär den under en längre tid. Sådana metoder för blottläggande, åtgärd och beskärning kan inte ersättas med vanliga ord, utan med den sanning som människan inte alls besitter. Endast den sortens metoder kan kallas dom, endast genom dom av det slaget kan människan kuvas och grundligt övertygas att underkasta sig under Gud och dessutom vinna sann kunskap om Gud. Vad domens verk ger upphov till är människans förståelse av Guds sanna ansikte och sanningen om sin egen upproriskhet. Domens verk låter människan vinna stor förståelse av Guds vilja, syftet med Guds verk och de hemligheter som är obegripliga för henne. Det låter också människan känna igen och bli medveten om sitt eget fördärvade inre väsen och rötterna till detta fördärv och även upptäcka människans uselhet. Domens verk ger upphov till alla dessa effekter, för substansen i detta verk är i själva verket arbetet med att öppna upp Guds sanning, väg och liv för alla dem som tror på honom” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristus utför domens verk med sanningen)

För att frälsa oss från våra sataniska sinnelags bojor uttrycker Allsmäktige Gud alla de sanningar som kan rena oss och frälsa oss helt och hållet. Han avslöjar hemligheterna med Guds sextusenåriga förvaltningsverk: han uppenbarar källan till världens ondska, liksom essensen och sanningen om Satans fördärv av människan. Genom att uppleva Guds ords dom ser vi hur djupt vi fördärvats av Satan. Arrogans, bedräglighet, orubblighet, ondska och illvilja – ingenting vi lever ut har någon likhet med mänsklighet och det får Gud att avsky och hata oss. Samtidigt lär vi känna Guds rättfärdiga sinnelag som inte tolererar några överträdelser. Vi inser att våra sataniska fördärvade sinnelag alltid styr vårt liv, och att om vi inte omsätter sanningen i praktiken kommer Gud förvisso att avsky och förkasta oss. Först då kastar vi oss ner inför Gud och ångrar oss. Vi hatar våra synder och vill leva efter Guds ord. Genom att försaka vårt kött om och om igen och utöva sanningen blir våra fördärvade sinnelag successivt renade och förändrade. Vi gör inte längre uppror mot Gud eller motarbetar honom, utan vi börjar att verkligen underkasta oss Gud och dyrka honom. Sådana människor är de enda som verkligen är omvända och kommer att få Guds beskydd och överleva katastroferna.

Allsmäktige Gud framträdde och inledde sitt verk för 30 år sedan. Evangeliseringsarbetet har spridit sig till vartenda land i världen och de miljoner ord som Allsmäktige Gud uttryckt har för länge sedan publicerats på internet. Dessa ord har översatts till mer än 20 språk; de vittnar och är öppet tillgängliga för hela mänskligheten. I denna ytterst mörka och onda tidsålder framträder de sanningar som uttrycks av de sista dagarnas Kristus som det sanna ljuset, som blixten som flammar från öst till väst. De vittnar för hela mänskligheten: Gud har framträtt och Herren Jesus har kommit tillbaka. Han uttrycker sanningen för att rena och frälsa människan, och enda sättet för människan att uppnå full frälsning är att acceptera Allsmäktige Gud. Men mänskligheten har blivit mycket djupt fördärvad av Satan. Ingen älskar sanningen. Det enda folk vill är att trakta efter syndens nöjen. De är inte villiga att undersöka Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna eller acceptera hans dom och tuktan i de sista dagarna. Tvärtom har folk djupt rotade uppfattningar om Guds verk, och somliga till och med motarbetar och fördömer Guds verk i de sista dagarna. Alla lever i synd utan någon tanke på omvändelse. Få människor längtar efter sanningen eller ljuset. De katastrofer vi ser idag är Guds sista påminnelse, hans sista varning, till mänskligheten. Och ännu mer än så – de är Guds frälsning. Endast genom att komma inför Gud för att omvända oss kan vi få Guds beskydd undan katastroferna.

Lyssna på Guds förmaningar

Allsmäktige Gud säger: ”Alla sorters katastrofer kommer att inträffa, den ena efter den andra; alla länder och alla platser kommer att drabbas av stora olyckor: farsoter, hungersnöd, översvämningar, torka och jordbävningar inträffar överallt. De här katastroferna sker inte bara på en eller två platser, inte heller kommer de att vara över på en eller två dagar, utan tvärtom kommer de att breda ut sig över ett större och större område och bli allt svårare. Under den här tiden kommer alla slags insektsplågor att avlösa varandra och kannibalism är något som kommer att förekomma överallt. Detta är min dom över alla länder och folk” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Kristi yttranden i begynnelsen, Kapitel 65). ”Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde, då behöver människan böja sig inför Gud i tillbedjan, ångra sig och erkänna sina synder inför Gud. Annars kommer människans öde och slutmål oundvikligen att bli katastrofala” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 2: Gud styr över hela mänsklighetens öde). Mitt slutliga verk är inte bara till för att straffa människan utan också för att ställa i ordning människans slutmål. Dessutom är det för att få erkännande från alla för allt som jag har gjort. Jag vill att varje människa skall se att allt jag har gjort är rätt, och att allt jag har gjort är ett uttryck för mitt sinnelag; det är inte människans gärning, och minst av allt naturens, som har frambringat mänskligheten. Tvärtom är det jag som livnär varje levande varelse i skapelsen. Utan min existens kommer mänskligheten bara att förgås och utsättas för olyckornas gissel. Ingen människa kommer någonsin mer att se den fagra solen och månen eller den gröna världen; mänskligheten skall endast möta den kyliga natten och den ostoppbara dödsskuggans dal. Jag är mänsklighetens enda frälsning. Jag är mänsklighetens enda hopp, och dessutom är jag han som hela mänsklighetens existens vilar på. Utan mig kommer mänskligheten omedelbart att bli helt stillastående. Utan mig kommer mänskligheten att drabbas av katastrofer och bli nedtrampade av alla slags spöken, fastän ingen fäster avseende vid mig. Jag har gjort verk som inte kan göras av någon annan, och mitt enda hopp är att människan kan återbetala mig med några goda gärningar” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Du bör bereda goda gärningar så det räcker för ditt slutmål).

Katastroferna blir värre och värre över hela världen och sprider sig över allt större områden. De som drabbas kan inte fly undan och det känns som om världens undergång snart är över oss. Men vi vet alla att Gud styr över våra öden och alla katastrofer är i hans händer. Vår enda möjlighet att få Guds beskydd undan katastroferna och överleva är om vi kommer inför Gud och omvänder oss och accepterar hans dom och tuktan i de sista dagarna. Vart världen är på väg är något som utvecklas inför våra ögon. När Gud har frälst alla dessa som han kan frälsa kommer han att låta de stora katastroferna förgöra denna onda, orena värld. När den stunden är inne, kommer de som inte har kommit inför Gud att svepas bort av katastroferna under gråt och tandagnisslan.

Redaktörens anmärkning: Nu när du har läst denna artikel, förstår du vad som är Guds vilja med att utlösa katastroferna? Och har du nu funnit vägen till att få Guds skydd från katastroferna? Om du har några ytterligare frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss när som helst via chatten eller meddelandefunktionen på vår hemsida och tala med oss.

Föregående: Vad är Österns Blixt? Hemligheterna i Matteus 24:27 avslöjas

Nästa: Hur kan man verkligen vara säker på att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger